Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
85
lượt xem
10
download

Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT về việc áp dụng Sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển do Bộ Giao thông Vận tải ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/2004/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 170/2004/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 16 tháng 01 năm 2004 QUY T Đ NH V VI C ÁP D NG S A Đ I, B SUNG NĂM 2002 C A CÔNG Ư C SOLAS 74 VÀ B LU T QU C T V AN NINH TÀU BI N VÀ C NG BI N B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Quy t đ nh s 191/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t s a đ i, b sung năm 2002 m t s chương c a Công ư c Qu c t v an toàn sinh m ng con ngư i trên bi n; Căn c các quy đ nh c a s a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 ban hành kèm theo B lu t qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n (sau đây g i t t là B lu t ISPS); Theo đ ngh c a V trư ng V Pháp ch , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, QUY T Đ NH: Đi u 1. Đ i tư ng áp d ng các quy đ nh c a s a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 và B lu t ISPS 1. Các lo i tàu bi n sau đây ho t đ ng trên tuy n qu c t : a) Tàu khách; b) Tàu hàng có t ng dung tích t 500 GT tr lên; c) Giàn khoan di đ ng ngoài khơi. 2. Các c ng bi n ti p nh n tàu bi n ho t đ ng trên tuy n qu c t quy đ nh t i kho n 1, Đi u này; 3. Công ty khai thác tàu bi n trên các tuy n qu c t quy đ nh t i kho n 1, Đi u này (sau đây g i t t là Công ty tàu bi n); 4. Doanh nghi p qu n lý, khai thác c ng bi n quy đ nh t i kho n 2, Đi u này (sau đây g i t t là Doanh nghi p c ng bi n). Đi u 2. Trách nhi m và quy n h n c a C c Hàng h i Vi t Nam C c Hàng h i Vi t Nam - Cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành hàng h i th c hi n ch c năng "Cơ quan có th m quy n", có trách nhi m và quy n h n sau: 1. T ch c đào t o Cán b an ninh c ng bi n v i nh ng n i dung phù h p v i Chương trình chu n c a T ch c Hàng h i qu c t ; 2. Hư ng d n các Doanh nghi p c ng bi n đánh giá an ninh c ng bi n và xây d ng K ho ch an ninh c ng bi n; 3. Phê duy t b n Đánh giá an ninh c ng bi n, K ho ch an ninh c ng bi n và các b sung, s a đ i đ i v i K ho ch an ninh c ng bi n; 4. C p "Gi y ch ng nh n phù h p c a c ng bi n" theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 c a Quy t đ nh này; 5. T ch c th c hi n vi c ghi "Lý l ch c a tàu bi n" theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Quy t đ nh này; 6. Hư ng d n th c hi n "B n cam k t an ninh" theo m u quy đ nh t i Ph l c 3 c a Quy t đ nh này;
 2. 7. Là đ u m i liên l c đ thu nh n, x lý, truy n phát thông tin an ninh hàng h i v i tàu bi n, công ty tàu bi n, doanh nghi p c ng bi n và các cơ quan h u quan; 8. Trao đ i thông tin v i T ch c Hàng h i qu c t v vi c th c hi n các quy đ nh c a s a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 và B lu t ISPS t i Vi t Nam; 9. Th c hi n các nhi m v có liên quan khác theo yêu c u c a s a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 và B lu t ISPS. Đi u 3. Trách nhi m và quy n h n c a C c Đăng ki m Vi t Nam C c Đăng ki m Vi t Nam th c hi n ch c năng "T ch c an ninh đư c công nh n", có trách nhi m và quy n h n sau: 1. T ch c đào t o S quan an ninh tàu bi n, Cán b an ninh công ty v i nh ng n i dung phù h p v i Chương trình chu n c a T ch c Hàng h i qu c t ; 2. Phê duy t Đánh giá an ninh tàu bi n; 3. Phê duy t K ho ch an ninh tàu bi n; 4. Ki m tra H th ng an ninh và trang thi t b an ninh c a tàu bi n theo yêu c u c a B lu t ISPS và c p "Gi y ch ng nh n qu c t v an ninh tàu bi n" theo m u quy đ nh t i Ph l c 4 và "Gi y ch ng nh n qu c t t m th i v an ninh tàu bi n " theo m u quy đ nh t i Ph l c 5 c a Quy t đ nh này. 5. Th c hi n các nhi m v có liên quan khác theo yêu c u c a s a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 và B lu t ISPS khi đư c B Giao thông v n t i u quy n. Đi u 4. Trách nhi m c a Công ty tàu bi n 1. T ch c đánh giá an ninh tàu bi n cho các tàu quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Quy t đ nh này; 2. L p k ho ch an ninh tàu bi n cho các tàu quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Quy t đ nh này; 3. B trí đ nh ng S quan boong d ki n s đư c ch đ nh kiêm nhi m ch c danh S quan an ninh tàu bi n và cán b d ki n s đư c ch đ nh đ m nh n ch c danh Cán b an ninh công ty đư c tham gia các l p đào t o do C c Đăng ki m Vi t Nam t ch c; 4. B o đ m các tàu bi n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Quy t đ nh này th c hi n đ y đ và k p th i các yêu c u v : đánh giá an ninh tàu bi n; xây d ng K ho ch an ninh tàu bi n đ đư c th m tra, phê duy t và c p "Gi y ch ng nh n qu c t v an ninh tàu bi n" hay "Gi y ch ng nh n qu c t t m th i v an ninh tàu bi n". Đ ng th i, b o đ m các tàu này đư c c p "Lý l ch c a tàu bi n" và "B n cam k t an ninh" đ s d ng khi c n thi t; 5. Trang b các thi t b quy đ nh t i s a đ i, b sung năm 2002 c a Công ư c SOLAS 74 và B lu t ISPS cho tàu bi n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 1 c a Quy t đ nh này và ch đ nh m t S quan boong kiêm nhi m ch c danh S quan an ninh tàu bi n trên m i tàu thu c quy n qu n lý và m t ho c m t s cán b đ m nh n ch c danh Cán b an ninh công ty; 6. Ch p hành các yêu c u khác v an ninh tàu bi n do cơ quan có th m quy n ban hành. Đi u 5. Trách nhi m c a Doanh nghi p c ng bi n 1. T ch c đánh giá an ninh c ng bi n cho các c ng bi n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 c a Quy t đ nh này; 2. L p k ho ch an ninh c ng bi n cho các c ng bi n quy đ nh t i kho n 2 Đi u 1 c a Quy t đ nh này; 3. Đ m b o có đ Cán b an ninh c ng bi n; 4. Thi t l p H th ng an ninh c ng bi n theo yêu c u c a B lu t ISPS; 5. Ch p hành các yêu c u khác v an ninh c ng bi n do các cơ quan có th m quy n ban hành. Đi u 6. Trách nhi m c a các cơ quan tham mưu c a B Giao thông v n t i
 3. 1. V T ch c cán b ch trì nghiên c u, đ xu t vi c b sung quy đ nh ch c danh S quan tàu bi n đ m nhi m nhi m v S quan an ninh tàu bi n và quy đ nh v đào t o, hu n luy n cho S quan an ninh tàu bi n. 2. V Pháp ch thư ng xuyên đôn đ c và ki m tra vi c th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 7. Đi u kho n thi hành 1. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng các V liên quan thu c B Giao thông v n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, đơn v và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Đào Đình Bình
 4. Ph l c 1 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2004 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM GI Y CH NG NH N PHÙ H P C A C NG BI N STATEMENT OF COMPLIANCE OF A PORT FACILITY S gi y ch ng nh n: ................................................................................................................................ Statement Number C P THEO QUY Đ NH C A PH N B – B LU T QU C T V AN NINH TÀU BI N VÀ C NG BI N Issued under the provisions of Part B of the International code for the security of ships and of port facilities (ISPS CODE) TH A Y QUY N C A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Under the authority of the Government of the Socialist Republic of Vietnam Tên C ng bi n: ......................................................................................................................................... Name of the Port Facility Đ a ch c a C ng bi n: .............................................................................................................................. Address of the Port Facility Ch ng nh n r ng C ng bi n đã tuân theo các quy đ nh t i Chương XI-2 và Ph n A c a B lu t qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n và ho t đ ng phù h p v i K ho ch an ninh c ng bi n đã đư c phê duy t. K ho ch an ninh c ng bi n đã đư c duy t đ i v i ho t đ ng c a lo i tàu bi n sau đây (g ch nh ng lo i không thích h p): This is to certify that the compliance of this port facility with the provisions of chapter XI-2 and part A of the International Code for the Security of Ships and Port Facilities (ISPS Code) has been verified and that this port facility operates in accordance with the approved Port Facility Security Plan. This plan has been
 5. approved for the following (Specify the types of operations, types of ship or activities or other relevant information), delete as appropriate Tàu khách (Passenger ship) Tàu khách cao t c (Passenger high speed craft) Tàu hàng cao t c (Cargo high speed craft) Tàu hàng r i (Bulk carrier) Tàu d u (Oil tanker) Tàu hóa ch t (Chemical tanker) Tàu ch gas (Gas carrier) Dàn khoan di đ ng (Mobile offshore Drilling Units) Tàu hàng khác nh ng lo i nêu trên (Cargo ships other than those referred to above) Gi y ch ng nh n phù h p này có giá tr đ n ………………………………………. tùy thu c vào vi c ki m tra (Ghi m t sau) This Certificate of compliance is valid until…… subject to the verification stated on the overleaf C p t i ............................................................... .................................................... Issued at Ngày c p ............................................................ Date of issue Ch ký c a ngư i có th m quy n Signature of the duly authorized official issuing the Certificate Đóng d u (Seal or stamp of issuing authority, as approprivate XÁC NH N KI M TRA ENDORSEMENT FOR VERIFICATIONS Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam quy đ nh hi u l c c a Gi y ch ng nh n phù h p tùy thu c vào vi c ki m tra b t bu c hàng năm/b t thư ng. The Government of the Socialist Republic of Vietnam has established that the validity of this Statement of Compliance is subject to the mandatory annual / unscheduled verifications. CH NG NH N R NG trong quá trình ki m tra theo quy đ nh t i M c B/16.62.4 c a B lu t qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n – ISPS, th y r ng C ng bi n đã tuân theo các quy đ nh có liên quan t i Chương XI-2 c a Công ư c và Ph n A c a B Lu t ISPS. THIS IS TO CERTIFY THAT, during a verification carried out in accordance with paragraph B / 16.62.4 of the ISPS Code, the port facility was found to comply with the relevant provisions of chapter XI-2 of the Convention and part A of the ISPS Code.
 6. ST KI M TRA L N 1 (1 VERIFICATION) Nơi ki m tra (Place): .......................................... Ngày ki m tra (Date): ......................................... Ch ký (Signed)................................................. (c a ngư i có th m quy n) Signature of authorized official ND KI M TRA L N 2 (2 VERIFICATION) Nơi ki m tra (Place): .......................................... Ngày ki m tra (Dace): ........................................ Ch ký (Signed):................................................ (c a ngư i có th m quy n) Signature of authorized official RD KI M TRA L N 3 (3 VERIFICATION) Nơi ki m tra (Place): .......................................... Ngày ki m tra (Date): ......................................... Ch ký (Signed):................................................ (c a ngư i có th m quy n) Signature of authorized official TH KI M TRA L N 4 (4 VERIFICATION) Nơi ki m tra (Place): .......................................... Ngày ki m tra (Date): ......................................... Ch ký (Signed):................................................ (c a ngư i có th m quy n) Signature of authorized official
 7. Ph l c 2 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2004 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM LÝ L CH C A TÀU BI N CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD BOOK C C HÀNG H I VI T NAM
 8. LÝ L CH C A TÀU BI N CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD BOOK QUY Đ NH V VI C S D NG LÝ L CH C A TÀU BI N REGULATIONS ON CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD 1. Lý l ch c a tàu bi n đư c c p cho các tàu bi n theo quy đ nh t i B lu t qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n (ISPS Code); The Continuous Synopsis Record Book is issued to ship pursuant to the Provisions of the International Ships and Port Facilities Security Code; 2. Lý l ch c a tàu bi n đư c s d ng trên tàu bi n đ ghi l i toàn b thông tin liên quan đ n l ch s c a tàu bi n; The Continuous Synopsis Record Book is intended to provide an on board record of the history of the ship with respect to the information recorded therein; 3. Đ i v i tàu bi n đư c đóng trư c ngày 01 tháng 7 năm 2004, Lý l ch c a tàu bi n ph i ghi l i toàn b thông tin liên quan đ n con tàu t ngày 01 tháng 7 năm 2004 tr đi; For the ships constructed before 01 July 2004, the Continuous Synopsis Record Book shall, at least, provide the history of the ship as from 01 July 2004; 4. B t kỳ s thay đ i nào liên quan đ n nh ng thông tin đư c ghi trong các b ng dư i đây đ u ph i đư c ghi trong Lý l ch c a tàu bi n; Any changes relating to the entries into the following tables shall be recorded in The Continuos Synopsis Record Book; 5. Trong th i h n không quá ba tháng k t ngày có s thay đ i thông tin v tàu bi n đã đư c ghi trong Lý l ch c a tàu bi n, C c Hàng h i Vi t Nam s c p cho tàu bi n m t b n sao Lý l ch c a tàu bi n sau khi đã c p nh t thông tin thay đ i nêu trên. N u trong th i h n đó, tàu bi n chưa đư c c p b n sao Lý l ch c a tàu bi n đã đư c c p nh t thông tin thay đ i thì công ty ho c thuy n trư ng s đư c phép c p nh t nh ng thông tin thay đ i đó vào Lý l ch c a tàu bi n đang có trên tàu và báo cáo v C c Hàng h i Vi t Nam vi c c p nh t thông tin đó; In case of any changes relating to the entries into the tables, the Vietnam National Maritime Administration shall issue, as soon as is practically possible but not later than three months from the date of the change, to the Vietnamese ships either a revised and updated version of The Continuous Synopsis Record Book. In case of such issuance has not been done in that period, the company or the Master of the ship shall be authorized to amend The Continuous Synopsis Record Book to reflect the changes and inform the Vietnam National Maritimes Administration without delay. 6. Khi tàu bi n thay đ i đăng ký sang m t qu c gia khác ho c đư c bán cho ch tàu khác (ho c đư c ngư i khác thuê tàu tr n) ho c công ty khác đ m nhi m vi c khai thác tàu, Lý l ch c a tàu bi n v n ph i đư c gi nguyên trên tàu đó; Whenever a ship is transferred to the the flag of another State or the ship is sold to another owner or is taken by another bareboat charaterer or another company assumes the responsibility for the operations of the ship, The Continuos Synopsis Record Book shall be left on board. 7. Khi tàu bi n thay đ i đăng ký sang m t qu c gia khác, công ty ph i thông báo cho C c Hàng h i Vi t Nam tên qu c gia nơi tàu đư c đăng ký đ thu n ti n cho vi c trao đ i thông tin liên quan đã đư c ghi trong Lý l ch c a tàu bi n đó; Whenever a ship is transferred to the flag of another State, the company shall notify The Vietnam National Maritime Administration of the name of the State under whose flag the ship is to be transferred
 9. so as to enable the Administration to forward to that State information recorded in to The Continuous Synopsis Record Book of that ship. 8. Lý l ch c a tàu bi n ph i luôn luôn đư c gi gìn và b o qu n trên tàu bi n và s n sàng ph c v cho s ki m tra c a các cơ quan h u quan. The Continuous Synopsis Record Book shall be keft on board the ship and shall be available for inspection at all times.
 10. THÔNG TIN CHUNG GENERAL INFORMATION Tên tàu:.................................................................Hô hi u/S IMO:.......................................................... Name of the ship Call sign / IMO number S nh n d ng c a tàu:............................................................................................................................... Ship identification number Tên cơ quan c p DOC theo quy đ nh c a B Lu t Qu n lý an toàn:........................................................... Name of the Authority issued DOC as stipulated in ISM Code .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Tên cơ quan c p SMC theo quy đ nh c a B Lu t Qu n lý an toàn:........................................................... Name of the Authority issued SMC as stipulated in ISM Code .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Tên cơ quan c p Gi y ch ng nh n qu c t v an ninh tàu bi n: ................................................................ Name of the Authority issued ISSC as stipulated in ISPS Code.................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Ch tàu cũ (n u có): .................................................................................................................................. Previous owners (if any) Tr s : ...................................................................................................................................................... Add ........................................................................................................................................................... Đi n tho i (Tel): ............................................. Fax: ................................................................................... Tên ch tàu: .............................................................................................................................................. Name of the shipowner Tr s : ...................................................................................................................................................... Add ........................................................................................................................................................... Đi n tho i (Tel):.............................................. Fax: ................................................................................... Ngư i khai thác/ngư i thuê tàu: Operator / Charterer Tr s : ...................................................................................................................................................... Add ........................................................................................................................................................... Đi n tho i (Tel)............................................... Fax: ................................................................................... Cơ quan đăng ki m: .................................................................................................................................. Classification Agency
 11. .................................................................................................................................................................. Ngày đăng ký: ........................................................................................................................................... Date of Registry C ng đăng ký: ........................................................................................................................................... Port of Registry S đăng ký ................................................................................................................................................ Registry number ........................................................................................................................................ Đ nh biên thuy n b : ..................................................................................................................... (T/viên) Number of Crews
 12. I. Đ C ĐI M K THU T C A TÀU SHIP’S PARTICULARS Lo i tàu: ................................................................ C p tàu: ................................................................. Type of ship Classification Năm đóng/Nơi đóng: ............................................. S lư ng h m hàng:............................................... Year / Place of building Number of cargo holds .............................................................................. S lư ng c n c u:.................................................. S lư ng boong: ................................................... Number of Derricks Number of deck Tr ng t i toàn ph n ................................................ V t li u đóng: ........................................................ Dead weight Building Materials Dung tích toàn ph n ............................................... Chi u dài l n nh t: ......................................... (m) Gross tonnage LOA Dung tích th c d ng-NT ......................................... Chi u dài thi t k : ........................................... (m) Net tonnage LPP Ki u máy phát ........................................................ Chi u r ng tàu: ............................................... (m) Type of Generator Bread S lư ng và công su t: .......................................... Chi u cao m n: .............................................. (m) Number & Capacity Free board T c đ tàu: ...................................................... m/h S lư ng khách ch : ................................(Ngư i) Speed Number of Passenger carried M n nư c có t i: ..............................................(m) M n nư c không t i: ...................................... (m) Loaded Draft Light Draft
 13. II. NG NG ĐĂNG KÝ TÀU BI N THE SHIP CEASED TO BE REGISTERED Ngày Lý do ng ng đăng ký Ghi chú Date The reasons Remarks
 14. III. CHUY N NƠI ĐĂNG KÝ CHANGES FLAG (Ghi rõ ngày tháng, lý do chuy n và khu v c đăng ký m i) Clealy stating of date, the reasons of changing and new registrar Ngày Lý do chuy n đăng ký Cơ quan đăng ký m i Ghi chú Date The reasons New Registrar Remarks
 15. IV. CHUY N D CH S H UT U TRANSFER OF OWNERSHIP Ngày Lý do chuy n Ch s h u m i Ghi chú Date The reasons New ownership Remarks S theo dõi này có kích thư c A4 210 x 297 mm, g m 100 trang và đư c đánh s t 1 đ n 100 This book has dimention of A4 210 x 297 mm. consists of 100 pages and numbered from 1 to 100
 16. Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2004 * B N CAM K T AN NINH DECLARATION OF SECURITY* B n cam k t an ninh có giá tr t T Đ n Lý do Declaration of Security is valid From To Reason Tên t u Tên c ng Tên tàu kia Name of ship Name of Port Other Ship(s) S IMO Ch s h u S IMO IMO No Owners IMO No Đ a ch Address C ng đăng ký C ng đăng ký Port of Registry Port of Registry Công ty S đi n tho i Công ty Responsible Company Tel No Responsible Company S đi n tho i di đ ng Mobile No S đi n tho i liên l c 24/24 S đi n tho i liên l c 24/24 24/24 hr Contact No S Fax 24/24 hr Contact No Fax No Đ a ch email: E-Mail C p đ an ninh C p đ an ninh C p đ an ninh Security level Security level Security level C ng (ho c t u) và t u cùng nhau th a thu n v các trách nhi m và nh ng bi n pháp an ninh dư i đây nh m b o đ m tuân th các quy đ nh t i Ph n A c a B lu t Qu c t v an ninh tàu bi n và c ng bi n: * B n Cam k t an ninh là m t th a thu n chính th c gi a tàu và c ng (ho c v i tàu khác) v các bi n pháp an ninh s ư c th c hi n trong quá trình tương tác gi a tàu và c ng (ho c v i tàu khác) và nh ng bi n pháp an ninh thu c trách nhi m c a m i bên ph i th c hi n. The “Declaration of Security” (DoS) is a formal agreement entered into by the ship and the port facility (or another ship). The DoS specifies what security arrangements [measures] will be put in place during [at] the ship / port facility (or ship / ship) interface and which party will undertake which measure.
 17. The port facility and the ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of Part A of the International Code for the Security of Ship and Port Facilities. Ho t đ ng T u C ng bi n T u kia The Ship Port Facility Other Ships Xác nh n an ninh và các trách nhi m CSO PFSO CSO Confirm security and responsibilities SSO SSO Các khu v c h n ch : đư c thi t l p và ki m soát Restricted areas: established and controlled Các đi m ti p c n: đư c giám sát và ki m soát Access points: controlled & monitored Vành đai phía bi n đư c giám sát Seaward perimeter monitored Chi u sáng thích h p ban đêm cho vành đai phía bi n, phía b và tàu Adequate lighting during the night for the ship, land & seaward perimeters Quy trình b c x p hàng hóa đã th ng nh t Procedures for handling cargo agreed Quy trình b c x p đ d tr c a t u đã th ng nh t Procedures for handling ships stores agreed K ho ch đ i phó v i: Response Plans for: Cháy Fire Ti p c n b i nh ng ngư i không đư c phép Access by unauthorised personnel Phát hi n nh ng đ v t kh nghi Suspicious article discovered Thông tin ki m tra Communications check Các tín hi u ng m đư c th a thu n Convert signal agreed Các báo đ ng Alarms Nh n d ng và soi ngư i
 18. Personnel identification and screening Danh sách khách đư c phê duy t Visitors list approved Các quy trình áp d ng đ i v i các v khách không m i Procedures in place for unexpected visitors.
 19. CH KÝ VÀ Đ A CH LIÊN L C CHI TI T T u C ng bi n T u The Ship Port Facitity The Ship H và tên H và tên H và tên Full Name Full Name Full Name Ch c danh Ch c danh Ch c danh Title Title Title Ch ký Ch ký Ch ký Signature Signature Signature Ngày Ngày Ngày Date Date Date S đi n tho i S đi n tho i S đi n tho i Tel No Tel No Tel No Kênh liên l c vô tuy n đi n Kênh liên l c vô tuy n đi n Kênh liên l c vô tuy n đi n Radio Channel Radio Channel Radio Channel
 20. Ph l c 4 Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 170/2004/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2004 ĐĂNG KI M VI T NAM C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VIETNAM REGISTER OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM SHIPPING ******* ******* No: GI Y CH NG NH N QU C T V AN NINH T U BI N INTERNATIONAL SHIP SECURITY CERTIFICATE Th a y quy n c a Chính ph nư c C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đăng ki m Vi t Nam c p theo các đi u kho n c a B LU T QU C T V AN NINH T U BI N VÀ C NG BI N (B LU T ISPS) Issued under the provisions of the INTERNATIONAL CODE FOR THE SECURITY OF SHIPS AND OF PORT FACILITIES (ISPS CODE) Under the authority of the Government of the SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM by VIETNAM REGISTER OF SHIPPING Tên tàu:..................................................................................................................................................... Name of ship S đăng ký ho c hô hi u: .......................................................................................................................... Distinctive number or letters C ng đăng ký: ........................................................................................................................................... Port of registry Lo i tàu: .................................................................................................................................................... Type of ship T ng dung tích: ......................................................................................................................................... Gross tonnage S IMO:..................................................................................................................................................... IMO Number Tên và đ a ch Công ty: .............................................................................................................................. Name and address of Company
Đồng bộ tài khoản