Quyết định số 171/1999/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 171/1999/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 171/1999/QĐ-CTN về việc phê chuẩn những sửa đổi, bổ sung hiến chương, công ước của ITU do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 171/1999/QĐ-CTN

 1. CH TNCH NƯ C C NG H Ò A XÃ H I CH NGH Ĩ A VI T NAM c L p - T Do - H n h Ph ú c S : 171/1999/Q -CTN Hà N i , n g à y 0 6 t h á n g 1 1 n ă m 1 9 9 8 QUY T NNH C A CH T N CH N Ư C S 1 7 1 Q / CT N NGÀY 2 2 T H Á NG 1 1 NĂM 1 9 9 9 V VI C PH Ê CH U N NH NG S A I , B S UNG H I N CH Ư Ơ NG, CÔ NG Ư C C A I T U CH T NC H NƯ C C NG HOÀ XÃ H I C H NGH ĨA V I T NAM Căn c vào kho n 10 i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992; Căn c vào Pháp l nh v ký k t và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 24 tháng 8 năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i Công văn s 1168/CP-QHQT ngày 04 tháng 11 năm 1999; QUY T NNH: i u 1 - Phê chuNn nh ng s a i, b sung Hi n chương, Công ư c c a Liên minh Vi n thông qu c t (ITU). i u 2 - B trư ng B Ngo i giao có trách nhi m làm th t c i ngo i v vi c Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phê chuNn nh ng s a i, b sung Hi n chương, Công ư c c a ITU và thông báo cho các cơ quan h u quan ngày có hi u l c c a vi c phê chuNn nh ng s a i, b sung Hi n chương, Công ư c nói trên. i u 3 - Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. S A I HI N CHƯƠNG C A LIÊN MINH VI N THÔNG QU C T PH N I : L I NÓ I U Trên cơ s tuân th và th c hi n các i u kho n thích h p c a Hi n chương Geneve 1992 c a liên minh vi n thông Qu c t , ã ư c s a i t i H i ngh Toàn quy n Kyoto 1994, c bi t là các quy nh t i i u 55 dư i ây, H i ngh Toàn quy n c a Liên minh Vi n thông Qu c t (Mineapolis, 1998) ã thông qua các s a i, b sung sau ây vào Hi n chương nói trên: L I M U 1 Trong khi công nh n hoàn toàn quy n ch quy n c a m i Qu c gia trong vi c ban hành quy ch vi n thông c a mình và nhìn nh n t m quan tr ng ngày m t to l n c a vi n thông trong công cu c gi gìn hoà bình, phát tri n kinh t và xã h i c a t t c các Qu c gia, các Qu c gia tham gia vào Hi n chương này, là văn ki n cơ b n nh t c a Liên minh Vi n thông Qu c t , và Công ư c c a Liên minh Vi n thông Qu c t , là văn ki n b sung cho Hi n
 2. chương (sau ây g i là "Công ư c"), v i m c ích t o i u ki n d dàng cho các m i quan h hoà bình và h p tác qu c t gi a các dân t c và s phát tri n kinh t , xã h i b ng các d ch v vi n thông có hi u qu , ã tho thu n như sau: CHƯƠNG I NH NG QUY NNH CƠ B N I U 1 M C T I Ê U C A L I Ê N MI NH 2 1 Liên minh có m c tiêu 3 a) Gi v ng và m r ng vi c h p tác qu c t gi a t t c các Qu c gia Thành viên nh m c i ti n và s d ng h p lý các lo i hình vi n thông; 3A abis) Thúc Ny và tăng cư ng s tham gia c a các cơ quan và các t ch c vào các ho t ng c a Liên minh và khuy n khích s h p tác và quan h i tác có hi u qu gi a các cơ quan, các t ch c này và các Qu c gia Thành viên nh m t ư c toàn b các m c tiêu chung nêu trong ph n m c tiêu c a Liên minh; 4 b) Thúc Ny và tr giúp k thu t cho các nư c ang phát tri n trong lĩnh v c vi n thông và thúc Ny vi c huy ng các ngu n l c v t ch t, nhân l c và tài chính c n thi t cho vi c th c hi n công vi c ó, cũng như vi c truy nh p thông tin; 5 c) Thúc Ny s phát tri n các phương ti n k thu t và khai thác các phương ti n ó m t cách có hi u qu nh t, nh m tăng hi u su t c a các d ch v vi n thông, nâng cao l i ích c a các d ch v ó và m b o cho các d ch v ó luôn s n có, n m c cao nh t có th , ph c v nhu c u s d ng c a ông o công chúng; 6 d) C g ng m r ng vi c phát huy nh ng l i th c a công ngh m i v vi n thông n t t c m i ngư i trên th gi i; 7 e) Thúc Ny vi c s d ng các d ch v vi n thông nh m m c tiêu t o i u ki n thu n l i cho nh ng quan h hoà bình; 8 f) i u hoà nh ng ho t ng c a các Qu c gia Thành viên và thúc Ny s h p tác và quan h i tác có hi u qu và mang tính xây d ng gi a các Qu c gia Thành viên và Thành viên lĩnh v c nh m t ư c nh ng m c ích trên; 9 g) khuy n khích, trên ph m vi qu c t , vi c ch p nh n m t s ti p c n r ng rãi hơn nh ng v n vi n thông trong n n kinh t và xã h i thông tin toàn c u, b ng cách h p tác v i nh ng t ch c liên Chính ph khu v c và qu c t khác cũng như v i các t ch c phi Chính ph liên quan n vi n thông. 10 2 Vì m c ích y, Liên minh s c bi t chú ý n vi c: 11 a) Th c hi n vi c phân b các băng t n c a ph t n s vô tuy n i n, phân b các t n s vô tuy n i n và ăng ký n nh t n s và, i v i các d ch v vũ tr , xác nh m i v trí qu o liên quan n qu o v tinh a tĩnh ho c m i v n liên quan n v tinh
 3. các qu o khác, nh m tránh nhi u gây t n h i gi a các tr m thông tin vô tuy n c a các nư c khác nhau; 12 b) Ph i h p m i n l c lo i tr nhi u gây t n h i gi a các tr m thông tin vô tuy n c a các nư c khác nhau và c i ti n vi c s d ng ph t n s vô tuy n i n dùng cho các d ch v thông tin vô tuy n cũng như vi c s d ng qu o v tinh a tĩnh và các qu ov tinh khác. 13 c) T o i u ki n d dàng cho vi c tiêu chuNn hoá vi n thông trên toàn th gi i v i m t ch t lư ng d ch v tho áng; 14 d) Thúc Ny vi c h p tác và oàn k t qu c t trong vi c tr giúp k thu t cho các nư c ang phát tri n, cũng như vi c thi t l p, phát tri n và hoàn thi n các thi t b và m ng vi n thông t i nh ng nư c ang phát tri n b ng t t c nh ng phương ti n có ư c, k c thông qua vi c tham gia vào các chương trình phù h p c a Liên h p qu c và vi c s d ng ngu n v n riêng c a Liên minh m t cách h p lý; 15 e) Ph i h p m i n l c i u hoà vi c phát tri n nh ng phương ti n vi n thông, nh t là nh ng phương ti n s d ng k thu t không gian, nh m khai thác m t cách t t nh t nh ng kh năng do k thu t ó cung c p; 16 f) Khuy n khích vi c h p tác gi a các Qu c gia Thành viên và Thành viên lĩnh v c nh m thi t l p các b ng cư c phí v i các m c th p nh t có th ư c i v i m t d ch v có ch t lư ng hi u qu , có tính n s c n thi t ph i duy trì các cơ quan qu n lý vi n thông c l p và lành m nh v m t tài chính; 17 g) Thúc Ny vi c ch p nh n nh ng bi n pháp cho phép b o m an toàn nhân m ng qua vi c h p tác c a các d ch v vi n thông; 18 h) Ti n hành nghiên c u, so n th o quy ch , thông qua các ngh quy t, ưa ra các khuy n ngh và ý ki n, thu th p và công b các thông tin liên quan n vi n thông; 19 i) Xúc ti n, cùng v i các t ch c tài chính và phát tri n qu c t , vi c thi t l p nh ng dòng tín d ng ưu ãi và thu n l i dành cho vi c phát tri n c a các d án xã h i nh m, ngoài các m c tiêu khác, m r ng các d ch v vi n thông t i nh ng vùng h o lánh nh t trong các nư c; 19A j) Thúc Ny s tham gia c a các cơ quan liên quan vào các ho t ng c a Liên minh và h p tác v i nh ng t ch c khu v c và nh ng t ch c khác nh m t ư c các m c tiêu c a Liên minh. I U 2 T H ÀNH PH N C A L I Ê N MI NH 20 Liên minh vi n thông qu c t là m t t ch c liên chính ph trong ó các Qu c gia Thành viên là Thành viên lĩnh v c, v i quy n và nghĩa v ư c xác nh rõ, h p tác nh m t ư c các m c tiêu
 4. c a Liên minh. Liên minh, có tính n nguyên t c tính ph bi n và nguy n v ng tham gia r ng rãi vào Liên minh, s bao g m: 21 a) M i Qu c gia là Qu c gia Thành viên c a Liên minh Vi n thông Qu c t v i tư cách là Bên tham gia c a b t kỳ Công ư c Vi n thông Qu c t nào trư c khi Hi n chương và Công ư c này có hi u l c; 22 b) M i Qu c gia khác, là Thành viên c a Liên h p qu c, gia nh p Hi n chương này và Công ư c theo i u 53 c a Hi n chương này; 23 c) M i Qu c gia khác, không ph i là Thành viên c a Liên h p qu c, xin làm Thành viên c a Liên minh và, sau khi ư c hai ph n ba s Qu c gia Thành viên c a Liên minh ch p nh n, gia nh p Hi n chương và Công ư c theo i u 53 c a Hi n chương này. N u ơn xin làm Qu c gia Thành viên ư c trình vào th i kỳ gi a hai h i ngh toàn quy n, T ng thư ký s tham kh o ý ki n c a các Qu c gia Thành viên c a Liên minh; m t Qu c gia Thành viên xem như không có ý ki n gì n u không tr l i sau m t th i h n b n tháng tính t ngày ư c h i ý ki n. I U 3 Q UY N VÀ N GH Ĩ A V C A CÁC Q U C GI A T H ÀNH VI Ê N VÀ T H ÀNH VI Ê N L Ĩ NH V C 24 1 Các Qu c gia Thành viên và các Thành viên Lĩnh v c ư c hư ng các quy n và ph i tuân th các nghĩa v quy nh trong Hi n chương này và Công ư c. 25 2 Các quy n c a các Qu c gia Thành viên trong vi c tham gia các h i ngh , cu c h p và các cu c tham kh o ý ki n c a Liên minh, bao g m: 26 a) M i Qu c gia Thành viên có quy n tham gia các h i ngh , ư c quy n ng c vào H i ng và có quy n gi i thi u nh ng ng c viên tuy n ch n quan ch c c a Liên minh ho c nh ng thành viên c a U ban Th l Thông tin vô tuy n; 27 b) Theo quy nh t i các i m 169 và 210 c a Hi n chương này, m i Qu c gia Thành viên ư c m t phi u khi bi u quy t t i t t c các h i ngh toàn quy n, các h i ngh th gi i và t t c các khoá h p c a các Lĩnh v c và các cu c h p c a các nhóm nghiên c u và, n u là Qu c gia Thành viên c a H i ng thì h có quy n tham d t t c các kỳ h p c a H i ng. T i nh ng h i ngh khu v c, ch nh ng Qu c gia Thành viên c a khu v c có liên quan m i có quy n bi u quy t. 28 c) Theo quy nh t i các i m 169 và 210 c a Hi n chương này, m i Qu c gia Thành viên cũng có m t phi u trong t t c các cu c tham kh o ý ki n b ng thư. Trong trư ng h p các cu c tham kh o liên quan n các h i ngh khu v c, ch nh ng Qu c gia Thành viên c a khu v c có liên quan m i có quy n bi u quy t.
 5. 28A 3 i v i vi c tham gia vào các ho t ng c a Liên minh, các Thành viên Lĩnh v c có quy n tham gia y vào nh ng ho t ng c a lĩnh v c mà h là thành viên, phù h p v i nh ng quy nh liên quan c a Hi n chương này và Công ư c. 28B a) H có th gi i thi u Ch t ch và Phó Ch t ch c a các khoá h p và cu c h p c a Lĩnh v c và các h i ngh phát tri n vi n thông th gi i. 28C b) Phù h p v i các quy nh liên quan c a Công ư c và các quy t nh liên quan ư c thông qua t i H i ngh Toàn quy n, h có quy n tham gia vào vi c thông qua các v n và Khuy n ngh và các quy t nh liên quan n phương pháp làm vi c và các th t c c a Lĩnh v c ó. I U 4 VĂN KI N C A L I Ê N MI NH 29 1 Nh ng văn ki n c a Liên minh là: - Hi n chương c a Liên minh Vi n thông qu c t - Công ư c c a Liên minh Vi n thông qu c t và - Các Th l hành chính. 30 2 Hi n chương này, v i nh ng i u kho n c a nó ư c Công ư c b sung, là văn ki n cơ b n c a Liên minh. 31 3 Nh ng i u kho n c a Hi n chương này và c a Công ư c ư c các quy nh dư i ây c a Th l hành chính b sung thêm; các văn b n này quy nh vi c s d ng vi n thông và có giá tr ràng bu c i v i t t c các Qu c gia Thành viên: - Th l Vi n thông Qu c t - Th l Thông tin vô tuy n 32 4 Trư ng h p có s thi u nh t quán gi a m t quy nh c a Hi n chương này và m t quy nh c a Công ư c hay c a Th l Hành chính, Hi n chương có giá tr hơn. Trư ng h p có s thi u nh t quán gi a m t quy nh c a Công ư c và m t quy nh c a Th l Hành chính thì Công ư c có giá tr hơn. I U 5 N NH NGH Ĩ A 33 Tr khi ng c nh có yêu c u khác: 34 a) Nh ng thu t ng ư c s d ng trong Hi n chương này và ư c nh nghĩa trong Ph l c c a Hi n chương, là m t b ph n c u thành c a Hi n chương, có nghĩa như ư c nh nghĩa trong Ph n Ph l c ó; 35 b) Nh ng thu t ng - ngoài nh ng thu t ng ư c nh nghĩa trong
 6. Ph l c c a Hi n chương này - ư c s d ng trong Công ư c và ư c nh nghĩa trong Ph l c c a Công ư c ó, là m t b ph n c u thành c a Công ư c, có nghĩa như ư c nh nghĩa trong Ph l c ó; 36 c) Nh ng thu t ng khác ư c nh nghĩa trong các Th l Hành chính có nghĩa như ư c nh nghĩa trong các Th l ó. I U 6 TH C H I N CÁC VĂN KI N C A L I Ê N MI NH 37 1 Các Qu c gia Thành viên ph i tuân theo nh ng quy nh c a Hi n chương này, c a Công ư c và các Th l Hành chính t i t t c nh ng cơ quan và tr m vi n thông do h thi t l p hay khai thác có tham gia vào các d ch v qu c t hay có kh năng gây nhi u t n h i n các d ch v thông tin vô tuy n c a các nư c khác, tr nh ng d ch v không b ràng bu c i v i các nghĩa v trên theo nh ng quy nh c a i u 48 c a Hi n chương này. 38 2 Các Qu c gia Thành viên ph i ti n hành nh ng bi n pháp c n thi t áp t vi c tuân th nh ng quy nh c a Hi n chương này, c a Công ư c và các Th l Hành chính i v i nh ng t ch c khai thác ư c h cho phép thi t l p và khai thác vi n thông có tham gia vào các d ch v qu c t hay có kh năng gây nhi u t n h i n các d ch v thông tin vô tuy n c a các nư c khác. I U 7 C U T RÚC C A L I Ê N MI NH 39 Liên minh bao g m: 40 a) H i ngh Toàn quy n, là cơ quan t i cao c a Liên minh; 41 b) H i ng, ho t ng thay m t H i ngh Toàn quy n; 42 c) Các h i ngh th gi i v vi n thông qu c t ; 43 d) Lĩnh v c Thông tin vô tuy n, k c các h i ngh thông tin vô tuy n th gi i và khu v c, các khoá h p thông tin vô tuy n và U ban Th l Thông tin vô tuy n; 44 e) Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá vi n thông, k c các khoá h p tiêu chuNn hoá vi n thông th gi i; 45 f) Lĩnh v c Phát tri n vi n thông, k các h i ngh phát tri n vi n thông th gi i và khu v c; 46 g) Văn phòng Liên minh. I U 8 H I NGH N T O ÀN Q UY N 47 1 H i ngh Toàn quy n bao g m các oàn i bi u i di n cho các Qu c gia Thành viên. i h i ư c tri u t p b n năm m t l n. 48 2 Trên cơ s các xu t c a các Qu c gia Thành viên và xem xét
 7. các báo cáo c a H i ng, H i ngh Toàn quy n s : 49 a) Quy t nh nh ng chính sách chung nh m t ư c các m c tiêu c a Liên minh quy nh t i i u 1 c a Hi n chương này; 50 b) Xem xét các báo cáo c a H i ng v ho t ng c a Liên minh t H i ngh Toàn quy n l n trư c cũng như v chính sách và k ho ch chi n lư c c a Liên minh; 51 c) t cơ s cho ngân sách c a Liên minh và xác nh, d a theo các quy t nh d a trên các báo cáo nêu i m 50 trên ây, các h n m c tài chính phù h p cho n H i ngh Toàn quy n l n t i, sau khi xem xét t t c các khía c nh liên quan trong ho t ng c a Liên minh su t th i kỳ ó; 51A d) Theo các th t c ư c nêu t i i m 161D n 161I c a Hi n chương này, xác nh t ng s ơn v óng góp cho giai o n n h i ngh toàn quy n l n t i trên cơ s các h ng óng góp do các Qu c gia Thành viên thông báo; 52 d) Quy nh nh ng hư ng d n chung v nhân s c a Liên minh và n u c n thi t, n nh m c lương cơ b n, thang lương, ch ph c p và tr c p cho t t c viên ch c c a Liên minh; 53 e) Ki m tra nh ng kho n thu chi c a Liên minh và thông qua, n u thích h p; 54 f) B u các Qu c gia Thành viên vào H i ng; 55 g) B u T ng thư ký, Phó T ng thư ký và C c trư ng các C c qu n lý c a các Lĩnh v c v i tư cách là quan ch c ư c b u c a Liên minh; 56 h) B u các thành viên c a U ban Th l Thông tin vô tuy n; 57 i) Xem xét và thông qua, n u thích h p, nh ng ngh s a i Hi n chương này và Công ư c do các Qu c gia Thành viên ưa ra, phù h p v i các quy nh t i i u 55 c a Hi n chương này và v i nh ng i u kho n liên quan c a Công ư c; 58 j) Ký k t ho c s a i, n u c n thi t, nh ng Hi p nh gi a Liên minh và nh ng t ch c qu c t khác, xem xét m i hi p nh t m th i do H i ng i di n cho Liên minh ký k t v i nh ng t ch c nói trên và ti n hành các bi n pháp mà H i ngh cho là thích h p; 58A jbis) Thông qua và s a i Quy nh Th t c c a các h i ngh và các cu c h p c a Liên minh; 59 k X lý các v n vi n thông khác n u xét th y c n thi t. 59A 3 Trư ng h p th t c bi t, trong th i gian gi a hai H i ngh Toàn quy n thư ng kỳ, m t H i ngh Toàn quy n b sung có th s ư c tri u t p kèm theo m t chương trình ngh s thu h p gi i quy t các v n c th : 59B a) Theo quy t nh c a H i ngh Toàn quy n thư ng kỳ l n trư c; 59C b) N u 2/3 s Qu c gia Thành viên g i riêng l các ngh như v y
 8. n T ng thư ký; 59D c) Theo xu t c a H i ng và ư c ít nh t 2/3 s Qu c gia Thành viên ng h . I U 9 CÁC N GUYÊ N T C V B U C VÀ NH NG V N LIÊN Q UAN 60 1 H i ngh Toàn quy n, t i các cu c b u c nêu i m 54 và 56 c a Hi n chương này, ph i m b o r ng: 61 a) Nh ng Thành viên c a H i ng ư c b u trên cơ s xem xét s c n thi t c a vi c phân b công b ng các gh c a H i ng gi a t t c các vùng trên th gi i; 62 b) T ng thư ký, Phó T ng thư ký, các C c trư ng các C c qu n lý và các thành viên c a U ban Th l Thông tin vô tuy n ph i là nh ng ngư i ư c b u t nh ng ng c viên do các Qu c gia Thành viên gi i thi u v i tư cách là ngư i mang qu c t ch c a Qu c gia Thành viên ó sao cho các ng c viên này ph i là nh ng ngư i có qu c t ch t các Qu c gia Thành viên khác nhau và khi b u c ph i tính n s phân b công b ng theo a lý gi a các vùng trên th gi i; hơn n a, i v i nh ng quan ch c ư c b u, ph i tính n nh ng nguyên t c ư c ghi nh n t i i m 154 c a Hi n chương này; 63 c) Nh ng thành viên c a U ban Th l Thông tin vô tuy n ph i ư c b u trên cơ s năng l c cá nhân; m i Qu c gia Thành viên ch có th ngh m t ng c viên. 64 2 Nh ng th t c v b u c ph i do H i ngh Toàn quy n xây d ng. Nh ng quy nh v nh m ch c, tr ng ch và tái c ư c ghi trong Công ư c. I U 10 H I NG 65 1 1) H i ng g m nh ng Qu c gia Thành viên do H i ngh Toàn quy n b u ra, theo quy nh ghi i m 61 c a Hi n chương này. 66 2) M i Thành viên c a H i ng ch nh m t ngư i i di n cho mình t i H i ng, ngư i ó có th có m t hay nhi u ngư i tr lý giúp vi c. 67 2 H i ng s thông qua Quy nh Th t c c a riêng mình. 68 3 Trong th i gian gi a hai H i ngh Toàn quy n, H i ng, v i tư cách là cơ quan ch o c a Liên minh, ho t ng thay m t H i ngh Toàn quy n trong ph m vi quy n hành ư c H i ngh Toàn quy n giao cho. 69 4 1) H i ng s ti n hành t t c nh ng bi n pháp t o i u ki n thu n l i cho các Qu c gia Thành viên thi hành nh ng quy nh c a Hi n chương này, c a Công ư c, các Th l Hành chính, các
 9. quy t nh c a H i ngh Toàn quy n và, nh ng nơi thích h p, các quy t nh c a các h i ngh và cu c h p c a Liên minh, và th c hi n t t c nh ng nhi m v khác do H i ngh Toàn quy n giao cho. 70 2) H i ng ph i xem xét nh ng v n l n v chính sách vi n thông theo úng nh ng hư ng d n c a H i ngh Toàn quy n m b o r ng nh ng chính sách và chi n lư c c a Liên minh áp ng hoàn toàn v i môi trư ng vi n thông thay i không ng ng và ph i chuNn b b n báo cáo v chính sách và k ho ch chi n lư c khuy n ngh cho Liên minh, cùng v i các v n tài chính liên quan. Vì m c ích ó, H i ng s s d ng các tài li u do T ng thư ký chuNn b như ư c nêu trong i m 74A dư i ây. 71 3) H i ng ph i b o m m t s ph i h p có hi u qu các ho t ng c a Liên minh và th c hi n m t s ki m soát có hi u qu v tài chính i v i Văn phòng Liên minh và ba Lĩnh v c. 72 4) H i ng, theo m c ích c a Liên minh, ph i óng góp vào s phát tri n vi n thông t i các nư c ang phát tri n b ng t t c nh ng phương ti n, k c b ng vi c tham gia c a Liên minh vào nh ng chương trình thích h p c a Liên h p qu c. I U 11 VĂN PH Ò NG L I Ê N MI NH 73 1 1) Văn phòng Liên minh t dư i quy n i u hành c a m t T ng thư ký, có m t Phó T ng thư ký giúp vi c. 73A 2) Các ch c năng c a T ng thư ký ư c quy nh c th trong Công ư c. Ngoài ra, T ng thư ký có trách nhi m: 74 a) i u ph i các ho t ng c a Liên minh, v i s tr giúp c a U ban i u ph i; 74A b) ChuNn b , v i s tr giúp c a U ban i u ph i, các tài li u ư c yêu c u so n th o báo cáo v các chính sách và k ho ch chi n lư c c a Liên minh, và i u ph i vi c tri n khai k ho ch này; 75 c) Ti n hành m i bi n pháp c n thi t b o m cho vi c s d ng có hi u qu kinh t các ngu n l c c a Liên minh và ch u trách nhi m trư c H i ng v toàn b các m t hành chính và tài chính trong ho t ng c a Liên minh. 76 d) Hành ng v i tư cách i di n h p pháp c a Liên minh. 76A 3) T ng thư ký có th nh n lưu chi u các tho thu n c bi t ư c xây d ng theo i u 42 c a Hi n chương này. 77 2 Phó T ng thư ký ch u trách nhi m trư c T ng thư ký, giúp T ng thư ký trong vi c th c hi n ch c năng c a mình và m nh n nh ng nhi m v c th mà T ng thư ký giao cho. Phó T ng thư ký s m nh n nh ng ch c năng c a T ng thư ký khi T ng thư ký v ng m t. CHƯƠNG II
 10. LĨNH V C THÔNG TIN VÔ TUY N I U 12 CH C NĂNG VÀ C U T RÚC 78 1 1) Nh ng ch c năng c a Lĩnh v c Thông tin vô tuy n là, trên cơ s tính n nh ng m i quan tâm c thù c a các nư c ang phát tri n, th c hi n các m c tiêu c a Liên minh liên quan n thông tin vô tuy n như ã ghi t i i u 1 c a Hi n chương này; - Qua vi c b o m s d ng h p lý, công b ng, có hi u qu và ti t ki m ph t n s vô tuy n i n dùng cho t t c nh ng d ch v thông tin vô tuy n, k c nh ng d ch v s d ng qu o v tinh a tĩnh ho c các qu o v tinh khác theo các quy nh ghi t i i u 44 c a Hi n chương, và - Qua vi c ti n hành nh ng nghiên c u không h n ch v d i t n và thông qua nh ng khuy n ngh v thông tin vô tuy n. 79 2) Nh ng trách nhi m c th c a Lĩnh v c Thông tin vô tuy n là lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông ph i ư c xem xét l i thư ng xuyên, có s h p tác ch t ch , i v i nh ng v n chung liên quan n c hai lĩnh v c, theo nh ng quy nh liên quan c a Công ư c. Vi c ph i h p ch t ch ph i ư c b o m gi a Lĩnh v c Thông tin vô tuy n, Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông và lĩnh v c Phát tri n Vi n thông. 80 2 Lĩnh v c Thông tin vô tuy n ho t ng thông qua: 81 a) Các h i ngh thông tin vô tuy n th gi i và khu v c; 82 b) U ban Th l Thông tin vô tuy n; 83 c) Các khoá h p thông tin vô tuy n; 84 d) Các nhóm nghiên c u thông tin vô tuy n; 84A d-bis) Nhóm tư v n thông tin vô tuy n; 85 e) C c Thông tin vô tuy n, ng u là C c trư ng ư c b u. 86 3 Lĩnh v c Thông tin vô tuy n có thành viên là: 87 a) Theo thNm quy n, các cơ quan Chính ph c a t t c các Qu c gia Thành viên; 88 b) M i cơ quan hay t ch c ã tr thành Thành viên Lĩnh v c theo các quy nh liên quan c a Công ư c. I U 13 H I NGH N T H Ô NG T I N VÔ T UY N VÀ KH O Á H P T H Ô NG T I N VÔ T UY N 89 1 M t h i ngh thông tin vô tuy n th gi i có th ti n hành s a i t ng ph n hay, trong trư ng h p c bi t, s a i toàn b Th l Thông tin vô tuy n và gi i quy t m i v n có tính ch t toàn c u thu c ph m vi thNm quy n c a h i ngh và có liên quan t i chương trình ngh s ; nh ng nhi m v khác c a h i ngh này ư c ghi
 11. trong Công ư c. 90 2 Các h i ngh thông tin vô tuy n th gi i thông thư ng ư c tri u t p hai n ba năm m t l n; tuy nhiên theo nh ng quy nh thích h p c a Công ư c, m t h i ngh như v y có th không ư c tri u t p hay m t h i ngh b sung có th ư c tri u t p. 91 3 Nh ng khoá h p thông tin vô tuy n thông thư ng cũng ư c tri u t p hai n ba năm m t l n và có th k t h p v a i m và th i gian t ch c v i các h i ngh thông tin vô tuy n th gi i tăng thêm hi u qu và hi u su t c a Lĩnh v c Thông tin vô tuy n. Các khoá h p thông tin vô tuy n chuNn b nh ng cơ s k thu t c n thi t cho công vi c c a các h i ngh thông tin vô tuy n th gi i và áp ng m i yêu c u c a các h i ngh ó. Nhi m v c a các khoá h p này ư c ghi trong Công ư c. 92 4 Các quy t nh c a m t h i ngh thông tin vô tuy n th gi i, c a m t khoá h p thông tin vô tuy n và c a m t h i ngh thông tin vô tuy n khu v c trong m i trư ng h p ph i phù h p v i nh ng quy nh c a Hi n chương này và c a Công ư c. Các quy t nh c a m t khoá h p thông tin vô tuy n, hay c a m t h i ngh thông tin vô tuy n khu v c, trong m i trư ng h p, cũng ph i tuân theo các Th l Thông tin vô tuy n. Khi thông qua các ngh quy t và quy t nh, các h i ngh trên ph i tính n nh ng ngu n tài chính ã d ki n và ph i tránh thông qua nh ng ngh quy t hay quy t nh có th d n n vi c vư t quá gi i h n v kinh phí ã ư c H i ngh Toàn quy n quy nh. I U 14 U B AN T H L TH Ô NG T I N VÔ T UY N 93 1 U ban Th l Thông tin vô tuy n g m nh ng thành viên ư c b u, có trình sâu r ng trong lĩnh v c thông tin vô tuy n và có kinh nghi m th c t v phân nh và s d ng t n s . M i thành viên ph i am hi u các i u ki n a lý, kinh t , nhân khNu c a m i vùng riêng bi t trên th gi i. Các thành viên th c hi n ch c năng c a mình i v i Liên minh m t cách c l p và trên cơ s bán chuyên trách. 93A 2 U ban Th l Thông tin vô tuy n s cơ c u ho c không quá 12 thành viên, ho c s lư ng thành viên tương ng v i 6% t ng s các Qu c gia Thành viên, tuỳ theo s lư ng nào là cao hơn. 94 Nh ng nhi m v c a U ban Th l Thông tin vô tuy n bao g m: 95 a) Vi c thông qua các Quy nh Th t c, bao g m c các tiêu chuNn k thu t, phù h p v i Th l Thông tin vô tuy n và các quy t nh c a nh ng h i ngh thông tin vô tuy n có thNm quy n. Các Quy nh Th t c này ư c C c trư ng và C c qu n lý s d ng trong vi c áp d ng Th l Thông tin vô tuy n ăng ký vi c phân nh t n s mà các Qu c gia Thành viên th c hi n. Nh ng Quy nh này ph i ư c công khai các cơ quan Chính ph óng góp ý ki n và trư ng h p có s b t ng kéo dài, v n s ư c trình lên h i ngh thông tin vô tuy n th gi i l n sau;
 12. 96 b) Vi c xem xét các v n khác mà không gi i quy t ư c b ng vi c áp d ng các Quy nh Th t c nêu trên; 97 c) Vi c th c hi n b t c nhi m v b sung nào, liên quan n vi c phân nh và s d ng t n s như ã nêu i m 78 c a Hi n chương này, úng theo nh ng th t c do Th l Thông tin vô tuy n quy nh và do m t h i ngh có thNm quy n hay do H i ng ã quy nh v i s tán thành c a a s Qu c gia Thành viên, nh m chuNn b m t h i ngh , ho c th c hi n nh ng quy t nh c a m t h i ngh như v y. 98 3 1) Trong khi th c hi n các nhi m v c a U ban, các thành viên c a U ban Th l Thông tin vô tuy n không ư c i di n cho m t Qu c gia Thành viên cũng như cho m t vùng nào mà ph i là nh ng ngư i b o v c a c ng ng qu c t . c bi t, m i thành viên c a U ban s ki m ch không can thi p vào các quy t nh tr c ti p liên quan n cơ quan Chính ph c a nư c mình; 99 2) Không m t thành viên nào c a U ban ư c h i ho c nh n ch d n liên quan n vi c th c hi n nhi m v c a mình cho Liên minh, t b t kỳ m t Chính ph nào ho c thành viên nào c a Chính ph ó, ho c t b t kỳ m t t ch c hay m t ngư i thu c m t t ch c Chính ph hay tư nhân nào. Các thành viên c a U ban ph i ki m ch không ư c có hành ng can thi p ho c tham gia vào các quy t nh có th không phù h p v i v trí c a h như ã quy nh i m 98 trên ây; 100 3) Các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c ph i tôn tr ng c i m có tính ch t qu c t riêng bi t trong nhi m v c a các thành viên U ban và không ư c tìm cách gây nh hư ng n h trong khi h th c hi n ch c năng c a mình U ban. 101 4) Các phương pháp làm vi c c a U ban Th l Thông tin vô tuy n ư c quy nh trong Công ư c. I U 15 CÁC NH Ó M N GH I Ê N C U VÀ NH Ó M T Ư V N T H Ô NG T I N VÔ T UY N 102 Ch c năng riêng c a các nhóm nghiên c u và nhóm tư v n thông tin vô tuy n ư c quy nh trong Công ư c. I U 16 C C Q U N L Ý T H Ô NG T I N VÔ T UY N 103 Ch c năng c a C c trư ng C c qu n lý Thông tin vô tuy n ư c quy nh trong Công ư c. CHƯƠNG III LĨNH V C TIÊU CHU N HOÁ VI N THÔNG I U 17 CH C NĂNG VÀ C U T RÚC 104 1 1) Ch c năng c a Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông là, trên cơ
 13. s tính n nh ng m i quan tâm c thù c a các nư c ang phát tri n, t ư c các m c tiêu c a Liên minh liên quan n tiêu chuNn hoá vi n thông, như ư c quy nh i u 1 c a Hi n chương này, b ng cách ti n hành nghiên c u các v n k thu t, khai thác và cư c phí và thông qua các khuy n ngh v các v n ó nh m tiêu chuNn hoá vi n thông trên quy mô th gi i. 105 2) Nh ng trách nhi m c th c a Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông và Lĩnh v c Thông tin vô tuy n ph i ư c xem xét l i thư ng xuyên, có s h p tác ch t ch v nh ng v n chung liên quan n hai lĩnh v c, theo úng nh ng quy nh liên quan c a Công ư c. Vi c ph i h p ch t ch ph i ư c b o m gi a Lĩnh v c Thông tin vô tuy n, Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông và Lĩnh v c Phát tri n Vi n thông. 106 2 Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông ho t ng thông qua: 107 a) Các khoá h p Tiêu chuNn hoá Vi n thông th gi i; 108 b) Các nhóm nghiên c u v tiêu chuNn hoá Vi n thông; 108A b-bis) Nhóm tư v n Tiêu chuNn hoá Vi n thông; 109 c) C c qu n lý Tiêu chuNn hoá Vi n thông, ng u là C c trư ng ư c b u. 110 3 Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông bao g m các thành viên là: 111 a) Theo thNm quy n, các cơ quan Chính ph c a t t c các Qu c gia Thành viên; 112 b) M i cơ quan hay t ch c khi tr thành Thành viên Lĩnh v c theo quy nh liên quan c a Công ư c. I U 18 CÁC KH O Á H P T I Ê U CH U N H O Á VI N T H Ô NG T H GI I 113 1 Nhi m v c a các khoá h p Tiêu chuNn hoá Vi n thông th gi i ư c ghi trong Công ư c. 114 2 Các khoá h p Tiêu chuNn hoá Vi n thông th gi i ư c tri u t p b n năm m t l n; tuy nhiên m t khoá h p b sung có th ư c t ch c theo nh ng quy nh phù h p c a Công ư c. 115 3 Các quy t nh c a khoá h p Tiêu chuNn hoá Vi n thông th gi i trong m i trư ng h p ph i phù h p v i Hi n chương này, v i Công ư c và Th l Hành chính. Khi thông qua các ngh quy t và quy t nh, các khoá h p ph i tính n nh ng h u qu v tài chính có th th y trư c và ph i tránh thông qua nh ng ngh quy t hay quy t nh có th d n n vi c vư t quá gi i h n tài chính ã ư c H i ngh Toàn quy n quy nh. I U 19 CÁC NH Ó M N GH I Ê N C U VÀ NH Ó M T Ư V N T I Ê U CH U N H O Á VI N T H Ô NG 116 Các nhi m v riêng c a các nhóm nghiên c u và nhóm tư v n
 14. Tiêu chuNn hoá Vi n thông ư c quy nh trong Công ư c. I U 20 C C Q U N L Ý T I Ê U CH U N H O Á V I N T H Ô NG 117 Nh ng ch c năng c a C c trư ng C c qu n lý Tiêu chuNn hoá Vi n thông ư c quy nh trong Công ư c. CHƯƠNG IV LĨNH V C PHÁT TRI N VI N THÔNG I U 21 CH C NĂNG VÀ C U T RÚC 118 1 1) Ch c năng c a Lĩnh v c Phát tri n Vi n thông là t ư c các m c tiêu c a Liên minh như ã quy nh t i i u 1 c a Hi n chương này và th c hi n, trong ph m vi thNm quy n riêng bi t c a mình, trách nhi m kép c a Liên minh v i tư cách là m t t ch c chuyên ngành c a Liên h p qu c và là t ch c th c hi n các án trong khuôn kh h th ng phát tri n c a Liên h p qu c ho c nh ng án có tho thu n tr giúp tài chính nh m t o i u ki n thu n l i và tăng cư ng vi c phát tri n vi n thông b ng cách cung c p, t ch c và ph i h p các ho t ng h p tác và tr giúp k thu t; 119 2) Các ho t ng c a các Lĩnh v c Thông tin vô tuy n, Lĩnh v c Tiêu chuNn hoá Vi n thông và Lĩnh v c Phát tri n Vi n thông ph i ư c th c hi n trên cơ s h p tác ch t ch v i nhau nh m gi i quy t nh ng v n liên quan n phát tri n, theo nh ng quy nh liên quan c a Hi n chương này. 120 2 Trong khuôn kh nói trên, nh ng ch c năng c thù c a Lĩnh v c Phát tri n Vi n thông là: 121 a) Tăng m c nh n th c c a nh ng ngư i quy t nh chính sách v vai trò quan tr ng c a vi n thông trong nh ng chương trình qu c gia v phát tri n kinh t và xã h i, và cung c p thông tin và tư v n v nh ng phương án có th thu c v chính sách và c u trúc; 122 b) Thúc Ny, c bi t là thông qua hình th c i tác, vi c phát tri n, m r ng và khai thác các m ng và d ch v vi n thông, nh t là t i các nư c ang phát tri n, trên cơ s có tính n các ho t ng c a các cơ quan h u quan, b ng cách tăng cư ng kh năng phát tri n ngu n nhân l c, l p k ho ch, qu n lý, huy ng ngu n l c, nghiên c u và phát tri n; 123 c) Tăng cư ng s phát tri n vi n thông qua vi c h p tác v i các t ch c vi n thông khu v c và v i các t ch c tài chính phát tri n toàn c u và khu v c b ng cách giám sát tình hình các d án trong chương trình phát tri n c a Liên minh nh m m b o vi c th c hi n nghiêm túc các án ó; 124 d) Thúc Ny vi c huy ng các ngu n l c tr giúp cho các nư c ang phát tri n trong lĩnh v c vi n thông b ng cách xúc ti n vi c thi t l p nh ng m ng tín d ng ưu ãi và thu n l i, và h p tác v i
 15. các cơ quan tài chính và phát tri n qu c t cũng như khu v c; 125 e) Thúc Ny và ph i h p các chương trình xúc ti n chuy n giao nh ng công ngh thích h p cho các nư c ang phát tri n trên cơ s cân nh c n s thay i và phát tri n trong các m ng vi n thông c a nh ng nư c phát tri n; 126 f) khuy n khích s tham gia c a ngành công nghi p vào vi c phát tri n vi n thông t i các nư c ang phát tri n, và tư v n trong vi c l a ch n và chuy n giao công ngh thích h p; 127 g) Tư v n, ti n hành ho c tài tr nghiên c u, n u c n thi t, nh ng v n v k thu t, kinh t , tài chính, qu n lý, th l và chính sách, bao g m c nh ng nghiên c u c a các án chuyên sâu trong lĩnh v c vi n thông; 128 h) H p tác v i các lĩnh v c khác, v i Văn phòng Liên minh và nh ng cơ quan h u quan khác trong vi c phát tri n k ho ch chung cho nh ng m ng vi n thông qu c t và khu v c nh m t o i u ki n thu n l i cho vi c ph i h p phát tri n các m ng lư i ó cung c p các d ch v vi n thông; 129 i) Trong khi th c hi n nh ng ch c năng nói trên, quan tâm c bi t n các nhu c u c a nh ng nư c kém phát tri n. 130 3 Lĩnh v c Phát tri n Vi n thông ho t ng thông qua: 131 a) Các h i ngh phát tri n vi n thông th gi i và khu v c; 132 b) Các nhóm nghiên c u Phát tri n Vi n thông; 132A b-bis) Nhóm tư v n Phát tri n Vi n thông; 133 c) C c Phát tri n Vi n thông, ng u là C c trư ng ư c b u. 134 4 Lĩnh v c Phát tri n Vi n thông bao g m các thành viên là: 135 a) Theo thNm quy n, các cơ quan Chính ph c a các Qu c gia Thành viên; 136 b) M i cơ quan hay m i t ch c khi tr thành Thành viên Lĩnh v c theo nh ng quy nh liên quan c a Công ư c. I U 22 CÁC H I NGH N PH ÁT T RI N VI N T H Ô NG 137 1 Các h i ngh Phát tri n Vi n thông s là di n àn th o lu n và xem xét nh ng ch , d án và chương trình liên quan t i Phát tri n Vi n thông và ưa ra nh ng phương hư ng và hư ng d n cho C c Phát tri n Vi n thông. 138 2 Các h i ngh Phát tri n Vi n thông bao g m: 139 a) Các h i ngh Phát tri n Vi n thông th gi i; 140 b) Các h i ngh Phát tri n Vi n thông khu v c. 141 3 Gi a hai H i ngh Toàn quy n s có m t h i ngh phát tri n vi n thông th gi i và, tuỳ theo ngu n l c và tính ch t ưu tiên, các h i ngh phát tri n vi n thông khu v c.
 16. 142 4 Các h i ngh phát tri n vi n thông s không ưa ra nh ng Văn ki n Cu i cùng. Nh ng k t lu n c a h i ngh s theo hình th c ngh quy t, quy t nh, khuy n ngh ho c báo cáo. Nh ng k t lu n này trong m i trư ng h p ph i phù h p v i Hi n chương này, v i Công ư c và Th l Hành chính. Khi thông qua nh ng ngh quy t và quy t nh, các h i ngh ph i tính n nh ng h u qu tài chính có th th y trư c và ph i tránh thông qua nh ng ngh quy t và quy t nh có th d n n vi c vư t quá nh ng gi i h n tài chính ã ư c H i ngh Toàn quy n quy nh. 143 5 Nhi m v c a các h i ngh phát tri n vi n thông ư c quy nh trong Công ư c. I U 23 CÁC NH Ó M N GH I Ê N C U VÀ NH Ó M T Ư V N VÀ PH ÁT T RI N VI N T H ÔNG 144 Nh ng nhi m v riêng c a các nhóm nghiên c u và nhóm tư v n phát tri n vi n thông ư c quy nh t i Công ư c. I U 24 C C Q U N L Ý V À PH ÁT T RI N VI N T H Ô NG 145 Nh ng ch c năng c a C c trư ng C c Phát tri n Vi n thông ư c quy nh trong Công ư c. CHƯƠNG V NH NG QUY NNH KHÁC LIÊN QUAN N CH C NĂNG C A LIÊN MINH I U 25 CÁC H I NGH N T H GI I V VI N T H Ô NG Q U C T 146 1 M t H i ngh Th gi i v vi n thông qu c t có th ti n hành s a i m t ph n, ho c trong trư ng h p c bi t, s a i toàn b Th l Vi n thông Qu c t và gi i quy t m i v n có tính ch t toàn c u thu c thNm quy n c a h i ngh ó và có liên quan n chương trình ngh s c a h i ngh . 147 2 Các quy t nh c a H i ngh Th gi i v Vi n thông Qu c t trong m i trư ng h p ph i phù h p v i nh ng quy nh c a Hi n chương này và c a Công ư c. Khi thông qua các ngh quy t và quy t nh, các h i ngh ph i tính n nh ng h u qu v tài chính có th th y trư c và tránh thông qua nh ng ngh quy t và quy t nh có th ưa n vi c vư t quá gi i h n tài chính ã ư c H i ngh Toàn quy n quy nh. I U 26 U B AN I U PH I 148 1 U ban i u ph i g m có T ng thư ký, Phó T ng thư ký và các C c trư ng các C c qu n lý. U ban do T ng thư ký i u khi n và
 17. Phó T ng thư ký i u khi n thay khi T ng thư ký v ng m t. 149 2 U ban i u ph i ho t ng như m t nhóm qu n lý n i b c v n và h tr th c s cho T ng thư ký v t t c nh ng v n qu n tr , tài chính, h th ng thông tin và h p tác k thu t không thu c thNm quy n riêng c a các lĩnh v c ho c c a Văn phòng Liên minh, cũng như các v n v quan h i ngo i và thông tin công c ng. Trong vi c xem xét nh ng v n trên, U ban ph i luôn tuân th y nh ng quy nh c a Hi n chương này, c a Công ư c, c a các quy t nh c a H i ng và vì l i ích c a toàn Liên minh. I U 27 NH NG Q UAN CH C Ư C B U VÀ NH ÂN VI Ê N C A L I Ê N MI NH 150 1 1) Trong vi c th c hi n các nhi m v c a mình, các quan ch c ư c b u cũng như nhân viên c a Liên minh không ư c yêu c u ho c nh n các hư ng d n c a b t c Chính ph nào, hay c a b t c nhà ch c trách nào ngoài Liên minh. H ph i ki m ch m i ho t ng không thích h p v i tư cách c a mình là các viên ch c qu c t . 151 2) Các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c ph i tôn tr ng c i m tính ch t qu c t riêng bi t trong nhi m v c a các quan ch c ư c b u và c a các nhân viên c a Liên minh, và không ư c tìm cách gây nh hư ng n h trong khi h thi hành nhi m v . 152 3) Không m t viên ch c ư c b u nào cũng như m i nhân viên c a Liên minh ư c tham gia dư i b t kỳ hình th c nào ho c có l i ích tài chính dư i m i hình th c trong b t kỳ doanh nghi p nào liên quan n vi n thông, tr khi ó là m t ph n nhi m v c a ngư i ó. Tuy nhiên, thu t ng "l i ích tài chính" không áp d ng i v i nh ng tr c p thôi vi c h ti p t c ư c hư ng do ã t ng làm vi c ho c ph c v trư c ây. 153 4) b o m cho vi c ho t ng có hi u qu c a Liên minh, m i Qu c gia Thành viên có m t công dân ã ư c b u là T ng thư ký, Phó T ng thư ký ho c C c trư ng các C c qu n lý, ph i tránh, n m c t i a có th , vi c tri u h i ngư i ó v gi a hai kỳ h i ngh toàn quy n. 154 2 Vi c cân nh c k lư ng trong tuy n d ng nhân viên và xác nh các i u ki n ph c v là c n thi t b o m cho Liên minh có nh ng tiêu chuNn cao nh t v tính hi u qu , trình năng l c, và tính toàn v n. Ph i quan tâm m t cách thích áng n t m quan tr ng trong vi c tuy n d ng nhân viên trên cơ s a lý càng r ng càng t t. I U 28 T ÀI CH Í NH C A L I Ê N MI NH 155 1 Nh ng chi phí mà Liên minh ph i áp ng g m các kho n chi c a:
 18. 156 a) H i ng; 157 b) Văn phòng Liên minh và các lĩnh v c c a Liên minh; 158 c) Các H i ngh Toàn quy n và các h i ngh th gi i v Vi n thông Qu c t . 159 2 Các chi phí c a Liên minh có ngu n t : 159A a) Các kho n óng góp c a các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c; 159B b) Các kho n thu nh p khác ư c quy nh t i Công ư c ho c t i Th l Tài chính; 159C 2bis M i Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c óng góp m t ph n tương ương v i s ơn v c a h ng óng góp mà h ã ch n theo quy nh t i các i m 160 n 161I dư i ây. 159D 2ter Nh ng chi phí cho các h i ngh khu v c ư c quy nh t i i m 43 c a Hi n chương này s ư c xác nh, trên cơ s phù h p v i ơn v óng góp c a các Qu c gia Thành viên c a khu v c ó, và cũng tương t như v y i v i m i Qu c gia Thành viên c a khu v c khác khi tham d nh ng h i ngh như trên. 160 3 1) Các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c t do l a ch n h ng óng góp trang tr i nh ng chi phí c a Liên minh. 161 2) Vi c l a ch n c a các Qu c gia Thành viên ư c th c hi n t i H i ngh Toàn quy n, úng v i h ng óng góp và các i u ki n quy nh trong Công ư c và phù h p v i các th t c quy nh dư i ây. 161A 2bis) Vi c l a ch n c a các Thành viên Lĩnh v c ư c th c hi n úng v i h ng óng góp và các i u ki n quy nh trong Công ư c và phù h p v i các th t c quy nh dư i ây. 161B 3bis 1) T i Kỳ h p H i ng ư c t ch c ngay trư c H i ngh Toàn quy n, H i ng s xác nh t m th i t ng s ơn v óng góp, trên cơ s d th o k ho ch tài chính cho giai o n t i và t ng s ơn v óng góp. 161C 2) T ng thư ký s thông báo cho các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c v d ki n t ng s ơn v óng góp ư c xác nh theo i m 161B nêu trên và ngh các Qu c gia Thành viên thông báo, ít nh t trư c m t tu n trư c khi khai m c H i ngh Toàn quy n, v h ng óng góp do Qu c gia Thành viên ó t m th i l a ch n. 161D 3) H i ngh Toàn quy n s , trong tu n h p u tiên, quy t nh d ki n gi i h n trên c a t ng s ơn v óng góp do T ng thư ký t p h p căn c theo các i m 161B và 161C nêu trên, và xem xét n m i thay i v h ng óng góp cho các Qu c gia Thành viên thông báo cho T ng thư ký cũng như các h ng óng góp v n gi nguyên như ã ch n trư c ây. 161E 4) Trên cơ s xem xét d th o k ho ch tài chính s a i, H i ngh Toàn quy n s quy t nh gi i h n trên c a t ng s ơn v óng
 19. góp. T ng thư ký s ngh các Qu c gia Thành viên thông báo vào cu i tu n trư c tu n cu i cùng c a H i ngh Toàn quy n, v quy t nh ch n h ng óng góp cu i cùng c a các Qu c gia Thành viên này. 161F 5) Các Qu c gia Thành viên chưa thông báo v quy t nh i v i h ng óng góp c a mình vào th i h n do T ng thư ký yêu c u s gi nguyên h ng óng góp ã ch n trư c ây. 161G 6) H i ngh Toàn quy n thông qua b n k ho ch cu i cùng v tài chính trên cơ s t ng s ơn v óng góp tương ng v i các h ng óng góp do các Qu c gia Thành viên ã ch n và các h ng óng góp c a các Thành viên Lĩnh v c vào ngày k ho ch tài chính ư c thông qua. 161H 3ter 1) T ng thư ký s thông báo cho các Thành viên Lĩnh v c v gi i h n trên c a t ng s ơn v óng góp ã nh và ngh h cho bi t, trong vòng ba tháng k t ngày b m c H i ngh Toàn quy n, v h ng óng góp do h ch n. 161I 2) Các Thành viên Lĩnh v c chưa thông báo v quy t nh i v i h ng óng góp c a mình trong vòng ba tháng s gi nguyên thang óng góp ã ch n trư c ây. 162 3) Vi c s a i thang óng góp ã ư c thông qua t i H i ngh Toàn quy n s ư c áp d ng l a ch n h ng óng góp t i H i ngh Toàn quy n ti p theo. 163 4) H ng óng góp do m i Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c l a ch n ch có th ư c áp d ng i v i niên khoá tài chính 2 năm u tiên sau H i ngh Toàn quy n. 164 (b ) 165 5) i v i vi c l a ch n h ng óng góp, m i Qu c gia Thành viên không ư c gi m b t ph n óng góp c a mình quá hai h ng và H i ng s ch nh cách th c trong ó vi c gi m m c óng góp s ư c th c hi n d n d n trong nhi m kỳ gi a hai H i ngh Toàn quy n. Tuy nhiên, trong nh ng trư ng h p c bi t như thiên tai c n kêu g i nh ng chương trình giúp qu c t , H i ngh Toàn quy n có th cho phép gi m b t m c l n hơn s ơn v óng góp khi Qu c gia Thành viên yêu c u và có b ng ch ng v vi c h không còn có th duy trì m c óng góp theo h ng ã ch n ban u. 165 5bis Trong nh ng trư ng h p b t thư ng ch ng h n như thiên tai x y ra c n n các chương trình tr giúp qu c t , H i ng có th cho bis phép gi m s ơn v óng góp khi có yêu c u t m t Qu c gia Thành viên i v i vi c h không th ti p t c duy trì m c óng góp ã ch n trư c ây. 165 5ter Các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c có th l a ch n b t kỳ lúc nào h ng óng góp cao hơn m c ã ch n. 166- (b ) 167
 20. 168 8 Các Qu c gia Thành viên và Thành viên Lĩnh v c s tr trư c ph n óng góp hàng năm c a mình trên cơ s ngân sách 2 năm do H i ng quy t nh cũng như nh ng hi u ch nh ư c H i ng thông qua. 169 9 M t Qu c gia Thành viên ch m tr trong vi c óng góp cho Liên minh s m t quy n bi u quy t như quy nh i m 27 và 28 c a Hi n chương này khi mà s ti n tr h n b ng ho c l n hơn s ti n óng góp ph i tr c a Thành viên này cho hai năm trư c. 170 10 Các quy nh c th v nh ng óng góp tài chính t các Thành viên Lĩnh v c và t các t ch c qu c t khác ư c ghi trong Công ư c. I U 29 NGÔ N N G 171 1 1) Ngôn ng chính th c và làm vi c c a Liên minh là ti ng Ar p, ti ng Trung Qu c, ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng Nga và ti ng Tây ban nha. 172 2) Theo nh ng quy t nh liên quan c a H i ngh Toàn quy n, nh ng ngôn ng trên ư c s d ng so n th o và phát hành tài li u và văn b n c a Liên minh, trong nh ng b n d ch tương ương k c hình th c và n i dung, cũng như cho vi c d ch qua l i t i các h i ngh và các cu c h p c a Liên minh. 173 3) Trư ng h p có s khác bi t ho c có tranh cãi, văn b n ti ng Pháp s có giá tr hơn c . 174 2 Khi t t c nh ng ngư i tham d m t h i ngh hay m t cu c h p tán thành thì vi c th o lu n t i phiên h p có th ư c ti n hành b ng m t s ngôn ng ít hơn so v i các ngôn ng nêu trên. I U 30 TR S C A L I Ê N MI NH 175 Liên minh t tr s t i Geneve. I U 31 T Ư CÁCH PH Á P N H ÂN C A L I Ê N M I NH 176 Trên lãnh th c a m i Qu c gia Thành viên, Liên minh ư c hư ng tư cách pháp nhân c n thi t th c hi n các ch c năng và t ư c các m c tiêu c a mình. I U 32 Q UY N NH T H T C V CÁC H I N GH N VÀ CÁ C CU C H P KH ÁC 177 1 t ch c công vi c và ti n hành các cu c th o lu n, các h i ngh và các cu c h p khác c a Liên minh ph i áp d ng Quy nh Th t c v các h i ngh và các cu c h p khác ã ư c H i ngh Toàn
Đồng bộ tài khoản