intTypePromotion=3

Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT về việc phê duyệt Qui hoạch phát triển một số kết cấu hạ tầng thương mại chủ yếu Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2007/QĐ-BCT

 1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 17/2007/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH PHÊ DUY T QUI HO CH PHÁT TRI N M T S K T C U H T NG THƯƠNG M I CH Y U VÙNG KINH T TR NG I M PHÍA NAM N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N 2020 B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh quy t s 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XII, kỳ h p th nh t v cơ c u t ch c c a Chính ph và s Phó Th tư ng Chính ph nhi m kỳ khoá XII; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Căn c Quy t nh s 27/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án” Phát tri n thương m i trong nư c n năm 2010, nh hư ng n 2020; ư c u quy n c a Th tư ng Chính ph cho phép B trư ng B Công Thương th m nh, phê duy t các d án qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i t i công văn s 6428/VPCP-KTTH ngày 7 tháng 11 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph ; Xét T trình s 346/VNCTM-TTr ngày 3 tháng 12 năm 2007 c a Vi n Nghiên c u Thương m i v vi c phê duy t d án “Quy ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u Vùng kinh t tr ng phía Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020”; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t “Qui ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u Vùng kinh t tr ng i m phía Nam n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020” v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n - Qui ho ch phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i Vùng kinh t tr ng i m phía Nam (sau ây g i là Vùng) ph i phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a c Vùng nói chung, c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là t nh) trong Vùng nói riêng, th i kỳ n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020.
 2. - T p trung phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i ch y u v i qui mô l n và v a, t th trư ng trung tâm v i tâm i m là thành ph H Chí Minh, bán kính trung tâm Vùng là 50 km. Phát tri n các công trình k t c u h t ng thương m i qui mô l n thành ph H Chí Minh, Bình Dương, ng Nai, Bà R a- Vũng Tàu t o “ i m nh n” và t o i u ki n thúc Ny liên k t Vùng, ngo i Vùng, c nư c và qu c t . - Phát tri n hài hoà, phân b h p lý các lo i hình k t c u h t ng thương m i trong Vùng; tăng d n t tr ng các lo i hình k t c u thương m i hi n i và t ng bư c câng cao trình văn minh thương m i c a các lo i hình k t c u thương m i truy n th ng. - Huy ng t i a các ngu n l c trong vùng, trong nư c và huy ng các ngu n l c t nư c ngoài theo qui nh c a pháp lu t nh m phát tri n h th ng k t c u h t ng thương m i Vùng. - Vùng kinh t tr ng i m phía Nam có t c phát tri n kinh t nói chung, t c phát tri n thương m i-d ch v nói riêng nhanh hơn các Vùng khác trong c nư c, có tác ng không nh n s phát tri n kinh t cũng như thương m i c a các vùng lân c n và v i toàn qu c. Vì v y, Nhà nư c c n t o l p môi trư ng u tư và có cơ ch chính sách c thù huy ng m c cao ngu n l c c a các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trong Vùng. 2. M c tiêu phát tri n - Phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i tương x ng v i s gia tăng nhu c u và tính a d ng c a các ho t ng thương m i c a c Vùng nói chung và t ng a phương c a Vùng nói riêng. - Phát tri n hài hoà lo i hình k t c u h t ng thương m i truy n th ng và hi n i trong giai o n n 2010 và nh ng năm ti p theo. - Giai o n 2011 - 2015, t p trung phát tri n các ch u m i, siêu th , trung tâm thương m i qui mô l n và các trung tâm h i ch tri n lãm, kho bãi và các kho c ng xăng d u t i các a bàn tr ng y u trong Vùng, trư c h t là thành ph H Chí Minh, Bình Dương, ng Nai, Bà R a- Vũng Tàu; ng th i nâng c p, c i t o và nâng cao hi u qu ho t ng c a nh ng lo i hình k t c u h t ng thương m i khác. - Giai o n 2016 - 2020, t p trung phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i trong Vùng theo hư ng hi n i, trong ó có m t s công trình mang t m c khu v c và qu c t . 3. Qui ho ch phát tri n m t s k t c u h t ng thương m i ch y u 3.1. Qui ho ch phát tri n ch lo i I và ch um i 3.1.1 M c tiêu phát tri n - Phát tri n các ch lo i I và ch u m i trong Vùng theo hư ng hoàn thi n công ngh t ch c lưu thông hàng hoá và cung c p d ch v t i các ch , nâng cao trình ph c v và văn minh thương m i.
 3. - m b o duy trì t c tăng doanh thu bán hàng hoá và d ch v qua ch t bình quân 15-18%/năm trong giai o n 2006 - 2010, 13-14%/năm trong giai o n 2011 - 2015 và 11-12%/năm trong giai o n 2016 - 2020. - m b o gi i quy t vi c làm cho t 6 - 8% lao ng t i các khu ô th trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam ang trong quá trình ô th hoá nhanh. 3.1.2 Nguyên t c phân b qui ho ch a. Nguyên t c phân b qui ho ch ch lo i I -M t dân s bình quân c a khu v c ph c v ch lo i I ph i t t i thi u 600 ngư i/km2. Khu v c ph c v c a ch lo i 1 có di n tích kho ng 40 km2 - Trong khu v c qui ho ch ch lo i I, t ng s n phNm trong nư c tính bình quân u ngư i/năm m c t 500 n dư i 1000 USD hay t 8 tri u n dư i 16 tri u ng. - Có v trí và các i u ki n cơ s h t ng tương i phát tri n m b o thu n ti n cho vi c mua s m thư ng xuyên c a dân cư. b. Nguyên t c phân b qui ho ch ch um i - S n xu t nông nghi p hàng hóa ã bư c sang giai o n phát tri n nhanh v qui mô, nhu c u phân công lao ng theo các khâu trong quá trình lưu thông các s n phNm nông nghi p t s n xu t n tiêu dùng ã hình thành rõ nét. - Quá trình ô th hoá trong vùng phát tri n nhanh c v qui mô và trình òi h i ph i có nh ng cơ s m b o s n sàng cung c p hàng hoá, nh t là các s n phNm nông nghi p cho m ng lư i các cơ s bán l ngày càng chuyên nghi p, văn minh và hi n i trong khu ô th . - Các thương nhân có kh năng và s n sàng tham gia cung c p các d ch v h tr cho quá trình lưu thông hàng hoá t s n xu t n tiêu dùng. Trình t ch c lao ng c a các thương nhân m b o kh năng m r ng qui mô ho t ng và a d ng hoá lĩnh v c ho t ng. - Các i u ki n v cơ s h t ng, nh t là giao thông tương i phát tri n, cư c phí v n chuy n h p lý m b o thu n l i cho quá trình phát tri n giao lưu hàng hoá, d ch v . - Kho ng cách gi a các ch u m i cùng lo i (thu hút, phát lu ng các s n phNm tương t nhau): t 30 – 50 km. 3.1.3 Phương án qui ho ch - T i thành ph H Chí Minh : Nâng c p 4 ch lo i I, g m Ch An ông, ch Ph m Văn Hai, ch Bà Chi u, ch B n Thành (2007 - 2015); c i t o và m r ng 1 ch u m i nông s n t ng h p Bình i n có qui mô c p vùng; và 2 ch u m i nông s n rau qu là ch Hóc Môn và ch Th c (2007-2015).
 4. - T i t nh Bình Dương: Nâng c p m r ng ch Khương Xá- Th D u M t (2007 - 2010); xây d ng m i 6 ch lo i I g m ch Phú Th , ch Lái Thiêu M i, ch Tân Bình, ch Tân Thành, ch M Phư c, ch Thanh An (2007 - 2015). Xây m i 2 ch u m i nông s n t ng h p D u Ti ng và Lai Uyên ( 2007 - 2015). - T i t nh ng Nai : Nâng c p m r ng 3 ch lo i I g m ch Biên Hoà (2007 - 2015), ch Long Thành, ch Long Khánh (2010- 2015); Xây m i ch S t có qui mô lo i I ((2007 - 2020). Xây 1 ch u m i nông s n t ng h p t i th tr n Long Thành ( 2011- 2020). - T i t nh Bà R a - Vũng Tàu: Nâng c p m r ng ch thành ph Vũng Tàu ((2007 - 2015); Xây m i 4 ch có qui mô lo i I g m: ch Long H i, ch th xã Bà R a, ch huy n Xuyên M c, ch huy n Tân Thành ( 2007- 2015); Xây d ng m i 1 ch u m i nông s n t ng h p th xã Bà R a (2007- 2015); xây m i 2 ch u m i thu s n c ng Cát L (2007 - 2010) và ch u m i thu s n th xã Bà R a (2007- 2015). - T i t nh Bình Phư c: Nâng c p m r ng 4 ch lo i I g m: ch ng Xoài, ch L c Ninh (2007 - 2015); ch Bù ăng, ch Chơn Thành (2011 - 2015); xây m i 2 ch có qui mô lo i I ch Tân Phú, ch An L c (2011 - 2020); xây m i ch u m i rau qu Thanh Bình (2007 - 2015); - T i t nh Long An: Xây m i ch B n L c có qui mô lo i I ((2007 - 2015). Nâng c p c i t o ch u m i lúa g o H u Th nh ông ((2007 - 2010); xây m i ch um i rau qu Huy n Th Th a (2007-2015); xây m i ch u m i thu s n C n Giu c (2016- 2020). - T i t nh Ti n Giang: Nâng c p m r ng 4 ch có qui mô lo i I g m ch G o, ch Gò Công, ch M Tho, ch Vĩnh Bình ((2007 - 2015). C i t o và nâng c p ch u m i rau qu Hoà Khanh, ch u m i rau qu Vĩnh Kim (2007 - 2010), c i t o nâng c p ch u m i lúa g o Phú Cư ng (2007 - 2010). - T i t nh Tây Ninh: Nâng c p m r ng 2 ch lo i I g m ch th xã Tây Ninh (2007 - 2015), ch Long Hoa (2007 - 2020); xây m i 3 ch có qui mô lo i I: ch Tr ng Bàng, ch Gò D u, ch Tân Châu (2007 - 2015). Xây m i 2 ch u m i nông s n t ng h p là ch th tr n Hoà Thành và ch Bàu Năng (2007 - 2010). 3.2. Qui ho ch phát tri n siêu th và trung tâm thương m i 3.2.1 M c tiêu phát tri n - Nâng t tr ng doanh thu bán l và d ch v c a lo i hình này trong t ng m c lưu chuy n hàng hoá và d ch v c a Vùng t m c 3% vào năm 2005 lên 10%/ vào năm 2010; 15-18% vào năm 2015 và 20-25% vào năm 2020. - Trong giai o n 2006 - 2010 s t p trung phát tri n các siêu th h ng II và h ng III t i các khu ô th , khu công nghi p ang ư c u tư phát tri n theo qui ho ch phát tri n kinh t - xã h i. Trong giai o n 2011 – 2020 s phát tri n các siêu th và trung tâm thương m i h ng I t i các vùng ô th l n như thành ph H Chí Minh (qu n 1, qu n 2, qu n 3, qu n 7), Bình Dương, ng Nai và Bà R a- Vũng Tàu.
 5. - Tương ng v i m c tăng doanh thu, s lao ng t i các siêu th và trung tâm thương m i trong Vùng c n m b o tăng t m c 5-7% t ng s lao ng thương m i trong vùng hi n nay lên 10% vào năm 2010; 11,4% vào năm 2015 và 11,8-12% vào năm 2020. 3.2.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Trong khu v c qui ho ch siêu th , t ng s n phNm trong nư c tính bình quân u ngư i/năm ph i t trên 1.000 USD hay trên 16 tri u ng. i v i khu v c qui ho ch phát tri n i siêu th , t ng s n phNm trong nư c bình quân u ngư i/năm c n ph i t m c trên 2.000 USD hay trên 32 tri u ng. -M t và qui mô c a các siêu th , trung tâm thương m i ư c xác nh phù h p v i qui mô ô th . Các i siêu th , trung tâm thương m i l n ch y u ư c qui ho ch t i các ô th lo i 2 tr lên. - Vi c xác nh v trí xây d ng các siêu th , trung tâm thương m i l n c n ph i tính n nh ng nh hư ng c a nó i v i tr t t , môi trư ng ô th và khu v c t p trung thương nghi p truy n th ng. 3.2.3 Phương án qui ho ch - T i thành ph H Chí Minh xây m i 4 trung tâm thương m i g m: Trung tâm thương m i Nguy n Hu h ng I c p vùng, trung tâm thương m i Phú M Hưng, trung tâm thương m i Phú M Hưng, trung tâm thương m i t ng h p Tân Bình, trung tâm thương m i Phương ông (2007-2010); chuy n 4 ch thành siêu th - trung tâm thương m i g m siêu th - trung tâm thương m i C Chi, An Khánh, Phư ng1, Phư ng 3 (2007-2010); ch phư ng 16 chuy n thành siêu th - trung tâm thương m i (2011- 2020); xây m i siêu th h ng I và trung tâm thương m i h ng I c p vùng t i qu n 2 (2011- 2020). - T i t nh Bình Dương: xây m i 5 siêu th g m M Phư c I, M Phư c II, M Phư c III, M Phư c IV, M Phư c khu ph 3 (2007- 2010); xây m i 1 siêu th h ng I c p vùng t i Bình Dương (qu c l 13) (2011- 2020); xây m i 2 trung tâm thương m i t i khu công nghi p VISP và ông Hi p (2007-2010); xây m i 1 trung tâm thương m i h ng I c p vùng t i Làng i h c qu c gia (2016- 2020). - T i t nh Bà R a- Vũng Tàu: Xây m i 3 siêu th g m: siêu th t ng h p thành ph Vũng Tàu (2007- 2010); siêu th Long i n, siêu th M Xuân (2011- 2015). Chuy n ch Bà R a thành ch - siêu th - trung tâm thương m i (2016- 2020). - T i t nh ng Nai: xây d ng 2 siêu th - trung tâm thương m i g m trung tâm thương m i Tam Hoà, trung tâm thương m i Tân Hi p (2011- 2015). - T i t nh Bình Phư c : Xây m i 2 siêu th t i th xã ng Xoài (2011- 2015); Xây d ng m i 1 trung tâm thương m i t i ng Xoài (2016- 2020); - T i t nh Ti n Giang: Chuy n 5 ch thành ch - siêu th – trung tâm thương m i g m: trung tâm thương m i M Tho (2007- 2010); trung tâm thương m i – siêu th ch
 6. G o, trung tâm thương m i –siêu th Gò Công (2011- 2015); trung tâm thương m i – siêu th Thiên H , trung tâm thương m i – siêu th Cai L y (2016- 2020). - T i t nh Long An: Chuy n ch Phư ng 1 th xã Long An thành ch - siêu th – trung tâm thương m i (2007- 2010); xây m i 3 siêu th g m: siêu th B n L c, siêu th th tr n H u Nghĩa, siêu th M c Hoá (2016- 2020). - T i t nh Tây Ninh: Chuy n ch Long Hoa thành ch - siêu th –trung tâm thương m i (2011-2015); xây m i 2 siêu th g m siêu th Gò D u, siêu th Tr ng Bàng (2016- 2020). 3.3. Qui ho ch phát tri n trung tâm h i ch tri n lãm 3.3.1 M c tiêu phát tri n - Tăng qui mô h i ch t m c trung bình 300-400 doanh nghi p hi n nay lên m c trung bình 600-800 doanh nghi p/h i ch vào năm 2010 và trên 1.000-1.500 doanh nghi p/h i ch vào giai o n 2011 – 2020. - Nâng t l các doanh nghi p nư c ngoài tham gia h i ch lên 15-18% vào năm 2010 và kho ng t 22 – 25% vào giai o n 2011-2015; t 28-32% vào giai o n 2016 – 2020. 3.3.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Khu v c ã có s phát tri n nhanh c a doanh nghi p c v s lư ng và qui mô doanh nghi p. - Th trư ng khu v c ang phát tri n nhanh và có s c h p d n các doanh nghi p c trong và ngoài vùng, c v phương di n cung ng và tiêu th hàng hoá. - Có v trí a kinh t hay kh năng phát tri n các m i quan h giao lưu kinh t , thương m i gi a các vùng, khu v c. - Vi c xác nh v trí xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm c n tính n nh ng nh hư ng c a nó i v i an ninh tr t t , văn hoá a phương và b o v môi trư ng. 3.3.3 Phương án qui ho ch - Giai o n 2006- 2010: Xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm t i khu v c ô th m i Phú M Hưng Nam Sài Gòn. Qui mô trung tâm này cho phép t ch c t 1.500 - 1.800 gian hàng cùng m t lúc. Di n tích m t b ng d ki n b trí 15 ha. - Giai o n 2011- 2020: Xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm chuyên ph c v xu t khNu mang tính chuyên nghi p và hi n i t i Th Thiêm- thành ph H Chí Minh, quĩ t dành cho trung tâm h i ch tri n lãm thương m i là 10 ha; xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm t i khu Gò Cát, huy n Thu n An, t nh Bình Dương v i qui mô 10 ha. 3.4. Qui ho ch phát tri n h th ng kho bãi
 7. 3.4.1 M c tiêu phát tri n - Phát tri n m t s ơn v th c hi n cung c p ng b các d ch v h u c n theo mô hình ho t ng c a trung tâm logistic. - Ph n u sau năm 2010 các a phương như thành ph H Chí Minh, Bình Dương, ng Nai, Bà R a- Vũng Tàu có cơ s cung c p ng b các d ch v h u c n và sau năm 2015 t t c các a phương trong Vùng u có cơ s cung c p d ch v h u c n trong ó thành ph H Chí Minh và ng Nai là các a phương có vai trò trung tâm vùng và khu v c. 3.4.2 Nguyên t c phân b qui ho ch - Qui mô và ph m vi c a th trư ng hàng hoá, bao g m c th trư ng nguyên li u u vào cho s n xu t và th trư ng hàng tiêu dùng khá phát tri n. - S phân công lao ng trong quá trình lưu thông hàng hoá c trên th trư ng n i a và cho ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu ã phát tri n trình khá cao. - Khu v c có các i u ki n v giao thông và m c h i t hay t p trung c a các khu v c th trư ng tiêu th . 3.4.3 Phương án qui ho ch - T i thành ph H Chí Minh: C m kho b o qu n hàng hoá xu t nh p khNu Phú M - Tân Thu n ông- Nhà Bè. ây là c m kho có qui mô l n, ư c xây d ng ph c v cho xu t nh p khNu, trong ó có hàng nông s n, lúa g o. Quy mô xây d ng t 40-50 ha vào năm 2010 và n năm 2020 ư c m r ng lên 80 ha. C m kho bãi c ng Cây Khô (Nhà Bè). ây là c m kho g n v i ho t ng c a c ng sông, ch u m i Cây Khô, m t ph n c ng Bình ông ư c di chuy n v ây v i công su t 750.000 t n/năm. C ng Cây Khô mang ch c năng trung chuy n và phân ph i c a các ngành, phân ph i hàng hoá v t tư nông nghi p cho ng b ng sông C u Long. D ki n xây d ng t 15-20 ha cho giai o n t 2008 n 2010 và ư c m r ng lên 30 ha n năm 2020. C m kho bãi c ng sông Phú nh- qu n 8 thành ph H Chí Minh. ây là kho bãi trung chuy n ph c v c ng sông và h th ng kho phân ph i hàng hoá di chuy n t n i thành ra. Qui mô xây d ng kho ng 45- 50 ha. Ngoài ch c năng ph c v cho nhu c u thương m i c a thành ph H Chí Minh, c m kho này còn m nh n vai trò chuy n hàng hoá ph c v cho ng b ng sông C u Long. C m kho An L c- Bình i n (Bình Chánh). ây là c m kho t p trung trên tuy n qu c l 1 t An L c n Bình i n, ch c năng ch y u c a kho là phân ph i và m t ph n d tr lương th c, th c phNm ch bi n, v t tư nông nghi p,...) cho thành ph H Chí Minh, Long An và ng b ng sông C u Long, qui mô xây d ng 30-35 ha.
 8. C m kho ngã tư An Sương (Hóc Môn). ây là c m kho mang ch c năng là kho u m i qui mô 30- 35 ha, m t s kho phân ph i ph c v dân cư ô th m i phát tri n và khu công nghi p Tân Th i Hi p; C m kho Linh Xuân, LinhTrung (Th c). ây là c m kho phân ph i c p vùng và m t s kho chuyên ngành ph c v s n xu t c a khu v c Th c, qui mô 30-35 ha. C m kho bãi Cát Lái (Th c). ây là c m kho trong tương lai s hình thành c ng hàng r i c a B Giao thông v n t i. Do v y, c m kho bãi này s có ch c năng trung chuy n ph c v c ng và kho phân ph i ph c v khu dân cư s ư c xây d ng trong tương lai, qui mô kho ng 40-45 ha. - T i t nh ng Nai: ây là c m kho u m i ch y u ph c v các khu công nghi p, các nhà máy, các cơ s s n xu t n m trong các khu công nghi p c a t nh ng Nai, bao g m: kho c ng sông ng Nai, kho Phú H u, kho c ng Gò D u A và B, kho c ng sông Phư c An, qui mô 30-40 ha. - T i t nh Bình Dương: ây là c m kho bãi u m i t i khu v c c ng c n Sóng Th n n m cách Tân C ng kho ng 20 km, có i u ki n thu n l i v giao thông v n chuy n hàng cũng như ưu th v kh năng thu hút và ti p nh n, lưu ch a hàng hoá, h tr quá trình khai thác và phát tri n năng l c lưu chuy n hàng hoá, thông quan n i a c a các doanh nghi p trong các khu công nghi p như Sóng Th n I, Sóng Th n II, Tân ông Hi p. Quy mô 30-40 ha. - T i t nh Bà R a – Vũng T u: ây là c m kho bao g m khu kho c ng Gò D u C, khu kho c ng Phú M , khu kho c ng Cái Mép (sông Th V i), khu kho c ng Vũng T u (B n ình - Sao Mai), khu kho c ng Sông Dinh (sông Dinh). Ph m vi ph c v tr c ti p là các t nh trong Vùng bao g m thành ph H Chí Minh, t nh ng Nai, t nh Bà R a - Vũng Tàu và t nh Bình Dương. Ph m vi ph c v gián ti p: các vùng ph c n, khu v c ng b ng sông C u Long, các t nh Tây Nam B và Nam Tây Nguyên, quy mô 30-55 ha; - T i t nh Tây Ninh: C m kho bãi u m i khu v c c a khNu M c Bài, n m trên ư ng Xuyên Á n i li n thành ph H Chí Minh và th ô PhnômPênh trong khu v c khu kinh t C a khNu M c Bài hi n là trung tâm thương m i, du l ch, d ch v và u m i giao thông trong nư c và qu c t quan tr ng c a t nh Tây Ninh và Vùng này, có quy mô 20-30 ha, trong ó kho ngo i quan có di n tích 5 ha . 3.5 Qui ho ch phát tri n h th ng kho c ng xăng d u 3.5.1 M c tiêu phát tri n - i u ch nh, b sung qui ho ch h th ng kho c ng xăng d u phù h p v i qui ho ch phát tri n kinh t – xã h i trong vùng và yêu c u b o v môi trư ng. - B sung s c ch a c a các cơ s kho c ng xăng d u trong Vùng tương ương v i t c tăng trư ng kinh t chung c a Vùng. 3.5.2 Nguyên t c phân b qui ho ch
 9. - Khu v c tương i cách bi t v i khu dân cư, các công trình công c ng và các công trình k t c u h t ng quan tr ng khác. - Có kh năng phát tri n m t hay nhi u phương th c v n t i xăng d u ( ư ng ng, ư ng bi n, ư ng sông, ư ng b ...). - Có v trí thu n l i trong vi c ti p nh n và trung chuy n xăng d u trong vùng và t i các vùng ph c n v i chi phí th p. - áp ng ư c các i u ki n v m b o v sinh môi trư ng, m b o an toàn cho các kho xăng d u… 3.5.3 Phương án qui ho ch - M r ng và nâng c p các kho c ng xăng d u hi n có Kho c ng ti p nh n u m i: + Thành ph H Chí Minh: M r ng t ng kho Nhà Bè và kho Cát Lái. + ng Nai: M r ng kho Phư c Khánh. Kho c ng trung chuy n ư ng sông: + Bình Dương: M r ng kho Chánh M . + Thành ph H Chí Minh : m r ng kho 30/4 Phù M . - Xây d ng m i kho c ng um i + Thành ph H Chí Minh : Xây m i kho Nhà Bè Vinapco, Khu công nghi p Hi p Phư c- huy n Nhà Bè v i qui mô 28-30 ha. + Bà R a – Vũng Tàu- ng Nai: Xây m i kho t i khu v c Cái Mép – Bà R a- Vũng Tàu 15-20 ha, Nhơn Tr ch - ng Nai 20 ha. - Xây m i kho trung chuy n: + ng Nai : Xây m i kho Petrolimex, thay th kho Biên Hoà và Long Tân Bình 15-20 ha. + Long An: Xây m i kho B n L c h tr cho kho M c Hoá (2ha). + Bình Dương: Xây m i kho Petrolimex h tr kho Phú Cư ng (2ha). + Ti n Giang: Xây m i 3 kho g m kho Gò Công ông, Cái Bè, M Phư c (t 1- 1,5ha cho 1 kho). 4. V n u tư và nhu c u s d ng t
 10. 4.1 i v i ch lo i I và ch u m i nông s n, th y s n - Nhu c u s d ng t cho ch lo i I trong Vùng là 714.576 m2, trong ó ch lo i I xây d ng m i là 387.377 m2. Nhu c u v n u tư cho các ch lo i I xây m i 745,36 t ng. - Nhu c u s d ng t cho ch u m i nông s n, thu s n trong Vùng là 1.512.000 m2, trong ó ch u m i xây m i là 282.000 m2. Nhu c u v n u tư cho ch u m i xây m i là 282 t ng. 4.2 i v i siêu th , trung tâm thương m i Nhu c u s d ng t cho siêu th , trung tâm thương m i trong Vùng là: 1.153.857 m2, trong ó nhu c u t cho xây d ng siêu th và trung tâm thương m i m i là 1.003.492 m2 . Nhu c u v n u tư cho h th ng siêu th , trung tâm thương m i xây m i trong Vùng là: 3.860,25 t ng. 4.3. i v i trung tâm h i ch tri n lãm thương m i Nhu c u s d ng t cho xây d ng trung tâm h i ch tri n lãm thương m i m i trong Vùng là 750.000 m2. Nhu c u v n u tư cho các trung tâm h i ch tri n lãm trong Vùng là 1.500 t ng. 4.4. i v i h th ng kho bãi Nhu c u s d ng t xây d ng h th ng kho bãi trong Vùng là 5.400.000 m2, trong ó nhu c u xây d ng các c m kho bãi m i là 1.650.000 m2. Nhu c u v n u tư xây d ng h th ng c m kho bãi m i là: 2.475 t ng. 4.5. i v i kho c ng xăng d u - Nhu c u s d ng t xây d ng kho xăng d u: 1.318.400 m3, trong ó: + Kho xăng d u ang tri n khai là 645.400 m3. + Kho c ng ti p nh n u m i ư c c i t o nâng c p là 310.000 m3. + Kho trung chuy n ư ng sông c i t o, nâng c p là 70.200 m3. + Kho c ng u m i xây m i là 250.000 m3. + Kho trung chuy n là : 43.000 m3. - Nhu c u v n u tư: 2.841,1 t ng, trong ó : + Kho xăng d u ang tri n khai là 1.613,5 t ng.
 11. + Kho c ng ti p nh n u m i ư c c i t o nâng c p là 124 t ng. + Kho trung chuy n ư ng sông c i t o, nâng c p là 35,1 t ng. + Kho c ng u m i xây m i là 875 t ng. + Kho trung chuy n là : 193,5 t ng. 5. Danh m c các d án u tư (Chi ti t t i ph l c kèm theo) 6. Các gi i pháp và chính sách ch y u 6.1 Gi i pháp v t ch c qu n lý - Rà soát s a i, b sung ho c ban hành m i m t s văn b n qui ph m pháp lu t nh m hoàn thi n khung pháp lý liên quan n ho t ng u tư, kinh doanh và qu n lý ch , siêu th , trung tâm thương m i, kho c ng xăng d u và c bi t là ho t ng c a các trung tâm h i ch tri n lãm thương m i và h th ng kho bãi theo mô hình ho t ng c a trung tâm logicstic. - KhNn trương xây d ng và ban hành các qui chuNn, tiêu chuNn i v i các lo i hình k t c u h t ng thương m i, t o i u ki n các t nh xây d ng ho c s ă i, b sung qui ho ch và l p các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn. - Ti p t c Ny m nh công tác c i cách hành chính, i m i n i dung và phương pháp qu n lý nhà nư c i v i phát tri n và ho t ng c a các lo i hình và c p c ak t c u h t ng thương m i. 6.2 Gi i pháp và chính sách v u tư - Nhà nư c c n s a i, b sung chính sách khuy n khích các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư phát tri n các lo i hình k t c u h t ng thương m i nh m t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p khai thác và s d ng có hi u qu ngu n v n t có và các ngu n v n khác u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i t i các a phương. - ng th i v i vi c th c hi n chính sách ưu ãi u tư i v i các d án u tư thu c danh m c lĩnh v c ưu ãi u tư theo Ngh nh 108/2006/N -CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v Qui nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư, các cơ quan ch c năng c n s m xây d ng, trình Chính ph ban hành cơ ch , chính sách ưu ãi, h tr i v i các d án phát tri n k t c u h t ng thương m i như d án u tư vào các ngành s n xu t, kinh doanh khác theo qui nh t i Quy t nh 27/2007/Q -TTg ngày 15 tháng 2 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án phát tri n thương m i trong nư c n năm 2010 và nh hư ng n 2020. - Nhà nư c ti p t c s d ng v n ngân sách h tr u tư phát tri n ch theo các qui nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 1 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch , Quy t nh s 559/2004/Q -TTg ngày 31 tháng 5 năm
 12. 2004 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình phát tri n ch n năm 2010 và các văn b n pháp lu t có liên quan. 6.3 Gi i pháp và chính sách v t ai Khi xây d ng qui ho ch phát tri n kinh t -xã h i t i a phương, U ban nhân dân các t nh c n dành quĩ t cho u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i m t cách h p lý, v a b o Nm nhu c u hi n t i v a phù h p v i s gia tăng c a các d án u tư và m r ng qui mô ho t ng c a các lo i hình hình k t c u h t ng thương m i trong tương t i. ng th i, có gi i pháp và chính sách tích c c, ng b trong vi c gi i phóng m t b ng nh m t o thu n l i cho các nhà u tư khi xây d ng k t c u h t ng thương m i trên a bàn. 6.4 Gi i pháp và chính sách v ngu n nhân l c - Khai thác ngu n v n trong và ngoài nư c h tr cho công tác ào t o, phát tri n ngu n nhân l c c a các doanh nghi p thương m i. - Phân b h p lý và s d ng có hi u qu ngu n kinh phí t ngân sách nhà nư c nh m nâng c p cơ s v t ch t – k thu t, xây d ng i ngũ giáo viên, xây d ng chương trình và n i dung ào t o, b i dư ng v lĩnh v c phân ph i cho h th ng các trư ng cao ng, trung c p và d y ngh thương m i tr c thu c B Công Thương. - Có chính sách khuy n khích doanh nghi p và các a phương t ch c ào t o, ào t o l i ngu n nhân l c tham gia ho t ng thương m i v i các hình th c và phương pháp phù h p v i i u ki n c a doanh nghi p và t ng a phương. 6.5 Gi i pháp và chính sách v b o v môi trư ng - Các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i ph i th c hi n y các qui nh c a pháp lu t v môi trư ng. - Các doanh nghi p và các a phương c n dành ngu n l c u tư xây d ng h th ng thu gom, phân lo i, v n chuy n và x lý ch t th i phát sinh do ho t ng c a các cơ s thương m i. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c th c hi n các qui nh c a pháp lu t v b o v môi trư ng c a các cơ s kinh doanh thương m i trong Vùng ngăn ch n và x lý k p th i nh ng t ch c ho c cá nhân vi ph m nh m phát tri n thương m i trong vùng theo hư ng nhanh và b n v ng. i u 2. T ch c th c hi n 1. Trách nhi m c a các B , ngành 1.1 B Công Thương có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các b , ngành liên quan ch o, hư ng d n U ban nhân dân các t nh th c hi n Quy t nh này, t p trung vào nh ng công vi c ch y u sau ây:
 13. a. Ch o, hư ng d n các t nh rà soát, i u ch nh, b sung ho c xây d ng m i qui ho ch phát tri n k t c u h t ng c a các t nh trong Vùng phù h p v i nh ng qui nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. b. Ch o, hư ng d n, ki m tra các t nh trong Vùng trong vi c l p và t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn phù h p v i các qui nh c a Quy t nh này và các văn b n pháp lu t có liên quan. c. Rà soát ki n ngh Chính ph s a i, b sung ho c s a i, b sung theo thNm quy n các văn b n qui ph m pháp lu t có liên quan n cơ ch , chính sách, gi i pháp phát tri n và qu n lý k t c u h t ng thương m i ư c qui nh t i Quy t nh này. 1.2 Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và phát tri n nông thôn, Xây d ng, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông V n t i, Ngân hàng Nhà nư c và các b , ngành liên quan khác theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p v i B Công Thương tri n khai th c hi n các gi i pháp nêu trong Quy t nh này. 2. Trách nhi m c a các a phương Ch o các S Thương m i/ S Thương m i và Du l ch ph i h p v i cơ quan liên quan th c hi n các nhi m v ch y u sau: a. i v i các t nh trong Vùng ã có qui ho ch k t c u h t ng thương m i trư c th i i m Quy t nh này có hi u l c thi hành, ti n hành rà soát, n u chưa phù h p v i qui nh c a Quy t nh này và văn b n qui ph m pháp lu t khác có liên quan ph i l p d án i u ch nh qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn, trình U ban nhân dân t nh phê duy t. b. i v i các t nh trong Vùng chưa có qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i: khNn trương xây d ng qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn phù h p v i qui ho ch t ng th phát tri n thương m i c a t nh, tình hình kinh t - xã h i c a a phương, nh hư ng qui ho ch t ng th c a Vùng và phù h p v i các qui nh c a Quy t nh này. c. Trong quá trình t ch c th c hi n Quy t nh này, phương án qui ho ch và danh m c d án k t c u h t ng c a t ng t nh n m trong danh m c d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i kèm theo Quy t nh này có th ư c i u ch nh phù h p v i s phát tri n kinh t -xã h i và s phát tri n thương m i c a t ng a phương. Tuy v y, trư c khi quy t nh i u ch nh phương án qui ho ch và danh m c d án nêu trên, U ban nhân dân t nh c n trao i và th ng nh t v i B Công Thương. d. Xây d ng k ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i hàng năm trình UBND t nh phê duy t. . Tham mưu cho U ban nhân dân t nh trong vi c xây d ng, thNm nh và hư ng d n th c hi n các d án u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn theo qui ho ch và k ho ch ã ư c U ban nhân dân t nh phê duy t.
 14. e. Tham mưu cho U ban nhân dân t nh phân b và s d ng các ngu n v n u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i, trong ó có ngu n v n h tr u tư t ngân sách nhà nư c theo hư ng hi u qu , thi t th c và úng m c ích. f. Xây d ng, trình U ban nhân dân t nh ban hành các cơ ch , chính sách (phù h p v i qui nh c a pháp lu t) và gi i pháp nh m huy ng, khai thác các ngu n l c c a a phương, nh t là ngu n l c c a các doanh nghi p, h kinh doanh phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn. g. Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n qui ho ch phát tri n k t c u h t ng thương m i trên a bàn t nh k p th i xu t c p có thNm quy n x lý các trư ng h p sai ph m trong u tư phát tri n k t c u h t ng thương m i. h. nh kỳ hàng năm, báo cáo B Công Thương và U ban nhân dân t nh tình hình và k t qu th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vùng Kinh t tr ng i m phía Nam và các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; Lê Danh Vĩnh - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; - S Thương m i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo, Website Chính ph ; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng, các V , C c, ơn v thu c B , website c a B . - Lưu VT, KH, Vi n NCTM. PH L C DANH M C D ÁN M T S K T C U H T NG THƯƠNG M I CH Y U VÙNG KINH T TR NG I M MI N TRUNG N 2020 (Kèm theo Quy t nh s 17/2007/Q -BCT ngày 31/12/2007 c a B trư ng B Công Thương) STT Lo i hình a i m Quy ho ch n 2020
 15. Hi n có Hi n Di n tích V n T nâng Xây có gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o A Ch I Ch lo i I (bán buôn, bán l t ng h p) 1 Ch ông Ba Thành ph Hu x 22.759 27,3 2 Ch An C u Thành ph Hu x 3.661 3 Ch Tây L c – Hu Thành ph Hu x 14.420 17,3 4 Ch biên gi i, c a A Lư i - Th a Thiên Hu x 2.000 2 khNu xã H ng Vân 5 Ch C n à N ng x 13.715 6 Ch Hàn à N ng x 5.500 7 Ch Hoà Khánh à N ng x 14.000 28 8 Ch M a Tây à N ng x 9.500 19 9 Ch CNm L à N ng x 10.000 20 10 Huy n i n Ng c - Qu ng Ch i n Ng c x 10.000 20 Nam 11 Huy n Aí Nghĩa - Qu ng Ch Aí Nghĩa x x 11.500 13,8 Nam 12 Ch khu dân cư s Thành ph Tam Kỳ- x 6.558 1 Qu ng Nam 13 Thành ph Tam Kỳ- Ch Tam Kỳ x 10.000 12 Qu ng Nam 14 Huy n Vĩnh i n - Qu ng Ch Vĩnh i n x 10.000 12 Nam 15 Th xã H i An - Qu ng Ch H i An x 10.200 12,2 Nam 16 Ch Khu kinh t Huy n Nam Giang – x 10.000 12 c a khNu Qu ng Nam 17 Ch Dung Qu t Dung Qu t - Qu ng Ngãi x 10.000 20 18 Ch Qu ng Ngãi Thành ph Qu ng Ngãi x 15.000 18 19 Huy n c Ph – Qu ng Ch c Ph x 10.000 20 Ngãi 20 Ch L n Qui Nhơn Bình nh x 14.000 12 21 Ch Diêu Trì Huy n Tuy Phư c - Bình x 14.000 28
 16. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n Di n tích V n T nâng Xây có gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o nh 22 Huy n Tuy Phư c - Bình Ch Cây a x 3.500 nh 23 Huy n An Nhơn - Bình Ch p á x 8.000 nh 24 Huy n Hoài Nhơn - Bình Ch Tam Quan x 3.000 nh 25 Huy n Hoài Nhơn - Bình Ch B ng Sơn x 7.546 nh 26 Huy n Tây Sơn - Bình x Ch Phú Phong 7.677 nh 27 Huy n Phù cát - Bình Ch Phù Cát x 25.000 30 nh 28 Huy n Phù M - Bình Ch Phù M x 45.400 54 nh 29 Huy n An Nhơn - Bình Ch Bình nh x 10.000 12 nh T ng s 332.926 388,6 II Ch u m i nông s n 1 Ch nông s n t ng Phư ng Phú H u, thành x 30.000 30 h p ph Hu 2 Ch nông s n t ng Hương Trà, Th a Thiên - x 30.000 30 h p Hu 3 Th Quang - Sơn Trà - à x 30.000 Ch th y S n 30 N ng 4 Ch nông s n t ng Hòa Cư ng - à N ng x 30.000 30 h p 5 Ch nông s n t ng Tân Th nh-Tam Kỳ – x 30.000 30 h p Qu ng Nam 6 Ch nông s n t ng H i An – Qu ng Nam x 30.000 30 h p 7 Ch th y S n H ng Tri u-Duy Xuyên– x 15.000 15
 17. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n Di n tích V n T nâng Xây có gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o Qu ng Nam 8 Ch th y S n An Tam Giang-Núi Thành– x 15.000 15 Hòa Qu ng Nam 9 Ch nông s n t ng Nghiã Chánh–Thành ph x 30.000 30 h p Qu ng Ngãi 10 Ch thu s n Sơn T nh – Qu ng Ngãi x 30.000 15 11 Ch nông s n t ng Hoài Nhơn – Bình nh x 15.000 30 h p 12 Ch nông s n t ng Tây Sơn – Bình nh x 30.000 30 h p 13 Ch nông s n t ng An Nhơn – Bình nh x 30.000 30 h p 14 Ch th y s n Hoài Nhơn, Bình nh x 15.000 15 T ng s 360.000 360 B Siêu th , trung tâm thương m i 1 Thu n Thành Mart Phư ng Thu n Thành – x 850 Hu 2 Siêu th An Vân Thành ph Hu x 5.000 80 - 100 Dương 3 Siêu th B c Thành ph Hu x 5.000 80 - 100 Trư ng Ti n 4 Siêu th Trư ng An Thành ph Hu x 2.500 35 – 40 5 Siêu th Vĩ D Thành ph Hu x 2.500 35 - 40 6 Siêu th Xuân Phú Thành ph Hu x 2.500 35 – 40 7 Siêu th ng a Thành ph Hu x 2.500 35 - 40 8 Siêu th B c Hương Thành ph Hu x 2.500 35 – 40 Sơ 9 Siêu th Nam Th y Thành ph Hu x 2.500 35 - 40 An 10 Siêu th Phong Phong i n – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Hi n Hu
 18. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n Di n tích V n T nâng Xây có gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 11 Siêu th i nL c Phong i n – Th a Thiên x 2.500 35 - 40 Hu 12 Siêu th Qu ng Phú Qu ng i n – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Hu 13 Siêu th Bình i n Hương Trà – Th a Thiên x 2.500 35 - 40 Hu 14 Siêu th Th y Hương Th y – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Phương Hu 15 Siêu th Vinh Phú Vang – Th a Thiên x 2.500 35 - 40 Thanh Hu 16 Siêu th Vinh Hi n Phú Vang – Th a Thiên x 2.500 35 – 40 Hu 17 Trung tâm thương Khu KT Chân Mây – Lăng x 15.000 80 - 100 m i Cô 18 Trung tâm thương C nh Dương – H i Vân – x 50.000 350– 400 m i Non Nư c 19 Siêu th à N ng Phư ng Chính Gián – à x 15.788 N ng 20 Metro Cash&Carry Phư ng hòa Cư ng Nam - x 30.004 à N ng 21 Siêu th Nh t Linh Phư ng Khuê Trung - à x 8.000 N ng 22 Siêu th Intimex Phư ng H i Châu I - à x 290 N ng 23 Siêu th Hùng Phư ng H i Châu I - à x 8.478 80 Vương (cà phê N ng Trung Nguyên) 24 Siêu th Ph m Phư ng H i Châu I - à x 10.664 170 H ng Thái (Ngân N ng hàng ông á) 25 Siêu th Hoàng Anh Phư ng Nam Dương - à x 7.000 35 Gia Lai N ng 26 Thương xá Vĩnh Phư ng Vĩnh Trung - à x 13.333 340 Trung (Plaza) N ng
 19. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n Di n tích V n T nâng Xây có gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o 27 Siêu th Sài Gòn Phư ng Thanh Khê ông- x 2.500 40 Coop à N ng 28 Khu hương m i Phư ng An H i B c - à x 20 ha 320 ph c h p N ng (Vinacapital) 29 Khu hương m i Phư ng Thanh Bình - à x 50 ha 640 ph c h p a Phư c N ng 30 Siêu th Nguy n Phư ng Th c Giám - à x 2.500 35 văn Linh N ng 31 Siêu th Hòa Khánh Phư ng Hoà Khánh B c- x 3.500 35 à N ng 32 Siêu th b c M An Phư ng Khuê M - à x 5.000 50 N ng 33 Trung tâm thương Phư ng Hoà Th ông- x 50.000 80 m i Hòa C m à N ng 34 Trung tâm thương Phư ng Hoà Minh - à x 50.000 80 m i Hòa Minh N ng 35 Trung tâm thương Phư ng Hoà Cư ng B c- x 50.000 90 m i Gelimex à N ng 36 Trung tâm thương Khu v c Núi Bà - à N ng x Trên 50 ha 400- 500 m i 37 Siêu th Liên hi p Thành Ph Tam Kỳ – x 6.500 Thương m i Qu ng Qu ng Nam nam 39 Siêu th s 2 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 35 – 40 40 Siêu th s 3 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 35 - 40 41 Siêu th s 4 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 35 – 40 42 Siêu th s 5 Tam Kỳ – Qu ng Nam x 2.500 70 - 80 43 Siêu th s 6 H i An – Qu ng Nam x 2.500 35 - 40 44 Siêu th s 7 H i An – Qu ng Nam x 2.500 35 – 40 45 Siêu th s 8 TX H i An – Qu ng Nam x 5.000 70 - 80 46 Siêu th s 8 Huy n Núi Thành – Qu ng x 2.500 35 - 40
 20. Quy ho ch n 2020 Hi n có STT Lo i hình a i m Hi n Di n tích V n T nâng Xây có gi c p, m i nguyên (m2) (T ng) c i t o Nam 47 Siêu th s 10 Huy n i n Bàn – Qu ng x 2.500 35 – 40 Nam 48 Trung tâm thương Khu bi n Tam Thanh– x 25.000 350 - 500 m i Qu ngNam 49 Trung tâm thương Khu kinh t m Chu lai – x 25.000 350 - 400 m i Qu ng Nam 50 Siêu th Qu ng Phư ng Tr n Phú – Thành x 2.000 Ngãi ph Qu ng Ngãi 51 Siêu th s 2 Thành ph Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 52 Siêu th s 3 Thành ph Qu ng Ngãi x 2.500 35 – 40 53 Siêu th s 4 Thành ph Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 54 Siêu th s 5 Thành ph Qu ng Ngãi x 5.000 70 - 80 55 Siêu th s 6 V n Tư ng–Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 56 Siêu th s 7 V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 2.500 35 – 40 57 Siêu th s 8 V n Tư ng– Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 58 Siêu th s 9 Thành ph Qu ng Ngã x 2.500 35 – 40 59 Siêu th s 10 Thành ph Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 60 Siêu th s 11 Thành ph Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 61 Trung tâm thương Thành ph Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 m i 62 Siêu th 12 V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 2.500 35 - 40 63 Siêu th s 13 V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 64 Trung tâm thương V n Tư ng – Qu ng Ngãi x 10.000 70 - 80 m i 65 Trung tâm thương Khu du l ch bi n M Khê – x 25.000 350 - 400 m i Qu ng Ngãi 66 Siêu th Coopmart Lý Thư ng Ki t – Qui x 3.156 Qui Nhơn Nhơn 67 Trung tâm thương Thành ph Qui Nhơn – x 28.000 m i Qui Nhơn Bình nh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản