Quyết định số 1712/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
4
download

Quyết định số 1712/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1712/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1712/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ***** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1712/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tờ trình số 1717/TLĐ ngày 8 tháng 10 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 1595/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 11 năm 2007), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 20 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen Trưởng Trung ương, các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 1712/QĐ-TTg, ngày 21/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Bà Quách Thị Duyên, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. 3. Ông Phạm Văn Hạp, Trưởng Ban chính sách Kinh tế-Xã hội, Công đoàn y tế Việt Nam. 4. Bà Giáp Thị Ngọc Minh, nguyên Trưởng ban Tổ chức, Công đoàn y tế Việt Nam. 5. Bà Trần Thị Ngọc Nhung, Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế-Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. 6. Bà Nguyễn Thị Tuyết Thu, Chuyên viên chính Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai. 7. Ông Phạm Đình Lâm, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 2 thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. 8. Ông Trần Hữu Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực 3 thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. 9. Bà Cái Kim Cúc, Phó Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang. 10. Ông Đoàn Văn Rồi, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước. 11. Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước. 12. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Thi đua Tuyên giáo, Công đoàn Xây dựng Việt Nam. 13. Ông Nguyễn Văn Bảo, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị. 14. Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. 15. Ông Nguyễn Thế Khải, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang. 16. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang.
  3. 17. Ông Hoàng Phú Mạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng. 18. Bà Trần Hồng Min, Trưởng ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình. 19. Bà Nguyễn Thị Kim Thành, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình. 20. Ông Lưu Văn Khuynh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình. 21. Ông An Văn Đáng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản