Quyết định số 1708/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:107

0
58
lượt xem
3
download

Quyết định số 1708/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1708/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1708/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1708/QĐ-CTN Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 180/TTr-CP ngày 17/11/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i 1.200 công dân hi n đang cư trú t i Đài Loan (Trung Qu c) (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN (TRUNG QU C) ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1708/QĐ-CTN ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Ch t ch nư c) 1. Dương Th Di m, sinh ngày 22/01/1985 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/3, B o Trư ng H , khóm 5, thôn H Tây, xã T H , huy n Vân Lâm 2. Võ Th Tú Trinh, sinh ngày 23/01/1986 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 120, An Tây, khóm 7, phư ng An Tây, th tr n H V , huy n Vân Lâm 3. Ki u Th Thanh Bình, sinh ngày 01/01/1983 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 83, Ph Phiên, khóm 6, phư ng Ph Phiên, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 4. Nguy n Th Trang, sinh ngày 16/5/1972 t i B n Tre Gi i tính: N
 2. Hi n trú t i: S 4, ngõ Châu Th , khóm 15, phư ng Thư ng Châu, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 5. Tr n Th Thanh Xuân, sinh ngày 23/11/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, Thâm Quy n, khóm 3, thôn Thâm Quy n, xã Tân c, huy n Đào Viên 6. Ngô Th Bích Th y, sinh ngày 16/4/1979 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 141, T p Mã Loan, khóm 13, thôn Xích Mã, xã Tây T , huy n Bành H 7. Lê Th Thu Hi n, sinh ngày 15/4/1984 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/1, ngõ 1, đư ng Qu ng Tây, khóm 12, phư ng Trúc Trung, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 8. Khu t Th Duy Tính, sinh ngày 06/12/1987 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, ngõ 415, đư ng Trung Sơn, đo n 2, khóm 21, phư ng Phúc An, th tr n M Nông, huy n Cao Hùng 9. Nguy n Th Quy n, sinh ngày 10/11/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 135, ph Thanh Sơn Tam, khóm 13, phư ng Vĩnh Bình, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 10. Nguy n Th Giang, sinh ngày 15/3/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 1, s 86, đư ng Nhân Hưng, khóm 26, thôn Phư ng Hoàng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 11. Lê Ng c Linh, sinh ngày 30/9/1980 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, ngõ 59, ph Ngư Thôn, khóm 16, phư ng Phúc Hưng, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 12. Nguy n Th C m H ng, sinh ngày 28/02/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47, ph Trung Hưng, khóm 4, phư ng Trung L , th tr n Đi n Trung, huy n Chương Hóa 13. Ph m Ngô Thanh Ki u, sinh ngày 20/5/1976 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10/1, đư ng Sơn Đ u, khóm 12, thôn Loa Đ , xã Di Đà, huy n Cao Hùng 14. Tr n Th Thu Th y, sinh ngày 06/6/1982 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 136, Hoành Sơn, khóm 28, thôn Hoành Phong, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 15. Ph m Th Bích Anh, sinh ngày 08/10/1980 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 162, Phong Đi n, khóm 11, phư ng Phong Đi n, th tr n Trác Lan, huy n Miêu L t
 3. 16. Nguy n Th Thu Giang, sinh ngày 02/5/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ C ng Hòa, đư ng Vân Đ u, khóm 6, thôn Nguy t My, xã H u Lý, huy n Đài Trung 17. Dương Th Toán, sinh ngày 15/9/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18/2, ngõ 101, đư ng Bách Th t, khóm 33, phư ng Bách Phúc, khu Th t Đ , huy n Cao Hùng 18. Nguy n Bích Hoa, sinh ngày 12/6/1978 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 8, s 12, h m 7, ngõ 76, đư ng Ki n Võ, khóm 11, phư ng B o An, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 19. Nguy n Th Duy n, sinh ngày 20/8/1983 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 115, đư ng Trung C ng, khóm 3, phư ng H ng An, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 20. Võ Th H ng Vân, sinh ngày 07/9/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 6, h m 5, ngõ 37, đư ng Văn Hóa, khóm 18, phư ng B o An, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 21. Dương Kim Hoa, sinh ngày 01/4/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 92, đư ng Ph ng Hưng, khóm 9, phư ng Ph ng Hưng, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 22. Dương Th Thu H ng, sinh ngày 14/9/1972 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, đư ng Hưng C ng, khóm 14, thôn C ng Đông, xã H Kh u, huy n Vân Lâm 23. Phan Th Ti n, sinh ngày 05/02/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/2, s 198, đo n 1, đư ng Long M , khóm 24, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huy n Đài B c 24. Ph m Th Huy n, sinh ngày 20/3/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 22, h m 1, ngõ 335, đo n 3, đư ng Diên Bình, khóm 14, phư ng H i Tân, khu B c, thành ph Tân Trúc 25. Tr n Th Kim Dung, sinh ngày 28/02/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 131, đư ng T T , khóm 1, phư ng Chương Hưng, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 26. Tr n Th Tuy t Nhung, sinh ngày 03/02/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 131, H u Phong Th , khóm 13, phư ng Ng c Phong, th tr n B ch Hà, huy n Đài Nam
 4. 27. Ph m Th L a, sinh ngày 05/10/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, h m 22, ngõ 84, đư ng Hòa Nh t, khóm 16, phư ng Xã Liêu, khu Trung Chính, thành ph Cơ Long 28. Phan Th Ni, sinh ngày 20/02/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 244, H c Sơn, khóm 7, thôn H c Sơn, xã Công Qu n, huy n Miêu L t 29. Nguy n Th My Em, sinh ngày 15/7/1986 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, ngõ 199, đư ng Viên Hoàn Nam, khóm 17, phư ng Tây An, thành ph Song Nguyên, huy n Đài Trung 30. Nguy n Th M t, sinh ngày 18/12/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, h m 3, ngõ 103, đo n 1, đư ng Tú Minh, khóm 21, phư ng M c Sách, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c. 31. Nguy n Th M Chúc, sinh ngày 15/02/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 9, s 2, h m 6, ngõ 329, đư ng Trung Sơn, khóm 21, phư ng Ki n Qu c, th tr n Oanh Ca, huy n Đài B c 32. Nguy n Th Ng c Ánh, sinh ngày 14/10/1976 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22/2, ngõ 131, đư ng An B c, khóm 14, phư ng Mai Đ u, khu An Bình, thành ph Đài Nam 33. Đ Th Kim Loan, sinh ngày 15/01/1986 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 119, đư ng Diên Cát, khóm 7, phư ng Diên Cát, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 34. Nguy n Th Kim Liên, sinh ngày 22/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ Hưng Nông, khóm 20, thôn Đ i Trang, xã Khê Châu, huy n Chương Hóa 35. Lê Th Phư ng, sinh ngày 02/02/1985 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, Thiên C u, khóm 5, thôn Mai Viên, xã Thái An, huy n Miêu L t 36. Nguy n Th Bé Tư, sinh ngày 12/12/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/1, s 2, ngõ 227, đư ng Trung Hi u, khóm 33, thôn Tân Hòa, xã Tân Th , huy n Đài Nam 37. Nguy n Th Bích Thu, sinh ngày 20/10/1983 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 125/14, H Gia Đông, khóm 10, thôn Gia Đông, xã H u Bích, huy n Đài Nam 38. Bùi Th Lan, sinh ngày 12/02/1984 t i H i Phòng Gi i tính: N
 5. Hi n trú t i: S 12, ngõ 46, đư ng Tr n Chung, khóm 13, phư ng B c Hoa, thành ph Bình Tr n, huy n Đào Viên 39. Tr n Th Út, sinh ngày 09/9/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ 779, đư ng Dân T c, khóm 12, phư ng T p Anh, khu Tây, thành ph Gia Nghĩa 40. Tr n Th Thi t, sinh ngày 29/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/2, Tân Xã, khóm 1, phư ng Tân An, th tr n Tây Loa, huy n Vân Lâm 41. Vương Th Thanh L m, sinh ngày 09/8/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26/17, đư ng Ph Đ , khóm 5, thôn Đ Liêm, xã Ph Diêm, huy n Chương Hóa 42. H Th Cúc, sinh ngày 29/8/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 276, đo n 3, đư ng Dân Sinh, khóm 8, thôn L c Phong, xã Đi n Vĩ, huy n Chương Hóa 43. Lê Th H nh, sinh ngày 20/4/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 85, ngõ 246, đư ng Noãn Noãn, khóm 21, phư ng Noãn Đ ng, khu Noãn Noãn, thành ph Cơ Long 44. Nguy n Th H ng Nhung, sinh ngày 12/10/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, h m 49, ngõ 120, đư ng Th Tân, khóm 18, phư ng Tây H nh, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 45. Huỳnh Th Hi n, sinh ngày 10/9/1981 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, h m 12, ngõ 56, đư ng Trung Chính, khóm 1, phư ng Tư Nguy n, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 46. Lê Tuy t nh, sinh ngày 04/5/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1660, đư ng T p Sơn, đo n 1, khóm 5, phư ng Xã Liêu, th tr n Trúc Sơn, huy n Nam Đ u 47. Nguy n Th Mai, sinh ngày 18/10/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 28, ngõ 297, đư ng Hưng Nhân, đo n 2, khóm 9, phư ng Trung Chính, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 48. Nguy n Th Tú Nguyên, sinh ngày 20/02/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7, s 34, ph Văn Xương, khóm 15, phư ng Trúc Nghĩa, thành ph Trúc B c, huy n Tân Trúc 49. Trương Th Phư ng, sinh ngày 19/9/1977 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ Phúc Th , khóm 5, thôn Diêm B c, xã Diêm Ph , huy n Bình Đông
 6. 50. Huỳnh Nh t Thanh, sinh ngày 31/3/1975 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ Đ i Thành, khóm 8, phư ng Đ i Thành, th tr n Ph Lý, huy n Nam Đ u 51. Lê Th Trúc, sinh ngày 10/11/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, h m 2, ngõ 148, đư ng Hòa Bình, khóm 2, thôn H i Sơn, xã H N i, huy n Cao Hùng 52. Nguy n Th L H ng, sinh ngày 27/9/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 46, ngõ Thông Tiên, khóm 3, thôn T p Lai, xã Sam Lâm, huy n Cao Hùng 53. H Như Ngà, sinh ngày 27/9/1987 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 21, ngõ 30, đư ng Nghi Hưng, khóm 13, phư ng Nghi Hưng, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 54. Nguy n Gương Huy n Trân, sinh ngày 16/10/1981 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 19, ngõ 57, đư ng Đ i Hoa 1, khóm 12, phư ng Bát Đ c, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 55. Nguy n Th Huỳnh Mai, sinh ngày 27/4/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, ngõ 199, đư ng Tam Tr o T Khanh, khóm 6, phư ng Tr o Phong, th tr n Th y Phương, huy n Đài B c 56. Chư ng S i Múi, sinh ngày 17/9/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 378/4, đư ng Bác Ái, khóm 15, phư ng Đ nh Tân, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 57. Nguy n Thanh Th y, sinh ngày 10/12/1977 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, h m 59, ngõ 618, đư ng H c Nhân, khóm 17, thôn Hòa Hưng, xã N i Ph , huy n Bình Đông 58. Thái Th Kim Lanh, sinh ngày 15/02/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, Nam Th Trang, khóm 10, thôn Nam Th , xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 59. Lê Th Thu Th o, sinh ngày 18/9/1981 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/2, ngõ 200, đư ng Tân Hưng, khóm 16, thôn Tân Trang, xã Long T nh, huy n Đài Trung 60. Phùng Tuy t Trang, sinh ngày 15/3/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 176, đư ng Lâm Giang, khóm 7, phư ng Ki n Hưng, th tr n Đ i Giáp, huy n Đài Trung 61. Lê Th Huỳnh Mai, sinh ngày 17/02/1983 t i C n Thơ
 7. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 194/1, đư ng Giáp H u, khóm 12, phư ng Dân Sơn, th tr n Đ i Giáp, huy n Đài Trung 62. Vũ Th Anh, sinh ngày 12/5/1982 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 466, đư ng Mai Đình, khóm 5, phư ng Lai Thôn, khu B c, thành ph Đài Trung 63. Nguy n Th Khuôl, sinh ngày 11/10/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 131, đư ng Cao Công, khóm 10, phư ng Công H c, khu Nam, thành ph Đài Trung 64. Lê Bích H nh, sinh ngày 26/02/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 209, Nguy t My Đàm, khóm 4, thôn Nguy t Đàm, xã Tân C ng, huy n Gia Nghĩa 65. Lê Th Ng c Ph n, sinh ngày 12/11/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 93, Ng c Kh , khóm 8, thôn Ng c Kh , xã A Liên, huy n Cao Hùng 66. Tăng Th Thu Nga, sinh ngày 31/12/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 392/2, đư ng Ki n Qu c 1, khóm 23, phư ng Bác Hu , khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 67. Lê Th Mai, sinh ngày 05/10/1978 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5/5, s 302, đư ng Trung Hoa 4, khóm 4, phư ng Văn Đông, khu Ti n Kim, thành ph Cao Hùng 68. Võ Th Nhanh, sinh ngày 04/9/1980 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 17, h m 8, ngõ 502, đư ng Trung Hòa, khóm 11, phư ng Tú Sơn, khu B c Đ u, thành ph Đài B c 69. Danh Th Lônh, sinh ngày 10/12/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1200, h m 8, ngõ 502, đư ng Cao Nam Công, khóm 7, phư ng Trung Dương, khu Nam T , thành ph Cao Hùng 70. Tr n Th Th y, sinh ngày 19/4/1971 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 4, h m 3, ngõ 19, đo n 1, đư ng Tú Minh, khóm 16, phư ng Minh Hưng, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 71. Tr n Th Chành Đa, sinh ngày 01/01/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 3, ngõ 70, đư ng Nhân Ái, khóm 16, phư ng Th y Hà, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 72. Bùi Th G m, sinh ngày 10/5/1975 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: L u 2, s 371, đư ng Kim Môn, khóm 38, phư ng Khê Phúc, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 73. Tr n Th Thanh L , sinh ngày 31/12/1980 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 5, ngõ 260, đư ng Kim Môn, khóm 7, phư ng Khê Phúc, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 74. Lê Th Thúy An, sinh ngày 12/9/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 106, đư ng Nhân Ái, khóm 20, phư ng Đông Nam, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 75. Ph m H ng Th c, sinh ngày 01/01/1986 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, h m 6, ngõ 42, đư ng Trung Chính, khóm 30, phư ng Trí Quang, thành ph Vĩnh Hòa, huy n Đài B c 76. Đoàn Th Ng c Hân, sinh ngày 10/8/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 60/1, đư ng Vĩnh L c, khóm 26, phư ng Vĩnh L c, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 77. Tr n Th Thua, sinh ngày 20/4/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 109/11, ngõ 276, đo n 1, đư ng Gi i Th , khóm 3, phư ng Gi i Th , th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 78. Châu L Nhi, sinh ngày 10/12/1981 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 12, s 16, đo n 2, đư ng Long M , khóm 1, thôn M Thương, xã Bát Lý, huy n Đài B c 79. Tr n Th Hi n, sinh ngày 15/5/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/2, h m 3, ngõ 136, đư ng Mãn Bình, khóm 8, phư ng Khê Châu, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 80. Quách Th Ánh H ng, sinh ngày 13/4/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 41, đư ng Đ nh Liêu 2, khóm 6, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huy n Đài B c 81. Nguy n Th H ng Thu, sinh ngày 07/01/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 71, đư ng Diêm Châu, khóm 27, thôn Diêm Ph , xã Tân Viên, huy n Bình Đông 82. Nguy n Th G m, sinh ngày 12/10/1985 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, ngõ 283, đư ng Hư ng Thư ng B c, khóm 5, phư ng Công Ích, khu Tây, thành ph Đài Trung 83. Võ Th Trúc Hà, sinh ngày 03/01/1979 t i Long An
 9. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 296, Trung Luân, khóm 9, thôn Trung Luân, xã Tân Phong, huy n Tân Trúc 84. Huỳnh Th Thu Th y, sinh ngày 27/4/1984 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 1, ngõ 114, đư ng Hưng Hoa, khóm 5, phư ng Đông Tân, khu Nam C ng, thành ph Đài B c 85. Bùi C m Loan, sinh ngày 10/01/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, h m 29, ngõ 29, ph Văn Hóa Nh t, khóm 5, phư ng Cương Sơn, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 86. Nguy n Th Ng c Lan, sinh ngày 10/5/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, h m 39, ngõ 280, đư ng Ch n Hưng, khóm 6, phư ng Đông Tín, khu Đông, thành ph Đài Trung 87. Nguy n Th Kim Thành, sinh ngày 01/01/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 393, đư ng Đ u Đàm, khóm 7, phư ng Hưng An, th tr n Sa L c, huy n Đài Trung 88. Tr n Ng c Xương, sinh ngày 15/02/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 168, C ng H Liêu, khóm 12, thôn Phong M , xã L c Cư c, huy n Gia Nghĩa 89. Lưu Th C m Như, sinh ngày 01/01/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, đư ng Đ ng An, khóm 10, thôn Đ ng An, xã Nam Châu, huy n Bình Đông 90. Đinh Th M i, sinh ngày 16/11/1984 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 34, h m 2, ngõ 19, đư ng Tân Hưng, khóm 5, phư ng Sơn Giai, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 91. Tr n Th Ki u Trinh, sinh ngày 29/9/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9/9, đư ng Công Lao, khóm 1, thôn Công Lao, xã Trang Vi, huy n Nghi Lan 92. Nguy n Th Lài, sinh ngày 18/5/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, H i Ph , khóm 6, phư ng H i Ph , th tr n H u Long, huy n Miêu L t 93. Lê Th Phương Dung, sinh ngày 10/4/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6/2, s 47, ngõ 32, đư ng Vĩnh Bình, khóm 12, phư ng Nam C ng, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 94. Ph m Th Ng c Nho, sinh ngày 13/02/1979 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104/2, ngõ 32, đư ng Tam Tr o T Khanh, khóm 3, phư ng Tr o Phong, th tr n Th y Phương, huy n Đài B c
 10. 95. Tr n Th M n, sinh ngày 02/9/1979 t i Ngh An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 174, đư ng Khê Châu 1, khóm 7, thôn Khê Châu, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 96, Tr n Th Út Tư, sinh ngày 17/8/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51, đư ng Phú Quý, khóm 4, thôn Tinh Anh, xã Nhân Ái, huy n Nam Đ u 97. Nguy n Kim H ng, sinh ngày 25/7/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 368, đư ng Vũ Hưng, khóm 12, phư ng Hu An, khu Tín Nghĩa, thành ph Đài B c 98. Nguy n Ng c Hương, sinh ngày 01/01/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 203, đư ng Trung Chính, khóm 10, thôn Diêm Ph , xã Tân Viên, huy n Bình Đông 99. Nguy n Th Ng c Bích, sinh ngày 15/8/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 13, s 80, đư ng Nam Bình, khóm 8, phư ng T Cư ng, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 100. Phù Sy Múi, sinh ngày 09/10/1981 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ 374, đư ng Cao Dương B c, khóm 14, thôn Cao Nguyên, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 101. Võ Th Kim Ngân, sinh ngày 29/7/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 216, đo n 3, đư ng Nhân Ái, khóm 21, thôn Gia T , xã Gia Đ nh, huy n Cao Hùng 102. Võ Th Thanh Nga, sinh ngày 02/11/1985 t i thành ph Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 33, ngõ Nam Liêu, khóm 10, phư ng Đông Xương, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 103. Tr n Th Kim Ph ng, sinh ngày 10/02/1973 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, đư ng Hi p Hòa, khóm 14, phư ng Đ i Lâm, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 104. Nguy n Th Nhu, sinh ngày 01/7/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 80, đư ng Trung Sơn, khóm 16, thôn Th ch Quang, xã Giai Đông, huy n Bình Đông 105. Đinh Th Phư ng, sinh ngày 15/8/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61, đư ng Gi i Th , khóm 1, phư ng Nhân Nghĩa, th tr n Đ i Khê, huy n Đào Viên 106. Khưu Th Ánh H ng, sinh ngày 13/02/1968 t i thành ph H Chí Minh
 11. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 179, đư ng M Hưng, khóm 16, phư ng Trung Quy n, th tr n M Nông, huy n Cao Hùng 107. Nguy n Ng c Hân, sinh ngày 15/02/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, h m 12, ngõ 137, đư ng Diên Cát, khóm 13, phư ng Diên Cát, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 108. Nguy n Th H ng Phương, sinh ngày 10/9/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27/3, đư ng Đơn Sơn 2, khóm 4, phư ng Ph ng Anh, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 109. Nguy n Th Hương, sinh ngày 25/01/1983 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 412, đo n 2, đư ng Kỳ Giác, khóm 13, phư ng Viên Phú, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 110. Nguy n Th Trang Ph m, sinh ngày 27/02/1978 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 14, đư ng Trung Hưng, khóm 13, thôn Thiên Phúc, xã Lưu C u, huy n Bình Đông 111. Cao Th Món, sinh ngày 30/10/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22/11, ngõ 149, đư ng Tam Tr o T Khanh, khóm 6, phư ng Tr o Khanh, th tr n Th y Phương, huy n Đài B c 112. Mai Th Lan, sinh ngày 19/02/1979 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 110, h m 59, ngõ 273, đư ng Gi i Th , khóm 22, phư ng Nhân Nghĩa, th tr n Đ i Khê, huy n Đào Viên 113. Tr n Th Thu Phương, sinh ngày 16/8/1982 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, đư ng Vĩnh An, khóm 2, phư ng Vĩnh Xương, th tr n Oanh Ca, huy n Đài B c 114. Võ Th H ng Nhung, sinh ngày 18/10/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, N i Th ch Môn, khóm 13, thôn Th ch Môn, xã Th ch Môn, thành ph Đài B c 115. Phan Th Lan Phương, sinh ngày 26/3/1979 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 31, s 93, đo n 2, đư ng Tân Đài 5, khóm 27, phư ng Tân Phương, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 116. Phan Th C m Tú, sinh ngày 05/8/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ 36, đo n 3, đư ng Đ n Tinh, khóm 26, phư ng Công Chính, th tr n La Đông, huy n Nghi Lan 117. Lương Ng c Huy n Trang, sinh ngày 26/9/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu
 12. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40/1, đư ng Trung Hưng, khóm 3, thôn Thư ng Võ, xã Tam Tinh, huy n Nghi Lan 118. Nguy n Th Chính, sinh ngày 02/3/1983 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 45, Hưng Long, khóm 17, phư ng Uy n Đông, th tr n Uy n Lý, huy n Miêu L t 119. Hoàng Ng c Ph ng, sinh ngày 03/02/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 107, đư ng Đ i Vinh, khóm 6, thôn Đ i Nhã, xã Đ i Nhã, huy n Đài Trung 120. Bùi Th Bé Tám, sinh ngày 12/12/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31/4, Đông Trang, khóm 17, thôn H Liêu, xã Nguyên Trư ng, huy n Vân Lâm 121. Tr n Th Kim Thanh, sinh ngày 14/5/1974 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52/1, đo n Phương Uyên, đư ng Phương Tân, khóm 6, thôn Tín Nghĩa, xã Phương Uyên, huy n Chương Hóa 122. Nguy n Th Di u, sinh ngày 05/6/1985 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/2, h m 38, ngõ 25, đư ng Đ i Dũng, khóm 16, phư ng Tú Minh, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 123. Tr n Th Thu Hương, sinh ngày 03/8/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 96/2, đư ng Đ i Đ c, khóm 2, phư ng Ph ng Kh u, th tr n Tân Hóa, huy n Đài Nam 124. Đoàn Th Vân, sinh ngày 03/6/1966 t i Thái Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, ngõ 21, ph Đ i Loan Nh , khóm 31, phư ng Đông Loan, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 125. Lê Th Màu, sinh ngày 06/4/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 161, đư ng Hoàn Hà Nam, đo n 2, khóm 9, khu V n Hoa, thành ph Đài B c 126. Lâm Th Á, sinh ngày 01/01/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ngõ 112, đư ng Đ i Loan, khóm 10, phư ng B c Loan, thành ph Vĩnh Khang, huy n Đài Nam 127. Ch ng Xương H ng, sinh ngày 28/7/1978 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 54, ngõ 350, đư ng H i Đi n, đo n 4, khóm 1, phư ng Đi n Đông, khu An Nam, thành ph Đài Nam 128. Dương Th Bích Th y, sinh ngày 20/02/1980 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N
 13. Hi n trú t i: S 625, đư ng Cát Lâm, đo n 2, khóm 4, phư ng Phú Cang, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 129. Lương Th Thu Th y, sinh ngày 18/6/1975 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 1, h m 1, ngõ 37, đư ng Th y Nguyên, khóm 9, phư ng Lâm Hưng, khu Trung Chính, thành ph Đài B c 130. Nguy n Thanh Tuy n, sinh ngày 27/9/1981 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, ngõ 132, đư ng Nam Phong, khóm 12, phư ng Dũng Phong, thành ph Bình Tr n, huy n Đào Viên 131. La Th Tuy t Mai, sinh ngày 06/10/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32/1, ngõ Tín Bút, khóm 2, thôn La Na, xã Tín Nghĩa, huy n Nam Đ u 132. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày 20/3/1984 t i đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, h m 8, ngõ 302, đư ng Trung Chính, khóm 15, phư ng Ki n Qu c, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 133. Nguy n Th Ngân, sinh ngày 14/10/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 72/16, Tr n Sơn, khóm 8, phư ng Tr n Sơn, th tr n Giai Lý, huy n Đài Nam 134. Lê Th Ki u Tiên, sinh ngày 13/4/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, h m 2, ngõ 340, đư ng Trung Minh Nam, khóm 11, phư ng Đ i Trung, khu Tây, thành ph Đài Trung 135. Võ Trúc Linh, sinh ngày 11/10/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/1, ngõ 425, đư ng Chiêm Phong, khóm 4, phư ng Chiêm H , th tr n Đ u Ph n, huy n Miêu L t 136. Vi Lan Thi, sinh ngày 13/6/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 14/8, s 91, ph V n M , đo n 1, khóm 10, phư ng V n M , khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 137. Nguy n Th Loan, sinh ngày 08/10/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, H u An, khóm 4, thôn H u An, xã M ch Liêu, huy n Vân Lâm 138. Dương Th Anh Đào, sinh ngày 19/7/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, đư ng Vinh Hoa Nh , khóm 10, thôn Ph n Vinh, xã Trư ng Tr , huy n Bình Đông 139. H Th Phương Dung, sinh ngày 20/3/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/1, đư ng Trung Luân, khóm 16, phư ng Trung Luân, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng
 14. 140. Nguy n Th Son, sinh ngày 19/02/1982 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 458, đư ng Trung Dân, khóm 7, thôn Tây Y n, xã Y n Sào, huy n Cao Hùng 141. Bóc M Phương, sinh ngày 02/02/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 3, ngõ 70, ngõ Ngũ Phúc Nh , khóm 46, phư ng Phúc Hưng, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 142. Lê Th Châu, sinh ngày 16/4/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 670, đư ng Trung Chính, khóm 2, thôn Khanh Kh u, xã V Phong, huy n Đài Trung 143. Nguy n Th Kim Ngân, sinh ngày 06/01/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, ngõ 1045, đư ng Trung Chính Nam, đo n 1, khóm 11, thôn L c Giáp, xã Quy Nhân, huy n Đài Nam 144. Thòng L Cú, sinh ngày 01/11/1977 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 41, ngõ 2, ph Nhân Đ c, khóm 2, thôn Nhân Đ c, xã Ô Nh t, huy n Đài Trung 145. Võ Hoàng Minh Châu, sinh ngày 06/4/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, h m 2, ngõ 42, đư ng Long Sinh, đo n 2, khóm 7, phư ng Khê Nam, th tr n Ph Lý, huy n Nam Đ u 146. Tr n Ng c Phương, sinh ngày 11/02/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/18, Giang Trúc T Cư c, khóm 5, thôn Đ i Qu t, xã Th y Thư ng, huy n Gia Nghĩa 147. Lê Th Cúc, sinh ngày 25/3/1985 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, Cát An, khóm 17, phư ng Cát Tư ng, th tr n M Nông, huy n Cao Hùng 148. Đoàn Th Bé Ba, sinh ngày 24/5/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31/1, Lương Văn C ng, khóm 15, thôn Long Môn, xã H Tây, huy n Bành H 149. Nguy n Thúy Li u, sinh ngày 08/11/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, ngõ 71, đư ng Khang Hòa, khóm 12, phư ng Bình Xương, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 150. Huỳnh Th Nhi Em, sinh ngày 04/10/1985 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, đư ng L p Phú, khóm 13, phư ng Loan L i, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 151. Nguy n Th Thơm, sinh ngày 06/9/1973 t i H i Dương Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: S 333, đư ng Phong Th , khóm 4, phư ng Th Chu, xã Th ch Cương, huy n Đài Trung 152. Châu Th Cư ng, sinh ngày 20/02/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59, đư ng Hưng Qu c, đo n 2, khóm 13, phư ng Kh i M u, th tr n Ng c Lý, huy n Hoa Liên 153. Nguy n Th Th o, sinh ngày 09/12/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 44/2, Ngũ Nam, khóm 5, phư ng Ngũ Nam, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 154. Nguy n Th Thương, sinh ngày 18/9/1980 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 21, ngõ 1, đư ng Tây Thôn, khóm 1, phư ng Đ i Minh, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 155. Tr n Th Quang, sinh ngày 07/7/1980 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 61, ngõ 300, đư ng Tân Th , khóm 7, thôn Nam Cư c, xã V Phong, huy n Đài Trung 156. Nguy n Th Huy n Tuyên, sinh ngày 01/7/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 75, đư ng Đ nh Cư ng, khóm 13, phư ng Đ nh Trung, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 157. Nguy n Th Xoan, sinh ngày 08/02/1986 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 54, Lô Trúc, khóm 4, phư ng Lô Trúc, th tr n Đ u Ph n, huy n Miêu L t 158. Nguy n Th Hoàng Th y, sinh ngày 24/01/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 468, đo n 1, đư ng Đ i Nhã, khóm 6, phư ng Lư Th , khu Đông, huy n Gia Nghĩa 159. Đ Th H ng Đoan, sinh ngày 03/01/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, ngõ 480, đư ng Hành Đ i, khóm 19, thôn Đ i Giáp, xã Nhân Đ c, huy n Đài Nam 160. Tr n Th Thúy Loan, sinh ngày 29/02/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 6, ngõ Khách Trang, khóm 19, thôn Tân Nha, xã Danh Gian, huy n Nam Đ u 161. Đ ng Th Lang Phương, sinh ngày 01/01/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 68, đư ng Tam K t, khóm 19, thôn Đ i K t, xã Ngũ K t, huy n Nghi Lan 162. Lê Thu Th y, sinh ngày 22/6/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, đư ng Trung Hi u, khóm 8, phư ng Hòa Bình, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c
 16. 163. Lê Th Hoàng Y n, sinh ngày 25/4/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7/3, ngõ 32, đư ng Ph c Hưng, khóm 8, thôn Tam Nãi, xã Đ i Xã, huy n Cao Hùng 164. Nguy n Th T Phương,, sinh ngày 25/3/1975 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 7/7, s 36, h m 11, ngõ 58, đư ng Khu Công nghi p 1, khóm 22, phư ng Phúc Ân, khu Tây Đ n, thành ph Đài Trung 165. Nguy n Th Trang, sinh ngày 20/4/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, h m 26, ngõ 62, đư ng Đông Hưng, khóm 21, phư ng Đ i Minh, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 166. Ph m Th Chuyên, sinh ngày 12/02/1983 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 60, đư ng Tân Khê, khóm 3, thôn Vũ Tháp, xã Nam Úc, huy n Nghi Lan 167. Võ Th Thanh Liên, sinh ngày 06/11/1981 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ 10, đư ng Trí H i, khóm 15, thôn H i H , xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 168. Nguy n Ng c Hân, sinh ngày 17/10/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 6, ngõ 57, đư ng Gác Dương, khóm 23, phư ng Đi n Tâm, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 169. Hoàng Th H i, sinh ngày 24/6/1962 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29/4, ngõ 17, đư ng Lâm Sân 2, khóm 14, phư ng Hoa Đư ng, khu Linh Nhã, thành ph Cao Hùng 170. Huỳnh Th Linh, sinh ngày 15/3/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104, đư ng Trung Hưng B c, khóm 28, phư ng Trung Hưng, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 171. Lê Th Thúy, sinh ngày 24/3/1971 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/10, Đ nh Nam, khóm 7, phư ng Đ nh Nam, th tr n Tây Loa, huy n Vân Lâm 172. Nguy n Th Cúc, sinh ngày 10/4/1984 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 14, h m 5, ngõ 297, đư ng Minh Phong, khóm 17, phư ng B c Sơn, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 173. Nguy n Th Hương, sinh ngày 19/9/1964 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 229, đư ng Cung Quang, khóm 9, phư ng Bì Càn, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 174. Ph m Th M Linh, sinh ngày 09/8/1981 t i Đ ng Tháp
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, h m 1, ngõ 22, đư ng Vĩnh An, khóm 17, phư ng M c Tân, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 175. Võ Th Vàng, sinh ngày 01/01/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 84, đư ng Bình Thanh, khóm 4, phư ng Bình Đ ng, khu Sĩ Lâm, thành ph Đài B c 176. Chung Th Ng c Th m, sinh ngày 02/9/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/3, ngõ 38, đo n 2, đư ng Nam Nhã, khóm 11, phư ng Quang Hoa, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 177. Dương Th Kim Cương, sinh ngày 08/5/1980 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 117, đư ng Chính Nghĩa, khóm 32, phư ng Chính Nghĩa, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 178. H Th Kim Liên, sinh ngày 13/3/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, ngõ 761, đư ng Đ i An, khóm 4, thôn An Bình, xã Đông Sơn, huy n Nghi Lan 179. Nguy n Th Nhung, sinh ngày 18/12/1982 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 1180, đư ng Đ i An C ng, khóm 9, thôn H i Càn, xã Đ i An, huy n Đài Trung 180. Nguy n Th Kim Chi, sinh ngày 02/12/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 25, khu Phú Nông Tân, khóm 1, thôn Phú Hưng, xã Nga My, huy n Tân Trúc 181. Tr n Th Kim Phương, sinh ngày 09/5/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 93, đư ng Trư ng B c, khóm 1, phư ng Ngũ Phúc, khu B c, thành ph Đài Nam 182. Nguy n Th Kim Thoa, sinh ngày 25/12/1982 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 545, đư ng Đ i Võ, khóm 19, phư ng Vĩnh Tư ng, khu B c, thành ph Đài Nam 183. Lê Th Thu Mai, sinh ngày 11/10/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 19, s 38, ph Hoa Hưng, khóm 21, phư ng Thi n M , thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 184. Võ Th Hư ng, sinh ngày 08/7/1986 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, ngõ Tr n Xuyên Tam, khóm 7, phư ng Tr n Đông, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 185. Nguy n Th Thu Hi n, sinh ngày 08/5/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 18. Hi n trú t i: S 97, ngõ 143, ph H u Xương, khóm 8, phư ng Đ i Xương, khu Nam T , thành ph Cao Hùng 186. Nguy n Kim Thoa, sinh ngày 09/01/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 65, ph Cung An, khóm 2, phư ng Ph ng Cung, khu Ti u C ng, thành ph Cao Hùng 187. Ngô Th H ng Huân, sinh ngày 23/8/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, Giáp Đ u Th , khóm 7, thôn Đông Minh, xã Tân c, huy n Đào Viên 188. Võ Th Kim Phong, sinh ngày 01/01/1984 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 12/13, s 58, đư ng Th Hoa, khóm 12, phư ng Th Thiên, th tr n Cương Sơn, huy n Cao Hùng 189. Bùi Th M ng Thùy, sinh ngày 02/01/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 339, đư ng T Do Nh , khóm 29, phư ng Tân Thư ng, khu T Doanh, thành ph Cao Hùng 190. Nguy n Th Thúy Nga, sinh ngày 01/7/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, đư ng Công Chuyên, khóm 6, thôn Quý T , xã Thái Sơn, huy n Đài B c 191. Nguy n Lê Th y Trân, sinh ngày 02/10/1978 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7/2, h m 7, ngõ 102, đư ng Ki u Chung 1, khóm 9, phư ng Trung Hoa, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 192. Võ Th Băng Tuy n, sinh ngày 20/8/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, Ti n Liêu, khóm 3, phư ng Ti n Liêu, thành ph Mã Công, huy n Bành H 193. Nguy n Th Tuy t Hương, sinh ngày 19/3/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, ngõ 143, đư ng Hoa Tân, khóm 6, phư ng Hoa Tân, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 194. Nguy n Th Hương, sinh ngày 20/8/1984 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, đư ng Lâm Kh u, khóm 5, thôn Thanh H , xã Lâm Kh u, huy n Đài B c 195. Nguy n Th Bích Loan, sinh ngày 19/8/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 8, ngõ 314, đo n 3, đư ng Nam C ng, khóm 14, phư ng Ng c Thành, khu Nam C ng, thành ph Đài B c 196. Ph m Th H ng, sinh ngày 19/9/1985 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, h m 15, ngõ 537, đư ng Nam Đ i, khóm 13, phư ng Quang Ch n, khu Đông, thành ph Tân Trúc
 19. 197. Võ Th Minh, sinh ngày 01/4/1973 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 3, ngõ 139, đư ng Chí Thi n, khóm 6, phư ng Thư ng Quán, th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 198. Võ Th Bích, sinh ngày 16/6/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ Tân Hưng, khóm 8, thôn Tân Hưng, xã Th y Lý, huy n Nam Đ u 199. Lê Th Ng c Bích, sinh ngày 16/8/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22, ngõ 167, đư ng Ki n Qu c, khóm 15, phư ng Phúc Hưng, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 200. Lưu M Anh, sinh ngày 24/7/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, h m 14, ngõ 375, đư ng Trung Chính, khóm 22, phư ng Trung Chính, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 201. Cao Th Kim Loan, sinh ngày 24/01/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 90, đo n 1, đư ng T ch Bình, khóm 12, phư ng B o An, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 202. Võ Th Thu Thúy, sinh ngày 12/4/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 144, Thanh Sơn, khóm 2, thôn Thanh Sơn, xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 203. Vũ Th Hòa, sinh ngày 30/01/1986 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 9, ngõ 24, đư ng Thiên Tuy n 2, khóm 21, phư ng Song Ph ng, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 204. Võ Th Nhiên, sinh ngày 02/8/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: l u 13, s 21, ngõ 101, đư ng Tu n Anh, khóm 23, phư ng Quy n An, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 205. Lê Th L n, sinh ngày 25/10/1981 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 23, đo n 1, đư ng Nhân Hòa, khóm 7, phư ng Nhân Hòa, th tr n Đ i Khê, huy n Đào Viên 206. Ngô Th Bé Nhi, sinh ngày 06/10/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, đư ng Danh Truy n, khóm 16, phư ng Ti n Phong, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 207. Tr n Th Sà Phel, sinh ngày 20/01/1983 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, ngõ 46, đư ng Qu c Thái, khóm 5, phư ng Phúc L c, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 208. Nguy n Bích Chu n, sinh ngày 16/6/1960 t i Hà Tây
 20. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 59/2, ngõ 145, đư ng Trung Sơn 1, khóm 19, phư ng Trung Sơn, khu Trung Sơn, thành ph Cơ Long 209. Đ ng Phương Mai, sinh ngày 30/12/1965 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50, Lâm An, khóm 7, thôn Lâm An, xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 210. Võ Th Út, sinh ngày 10/8/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38/1, Cao Nguyên, khóm 6, thôn Cao Nguyên, xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 211. Nguy n Th Ng c Huy n, sinh ngày 14/12/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 16, B c Bình, khóm 2, thôn B c Bình, xã Nam Hóa, huy n Đài Nam 212. Tào Si u H n, sinh ngày 06/01/1971 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/4, ngõ 111, đư ng Anh Minh 1, khóm 7, phư ng Trúc Đông, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 213. Sú Ng c Phương, sinh ngày 29/01/1980 t i Lâm Đ ng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, Quy n Đ u, khóm 1, phư ng Quy n Đ u, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 214. Ngô Th Tuy t Hoa, sinh ngày 15/10/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52, đư ng Trung Hi u 2, khóm 6, phư ng H u H , khu Đông, thành ph Gia Nghĩa 215. Đ ng Th Toàn, sinh ngày 26/11/1982 t i Nam Hà Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 27, đư ng Vĩnh Bình Nam, khóm 14, phư ng Thành Công, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 216. Nguy n Th Kim Chí, sinh ngày 13/9/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 71, Lâm An, khóm 8, thôn Lâm An, xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 217. Th ch Th Phiên, sinh ngày 01/7/1979 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, ngõ 9, ph Đ i Đ c, khóm 24, thôn Đ i Liêu, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 218. Bùi Th Bích Loan, sinh ngày 18/5/1973 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, Tây Th , khóm 9, phư ng Tây Th , th tr n Uy n Lý, huy n Miêu L t 219. Võ Th Oanh Ki u, sinh ngày 02/01/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 27, ph Ki n Hòa, khóm 18, phư ng Ki n Qu c, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 220. Tr nh Th Thanh, sinh ngày 01/02/1970 t i Long An
Đồng bộ tài khoản