Quyết định số 171/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 171/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 171/2003/QĐ-UB về việc xác định lại chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức của Trung tâm Lưu trữ Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 171/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 171/2003/Q -UB Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2003 QUY T NH V VI C XÁC NH L I CH C NĂNG, NHI M V , B MÁY T CH C C A TRUNG TÂM LƯU TR THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Lưu tr Qu c gia công b ngày 04 tháng 4 năm 2001; Căn c Thông tư 40/TT - TCCP c a Ban t ch c cán b Chính ph (nay là B N i v ) hư ng d n v t ch c lưu tr các cơ quan Nhà nư c các c p; Căn c Quy t nh s 14/1998/Q -UB ngày 15/06/1998 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Trung tâm Lưu tr Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 177/2003/Q -TTg ngày 01/09/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a C c Văn thư và lưu tr Nhà nư c; Xét ngh c a Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph và Trư ng Ban t ch c Chính quy n Thành ph Hà N i, QUY T NH i u 1 Xác nh l i: ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm Lưu tr Thành ph : 1. V trí, ch c năng: - Trung tâm Lưu tr Thành ph Hà N i, tr c thu c Văn phòng H ND và UBND Thành ph Hà N i có tư cách pháp nhân, ư c s d ng con d u riêng và ư c m tài kho n t i kho b c Nhà nư c theo quy nh hi n hành. - Tr s c a Trung tâm Lưu tr Thành ph Hà N i t t i s nhà 20 ph Huỳnh Thúc Kháng, qu n ng a, Thành ph Hà N i. - Trung tâm Lưu tr Thành ph Hà N i ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v c a C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c, giúp UBND Thành ph th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v công tác văn thư, lưu tr và qu n lý tài li u lưu tr c a Thành ph Hà N i theo quy nh c a pháp lu t; 2. Nhi m v c a Trung tâm: 2.1. Xây d ng quy ho ch phát tri n, k ho ch dài h n và hàng năm v công tác văn thư, lưu tr c a Thành ph .
  2. 2.2. Căn c các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, c a C c Văn thư và Lưu tr Nhà nư c so n th o các quy nh; Các văn b n hư ng d n th c hi n v công tác văn thư, lưu tr và qu n lý tài li u lưu tr trình UBND Thành ph phê duy t và t ch c th c hi n. 2.3. Hư ng d n, ki m tra các c p, các ngành trong vi c th c hi n công tác văn thư, lưu tr và qu n lý tài li u lưu tr . a. Ch o, hư ng d n vi c l a ch n, b sung, b o qu n và t ch c s d ng tài li u t i các c p, các ngành, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân thu c UBND Thành ph , th c hi n lưu tr l ch s , lưu tr hi n hành. b. Hư ng d n cá nhân, gia ình, dòng h thu nh p, b sung, b o v tài li u lưu tr riêng c a các cá nhân, gia ình, dòng h có giá tr như tài li u lưu tr Qu c gia theo quy nh c a Pháp lu t. c. Qu n lý kho tài li u lưu tr c a Thành ph và t ch c s d ng tài li u lưu tr ang ư c b o qu n t i kho Trung tâm theo úng quy nh c a pháp lu t. c. Qu n lý kho tài li u lưu tr c a Thành ph và t ch c s d ng tài li u lưu tr ang ư c b o qu n t i kho Trung tâm theo úng quy nh c a pháp lu t. 2.5. Th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ, t xu t v i UBND Thành ph và C c Lưu tr Nhà nư c, v công tác văn thư, lưu tr và tài li u lưu tr t i Thành ph Hà N i. 2.6. T ch c ng d ng khoa h c công ngh nâng cao hi u qu công tác văn thư, lưu tr và qu n lý tài li u lưu tr t i Trung tâm và Thành ph . 2.7. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo; s lý vi ph m theo th m quy n và báo cáo các c p có th m quy n s lý, các hành vi vi ph m pháp lu t và các quy nh c a UBND Thành ph v văn thư, lưu tr và qu n lý tài li u lưu tr . 2.8. Qu n lý t ch c b máy – cán b , công ch c, viên ch c; Qu n lý tài chính, tài s n và các cơ s v t ch t khác thu c Trung tâm theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và UBND Thành ph . 2.9. ư c làm m t s d ch v v công tác văn thư, lưu tr khi ư c c p có th m quy n cho phép. i u 2 T ch c b máy, biên ch và tài chính: A. T CH C, B MÁY VÀ CÁN B : 1. Lãnh o Trung tâm có Giám c, các Phó Giám c; Vi c b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý cán b , công ch c c a UBND Thành ph . - Trư ng phòng thu c Trung tâm do Giám c Trung tâm b nhi m và ư c hư ng ph c p ch c v 0,3 k t ngày nh n ch c.
  3. - Phó Trư ng phòng thu c Trung tâm do Giám c Trung tâm b nhi m và ư c hư ng ph c p ch c v 0,2 k t ngày nh n ch c. 2. Các phòng nghi p v c a Trung tâm: - Phòng T ch c – Hành chính - Qu n tr - Phòng Nghi p v Văn thư – Lưu tr và thu th p, ch nh lý - Phòng b o qu n tài li u và t ch c khai thác, s d ng tài li u - Khi c n có th trình UBND Thành ph thành l p các phòng chuyên môn khác. 3- Giám c Trung tâm Lưu tr Thành ph xây d ng quy ch ho t ng c a Trung tâm; Quy nh ch c năng, nhi m v các ơn v thu c Trung tâm trình UBND Thành ph phê duy t và t ch c th c hi n. B. BIÊN CH : 1- Biên ch ban u c a Trung tâm là 41 ngư i, bao g m cán b , công ch c hi n có c a Trung tâm và ư c ti p nh n m i theo quy nh hi n hành. 2- Khi c n Trung tâm ư c m i chuyên gia và s d ng lao ng theo nguyên t c thuê khoán ho c th a thu n ti n công th c hi n nhi m v c a Trung tâm. C. TÀI CHÍNH: Kinh phí ho t ng c a Trung tâm Lưu tr Thành ph ư c c p trong t ng kinh phí c a Văn phòng H ND và UBND Thành ph theo quy nh. i u 3 Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Trư ng Ban t ch c chính quy n Thành ph , Giám c Trung tâm Lưu tr Thành ph , Th trư ng các S , ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n và các cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân ch u trách nhi m thi hành quyêt nh này k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH T CH PHÓ CH T CH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản