Quyết định số 1709/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 1709/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1709/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1709/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 1709/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp (Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1658/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 12 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2006-2007 của tỉnh Đồng Tháp. Điều 2. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 10 cá nhân thuộc tỉnh Đồng Tháp, đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (có danh sách kèm theo). Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND tỉnh Đồng Tháp; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ,
  2. - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11 Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH 01 TẬP THỂ VÀ 10 CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 1709/QĐ-TTg ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp; Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đạo tạo từ năm học 2004-2005 đến năm 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 2. Ông Huỳnh Khánh Vân, Giáo viên Trường Trung học phổ thông thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 3. Bà Nhâm Thị Tư, Giáo viên Trường Trung học phổ thông thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; 4. Ông Lê Đăng Lệ, Giáo viên Trường Trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 5. Bà Nguyễn Thị Bé, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp; 6. Bà Trần Thị Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp; 7. Bà Võ Thị Mộng Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp; 8. Ông Hồ Văn Thống, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; 9. Ông Phạm Ngọc Trang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; 10. Ông Nguyễn Văn Định, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; 11. Bà Nguyễn Thị Phương Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bán công Sen Hồng, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;
  3. Đã có nhiều thành tích trong công tác Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng bộ tài khoản