Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM -------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 17/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH TI N GIANG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c vào Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Ngh nh s 04/2008/N -CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Ti n Giang t i t trình s 112 ngày 03 tháng 9 năm 2008 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: I. QUAN I M PHÁT TRI N 1. Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang n năm 2020, b o m phù h p v i Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c và quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long. 2. Ny nhanh t c tăng trư ng kinh t , chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa; Ny m nh ng d ng khoa h c, công ngh vào s n xu t, d ch v , phát tri n m nh nh ng ngành s n xu t và d ch v có l i th , g n v i phát tri n nh ng lĩnh v c có hàm lư ng công ngh cao. 3. Huy ng m i ngu n l c vào phát tri n kinh t - xã h i, m r ng và nâng cao hi u qu kinh t i ngo i, thu hút t i a các ngu n l c t bên ngoài, nh t là v n, công ngh , lao ng có tay ngh k thu t cao, th c hi n nh t quán, lâu dài các chính sách ưu ãi, khuy n khích u tư, m r ng th trư ng xu t khNu, tăng s c c nh tranh c a hàng hóa d ch v . 4. Phát tri n kinh t nhanh và b n v ng, áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t ; b o m gi i quy t hài hòa gi a phát tri n kinh t - xã h i v i b o v môi trư ng, c i thi n và t ng bư c nâng cao i s ng nhân dân. 5. T p trung nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, coi tr ng phát huy nhân t con ngư i, nâng cao năng l c giáo d c, ào t o và trình dân trí k t h p v i phát tri n khoa h c công ngh ... xem ó là m t trong nh ng y u t quy t nh th c hi n công nghi p hóa và hi n i hóa. 6. Phát tri n kinh t ph i g n v i n nh chính tr , b o m tr t t xã h i, nâng cao dân trí; tăng cư ng s c m nh qu c phòng, an ninh; c ng c , ki n toàn và nâng cao ch t lư ng ho t ng c a h th ng chính tr , xây d ng n n hành chính v ng m nh. II. M C TIÊU PHÁT TRI N
 2. 1. M c tiêu t ng quát: Phát tri n kinh t v i t c cao, b n v ng, Ny nhanh u tư xây d ng k t c u h t ng, tăng s c c nh tranh cho các s n phNm hàng hoá và d ch v c a a phương, ph n u n năm 2015 hình thành cơ c u kinh t công nghi p - d ch v - nông nghi p; n năm 2020 xây d ng Ti n Giang tr thành m t t nh có kinh t - xã h i phát tri n, óng góp tích c c vào s phát tri n c a vùng ng b ng sông C u Long và c nư c; i s ng nhân dân ư c c i thi n và nâng cao, môi trư ng sinh thái ư c b o v ; an ninh và qu c phòng luôn b o m. 2. M c tiêu c th : a) M c tiêu kinh t : -T c tăng trư ng kinh t (GDP) tăng bình quân 12,5%/năm th i kỳ 2006 - 2020, trong ó giai o n 2006 - 2010, tăng bình quân 12% -13%/năm. - GDP bình quân u ngư i năm 2010 t 1.025 - 1.080 USD (giá th c t ), n năm 2020 t kho ng 4.050 USD/ngư i.; - Chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng tăng t tr ng các ngành phi nông nghi p. n năm 2010, t tr ng công nghi p - xây d ng t 33% - 34%, Thương m i - D ch v t 32% - 33% và t tr ng nông, lâm, ngư nghi p gi m xu ng còn 33 - 35% trong GDP; n năm 2020, t tr ng công nghi p - xây d ng t 48,5%, thương m i - d ch v t 36,5%, nông, lâm, ngư nghi p t 15,0%. - M r ng và nâng cao hi u qu kinh t i ngo i. T o m i i u ki n cho m c tiêu tăng nhanh xu t khNu, thu hút v n và công ngh t bên ngoài. Ph n u kim ng ch xu t khNu t trên 400 tri u USD vào năm 2010 và trên 1 t 800 tri u USD năm 2020; t c tăng kim ng ch xu t khNu bình quân 17%/năm giai o n 2006 - 2010 và 16,2%/năm giai o n 2011 - 2020; giá tr xu t khNu bình quân u ngư i t trên 900 USD vào năm 2020. -T c i m i công ngh ph n u t bình quân 20 - 25%/năm. - Huy ng ngu n v n u tư toàn xã h i hàng năm t hơn 40%/GDP. b) M c tiêu xã h i: - T l tăng dân s bình quân th i kỳ 2006 - 2020 t dư i 1,0%/năm, gi m t l sinh bình quân hàng năm 0,03%. Ph n u n nh và t ng bư c gi m t l lao ng th t nghi p khu v c thành th xu ng còn dư i 4% t năm 2010 và nâng th i gian s d ng lao ng khu v c nông thôn lên kho ng 85% vào năm 2010 và trên 90% năm 2020. T o cơ ch chính sách thích h p tăng cư ng thu hút ngu n v n, phát tri n các hình th c u tư, t o vi c làm m i hàng năm thu hút trên 20 ngàn lao ng (2006 - 2010) và trên 40 ngàn lao ng (2011 - 2020). Tăng t l lao ng qua ào t o lên 40% năm 2010 và kho ng 51% vào năm 2020. Ph n u gi m t l h nghèo (theo chuNn m i) xu ng còn kho ng 10% năm 2010 và dư i 6% vào năm 2020; - Ph n u n năm 2010, t l h c sinh so v i s dân trong tu i tương ng các b c h c: nhà tr t trên 15%; m u giáo t trên 70%; ti u h c t 100%; trung h c cơ s t 99%; ph thông trung h c t 62%; không còn ngư i mù ch . n năm 2020, t l h c sinh so v i s dân trong tu i tương ng: nhà tr t 50%, m u giáo t 99%, ti u h c t 100%, trung h c cơ s trên t 99%, trung h c ph thông t trên 75%; - n năm 2010: 99,5% s h có i n s d ng; 100% xã có ư ng giao thông n trung tâm xã và 85% ư c tr i nh a, bê tông. n năm 2020, 100% s h có i n s d ng và 100% ư ng giao thông n trung tâm xã ư c tr i nh a, bê tông; -T l ô th hóa t 26% năm 2010 và trên 37% vào năm 2020;
 3. - Th c hi n các bi n pháp ng b h n ch và gi m áng k các b nh nhi m vi rút HIV và AIDS và các b nh d ch khác. n năm 2010, 100% tr m y t xã có bác sĩ, t 6 bác sĩ/v n dân và kho ng 8 bác sĩ/v n dân vào năm 2020; nâng t l giư ng b nh trên v n dân lên 26 giư ng (2010) và 29 giư ng (2020); gi m t l suy dinh dư ng (< 5 tu i) dư i 17% (2010) và 10% (2020). Nâng cao ch t lư ng các ho t ng văn hóa, th d c th thao, phát thanh và truy n hình trên toàn T nh; -B o m v ng ch c an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i trong m i tình hu ng. c) M c tiêu v môi trư ng: - Nâng che ph (r ng và cây lâu năm) lên 40 - 41,5% năm 2020. - Ph n u n năm 2010: 100% cơ s s n xu t xây d ng m i có công ngh s ch ho c ư c trang b các thi t b gi m thi u ô nhi m, x lý ch t th i t tiêu chuNn môi trư ng; 40% các khu ô th , dân cư, 70% các khu công nghi p, c m công nghi p có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chuNn môi trư ng; thu gom và x lý 80 - 90% ch t th i r n; thu gom 100% và x lý trên 60% ch t th i nguy h i, 100% ch t th i y t ; 70% h gia ình có h xí, chu ng tr i h p v sinh. Trên 88% h dân nông thôn và trên 95% s h ô th ư c s d ng nư c sinh ho t h p v sinh; - n năm 2020: 100% cơ s s n xu t xây d ng m i có công ngh s ch; 70% các khu ô th và 100% các khu công nghi p, khu công ngh cao có h th ng x lý nư c th i t p trung t tiêu chuNn môi trư ng; trên 95% ch t th i r n ư c thu gom, x lý t tiêu chuNn môi trư ng; x lý trên 80% ch t th i nguy h i; 70% các ô th có h th ng thóat nư c th i riêng t tiêu chuNn. Trên 95% dân s nông thôn ư c s d ng nư c s ch cho sinh ho t và trên 80% h gia ình có h xí, chu ng tr i h p v sinh. III. PHƯƠNG HƯ NG PHÁT TRI N CÁC NGÀNH VÀ LĨNH V C 1. Phát tri n ngành nông, lâm, thu s n: Phát tri n toàn di n nông nghi p - nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hóa. Phát tri n s n xu t i ôi v i b o v môi trư ng sinh thái, b o m phát tri n nông nghi p b n v ng. Ny nhanh ti n trình công nghi p hóa - hi n i hóa nông nghi p, nông thôn theo hư ng thâm canh, chuyên canh, ng d ng công ngh sinh h c, chuy n i gi ng cây tr ng, v t nuôi có năng su t và ch t lư ng cao nh m áp ng yêu c u c a th trư ng và tăng thu nh p trên ơn v di n tích nuôi tr ng. T ch c l i h th ng s n xu t nông nghi p g n v i h th ng tiêu th và ch bi n s n phNm; chú tr ng c ng c t ch c và nâng cao vai trò kinh t t p th c bi t trong lĩnh v c kinh t vư n, nuôi tr ng th y h i s n và chú tr ng xây d ng thương hi u hàng hóa các s n phNm c trưng c a T nh (như vú s a lò rèn Vĩnh Kim, sơ ri Gò Công, xoài cát Hòa L c, cam m t Cái Bè, bư i, thanh long Ch G o, bư i da xanh, khóm...) nâng cao kh năng c nh tranh trên th trư ng. u tư n nh kho ng 60 nghìn ha canh tác lúa m b o v ng ch c an ninh lương th c và xu t khNu. Hình thành các vùng chuyên canh phù h p v i ti m năng và l i th so sánh c a T nh như cây ăn qu , rau s ch... cung c p cho Vùng kinh t tr ng i m phía Nam. Phát tri n chăn nuôi theo hư ng công nghi p hóa tăng năng su t, ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. Phát tri n lâm nghi p theo hư ng khoanh nuôi, b o v r ng ng p m n ven bi n, r ng tràm nguyên sinh Tân Phư c, k t h p tr ng cây phân tán d c theo tr c l , kênh mương, t h gia ình g n li n v i phát tri n vư n cây ăn trái lâu năm có giá tr kinh t , sinh thái và môi trư ng cao, góp ph n nâng cao che ph th c v t toàn t nh lên 40 - 41,5%. Phát tri n thu s n theo hư ng quy ho ch các vùng nuôi tr ng thu s n, thâm canh tăng năng su t, a d ng hóa i tư ng nuôi, k t h p ch t ch khâu nuôi, b o qu n ch bi n và qu n lý b o v môi trư ng, chú tr ng phát tri n các lo i thu s n có giá tr tiêu dùng n i a và xu t khNu như cá, tôm, nghêu, cá bè, sò, cua... trên sông Ti n, các c n, bãi b i ven bi n. Gi m ánh b t g n b b o v tài nguyên,
 4. tăng ánh b t xa b theo hư ng t ch c l i s n xu t, nâng cao năng l c và hi n i hóa các i tàu ánh b t xa b . Nâng c p và xây d ng m i các trung tâm s n xu t gi ng trên a bàn t nh g n v i các trung tâm s n xu t c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam và vùng ng b ng sông C u Long. Xây d ng khu neo u, trú bão tàu th y s n; nâng c p và xây d ng m i các c m c ng cá, ch u m i v th y s n g n v i phát tri n d ch v h u c n ngh cá. Ti p t c u tư và hoàn thi n các tr c thoát lũ t B c Qu c l 1, d án ng t hóa Gò Công, nâng c p các ê bi n Gò Công, ê kênh ch g o, h th ng ki m soát lũ vư n cây ăn trái g n v i h th ng ki m soát lũ c a t nh và vùng ng b ng sông C u Long. Tăng cư ng h tr u tư xây d ng h th ng cơ s h t ng kinh t và xã h i nông thôn g n li n v i chương trình u tư xây d ng c m tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ ng b ng sông C u Long, góp ph n n nh i s ng dân cư và thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i khu v c nông nghi p - nông thôn. Ph n u giá tr gia tăng toàn ngành nông, lâm, ngư nghi p giai o n 2006 - 2020 tăng bình quân trên 4,0%/năm; trong ó giai o n 2006 - 2010, ngành nông, lâm nghi p tăng bình quân 4,3%/năm và ngành thu s n tăng 6,0%/năm; n năm 2020 t tr ng chăn nuôi chi m trên 32% giá tr tăng thêm c a ngành nông nghi p và th y s n chi m trên 21% giá tr tăng thêm c a khu v c nông, lâm, ngư nghi p. 2. Phát tri n công nghi p và ti u th công nghi p: T o môi trư ng u tư thu n l i, ti p t c thu hút u tư phát tri n các ngành công nghi p theo hư ng a d ng hóa s n phNm, công nghi p có hàm lư ng công ngh cao, ng th i chú tr ng các ngành, lĩnh v c T nh có l i th v ti m năng và v trí a lý kinh t như công nghi p ch bi n, công ngh sinh h c, công nghi p cơ khí, ch t o ph c v nông nghi p - nông thôn, công nghi p tàu th y cùng các ngành công nghi p b tr cho vùng kinh t tr ng i m phía Nam và vùng ng b ng sông C u Long. Phát tri n m nh công nghi p v a và nh s d ng công ngh tiên ti n, khuy n khích u tư phát tri n các ngành, ngh ti u th công nghi p, làng ngh truy n th ng nh m gi i quy t vi c làm và s d ng có hi u qu ngu n nguyên li u, ngu n lao ng khu v c nông nghi p và nông thôn. T p trung u tư phát tri n nhanh các khu, c m công nghi p ã ư c phê duy t ng th i c ng c và nâng cao hi u qu c a các khu, c m công nghi p ã có trên a bàn. nh hư ng n năm 2020, toàn T nh có t 7 n 8 khu công nghi p t p trung và kho ng 30 c m công nghi p a phương ư c xây d ng v i t ng di n tích chi m t kho ng 8.758 ha. u tư xây d ng các khu c m công nghi p, các nhà máy, ph i g n li n v i xây d ng các công trình x lý ch t th i, tr ng cây xanh, b o m môi trư ng xanh, s ch, p c a các khu, c m công nghi p. Ph n u t m c tiêu giá tr s n xu t công nghi p giai o n 2006 - 2010 tăng bình quân trên 27%/năm, gi i quy t vi c làm cho kho ng 130 ngàn lao ng. Th i kỳ 2011 - 2020 giá tr s n xu t công nghi p tăng bình quân trên 18%/năm, gi i quy t vi c làm cho trên 320 nghìn lao ng. T o s chuy n d ch m nh v cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p. 3. Phát tri n thương m i - d ch v : Phát tri n th trư ng n i a, m r ng giao thương v i thành ph H Chí Minh, các t nh trong Vùng kinh t tr ng i m phía Nam, vùng ng b ng sông C u Long g n li n v i phát tri n m ng lư i thương m i v i s tham gia c a các thành ph n kinh t . S p x p l i m ng lư i bán l , ưu tiên phát tri n h th ng kinh doanh bán l hi n i, quy ho ch nh ng v trí có l i th thương m i ô th xây d ng, phát tri n các khu thương m i, d ch v t i thành ph M Tho, th xã Gò Công, Cai L y, Cái Bè; hình thành các khu dân cư - ô th - thương m i - d ch v khoa h c k thu t, y t , giáo d c - ào t o, tài chính - ngân hàng và ngh dư ng khu v c B c Gò Công, ông Nam Tân Phư c, Trung Lương (M Tho)...c ng c và phát tri n h th ng các ch u m i v nông thu s n khác ã có trên a bàn T nh, t o c u n i gi a vùng kinh t tr ng i m phía Nam và vùng ng b ng sông C u Long.
 5. T p trung Ny m nh xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng nư c ngoài, t o m i i u ki n Ny m nh phát tri n s n xu t và xu t khNu các m t hàng ch l c, các s n phNm xu t khNu t các khu công nghi p và các s n phNm ch bi n t lúa g o, th y s n, cây ăn qu ... Phát tri n mô hình du l ch sinh thái, du l ch bi n o, th c hi n liên k t phát tri n du l ch trong nư c và qu c t , a d ng hoá các lo i hình và s n phNm du l ch. Thu hút u tư xây d ng các khu vui chơi gi i trí t ng h p, các khu ngh dư ng, các a i m có ti m năng du l ch như: các cù lao trên sông Ti n, vùng ng p lũ và thôn dã ng Tháp Mư i, t p trung ưu tiên u tư cù lao Th i Sơn thành c m i m du l ch c ng ng, du l ch sinh thái c a ti u vùng h lưu sông Mê Kông m r ng, bãi bi n Tân Thành, vư n cây ăn trái, các di tích văn hóa l ch s ... Phát tri n các ngành d ch v có giá tr gia tăng cao, có tác d ng thúc Ny các ngành s n xu t và d ch v khác như v n t i, vi n thông và công ngh thông tin, d ch v khoa h c công ngh , tư v n, tài chính, ngân hàng, b o hi m, các d ch v ào t o, y t , văn hoá, th thao. Ph n u n năm 2010 giá tr gia tăng ngành d ch v chi m kho ng 32,0% trong GDP và n năm 2020 chi m 36,5%, t c tăng trư ng bình quân 13,8%/năm trong giai o n 2006 - 2010 và kho ng 13,6%/năm th i kỳ 2011 - 2020. T ng kim ng ch xu t khNu trong 5 năm 2006 - 2010 t trên 1,47 t USD, t c tăng bình quân 17%/năm. Giai o n 2011 - 2020 t ng kim ng ch xu t khNu t kho ng 9 - 10 t ô la, năm 2020 kim ng ch t trên 1,8 t USD, t c tăng giá tr kim ng ch xu t khNu bình quân 16,2%/năm. Năm 2020, thu hút khách du l ch t kho ng 2 tri u ngư i, trong ó khách qu c t trên 1 tri u ngư i. 4. Các lĩnh v c văn hóa - xã h i: T p trung th c hi n các chương trình qu c gia v dân s và k ho ch hóa gia ình, v giáo d c và ào t o, gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo... không ng ng nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a ngư i dân v ăn, m c, , i l i, h c hành, khám ch a b nh, hư ng th văn hóa. Ph n u gi m t l sinh bình quân hàng năm 0,03%; n năm 2010 dân s t kho ng 1.785 nghìn ngư i và năm 2020 là 1.967 nghìn ngư i. T o s chuy n d ch m nh cơ c u lao ng nông nghi p sang công nghi p - d ch v , d ki n n năm 2020 t tr ng lao ng nông nghi p còn kho ng 28% trong t ng s lao ng ang làm vi c trong các ngành kinh t . Nâng t l lao ng qua ào t o lên 40% năm 2010 và 51% năm 2020; gi m t l h nghèo (theo chuNn m i) xu ng còn kho ng 10% năm 2010 và dư i 6% vào năm 2020. Gi i quy t t t chính sách i v i ngư i có công. a) Giáo d c và ào t o: Chú tr ng công tác phát tri n ngu n nhân l c c v s lư ng và ch t lư ng. Phát tri n giáo d c ph i toàn di n t giáo d c m m non, ti u h c, trung h c cơ s và trung h c ph thông. Ti p t c u tư kiên c hóa trư ng h c, trang thi t b d y h c theo hư ng chuNn hóa. Chú tr ng phát tri n h th ng giáo d c m m non các xã vùng sâu vùng xa. Ph n u n năm 2010, t l h c sinh huy ng so v i dân s trong tu i các b c h c như: nhà tr trên 15%; m u giáo trên 70%; ti u h c 100%; trung h c cơ s t 99% và ph thông trung h c là 62%. n năm 2020, t l huy ng h c sinh so tu i, nhà tr là 50%, m u giáo 99%, ti u h c 100%, trung h c cơ s trên 99%, trung h c ph thông t trên 75%. Phát tri n h th ng giáo d c trung h c chuyên nghi p, d y ngh và i h c h p lý trên cơ s quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p trên a bàn T nh. T p trung u tư hoàn ch nh trư ng Cao ng Y t , trư ng i h c Ti n Giang, xây d ng m i trư ng Cao ng kinh t - k thu t và u tư nâng c p, phát tri n h th ng các trư ng d y ngh c a T nh... có i u ki n v trang thi t b k thu t hi n i và i ngũ gi ng viên gi i, nâng cao ch t lư ng và hi u qu ào t o. ng th i, th c hi n phương châm xã h i hóa công tác ào t o, khuy n khích m i thành ph n kinh t , k c h p tác qu c t tham gia u tư cơ s v t ch t và ào t o phát tri n ngu n nhân l c, c bi t là lao ng có trình k thu t cao, áp ng nhu c u phát tri n kinh t xã h i và c a các khu công nghi p c a a phương và trong Vùng. b) Y t và chăm sóc s c kho ngư i dân:
 6. Phát tri n ng b và hoàn thi n m ng lư i y t t t nh xu ng cơ s , th c hi n y các chương trình, chính sách y t c a Nhà nư c. Không ng ng nâng cao ch t lư ng d ch v y t c ng ng, gi i quy t t t v n chăm sóc s c kh e ban u cho nhân dân. C ng c và phát tri n h th ng y t d phòng. Tăng cư ng u tư phát tri n toàn di n ngành y t c v cơ s v t ch t, trang thi t b và ngu n nhân l c. T ng bư c hi n i hóa thi t b chNn oán, i u tr cho b nh vi n tuy n t nh, tuy n huy n t tiêu chuNn qu c gia và qu c t . u tư xây d ng b nh vi n a khoa trung tâm t nh thành b nh vi n c p vùng; ng th i xây d ng m i các b nh vi n chuyên khoa, b nh vi n c p huy n theo quy ho ch phát tri n ngành. Ny m nh công tác xã h i hóa y t . Khuy n khích u tư m t s b nh vi n, trung tâm chNn oán y khoa chuyên sâu ngoài công l p nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a nhân dân trong t nh và vùng. Ph n u n năm 2020, gi m t l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng xu ng dư i 10%; t l bác sĩ/1 v n dân t 8 ngư i; duy trì 100% tr m y t có bác sĩ; s giư ng b nh/1 v n dân t 29 giư ng; 99% tr em dư i 1 tu i tiêm ch ng 6 lo i v c-xin. c) Văn hóa, thông tin, th d c th thao: C ng c và phát tri n thư vi n các c p, t ô th n nông thôn. Nâng cao ch t lư ng các chương trình phát thanh, truy n hình. Phát tri n, c ng c ho t ng b o t n, b o tàng nh m b o t n, tôn t o và phát huy các giá tr di s n văn hóa, di tích l ch s và phát huy b n s c dân t c. Chú tr ng u tư cơ s v t ch t cho các ngành văn hóa - thông tin, th d c th thao và các lĩnh v c xã h i khác, c bi t là các công trình cơ b n theo quy ho ch h th ng thi t ch văn hóa thông tin c a ngành và các công trình cơ b n c a ngành th d c - th thao các c p. Ny m nh xã h i hóa trong các lĩnh v c văn hóa, th d c - th thao. M c tiêu n năm 2010: 95% h gia ình t chuNn gia ình văn hóa, 100% xã phư ng u có i m văn hóa và phòng c sách; 100% s h có phương ti n nghe ài phát thanh và xem truy n hình; 80% - 90% s trư ng ti n hành t p luy n th d c, th thao n i khóa n nh, 18% dân s tham gia t p luy n th d c - th thao thư ng xuyên, 60% - 80% s xã có sân bóng á. d) Khoa h c - công ngh : Tăng cư ng công tác nghiên c u, ng d ng khoa h c công ngh vào m i ho t ng kinh t xã h i theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa g n li n v i công tác ào t o phát tri n l c lư ng khoa h c k thu t trình cao. 5. K t c u h t ng k thu t: T nh ch ng ph i h p các B ngành Trung ương Ny nhanh ti n u tư xây d ng ư ng cao t c thành ph H Chí Minh - Trung Lương - C n Thơ, qu c l 60, qu c l 50 bao g m c xây d ng m i c u M L i (thay phà) và c u Ch G o; h tr nâng c p ng b tuy n ư ng liên t nh Ti n Giang ( T 865) - Long An (Hương l 28) - ng Tháp ( T 847). Nghiên c u tri n khai xây d ng tuy n ư ng s t thành ph H Chí Minh - M Tho - C n Thơ vào th i i m thích h p. Nâng c p lu ng c a ti u sông Ti n và c a sông Soài R p nh m khai thông lu ng cho các tàu có t i tr ng l n, g n li n v i vi c c i t o, nâng c p và xây d ng m i các c ng trên sông, trong ó có c ng M Tho và C m c ng và cơ s óng tàu v n t i bi n c a sông Soài R p; nâng c p tr c kinh t - giao thông kênh Ch G o, kênh Tháp Mư i s 2 (kênh Nguy n Văn Ti p). C i t o, nâng c p ng b h th ng c u ư ng trên a bàn T nh, ưu tiên ư ng vào các khu, c m công nghi p, ư ng nhánh k t n i v i h th ng ư ng qu c l , ư ng cao t c. Ph n u n năm 2010, c ng hóa m t ư ng t 100%; 100% các xã u có ư ng vào trung tâm xã và 85% m t ư ng ư c tr i nh a, dal, bêtông. Hoàn thành h th ng b n bãi hàng hóa và ghe thuy n cho các huy n, u tư chi u sâu và nâng c p c ng M Tho tr thành c ng khu v c có năng l c giao nh n trên 500.000 t n/năm và m b o tàu t i tr ng t 3000 DWT n 5000 DWT có kh năng c p b n.
 7. Nâng c p phát tri n ng b và hi n i h th ng bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin; h th ng i n; h th ng c p thóat nư c, c bi t là h th ng cung c p nư c s ch cho 4 huy n phía ông và h th ng x lý nư c th i cho các ô th , các khu công nghi p. n năm 2010 m t s d ng i n tho i t 38 máy/100 dân, trong ó, m t máy c nh và di ng tr sau t 15 máy/100 dân và năm 2020 t kho ng 72 máy/100 dân, trong ó, m t máy c nh và di ng tr sau t 38 máy/100 dân. Ph n u n năm 2015, toàn t nh có 100% s h dân có i n s d ng, trong ó có 90% s h mua i n tr c ti p v i ngành i n; i n thương phNm bình quân u ngư i t 1.266 kwh/ngư i. 6. Qu c phòng - an ninh, tr t t an toàn xã h i: - Nâng cao ch t lư ng và c ng c s lư ng quân thư ng tr c áp ng yêu c u chính quy, hi n i. Tăng cư ng bi n pháp qu n lý và xây d ng l c lư ng d b , phát tri n dân quân và t v phù h p v i nhi m v chung và nhi m v t ng khu v c phòng th . Chú tr ng xây d ng l c lư ng t v bi n; - Xây d ng l c lư ng công an nhân dân tinh nhu , gi i v nghi p v , v ng v chính tr , ch ng di n bi n hoà bình. Xây d ng l c lư ng cơ s v ng m nh, Ny m nh phong trào nhân dân t qu n có ch t lư ng, b o m i phó v i m i tình hu ng. Ti p t c t n công m i lo i t i ph m, l p l i tr t t k cương trong lĩnh v c kinh t , văn hóa - xã h i. Thư ng xuyên tuyên truy n giáo d c nhân dân th c hi n t t các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c; - Tăng cư ng công tác k t h p phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh trong t ng ngành, t ng lĩnh v c t khâu quy ho ch phát tri n các vùng kinh t , các công trình h t ng k thu t... tăng cư ng kh năng ch ng ng phó v i m i tình hu ng. 7. B o v môi trư ng: Tăng trư ng kinh t ph i k t h p v i phát tri n xã h i và b o v môi trư ng, b o m phát tri n b n v ng, h n ch m c gia tăng ô nhi m, kh c ph c tình tr ng suy thóai và c i thi n ch t lư ng môi trư ng; gi i quy t m t bư c cơ b n tình tr ng suy thóai môi trư ng các khu công nghi p, các khu dân cư ông úc các thành ph l n và m t s vùng nông thôn; c i t o và x lý ô nhi m môi trư ng trên các dòng sông, h ao, kênh mương. Nâng cao kh năng phòng tránh và h n ch tác ng x u c a thiên tai, c a s bi n ng khí h u b t l i i v i môi trư ng; ng c u và kh c ph c có hi u qu s c ô nhi m môi trư ng do thiên tai gây ra. Khai thác và s d ng h p lý các ngu n tài nguyên thiên nhiên, b o m cân b ng sinh thái m c cao, b o t n thiên nhiên và gi gìn a d ng sinh h c. Ch ng th c hi n và áp ng các yêu c u v môi trư ng trong h i nh p kinh t qu c t , h n ch các nh hư ng x u c a quá trình toàn c u hóa tác ng n môi trư ng trong nư c nh m thúc Ny tăng trư ng kinh t , nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân, b o m phát tri n b n v ng t nư c. Xây d ng b máy qu n lý môi trư ng v ng m nh và xã h i hóa công tác b o v môi trư ng. IV. NNH HƯ NG PHÁT TRI N KHÔNG GIAN, LÃNH TH 1. nh hư ng s d ng t: S d ng ti t ki m và hi u qu tài nguyên t, b o m phát tri n a d ng n n kinh t , a thành ph n theo hư ng s n xu t hàng hóa mang l i hi u qu cao và m b o s phát tri n b n v ng v môi trư ng sinh thái. Bên c nh vi c b trí s d ng t ai h p lý cho s n xu t nông nghi p, ph i b o m m c tiêu an toàn lương th c, th c phNm theo hư ng s n xu t hàng hóa, Ny m nh xu t khNu, cung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n, ph i dành m t t l thích h p v t phát tri n công nghi p (các khu, c m, i m công nghi p t p trung...); t phát tri n th tr n, các trung tâm xã, các i m dân cư; t phát tri n cơ s h t ng k thu t, phúc l i xã h i và nhà ... - t nông nghi p n năm 2010 là 190,4 nghìn ha, chi m 76,7% di n tích t t nhiên; và n năm 2020 kho ng 182,8 nghìn ha, chi m 73,7% di n tích t t nhiên.
 8. - t phi nông nghi p năm 2010 t 51,92 nghìn ha, chi m 20,9% di n tích t t nhiên và n năm 2020 kho ng 62,8 nghìn ha, chi m 25,3% di n tích t t nhiên. - t chưa s d ng n năm 2010 còn kho ng 5,85 nghìn ha, chi m 2,4% di n tích t t nhiên; và n năm 2020 kho ng 2,59 nghìn ha, chi m 1,0% di n tích t t nhiên. 2. nh hư ng phát tri n ô th và khu dân cư nông thôn: T p trung nâng c p, phát tri n m r ng thành ph M Tho, th xã Gò Công và th tr n Cai L y tr thành trung tâm thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a vùng và các ti u vùng; ng th i phát tri n các th tr n, các khu dân cư, khu ô th m i có ti m năng, g n v i s phát tri n các khu c m công nghi p và s lan to vùng ô th thành ph H Chí Minh thông qua các hành lang kinh t Qu c l 1, qu c l 50, ư ng cao t c, ư ng s t. Ph n u n năm 2020, m ng lư i ô th c a t nh bao g m thành ph M Tho - ô th lo i I; th xã Gò Công - ô th lo i III; th tr n Cai L y - ô th lo i IV (năm 2010) và ô th lo i III (năm 2020); th tr n Cái Bè, Tân Hi p ô th lo i IV; các th tr n còn l i là ô th lo i V. Nâng t l ô th hóa t 26% năm 2010 và 37% năm 2020. Tăng cư ng u tư phát tri n cơ s h t ng kinh t - xã h i cho huy n m i Tân Phú ông nh m t o i u ki n thu n l i cho u tư phát tri n kinh t - xã h i các xã cù lao vùng c a sông, g n li n v i b o v an ninh, qu c phòng vùng bi n. Ti p t c quy ho ch, u tư xây d ng các th t , các trung tâm xã, các khu dân cư nông thôn, c bi t xây d ng các c m tuy n dân cư và nhà vùng ng p lũ, góp ph n nâng cao ch t lư ng cu c s ng, xóa ói gi m nghèo và b o v môi trư ng sinh thái khu v c nông nghi p - nông thôn theo hư ng phát tri n b nv ng. 3. Phân vùng kinh t : - Vùng I: các huy n phía ông c a t nh: th xã Gò Công, huy n Ch G o, Gò Công Tây, Gò Công ông và huy n Tân Phú ông; t ng di n tích t nhiên 98.710 ha, dân s chi m 35,6% dân s t nh, m t bình quân 613 ngư i/km2. Phát tri n kinh t theo hư ng công nghi p - thương m i và d ch v - nông nghi p c bi t d ch v du l ch và v n t i bi n... phát huy l i th n m g n thành ph H Chí Minh, Vũng Tàu và ư ng bi n. T p trung u tư phát tri n các khu công nghi p - ô th - d ch v - du l ch... t o s chuy n bi n m nh m v kinh t bi n và vùng ven bi n; ti p t c phát tri n nông nghi p - thu s n phù h p sinh thái; k t h p phát tri n kinh t v i b o v an ninh, qu c phòng vùng bi n và ven bi n; - Vùng II: n m v phía Tây c a t nh, g m các huy n Cái Bè, Cai L y, Tân Phư c, v i di n tích t nhiên 119.030 ha, dân s chi m 39,3% dân s t nh, m t bình quân 561 ngư i/km2. Ny nhanh quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng thương m i - d ch v - nông nghi p - công nghi p; phát tri n m nh thương m i - d ch v ; xây d ng các mô hình nông nghi p công ngh cao; hình thành các khu, c m công nghi p t p trung g n li n v i hình thành các vùng chuyên canh, s n xu t hàng hóa nông s n l n; - Vùng III: n m v trí trung tâm t nh, g m thành ph M Tho và huy n Châu Thành v i di n tích t nhiên 30.436 ha, dân s chi m 25,1% dân s t nh, m t bình quân 1.401 ngư i/km2, ti p t c phát huy vai trò u t u và h t nhân tăng trư ng c a a phương, h tr và thúc Ny c 3 vùng cùng phát tri n. Phát tri n ng b công nghi p, d ch v , ào t o và phát tri n ngu n nhân l c. i u trên các lĩnh v c phát tri n kinh t - xã h i và ch ng h i nh p, h p tác kinh t có hi u qu v i vùng kinh t tr ng i m phía Nam, vùng ô th thành ph H Chí Minh và vùng ng b ng sông C u Long. V. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ph l c kèm theo) VI. CÁC GI I PHÁP CH Y U TH C HI N QUY HO CH
 9. 1. Gi i pháp huy ng v n: T ng nhu c u v n u tư phát tri n trong th i kỳ 2006 - 2020 kho ng 422 nghìn t ng (kho ng 20 - 22 t USD), chi m kho ng 43,4%/GDP. Trong ó, giai o n 2006 - 2010 là 43,7 nghìn t ng, chi m 40,1% GDP. Ngu n v n u tư d ki n t ngân sách a phương, ngân sách Trung ương, v n tín d ng u tư, v n tích lũy u tư c a dân cư và c a các doanh nghi p trong và ngoài nư c u tư trên a bàn t nh. áp ng nhu c u v n u tư, T nh c n ph i có h th ng các gi i pháp huy ng v n tích c c, trong ó phát huy n i l c là ch y u. T o môi trư ng u tư thu n l i và các i u ki n t t nh t cho m i thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n; a d ng hóa các hình th c huy ng và t o v n trong T nh. Huy ng t i a ngu n l c trong nư c, c bi t là c a thành ph H Chí Minh và các t nh vùng kinh t tr ng i m phía Nam; ng th i Ny m nh công tác quan h v n ng, xúc ti n u tư thu hút các ngu n v n u tư nư c ngoài (FDI, ODA, NGO, v n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài...). Ưu tiên huy ng và s d ng ngu n v n t qu t phát tri n ô th , cơ s h t ng công nghi p. Hư ng s d ng s d ng v n như sau: ngu n v n t ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c u tư vào các lĩnh v c, h ng m c chính như: h t ng giao thông, c ng, c p thoát nư c, h ch a nư c, x lý nư c th i và ch t th i r n và các công trình có ý nghĩa xã h i quan tr ng. Ngoài ra, t p trung huy ng v n tín d ng, v n t các doanh nghi p và các nhà u tư trong nư c, v n u tư nư c ngoài u tư các công trình h t ng khu công nghi p, khu du l ch và các công trình k t c u h t ng khác. 2. Phát tri n th trư ng và nâng cao kh năng h i nh p qu c t : Ny m nh vi c c i thi n môi trư ng u tư cho phát tri n s n xu t, kinh doanh; gi i quy t ng b t s n xu t n ch bi n, tiêu th m t s s n phNm ch y u ang có s c c nh tranh ho c có i u ki n nâng cao năng l c c nh tranh; các doanh nghi p ph i m b o ch t lư ng s n phNm có s c c nh tranh khi h i nh p và thay th ư c hàng nh p khNu. Ti p t c th c hi n i m i và nâng cao hi u qu ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c và các doanh nghi p ã ư c c ph n hóa, khuy n khích phát tri n kinh t h , kinh t trang tr i gia ình, c bi t là kinh t h p tác. Tích c c phát tri n th trư ng n i a, c ng c và phát tri n có hi u qu ho t ng c a các trung tâm thương m i và các ch u m i trên a bàn T nh; ph bi n k p th i các thông tin kinh t , nh t là v cơ ch , chính sách t o i u ki n thu n l i cho các ho t ng kinh t - xã h i c a các thành ph n kinh t . Xây d ng chi n lư c u tư theo nh hư ng xu t khNu, t p trung gi v ng và phát tri n các th trư ng ã có, nghiên c u k và xúc ti n m r ng các th trư ng m i. T o i u ki n cho các doanh nghi p tham gia các h i ch , tri n lãm trong nư c và qu c t , trưng bày gi i thi u s n phNm, Ny m nh ho t ng qu ng cáo, chào hàng... M r ng h p tác phát tri n toàn di n gi a Ti n Giang v i các t nh trong vùng, c bi t là thành ph H Chí Minh nh m thúc Ny phát tri n kinh t , khoa h c, công ngh , ào t o ngu n nhân l c, nâng cao năng l c h i nh p kinh t qu c t . 3. B o v môi trư ng: Tăng cư ng công tác tuyên truy n, giáo d c nâng cao ý th c và trách nhi m b o v môi trư ng. Tăng cư ng các bi n pháp v phòng ng a và h n ch các tác ng x u n môi trư ng; ki m soát, x lý tri t ô nhi m và suy thóai môi trư ng; b o v , khai thác h p lý và có hi u qu các ngu n tài nguyên thiên nhiên.
 10. Ny m nh xã h i hóa và a d ng hóa u tư cho công tác b o v môi trư ng. Gi i quy t hài hòa m i quan h gi a phát tri n kinh t v i b o v môi trư ng và s phát tri n b n v ng. Tăng cư ng h p tác trong và ngoài nư c v b o v môi trư ng và nâng cao năng l c nghiên c u, ng d ng khoa h c, công ngh v b o v môi trư ng. Tăng cư ng qu n lý nhà nư c, th ch và pháp lu t v b o v môi trư ng, c bi t trong vi c l p, thNm nh, phê duy t và t ch c th c hi n quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án u tư..., x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. Tăng cư ng công tác k ho ch hóa, th c hi n t t các chương trình, k ho ch hành ng c a qu c gia v b o v môi trư ng. 4. Phát tri n ngu n nhân l c: Xây d ng và m r ng thêm các trư ng, cơ s ào t o v i trang thi t b hi n i; tăng cư ng liên k t, ph i h p v i các cơ s ào t o thành ph H Chí Minh, Trung ương và các a phương khác nâng cao trình , ch t lư ng và s lư ng i ngũ cán b , l c lư ng lao ng k thu t lành ngh . M r ng h p tác v i các trư ng i h c, các vi n nghiên c u, các cơ s ào t o có trang b hi n i trong và ngoài t nh ào t o l c lư ng khoa h c k thu t, i ngũ lao ng k thu t cao. Khuy n khích các doanh nghi p có nhu c u s d ng lao ng liên k t góp v n, h tr trang b phương ti n v i các trư ng i h c, các cơ s ào t o công nhân k thu t trong v n ào t o, cung ng, s d ng nhân l c m t cách có hi u qu nh t. Ny m nh ào t o chuyên nghi p, a d ng hóa các hình th c d y ngh , có chính sách ưu ãi cho lao ng nông nghi p chuy n i sang các ngành khác; ãi ng và t o i u ki n làm vi c thu hút cán b khoa h c k thu t, cán b qu n lý v T nh công tác. Th c hi n ào t o và ào t o l i i ngũ cán b qu n lý, qu n tr kinh doanh áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t . 5. Phát tri n khoa h c, công ngh : i m i ho t ng khoa h c và công ngh , tăng cư ng ph bi n thông tin khoa h c k thu t, thông tin kinh t th trư ng; tăng cư ng công tác ng d ng chuy n giao ti n b khoa h c k thu t, t o s chuy n bi n m nh m trong vi c áp d ng các thành t u khoa h c và công ngh nh t là trong lĩnh v c công ngh thông tin, công ngh sinh h c, công ngh v t li u. Liên k t v i các vi n, các trư ng, các trung tâm, các nhà khoa h c trong và ngoài nư c th c hi n các tài, d án khoa h c. Phát huy vai trò ho t ng c a Liên hi p các h i khoa h c, nghiên c u các cơ ch khuy n khích vi c thành l p và ho t ng có hi u qu Qu Phát tri n khoa h c và Công ngh t i T nh. 6. Nâng cao năng l c qu n lý hành chính: Ny m nh c i cách hành chính, ti p t c phân c p m nh hơn nh m nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c và th c thi pháp lu t; tăng cư ng th c hi n quy ch dân ch , công khai minh b ch thông tin v qu n lý nhà nư c nhân dân cùng tham gia giám sát và th c hi n. 7. Tăng cư ng h p tác phát tri n: Th c hi n h p tác, liên k t phát tri n v i các t nh trong Vùng, b o m u tư úng quy ho ch nh m phát huy ti m năng kinh t c a T nh, Ny m nh h p tác v i các a phương trong nư c và qu c t ; ưu tiên h p tác thu hút nh ng lĩnh v c có yêu c u trình , công ngh cao mà t nh Ti n Giang chưa ti p c n ư c. 8. T ch c th c hi n: Căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ã phê duy t, y ban nhân dân t nh Ti n Giang t p trung ch o các ngành, các c p xây d ng quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm b o m
 11. phù h p v i nh hư ng phát tri n c a T nh. Xây d ng chương trình hành ng, các chương trình phát tri n theo t ng th i kỳ theo nh hư ng c a Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Ti n Giang n năm 2020. Trong quá trình th c hi n Quy ho ch, y ban nhân dân t nh Ti n Giang ph i thư ng xuyên ch o vi c rà soát các ch tiêu, k ho ch ánh giá tình hình th c hi n, k p th i báo cáo trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch phù h p v i tình hình và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i trong t ng giai o n. Công b và công khai Quy ho ch thu hút s chú ý c a toàn dân, c a các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia th c hi n. Ph i h p v i các B , ngành Trung ương và các t nh b n tri n khai các chương trình phát tri n và h p tác cùng phát tri n. i u 2. a) Quy ho ch này là nh hư ng và là căn c l p, trình c p có thNm quy n phê duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn c a T nh theo quy nh; b) y ban nhân dân t nh Ti n Giang căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p và trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh: - Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã, quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư, quy ho ch xây d ng, quy ho ch, k ho ch s d ng t, quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th , ng b ; - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành các cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a Nhà nư c trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch; - L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c u tư t ng bư c v i trình t h p lý. i u 3. Các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: - Hư ng d n và giúp y ban nhân dân t nh Ti n Giang trong vi c nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c và khuy n khích, thu hút u tư góp ph n vào vi c th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh; - Nghiên c u xem xét, i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan; Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t Vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh thu c ph m vi ph trách làm căn c cho T nh tri n khai th c hi n Quy ho ch này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Ti n Giang ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng;
 12. - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UB Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, P (5b).
Đồng bộ tài khoản