Quyết định số 170-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định số 170-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170-CT về việc sửa đổi mức thưởng thi đua do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170-CT Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1986 QUY T NNH C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG S 170-CT NGÀY 16-7-1986 S A I M C THƯ NG THI UA CH TNCH H I NG B TRƯ NG ph n thư ng thi ua c a H i ng B trư ng phù h p v i tình hình m i; Theo ngh c a ng chí B trư ng B tài chính và ng chí Trư ng ban Ban Thi ua Trung ương, QUY T NNH: 1. M c thư ng thi ua c a H i ng B trư ng cho các t nh, thành ph , c thư ng luân lưu c a H i ng B trư ng cho các ơn v d n u c a các ngành, ti n thư ng theo c c a th trư ng ngành và U ban Nhân dân các t nh kèm theo c b ng ti n m i như sau: - T nh d n u toàn qu c là hai mươi nghìn ng (20.000 ). - T nh d n u khu v c là mư i lăm nghìn ng (15.000 ). - T nh ư c ph n thư ng lo i nhì là mư i nghìn ng (10.000 ). - T nh ư c ph n thư ng lo i ba là sáu nghìn ng (6.000 ). - ơn v ư c thư ng c luân lưu c a H i ng B trư ng là sáu nghìn ng (6.000 ). - ơn v ư c thư ng c c a B trư ng, T ng c c trư ng là ba nghìn ng (3.000 ), l y t qu B trư ng. - ơn v ư c thư ng c c a U ban Nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương là hai nghìn ng (2.000 ) 2. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng B Tài chính, B trư ng B V t tư, Trư ng ban Thi ua Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  2. Võ Chí Công ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản