Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 17/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S GIAO THÔNG V N T I THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 93/TTLT ngày 29 tháng 3 năm 1997 c a liên B : Giao thông v n t i - N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn qu n lý nhà nư c giao thông v n t i t i a phương; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Giao thông v n t i t i án s 242/ A-GTVT-TCCB ngày 04 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giao thông v n t i, QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Giao thông v n t i thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng S Giao thông v n t i thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn c a UBND thành ph , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t; S Giao thông v n t i ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, ki m tra, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a B Giao thông v n t i. S Giao thông v n t i thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp UBND thành ph Hà N i th c hi n qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i, bao g m: ư ng b , ư ng th y, ư ng s t ô th , v n t i, an toàn giao thông trên a bàn thành ph Hà N i;
  2. 2. Nhi m v , quy n h n a. Trình UBND thành ph : a.1. Các quy t nh, ch th , các văn b n quy nh v vi c phân công, phân c p và y quy n qu n lý nhà nư c các lĩnh v c thu c ngành giao thông v n t i trong ph m vi trách nhi m, thNm quy n c a UBND thành ph ; a.2. Các quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm, chương trình, d án công trình quan tr ng thu c các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương, quy ho ch vùng, các quy ho ch phát tri n ngành, chuyên ngành c a thành ph ; a.3. Chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S trên a bàn thành ph , m b o phù h p v i m c tiêu và n i dung chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c c a UBND thành ph . a.4. Các văn b n quy nh c th v tiêu chuNn ch c danh i v i c p Trư ng, c p Phó c a các ơn v tr c thu c S trên cơ s các văn b n quy nh c a Nhà nư c và thành ph ; b. Trình Ch t ch UBND thành ph : b.1. Các quy t nh, ch th và các văn b n khác thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph liên quan t i các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; b.2. Quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t; b.3. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các quy ho ch phát tri n, k ho ch, chương trình, d án ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin v các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; c. Th c hi n các văn b n pháp lu t: c.1. Ch trì so n th o ho c ph i h p v i các ngành, các c p so n th o các văn b n pháp quy m i ho c b sung, s a i các văn b n liên quan n các lĩnh v c giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t trình UBND thành ph xem xét ban hành ho c y quy n cho Giám c S Giao thông v n t i ban hành; Nghiên c u trình UBND thành ph ban hành các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá, phí, giá d ch v chuyên ngành giao thông v n t i. c.2. Xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm và hàng năm các chương trình, d án thu c lĩnh v c qu n lý chuyên ngành c a S phù h p v i chi n lư c quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i và B Giao thông v n t i.
  3. c.3. Tham mưu giúp UBND thành ph ch o, hư ng d n UBND qu n, huy n th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c theo phân c p thu c chuyên ngành giao thông v n t i trên a bàn thành ph ; c.4. Hư ng d n, thanh tra, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S ; tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và thông tin các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S ; d. Qu n lý v k t c u h t ng giao thông ư ng b , ư ng s t ô th , ư ng th y n i a: d.1. Ch o vi c t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n k t c u h t ng giao thông trên a bàn thành ph ư c c p thNm quy n phê duy t; d.2. Th c hi n ch c năng ch u tư ho c ư c y quy n ch u tư xây d ng, duy trì, b o dư ng, c i t o, s a ch a, nâng c p công trình chuyên ngành giao thông v n t i thu c v n c a thành ph , c a Trung ương ho c ngu n v n khác theo quy nh c a pháp lu t; d.3. ThNm nh, phê duy t các d án u tư xây d ng chuyên ngành giao thông v n t i theo phân c p, y quy n c a UBND thành ph và theo quy nh c a pháp lu t; d.4. Th c hi n ch c năng qu n lý giám sát k thu t, ch t lư ng xây d ng các công trình chuyên ngành giao thông v n t i trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; d.5. Giúp UBND thành ph t ch c u th u, giao th u ho c t hàng, ki m tra, thanh quy t toán tài chính cho các nhà th u v u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông; d.6. T ch c qu n lý h th ng m ng lư i h t ng giao thông c a thành ph , g m: c u ư ng b , hè ph , ư ng ph , d i phân cách, h th ng bi n báo hi u ư ng b , èn tín hi u i u khi n giao thông, h m dành cho ngư i i b sang ư ng, h m cơ gi i ư ng b , c u dành cho ngư i i b sang ư ng, tuynel k thu t; d.7. Th a thu n c p gi y phép cho các t ch c, cá nhân có nhu c u v u n i các công trình giao thông, c i t o s a ch a k t c u h t ng giao thông; . Qu n lý v v n t i ư ng b , ư ng th y n i a, ư ng s t ô th , v n t i a phương th c: .1. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n i u ki n kinh doanh v n t i, cơ ch chính sách phát tri n v n t i, các d ch v h tr v n t i theo quy nh c a pháp lu t; .2. Th c hi n c p gi y phép v n chuy n liên v n qu c t cho các phương ti n; c p gi y ch p thu n khai thác v n t i hành khách b ng ôtô theo tuy n c nh; c p phù hi u cho xe taxi; .3. Th a thu n qu ng cáo trên phương ti n, nhà ch xe buýt;
  4. .4. ăng ký, ăng ki m các phương ti n thi công công trình giao thông, các phương ti n ư ng b , ư ng th y n i a, thi t b thi công n i, nhà n i, phương ti n vui chơi trên sông, h ; .5. ThNm nh vi c c i t o, s a i, ph c h i, óng m i phương ti n, thi t b ph tùng giao thông v n t i; ánh giá ch t lư ng phương ti n ph c v cho vi c thanh lý, s a ch a và thi hành án c a thành ph ; e. Th c hi n công tác v an toàn giao thông: e.1. Ch trì, ph i h p t ch c th c hi n các án v m b o an toàn giao thông trên a bàn thành ph ; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các bi n pháp m b o an toàn giao thông thu c ph m vi ch c năng c a S ; là cơ quan Thư ng tr c c a Ban An toàn giao thông thành ph ; e.2. Tham mưu giúp UBND thành ph v các gi i pháp ch ng ùn t c giao thông, gi m tai n n giao thông, i u ti t giao thông, phân lu ng giao thông; phát tri n h th ng giao thông tĩnh; c i t o h t ng giao thông t ch c giao thông; e.3. ThNm nh các i u ki n c p phép ho c thu h i Gi y phép trông gi xe ôtô, xe máy, xe p trên a bàn thành ph theo quy nh và theo phân c p c a thành ph ; e.4. C p phép cho công tác ào ư ng, hè và th a thu n các v trí qu ng cáo trên hè, ư ng; g. Th c hi n b o v môi trư ng trong ho t ng giao thông v n t i: g.1. T ch c thNm nh và phê duy t báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư xây d ng k t c u h t ng giao thông trên a bàn thành ph ; g.2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t v b o v môi trư ng có liên quan i v i xây d ng k t c u h t ng giao thông và ho t ng giao thông v n t i; h. Thanh tra, ki m tra: h.1. Thanh tra, ki m tra, x lý, gi i quy t khi u n i t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c trong lĩnh v c qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; h.2. Thanh tra, ki m tra, x lý các vi ph m pháp lu t v lĩnh v c qu n lý chuyên ngành giao thông v n t i, an toàn giao thông trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t; i. Qu n lý, khai thác thông tin, ng d ng ti n khoa h c k thu t: i.1. Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng, lưu tr , c p nh t và ch nh lý các h sơ tài li u có liên quan n h th ng công trình giao thông v n t i ( ư ng b , ư ng th y n i a) do UBND thành ph giao cho S qu n lý;
  5. i.2. T ch c và ch o th c hi n công tác nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c - k thu t và công ngh m i trong ngành giao thông v n t i; i.3. Trình UBND thành ph chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v v c i cách hành chính nhà nư c thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c ư c giao; i.4. Th c hi n h p tác qu c t v các lĩnh v c qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t và s phân công, y quy n c a UBND thành ph ; k. Công tác qu n lý tài chính: k.1. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao và t ch c th c hi n ngân sách ư c phân b theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph ; k.2. Thu và s d ng các lo i phí, l phí thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a S Giao thông v n t i Hà N i theo úng quy nh c a pháp lu t; l. Công tác qu n lý t ch c b máy và cán b : l.1. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng khen thư ng, k lu t, ào t o, b i dư ng i v i cán b công ch c, viên ch c thu c S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a thành ph ; l.2. Quy ho ch và t ch c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng (k c trong và ngoài nư c) i ngũ cán b , công ch c, viên ch c; xây d ng k ho ch tuy n d ng cán b , công ch c, viên ch c theo quy nh; m. Th c hi n các nhi m v khác: m.1. Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các t ch c d ch v công; qu n lý và ch o ho t ng c a các t ch c s nghi p thu c S ; m.2. Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c i v i các công ty, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân, các h i, các t ch c phi chính ph ho t ng trong lĩnh v c giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t m.3. Th c hi n các nhi m v khác theo s phân công c a UBND thành ph ; 3. Cơ c u t ch c a. Lãnh oS : S Giao thông v n t i thành ph Hà N i có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S . Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S .
  6. Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S Giao thông v n t i do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Giao thông v n t i ban hành và theo các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý cán b . Vi c luân chuy n, i u ng, mi n nhi m, cách ch c, cho t ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách khác i v i Giám c, Phó Giám c S Giao thông v n t i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. b. Các phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương: b.1. Văn phòng; b.2. Thanh tra S ; b.3. Phòng T ch c cán b ; b.4. Phòng ThNm nh; b.5. Phòng K ho ch - u tư; b.6. Phòng Qu n lý giao thông ô th ; b.7. Phòng Qu n lý giao thông ngo i thành; b.8. Phòng Qu n lý v n t i; b.9. Phòng Qu n lý phương ti n giao thông; b.10. Phòng Qu n lý k thu t và giám nh ch t lư ng; b.11. Phòng Qu n lý kinh t ; b.12. Văn phòng Ban An toàn giao thông; Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng và các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Giao thông v n t i thành ph Hà N i quy t nh theo quy nh c a pháp lu t c. Các ơn v s nghi p: c.1. Trung tâm Nghiên c u khoa h c và ào t o; c.2. Trung tâm ào t o b i dư ng nghi p v giao thông v n t i; c.3. Trung tâm Qu n lý và i u hành giao thông ô th ; c.4. Trung tâm Sát h ch c p gi y phép lái xe thành ph Hà N i; c.5. Ban Qu n lý d án giao thông ô th ;
  7. c.6. Ban Qu n lý d án u tư phát tri n giao thông ô th Hà N i; c.7. Ban Qu n lý d án giao thông 1; c.8. Ban Qu n lý d án giao thông 2; c.9. Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i ư ng b Hà N i; c.10. Trung tâm Qu n lý b n xe Hà N i. Các ơn v s nghi p tr c thu c S Giao thông v n t i do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t 4. Biên ch Biên ch c a S Giao thông v n t i thành ph Hà N i ư c UBND thành ph giao hàng năm. Giám c S Giao thông v n t i căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng c a S theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và thành ph . Cho phép S Giao thông v n t i thành ph Hà N i ư c b sung 10 ch tiêu biên ch ( S ký h p ng lao ng theo Ngh nh 68/CP i v i b o v , t p v , công nhân k thu t cơ quan). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Giao thông v n t i, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; Nguy n Th Th o - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, NC1 (2b).
Đồng bộ tài khoản