Quyết định số 171/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
6
download

Quyết định số 171/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 171/2002/QĐ-UB về việc điều chỉnh một phần nội dung mục 3 điều 2 Quyết định số 73/2000/QĐ-UB ngày 16/8/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 171/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 171/2002/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH I U CH NH M T PH N N I DUNG M C 3 I U 2 QUY T NNH S 73/ 2000/Q -UB NGÀY 16/8/2000 C A UBND THÀNH PH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 70/1998/Q -UB ngày 31/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thu, s d ng h c phí các cơ s giáo d c và ào t o công l p thu c h th ng giáo d c qu c dân; Căn c Quy t nh s 73/2000/Q -UB ngày 16/8/2000 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c thu, s d ng h c phí và m t s kho n thu khác các cơ s giáo d c và ào t o công l p trong h th ng giáo d c qu c dân thu c Thành ph Hà N i t năm h c 2000-2001 tr i; Xét t trình s 757/TTr - LS ngày 19/3/2002 c a Liên s Lao ng Thương binh và xã h i - Tài chính V t giá - Giáo d c và ào t o v vi c ngh i u ch nh m c thu h c phí và mi n các kho n thu khác i v i h c sinh nghèo c a Thành ph Hà N i t năm h c 2002 -2003, QUY T NNH: i u 1: i u ch nh m t ph n n i dung m c 3 i u 2 Quy t nh s 73/2000/Q -UB ngày 16/8/2000 c a UBND Thành ph , áp d ng i v i h c sinh nghèo theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c ư c UBND phư ng, xã, Phòng lao ng Thương binh và xã h i các qu n, huy n, xác nh n, ang h c các cơ s giáo d c và ào t o công l p trong h th ng giáo d c qu c dân, t năm h c 2002- 2003 tr i như sau: 1/ M c thu h c phí i v i h c sinh nghèo t i các cơ s giáo d c ( /tháng/hs) B ch c H nghèo Cha ho c m làm Cha ho c m làm nông chung nông nghi p nghi p huy n Sóc Sơn 1. Nhà tr 20.000 15.000 10.000 2. M u giáo 15.000 7.000 5.000 3. Trung h c cơ 4.000 3.000 2.000 s 4. Trung h c ph 8.000 6.000 4.000 thông
  2. 2/ M c thu h c phí i v i h c sinh nghèo t i các cơ s ào t o (G m h chính quy và h m r ng): Các trư ng d y ngh : 20.000 ng/tháng/h c sinh. Các trư ng trung h c chuyên ngi p: 15.000 ng/tháng/h c sinh. i u 2. Mi n thu 100% các kho n thu khác (thu óng góp xây d ng trư ng, thu h c 2 bu i/ngày) i v i h c sinh nghèo ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông và mi n thu bán trú i v i h c sinh nghèo m m non. i u 3. Giao S Tài chính V t giá ch trì, ph i h p v i s Giáo d c và ào t o, S lao ng Thương binh và xã h i có văn b n hư ng d n th c hi n và t ch c ki m tra vi c thu h c phí và mi n các kho n thu khác i v i h c sinh nghèo theo úng quy nh t i Quy t nh này. i u 4. Quy t nh này ư c áp d ng t năm h c 2002-2003 và có hi u l c thi hành k t ngày ký. Các n i dung khác không i u ch nh t i Quy t nh này v n th c hi n theo Quy t nh 73/2000/Q -UB ngày 16/8/2000. Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các s : Giáo d c và ào t o, Tài chính v t giá, lao ng Thương binh và xã h i; C c Trư ng C c Thu Thành ph Hà N i, Kho B c Nhà Nư c Hà N i; Giám c các s , ngành liên quan; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Th trư ng các cơ s giáo d c- ào t o thu c h th ng giáo d c qu c dân và h c sinh thu c di n nghèo c a Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. UBND THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản