Quyết định số 17-NV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 17-NV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 17-NV về việc phê chuẩn việc thành lập thị trấn Hữu Lũng thuộc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17-NV

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17-NV Hà N i, ngày 19 tháng 01 năm 1965 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C THÀNH L P THN TR N H U LŨNG THU C HUY N H U LŨNG, T NH L NG SƠN B TRƯ NG B N IV Căn c ngh nh s 130 –CP ngày 29-9-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B N i v ; Căn c quy t nh s 56-CP ngày 24-4-1963 c a H i ng Chính ph y nhi m cho B N i v phê chu n s phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban hành chính khu t tr Vi t b c và y ban hành chính t nh L ng Sơn; QUY T NNH: i u 1. Nay phê chuNn vi c thành l p th tr n H u Lũng thu c huy n H u Lũng t nh L ng Sơn. Th tr n H u Lũng g m các xóm An Ninh, T p L p, C u Mư i và khu nhà Tr m, nhà th cũ thu c xóm Gai c a xã Sơn Hà và các xóm Tân M , Na âu c a xã ng Tân thu c huy n H u Lũng. i u 2. y ban hành chính t nh L ng Sơn, ông V trư ng V Chính quy n a phương B N i v ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B N I V TH TRƯ NG Lê T t c
Đồng bộ tài khoản