Quyết định số 17/2008/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 17/2008/QĐ-BTNMT Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V KHÍ TƯ NG TH Y VĂN B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t tiêu chu n và quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t tiêu chu n và quy chu n k thu t; Căn c Ngh đ nh s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Khí tư ng Th y văn và Bi n đ i khí h u, V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành hai (02) Quy chu n k thu t qu c gia v khí tư ng th y văn sau đây: 1. QCVN 16:2008/BTNMT – Quy chu n k thu t qu c gia v Mã lu t khí tư ng b m t; 2. QCVN 17:2008/BTNMT - Quy chu n k thu t qu c gia v Mã lu t khí tư ng nông nghi p. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo, thay th Quy t đ nh s 01/2006/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Mã lu t khí tư ng nông nghi p và Quy t đ nh s 18/2006/QĐ- BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ban hành Mã lu t khí tư ng b m t. Đi u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Văn Đ c
Đồng bộ tài khoản