Quyết định số 172/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 172/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2002/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động hoà giải tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố hà nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 172/2002/Q -UB Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG HOÀ GI I T I XÃ PHƯƠNG, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Pháp l nh s 09/1998/PL - UBTVQH 10 ngày 25 tháng 12 năm 1998 v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s . Xét ngh c a S Tư pháp và Ban T ch c chính quy n Thành ph Hà N i. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này: "Quy ch t ch c và ho t ng hoà gi i t i xã, phư ng, th tr n trên a bàn Hà N i". i u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c s Tư Pháp, Trư ng Ban T ch c chính quy n Thành ph , Giám c các qu n, huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH T CH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u QUY CH T CH C VÀ HO T NG HOÀ GI I T I XÃ,PHƯ NG, THN TR N TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo quy t nh s : 172/ 2002/ Q - UB ngày 13 tháng 12 năm 2002 c a UBND Thành ph Hà N i)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Quy ch này quy nh tiêu chuNn, nhi m v , quy n l i c a các t hoà gi i, hoà gi i viên và ho t ng hoà gi i t i xã, phư ng, th tr n; trách nhi m c a các cơ quan, t ch c trong công tác hoà gi i. 2. Quy ch này không áp d ng i v i ho t ng hoà gi i trong t t ng c a Toà án nhân dân và c a Tr ng tài kinh t . 3. T hoà gi i, hoà gi i viên nói chung trong quy ch này bao g m nh ng ngư i làm công tác hoà gi i t i xã, phư ng, th tr n quy nh t i pháp l nh s 09/1998/PL- UBTVQH10 ngày 28/12/1998 v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s và ư c UBND xã, phư ng, th tr n công nh n. i u 2: Th t c công nh n, mi n nhi m t hoà gi i và hoà gi i viên. Ch t ch UBND xã, phư ng, th tr n xem xét, ra quy t nh công nh n ho c mi n nhi m t hoà gi i và hoà gi i viên căn c biên b n b u ho c ngh mi n nhi m c a nhân dân thôn, xóm, t dân ph , c m dân cư nơi t hoà gi i ho t ng. i u 3: ph m vi, nguyên t c hoà gi i t i xã, phư ng, th tr n 1. Các t hoà gi i, hoà gi i viên ư c ti n hành hoà gi i theo quy nh c a pháp lu t i v i nh ng v vi c vi ph m pháp lu t và tranh ch p nh trong c ng ng dân cư; i v i nh ng tranh ch p không thu c ph m vi hoà gi i có th nh hư ng n tr t t an ninh a phương, t hoà gi i, hoà gi i viên có trách nhi m báo cáo UBND xã, phư ng, th tr n xem xét, gi i quy t. 2. Vi c ti n hành hoà gi i ph i tuân theo các nguyên t c, phương th c quy nh t i Pháp l nh s 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/1998 v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s , Ngh nh s 160/1999/N -CP ngày 18/10/1999 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a pháp l nh v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s . i u 4: Trách nhi m c a các cơ quan, t ch c trong vi c tham gia công tác hoà gi i, t o i u ki n cho hoà gi i viên th c hi n công vi c 1. S Tư pháp ch o các ơn v thu c ngành tham mưu giúp U ban nhân dân các c p t ch c qu n lý ho t ng hoà gi i cơ s theo quy nh. 2. S tài chính v t giá, Ban t ch c chính quy n Thành ph , công an Thành ph , Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng Thành ph và các ngành có liên quan có trách nhi m ph i h p t ch c t t công tác hoà gi i cơ s theo ch c năng, nhi m v ư c giao.
  3. 3. ngh U ban MTTQ các c p hư ng d n các oàn th , t ch c thành viên c a M t tr n th c hi n vi c l a ch n, gi i thi u ngư i tham gia t hoà gi i, v n ng cán b , nhân dân tham gia công tác hoà gi i cơ s theo quy nh. Chương 2: T HOÀ GI I VÀ HOÀ GI I VIÊN i u 5. T hoà gi i, ti n hành vi c hoà gi i T hoà gi i là t ch c t qu n c a nhân dân ư c thành l p thôn, xóm, t dân ph , c m dân cư th c hi n ho c t ch c th c hi n hoà gi i. M i t hoà gi i có T trư ng và t 3 hoà gi i viên tr lên tuỳ theo s dân cư tình hình c th t i a bàn. i u 6: T trư ng T hoà gi i 1. Tiêu chuNn: a. Có phNm ch t o c t t, b n thân và gia ình nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, quy ch , quy ư c c a a phương; b. Có uy tín trong nhân dân nơi cư trú, c. Có hi u bi t pháp lu t, ki n th c xã h i, có kh năng thuy t ph c, v n ng nhân dân th c hi n chính sách, pháp lu t; d. Có tinh th n trách nhi m, t nguy n, nhi t tình tham gia cong tác hoà gi i cơ s . e. Có Kh năng ph trách T hoà gi i, ph i k t h p v i các cơ quan, ban ngành, oàn th t ch c th c hi n công tác hoà gi i cơ s . 2. Nhi m v : a. Ph trách t hoà gi i, phân công nhi m v cho hoà gi i viên, ph i h p v i các t hoà gi i khác th c hi n nhi m v c a mình. b. Tr c ti p th c hi n nhi m v c a hoà gi i viên. c. L p k ho ch và t ch c th c hi n các ho t ng c a T hoà gi i; T ch c các cu c h p nh kỳ hàng tháng, quý, năm và t xu t d rút kinh nghi m v công tác hoà gi i t i a bàn; ng th i t ch c th c hi n các công tác có liên quan do c p trên ra; d. Báo cáo nh kỳ và t xu t v công tác hoà gi i v i Ban Tư pháp, U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n và U ban M t tr n T qu c cùng c p; xu t, ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n v các bi n pháp nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác hoà gi i.
  4. i u 7: Hoà gi i viên 1. Tiêu chuNn: a. Có phNm ch t o c t t, b n thân và gia ình nghiêm ch nh ch p hành ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, quy ư c a phương; b. Có uy tín trong nhân dân nơi cư trú; c.Có hi u bi t pháp lu t, ki n th c xã h i,có kh năng thuy t ph c, v n ng nhân dân th c hi n chính sách, pháp lu t. d. Có tinh th n trách nhi m, t nguy n nhi t tình tham gia công tác hoà gi i cơ s . 2. Nhi m v : a) Phát hi n k p th i và th c hi n hoà gi i i v i các v vi c quy nh t i Kho n 1 i u 4 Ngh nh s 160/1999/N -CP ngày 18/10/1999 c a Chính ph và theo các nguyên t c quy nh t i i u 4 pháp l nh s 09/1998/PL-UBTVQH10 ngày 25/12/1998 v t ch c và ho t ng hoà gi i cơ s . b) Thông qua công tác hoà gi i th c hi n tuyên truy n, giáo d c pháp lu t; v n ng nhân dân ch p hành pháp lu t; c) Báo cáo k p th i v i T trư ng t hoà gi i ho c Ban Tư pháp xã, phư ng, th tr n i v i nh ng tranh ch p không thu c ph m vi hoà gi i có th gây nh hư ng x u n tr t t , an ninh t i a phương. d) xu t v i T trư ng T hoà gi i ho c Ban Tư pháp xã, phư ng, th tr n v các bi n pháp nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác hoà gi i cơ s ; thư ng xuyên trao i kinh nghi m hoà gi i v i các hoà gi i viên khác; i u 8: T hoà gi i và hoà gi i viên có quy n: 1. ư c tham gia các l p b i dư ng v pháp lu t, nghi p v hoà gi i cơ s do U ban nhân dân các c p ho c cơ quan chuyên môn c p t ch c. 2. ư c cung c p tài li u, thông tin c n thi t ph c v công tác hoà gi i cơ s . i u 9: Kinh phí ho t ng hoà gi i các xã, phư ng, th tr n: 1. Hàng năm ngân sách xã, phư ng, th tr n b trí kinh phí ho t ng trong công tác hoà gi i th c hi n các n i dung sau: a) Chi ho t ng tuyên truy n, t p hu n nghi p v công tác hoà gi i. b) Chi cho vi c t ng k t, khen thư ng chung c a xã, phư ng, th tr n v công tác hoà gi i.
  5. c) H tr kinh phí ho t ng c a các t hoà gi i t i thi u 70.000/ tháng k c kinh phí h tr b i thư ng ho t ng c a T trư ng t hoà gi i (do t hoà gi i th ng nh t ngh UBND xã, phư ng, th tr n quy nh) 2. Vi c l p d toán, s d ng ngân sách và thanh quy t toán kinh phí ho t ng công tác hoà gi i xã, phư ng, th tr n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Chương 3: T CH C TH C HI N i u 10: Trách nhi m c a các cơ quan trong vi c th c hi n Quy ch . 1. S Tư pháp Hà N i có trách nhi m ki m tra vi c th c hi n Quy ch này, nh kỳ t ng h p, báo cáo U ban nhân dân Thành ph . 2. S Tài chính V t giá có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các qu n, huy n ch o vi c l p d toán, quy t toán kinh phí ph c v công tác cơ s theo quy nh. 3. Ban t ch c chính quy n Thành ph có trách nhi m ph i hop ki m tra, ra các bi n pháp nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu , mô hình t ch c và ho t ng hoà gi i a bàn, ph c v th c hi n Quy ch dân ch cơ s . 4. Công an thành ph có trách nhi m ch o các ơn v trong ngành ph i h p phát hi n, x lý k p th i các v tranh ch p, mâu thu n phòng ng a phát sinh mâu thu n l n, ph c t p a phương, cơ s . 5. Thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng Thành ph ch trì, ph i h p ánh giá ch t lư ng ho t ng c a các c p, các ngành, oàn th trong vi c th c hi n Quy ch , ngh U ban nhân dân Thành ph khen thư ng bi u dương. 6. ngh U ban M t tr n t qu c Thành ph hư ng d n các oàn th , t ch c thành viên ph i h p, giám sát th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác hoà gi i và quy ch này. 7. U ban nhân dân qu n, huy n ch o U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n có trách nhi m t ch c t t ho t ng hoà gi i cơ s theo quy nh c a pháp lu t và Quy ch . 8. Các t hoà gi i, hoà gi i viên trên a bàn Thành ph Hà N i có trách nhi m th c hi n các quy nh c a pháp lu t v công tác hoà gi i và Quy ch này. i u 11: Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v nêu t i i u 10 Quy ch có th xu t v vi c s a i, b sung quy ch này.
Đồng bộ tài khoản