Quyết định số 171/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
5
download

Quyết định số 171/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 171/1999/QĐ-TTg về việc cho chậm nộp thuế đối với hàng nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, phụ tùng phục vụ trực tiếp cho sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 171/1999/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 171/1999/QĐ-TTg Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 171/1999/QĐ-TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C CHO CH M N P THU Đ I V I HÀNG NH P KH U LÀ NGUYÊN LI U, V T TƯ, PH TÙNG PH C V TR C TI P CHO S N XU T TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Lu t thu gía tr gia tăng s 02/1997/QH9 ngày 10 tháng 5 năm 1997; Căn c Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s Đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh đ nh s 28/1998/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu giá tr gia tăng; Theo đ ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T Đ NH : Đi u 1. Cho phép các doanh nghi p đư c ch m n p thu nh p kh u, thu giá tr gia tăng đ i v i các m t hàng là nguyên li u, v t tư, ph tùng nh p kh u ph c v tr c ti p cho s n xu t trong th i h n 30 (ba mươi) ngày k t ngày ph i n p xong thu nh p kh u theo quy đ nh t i đi m d kho n 3 Đi u 4 Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t s a đ i, b sung m t s Đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20 tháng 5 năm 1998. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 9 năm 1999 cho đ n h t ngày 31 tháng 12 năm 2000. Đi u 3. B trư ng B Tài chính hư ng d n thi hành Quy t đ nh này. Đi u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Đồng bộ tài khoản