Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về việc thành lập Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
8
download

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về việc thành lập Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về việc thành lập Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2004/QĐ-UB về việc thành lập Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 17/2004/Q -UB Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2004 QUY T NH “V VI C THÀNH L P LIÊN OÀN XE P – MÔ TÔ TH THAO THÀNH PH HÀ N I” U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 1996/Q -UB ngày 04/10/1991 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành quy nh v qu n lý t ch c và ho t ng c a H i qu n chúng trên a bàn thành ph Hà N i; Căn c Ngh nh s 88/2003/N -CP ngày 30/7/2003 c a Chính ph quy nh v t ch c, ho t ng và qu n lý h i; Xét ơn xin thành l p H i c a Trư ng ban v n ng viên Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao thành ph Hà N i và ngh c a Giám c S N i v Hà N i, Giám c S Th d c Th thao Hà N i, QUY T NH i u 1 Cho phép thành l p Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao Thành ph Hà N i - Tr s c a Liên oàn t t i phòng s 10 nhà s 2 Cung Th thao T ng h p Qu n Ng a – Hà N i. i u 2 Liên oàn xe p – Mô tô th thao thành ph Hà N i là m t t ch c xã h i ngh nghi p, ho t ng trên cơ s t nguy n, t trang tr i v kinh phí ho t ng, ch u s ch o và qu n lý Nhà nư c c a S Th d c Th thao Thành ph Hà N i và các S , Ban, Ngành có liên quan. Liên oàn Xe p – Mô tô Th thao Thành ph Hà N i t ch c ho t ng theo úng pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh c a Thành ph Hà N i và i u l c a Liên oàn Xe p – Mô tô th thao Vi t Nam. Liên oàn xe p – Mô tô th thao thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c (k c tài kho n ngo i t ) và ư c s d ng con d u riêng theo qui nh c a Nhà nư c. i u 3 Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c S N i v Thành ph , Giám c S Th d c Th thao Thành ph , Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan, Trư ng ban
  2. v n ng Liên oàn Xe p – Mô tô th thao Thành ph Hà N i, Ch t ch Liên oàn Xe p– Mô tô Th thao Thành ph Hà N i thi hành quy t nh này k t ngày ký ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản