Quyết định số 17/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nam Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nam Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nam Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-BGTVT về việc công bố vùng cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Nam Định do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 17/2008/Q -BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH CÔNG B VÙNG C NG BI N THU C NA PH N T NH NAM NNH VÀ KHU V C QU N LÝ C A C NG V HÀNG H I NAM NNH B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71/2006/N -CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý c ng bi n và lu ng hàng h i; Trên cơ s ý ki n c a y ban nhân dân t nh Nam nh t i Công văn s 196/UBND- VP3 ngày 03 tháng 10 năm 2006; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. 1. Nay công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Nam nh, bao g m: a) Vùng nư c trư c c u c ng c a các b n c ng H i Th nh, Th nh Long; b) Vùng nư c c a lu ng c ng bi n, lu ng nhánh c ng bi n, vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u và khu tránh bão thu c c ng bi n quy nh t i i m a kho n này. 2. Vùng nư c trư c c u c ng, b n c ng, khu neo u, khu chuy n t i, khu tránh bão khác ư c công b theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Ph m vi vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Nam nh tính theo m c nư c th y tri u l n nh t, ư c quy nh như sau: 1. Ranh gi i v phía bi n: ư c gi i h n b i các o n th ng n i các i m có t a sau ây: A1: 19059’45’’N, 106011’23’’E;
  2. A2: 19058’15’’N, 106010’11’’E; A3: 19055’33’’N, 106010’11’’E; A4: 19055’33’’N, 106013’23’’E; A5: 19059’45’’N, 106013’23’’E; A6: 19059’45’’N, 106011’58’’E. 2. Ranh gi i v phía t li n: ư c gi i h n t i m A1 và A6 ch y d c theo hai b sông Ninh Cơ n ư ng th ng c t ngang sông t i chân c u Châu Th nh v phía h lưu, thu c th tr n Th nh Long, huy n H i H u. i u 3. Vùng ón tr hoa tiêu, vùng ki m d ch, khu neo u và khu tránh bão cho tàu thuy n vào c ng bi n thu c a ph n t nh Nam nh ư c quy nh c th như sau: 1. Vùng ón tr hoa tiêu và vùng ki m d ch: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn bán kính 0,4 h i lý, v i tâm có v trí t i t a : 19056’15’’N, 106012’41’’E; 2. Khu neo u và khu tránh bão: là vùng nư c ư c gi i h n t ư ng th ng c t ngang sông t i mép c u c ng H i Th nh v phía thư ng lưu n ư ng th ng c t ngang sông t i chân c u Châu Th nh v phía h lưu, thu c th tr n Th nh Long, huy n H i H u. i u 4. C ng v hàng h i Nam nh có trách nhi m: 1. Th c hi n nhi m v và quy n h n c a mình theo quy nh c a B lu t Hàng h i Vi t Nam và pháp lu t có liên quan i v i ho t ng hàng h i t i vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Nam nh. 2. Căn c vào tình hình th c t v th i ti t, sóng gió, m n nư c và tr ng t i c a tàu thuy n, ch nh v trí c th cho tàu thuy n ón tr hoa tiêu, ki m d ch, neo u, chuy n t i, tránh bão trong vùng nư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này, b o m an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 5. Ngoài ph m vi vùng nư c quy nh t i i u 2 và i u 3 c a Quy t nh này, C ng v hàng h i Nam nh còn có trách nhi m qu n lý nhà nư c v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i trong vùng bi n thu c a ph n t nh Nam nh. i u 6.
  3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và bãi b Quy t nh s 24/2007/Q -BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Giao thông v n t i công b vùng nư c c ng bi n thu c a ph n t nh Nam nh và khu v c qu n lý c a C ng v hàng h i Nam nh. i u 7. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng th y n i a Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Nam nh, Giám c C ng v hàng h i Nam nh, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B ; - UBND t nh, Thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng; H Nghĩa Dũng - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Website Chính ph ; - Lưu VT, PC (5).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản