Quyết định số 17/2007/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 17/2007/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2007/QĐ-BTM về việc tạm dừng việc tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng dệt may do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2007/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 17/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẠM DỪNG VIỆC TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU HÀNG DỆT MAY BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công, và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ chỉ đạo chủ Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 609/VPCP-QHQT ngày 13/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế giám sát hàng dệt may xuất khẩu đi Hoa Kỳ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tạm dừng việc chuyển khẩu tạm nhập tái xuất hàng dệt may, hàng đệt may bán thành phẩm, nguyên phụ liệu dệt mau qua Việt Nam sang Hoa Kỳ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thành Biên
Đồng bộ tài khoản