Quyết định số 17/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định số 17/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2005/QĐ-UB về ban hành Quy định thực hiện chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư sử dụng lao động là học viên và người sau cai nghiện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 17/2005/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2005 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY NNH TH C HI N CHÍNH SÁCH ƯU ÃI I V I CÁC NHÀ U TƯ S D NG LAO NG LÀ H C VIÊN VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Quy t nh s 205/2003/Q -TTg ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án “T ch c, qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n t i thành ph H Chí Minh” ; Xét ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t t i Công văn s 421/TT-VKT ngày 12 tháng 10 năm 2004 ; QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh v chính sách ưu ãi i v i các nhà u tư s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n. i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Thương m i, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Vi n trư ng Vi n Kinh t , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Ch huy trư ng L c lư ng Thanh niên Xung phong thành ph , Th trư ng các cơ quan có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH TNCH - B Lao ng-Thương binh và Xã h i PHÓ CH TNCH - B K ho ch và u tư, B Tài chính - C c Qu n lý văn b n-B Tư pháp, B Thương m i - Thư ng tr c Thành y, Các Ban Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph
  2. - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph , S Tư pháp - C c Thu thành ph , Chi C c Tài chính doanh nghi p Nguy n Thành Tài - VPH -UB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX/Nh) QUY NNH V CHÍNH SÁCH ƯU ÃI I V I NHÀ U TƯ S D NG LAO NG LÀ H C VIÊN VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 17 /2005/Q -UB ngày 31 tháng 01 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng ư c hư ng chính sách ưu ãi : Nh ng i tư ng sau ây ư c hư ng chính sách ưu ãi theo Quy nh này : 1. Các cơ s , ơn v s n xu t-kinh doanh thu c m i thành ph n kinh t , ơn v ho t ng công ích, ho t ng s nghi p có thu (dư i ây g i t t là cơ s s n xu t) s d ng m t ph n ho c toàn b lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n ; 2. Gia ình h c viên và gia ình ngư i sau cai nghi n u tư l p cơ s s n xu t t o vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n. i u 2. i tư ng tham gia lao ng s n xu t theo chương trình gi i quy t vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n : Các i tư ng sau ây ư c tham gia lao ng s n xu t theo chương trình qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n : 1. H c viên là ngư i ang th c hi n giai o n cai nghi n ma túy t p trung b t bu c ho c t nguy n ; 2. Ngư i sau cai nghi n ã hoàn t t giai o n cai nghi n t p trung và ti p t c th c hi n bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. i u 3. Ph m vi áp d ng chính sách : 1. Quy nh này áp d ng iv i: a) Các cơ s s n xu t trú óng t i các Trư ng, Trung tâm cai nghi n do S Lao ng- Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên Xung phong qu n lý ho c t i các
  3. c m công nghi p c bi t do thành ph thành l p gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. b) Các cơ s s n xu t-kinh doanh ho t ng ngoài ph m vi quy nh t i i m a kho n 1 i u này, th a mãn i u ki n có ti p nh n, gi i quy t vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n, ph i h p v i các Trư ng, Trung tâm cai nghi n m b o các i u ki n theo Quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma tuý ban hành theo Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . 2. Quy nh này không áp d ng i v i các cơ s s n xu t óng trên a bàn các qu n n i thành thành ph H Chí Minh, tr nh ng trư ng h p c bi t do y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 4. Các nguyên t c áp d ng chính sách ưu ãi : 1. V n d ng linh ho t các chính sách khuy n khích ưu ãi u tư hi n hành ; gi i quy t ch ưu ãi cao hơn ch hi n hành trong ph m vi thNm quy n và kh năng tài chính c a thành ph . 2. M c ưu ãi tương ng v i t l lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n so v i t ng s lao ng trong cơ s s n xu t và kh năng gi i quy t vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n. 3. áp ng nhu c u s n xu t-kinh doanh n nh, lâu dài c a các cơ s s n xu t. 4. m b o gi i quy t hài hòa gi a quy n l i c a Nhà nư c, c a cơ s s n xu t và quy n l i c a h c viên, ngư i sau cai nghi n. i u 5. Vi c tuy n d ng lao ng : 1. Các cơ s s n xu t ưu tiên s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n phù h p v i yêu c u s n xu t, có quy n ch ng tuy n thêm lao ng khác m b o k ho ch s n xu t-kinh doanh và ph i m b o các quy nh v qu n lý h c viên và ngư i sau cai nghi n lao ng t i cơ s . 2. Các h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c ký k t h p ng lao ng cá nhân hay t p th v i các cơ s s n xu t theo m u h p ng do S Lao ng-Thương binh và Xã h i ban hành. Chương 2: CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ÃI i u 6. Ưu ãi v m t b ng s n xu t, nhà xư ng : 1. i v i các cơ s s n xu t t i Trư ng, Trung tâm cai nghi n : a) T i m i Trư ng, Trung tâm cai nghi n, thành ph u tư xây d ng h t ng cơ s v t ch t ban u như h th ng giao thông, i n, c p thoát nư c, sân bãi, nhà kho, nhà
  4. xư ng s n xu t… hình thành khu xư ng trư ng Trư ng, Trung tâm t t ch c s n xu t ho c liên k t h p tác v i các nhà u tư khác gi i quy t vi c làm cho h c viên và ngư i sau cai nghi n. b) Các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ư c y ban nhân dân thành ph xem xét giao qu n lý nh ng trang tr i s n xu t nông- lâm nghi p, cơ s s n xu t ti u - th công nghi p khác do thành ph u tư thành l p t i cơ s cai nghi n ho c g n khu v c trú óng c a cơ s t o vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. 2. Cơ s s n xu t thuê t trong các c m công nghi p c bi t ư c quy nh t i Quy ch qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm i v i ngư i sau cai nghi n ma túy ban hành theo Quy t nh s 246/2003/Q -UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph , có s d ng ít nh t 50% lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c hư ng : a) Các ch ưu ãi quy nh cho doanh nghi p t i các khu công nghi p. b) Chính sách ưu ãi v giá thuê t, bao g m : - ư c mi n ti n thuê t 3 năm trong t ng s năm thuê t; - ư c hư ng giá thuê t th p hơn 15-20% giá thuê t i các khu công nghi p có i u ki n tương t khác thành ph H Chí Minh ; - Sau khi tr 30% t ng s ti n thuê t trong năm u, ư c tr ch m 70% s ti n thuê t còn l i trong th i gian t i a 9 năm v i lãi su t ưu ãi 3%/năm. N u thanh toán ngay trong năm u tiên ư c gi m 10%. c) y ban nhân dân thành ph ban hành quy t nh phê duy t phương án giá c th t i C m Công nghi p Nh Xuân. i u 7. Ưu ãi v v n và lãi su t : 1. Các Trư ng, trung tâm và các cơ s s n xu t liên k t nêu t i kho n 1 i u 6 quy nh này n u thi u v n xây d ng nhà xư ng, nông tr i (theo nhu c u c a d án) s ư c ngân sách thành ph h tr 100% lãi vay. 2. Cơ s s n xu t tham gia t o vi c làm cho các h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c vay v n ưu ãi theo chương trình kích c u c a thành ph . i u 8. H tr v tài chính sau khi n p thu : Các cơ s s n xu t ư c xét h tr tài chính theo quy nh sau : 1. Cơ s s n xu t s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c xét h tr tài chính sau khi ã th c hi n y nghĩa v thu theo quy nh c a pháp lu t. 2.M c h tr tài chính ư c tính căn c s thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p mà cơ s s n xu t ã n p nhưng không vư t quá nghĩa v thu ph i n p trong năm. T l h tr tài chính tương ng v i t l s d ng lao ng là h c viên cai
  5. nghi n và ngư i sau cai nghi n trong cơ s s n xu t kinh doanh theo công th c tính m c ưu ãi t i i u 11 Quy nh này. 3. i tư ng ư c hư ng h tr tài chính : 3.1- Cơ s s n xu t s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c hư ng 100% s ti n h tr b ng s thu thu nh p doanh nghi p và 50% s ti n h tr b ng s thu giá tr gia tăng ã n p. 3.2- H c viên và ngư i sau cai nghi n lao ng t i các cơ s s n xu t ư c hư ng 50% s ti n h tr b ng s thu giá tr gia tăng mà cơ s s n xu t ã n p. S ti n này ư c giao tr c ti p cho các Trư ng, Trung tâm cai nghi n có h c viên và ngư i sau cai nghi n tham gia lao ng s n xu t t i cơ s s n xu t s d ng vào m c ích c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho h c viên và ngư i sau cai nghi n có tham gia lao ng. i u 9. H tr ho t ng d y ngh : 1. Doanh nghi p thành l p cơ s d y ngh cho các h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c hư ng ưu ãi v thu su t thu thu nh p theo quy nh t i i u 35 và ưu ãi v mi n gi m thu quy nh t i Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p ; ư c gi m 50% ti n s d ng t trong trư ng h p ư c giao t ph i tr ti n s d ng t và gi m 50% thu s d ng t trong 7 năm, ư c mi n n p ti n thuê t t 3 năm n 6 năm, k t khi ký h p ng thuê t theo quy nh t i các i u 17, 18, 19 Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i). 2. Thành ph u tư vào các cơ s d y ngh , cung c p trang thi t b , b trí giáo viên i v i ngành ngh thích h p ào t o và nâng cao tay ngh cho h c viên và ngư i sau cai nghi n. 3. Trư ng h p doanh nghi p tuy n h c viên và ngư i sau cai nghi n vào h c ngh sau ó làm vi c cho doanh nghi p ư c xem xét h tr t i a 50% kinh phí ào t o b ng ngân sách. 4. Các doanh nghi p và các cơ s d y ngh liên k t ào t o h c viên và ngư i sau cai nghi n ư c khuy n khích và t o i u ki n thu n l i tri n khai th c hi n. i u 10. Các chính sách h tr khác : 1. H tr v b o hi m xã h i và b o hi m y t : Các cơ s s n xu t ư c thành ph h tr toàn b ti n b o hi m xã h i và b o hi m y t c a ngư i lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n mà doanh nghi p và ngư i lao ng ph i óng theo quy nh hi n hành. 2. H tr v b o hi m tài s n :
  6. Các cơ s s n xu t ư c khuy n khích mua b o hi m tài s n trong quá trình s n xu t- kinh doanh. Ngân sách thành ph xem xét h tr t i a 50% phí b o hi m c a h p ng b o hi m tài s n tr trư ng h p b o hi m b t bu c theo quy nh c a pháp lu t. 3. H tr v b o h quy n s h u trí tu : S n phNm hàng hóa ư c s n xu t t các cơ s s n xu t thu c các Trư ng, Trung tâm ư c h tr v th t c ăng ký nhãn hi u, b o v thương hi u và các quy n s h u trí tu khác. 4. H tr th t c u tư : a) Các cơ s s n xu t thu c các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ư c ăng ký ho t ng theo hình th c các ơn v s nghi p có thu ; ư c hư ng các quy n l i như các doanh nghi p khác và ư c hư ng y các chính sách h tr t i Quy nh này. b) Các cơ s s n xu t ư c thành ph h tr v th t c u tư. 5. H tr v n chuy n hàng hóa : Các cơ s s n xu t trú óng ngoài ph m vi thành ph H Chí Minh có s n phNm ưa v tiêu th t i thành ph s ư c tr giá cư c v n chuy n n u chi phí v n chuy n làm giá thành s n phNm cao hơn giá thành s n phNm cùng lo i trên a bàn thành ph . M c tr giá cư c ư c tính căn c theo chi phí v n chuy n và giá thành s n phNm m b o giá thành s n phNm tương ương v i giá thành trung bình c a lo i s n phNm ó trên a bàn thành ph . 6. H tr th trư ng và tiêu th s n phNm : a) Các cơ s s n xu t ư c h tr chi phí tham gia h i ch , tri n lãm trong nư c do thành ph t ch c gi i thi u s n phNm do các h c viên và ngư i sau cai nghi n t o ra ; b) Thành ph khuy n khích các doanh nghi p liên k t v i cơ s s n xu t m r ng th trư ng và tiêu th s n phNm do h c viên và ngư i sau cai nghi n t o ra. 7. Ưu ãi v h n ng ch xu t khNu : Cơ s s n xu t có h p ng xu t khNu hàng hóa do h c viên và ngư i sau cai nghi n làm ra ư c xem xét ưu tiên c p h n ng ch xu t khNu, trong ph m vi thNm quy n c a thành ph . 8. Các Trung tâm khuy n nông thu c thành ph có trách nhi m h tr các cơ s n xu t, các Trung tâm, Trư ng cai nghi n v k thu t nh m nâng cao hi u qu s n xu t hàng hóa nông s n. i u 11. Công th c tính m c ưu ãi : 1. Công th c tính :
  7. P = P0 x h x k Trong ó : + P : m c ưu ãi th c t cơ s ư c hư ng + P0 : m c ưu ãi cơ s ư c hư ng chưa tính n t l s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n so v i t ng lao ng trong cơ s . + h : t l s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n so v i t ng lao ng trong cơ s + k : s h c viên và ngư i sau cai nghi n bình quân t i cơ s chia cho 50. Riêng i v i cơ s s n xu t t i các c m công nghi p h s k b ng s h c viên và ngư i sau cai nghi n bình quân t i cơ s chia cho 100. 2. i u ki n áp d ng h s k : Ch tính h s k khi s lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n bình quân trong năm t i cơ s dư i 50 ngư i, i v i cơ s s n xu t t i các c m công nghi p là dư i 100 ngư i. y ban nhân dân thành ph s i u ch nh m c lao ng bình quân này cho phù h p tình hình th c t . i u 12. Chuy n như ng cơ s v t ch t : 1. Các cơ s s n xu t ang ư c hư ng ưu ãi theo Quy nh này có quy n chuy n như ng các tài s n ã u tư thu c quy n s h u c a cơ s , khi m b o m t trong nh ng i u ki n sau ây : a) Tr h t v n vay ưu ãi theo phương án vay u tư. N u chưa tr h t v n vay ưu ãi ph i ư c s ng ý b ng văn b n c a t ch c tài chính tín d ng cho vay ; b) Sau khi h t th i h n ưu ãi quy nh t i i u 14 ; c) Bên nh n chuy n như ng cam k t ti p t c gi i quy t lao ng cho h c viên và ngư i sau cai nghi n ít nh t b ng s vi c làm cũ t i cơ s ư c chuy n như ng. 2. T ch c, cá nhân nh n chuy n như ng n u áp ng i u ki n quy nh t i i u 1, i u 3 và còn trong th i h n ưu ãi quy nh t i i u 14 c a Quy nh này ư c ti p t c hư ng các chính sách ưu ãi cho n h t th i h n ưu ãi. 3. N u cơ s s n xu t l i d ng vi c chuy n như ng thu l i t chính sách ưu ãi s b x lý theo quy nh c a pháp lu t và i u 17 c a Quy nh này. Chương 3: TH C HI N CH ƯU ÃI i u 13. Trách nhi m gi i quy t các ưu ãi cho các cơ s s n xu t:
  8. 1. Các s -ngành có liên quan ph i nhanh chóng áp d ng ch ưu ãi khi các cơ s s n xu t có i u ki n ư c hư ng ch ưu ãi theo Quy nh này. Nghiêm c m vi c sách nhi u, c n tr các cơ s s n xu t tham gia chương trình. 2. S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên Xung phong ch u trách nhi m ch o các Trư ng, Trung tâm cai nghi n tr c thu c tích c c ch ng th c hi n chương trình gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n : a) T o i u ki n t i a cho các ch u tư tham gia chương trình, ưu tiên cho các ch u tư góp v n vào cơ s s n xu t t i Trư ng, Trung tâm, không h n ch vi c góp v n c a gia ình h c viên ho c ngư i sau cai nghi n. b) C cán b qu n lý h c viên và ngư i sau cai nghi n trong và sau khi lao ng t i các cơ s s n xu t. c) m b o vi c tuân th k lu t lao ng t phía h c viên và ngư i sau cai nghi n. d) Qu n lý và m b o s d ng các kho n h tr tài chính cho h c viên và ngư i sau cai nghi n úng m c ích quy nh t i kho n 3.2 i u 8 c a Quy nh này. i u 14. Th i h n ư c hư ng ch ưu ãi : Các ch ưu ãi quy nh t i chương II Quy nh này ư c áp d ng trong vòng 10 năm i v i s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p và 15 năm i v i các d án u tư tr ng khai thác cây lâm nghi p, cây công nghi p dài ngày, tr các ch ưu ãi ã quy nh th i h n c th trong Quy nh này. i u 15. X lý cơ s v t ch t sau khi k t thúc chương trình : 1. Khi chương trình gi i quy t vi c làm sau cai nghi n cơ b n hoàn t t, các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ư c i u ch nh quy mô và ph m vi ho t ng. M t b ng và cơ s s n xu t c a các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ư c ưu tiên chuy n như ng cho ngư i sau cai nghi n và gia ình h khi có nhu c u. 2. Ngư i sau cai nghi n ư c ưu tiên mua nhà t i các khu dân cư m i trong các c m công nghi p c bi t v i giá ưu ãi và tr ch m. 3. Vi c i u ch nh và chuy n như ng m t b ng và cơ s s n xu t c a các Trư ng, Trung tâm cai nghi n ; chuy n như ng nhà t i các khu dân cư m i trong c m công nghi p c bi t do y ban nhân dân thành ph quy t nh. i u 16. Khen thư ng : 1. Các cơ s s n xu t có thành tích sau ây ư c xem xét khen thư ng: a) S d ng nhi u lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n ; b) T o thu nh p n nh cho ngư i lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n, v i m c cao hơn m c thu nh p bình quân c a các cơ s s n xu t tham gia chương trình ;
  9. c) Ch p hành t t pháp lu t v lao ng ; d) Ph i h p qu n lý t t h c viên và ngư i sau cai nghi n ; ) t hi u qu kinh t -xã h i cao. 2. M c khen thư ng do y ban nhân dân thành ph quy t nh căn c vào m c óng góp và thành tích c a cơ s s n xu t. i u 17. X lý vi ph m : 1. Các cơ s s n xu t có nh ng vi ph m sau ây không ư c ti p t c hư ng ưu ãi và ph i hoàn tr l i cho ngân sách b ng ti n tương ng v i nh ng ưu ãi ã ư c hư ng theo Quy nh này ; a) Tr lương, tr công lao ng cho h c viên và ngư i sau cai nghi n không tương x ng v i k t qu lao ng ; b) Ngư c ãi ho c phân bi t ix i v i h c viên và ngư i sau cai nghi n ; c) Không gi i quy t ư c s lư ng lao ng tương ng v i các nh m c ưu ãi ã ư c hư ng tính theo công th c t i i u 11 Quy nh này. 2. Khi các Trư ng, Trung tâm cai nghi n báo cáo ho c t p th lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n ph n nh v nh ng vi ph m c a các cơ s s n xu t, S Lao ng-Thương binh Xã h i và L c lư ng Thanh niên Xung phong ph i ti n hành xác minh và x lý vi ph m (n u có) theo quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 18. T ch c th c hi n : S K ho ch và u tư ch u trách nhi m : a) Ch trì so n th o quy nh trình t , th t c hư ng d n th c hi n i v i các nhà u tư ư c hư ng các chính sách ưu ãi khi tham gia chương trình này ; b) Ch trì ph i h p v i S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên Xung phong, S Tài nguyên và Môi trư ng th c hi n vi c h tr v m t b ng s n xu t cho các doanh nghi p tham gia chương trình ; c) C th hóa chính sách h tr v b o hi m trong kinh doanh và h tr v n chuy n hàng hóa cho các doanh nghi p. 2. S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m :
  10. a) So n m u h p ng lao ng áp d ng cho các i tư ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n lao ng t i các cơ s s n xu t ; b) Ch trì ph i h p các cơ quan liên quan th c hi n ch ưu ãi v ho t ng d y ngh . 3. S Tài chính ch u trách nhi m ch trì ph i h p v i C c Thu thành ph và S Lao ng-Thương binh và Xã h i, L c lư ng Thanh niên Xung phong hư ng d n th c hi n vi c tính m c h tr v tài chính quy nh t i i u 8 Quy nh này. 4. S Thương m i ch trì ph i h p v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên Xung phong phân b h n ng ch theo yêu c u các doanh nghi p trong ph m vi thNm quy n c a thành ph ; h tr v m r ng th trư ng và tiêu th s n phNm cho các doanh nghi p tham gia chương trình. 5. S Khoa h c và Công ngh ch u trách nhi m hư ng d n th t c ăng ký nhãn hi u, b o v thương hi u và các quy n s h u trí tu khác. 6. Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p thành ph H Chí Minh ch trì tri n khai th c hi n c th hóa các ch ưu ãi i v i cơ s s n xu t trong c m công nghi p c bi t như các Khu công nghi p khác. 7. Qu u tư phát tri n ô th ch u trách nhi m u m i trong vi c cho các d án có s d ng lao ng là h c viên và ngư i sau cai nghi n vay theo chương trình kích c u c a thành ph . 8. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o các Trung tâm khuy n nông h tr các doanh nghi p theo quy nh t i kho n 8 i u 10 Quy nh này. 9. S Lao ng-Thương binh và Xã h i và L c lư ng Thanh niên Xung phong th c hi n ki m tra thư ng xuyên và t xu t vi c m b o th c hi n chính sách c a các cơ s s n xu t có s d ng h c viên và ngư i sau cai nghi n ; khen thư ng ho c xu t y ban nhân dân thành ph khen thư ng các cơ s s n xu t có thành tích ; x lý ho c xu t cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m theo quy c a pháp lu t. i u 19. i u ch nh b sung Quy nh : Trong quá trình t ch c th c hi n, giao S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p L c lư ng Thanh niên xung phong, S K ho ch và u tư và các s -ngành liên quan t p h p các vư ng m c xu t y ban nhân dân thành ph xem xét i u ch nh, b sung Quy nh này cho phù h p v i th c t ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản