Quyết định số 172/2003/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định số 172/2003/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2003/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp ngành đào tạo y sĩ y học cổ truyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2003/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 172/2003/QĐ-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 01 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO D C TRUNG H C CHUYÊN NGHI P NGÀNH ĐÀO T O Y SĨ Y H C C TRUY N B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t . Căn c Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Căn c Quy t đ nh s 21/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/6/2001 c a B trư ng B Giáo d c & đào t o ban hành Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p. Căn c vào văn b n tho thu n s 8899/THCN&DN ngày 7/10/2002 c a B Giáo d c và đào t o. Theo đ ngh c a Ông V trư ng V Khoa h c - Đào t o B Y t ; QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p Ngành đào t o Y s Y h c c truy n, thu c nhóm ngành S c kho . Đi u 2. Chương trình khung Y sĩ Y h c c truy n đư c áp d ng trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c chuyên nghi p Y t t năm h c 2003. Đi u 3. V trư ng V khoa h c và đào t o ch đ o và hư ng d n các trư ng xây d ng chương trình chi ti t, biên so n và phê duy t các giáo trình, tài li u gi ng d y, h c t p. Đi u 4. Các ông (Bà) Chánh văn phòng, C c trư ng, V trư ng các V c a B Y t , Hi u trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng GI I THI U T NG QUÁT NGÀNH ĐÀO T O 1- B c h c: Trung h c chuyên nghi p 2- Nhóm ngành đào t o: S c kho 3- Ngành đào t o : Y s Y h c c truy n 4- Mã s đào t o : 367202 5- Ch c danh khi t t nghi p : Y s trung h c Y h c c truy n 6- Th i gian đào t o : 2 năm 7- Hình th c đào t o : Chính quy 8- Đ i tư ng tuy n sinh : T t nghi p trung h c ph thông 9- Cơ s Đào t o:
 2. Các trư ng Trung h c chuyên nghi p, Cao đ ng, Đ i h c Y t đư c B Giáo d c & đào ta và B Y t cho phép đào t o Y s Y h c c truy n 10- Cơ s làm vi c : Ngư i có b ng t t nghi p Y s Y h c c truy n đư c tuy n d ng làm vi c t i Tr m y t xã/phư ng, b nh vi n Y h c c truy n, khoa Y h c c truy n c a b nh vi n. 11- B c h c sau trung h c: Ngư i Y s Y h c c truy n n u có nguy n v ng và đ tiêu chu n có th đư c đào t o thành Bác s Y h c c truy n theo quy ch tuy n sinh c a B Giáo d c và đào t o và B Y T . MÔ T NHI M V C A NGƯ I Y S Y H C C TRUY N 1. Khám và ch a các b nh và ch ng b nh thông thư ng b ng Y h c c truy n, k t h p Y h c c truy n và Y h c hi n đ i. 2. Phát hi n và x trí ban đ u m t s b nh c p c u. 3. Th a k các phương pháp, kinh nghi m, bài thu c ch a b nh b ng Y h c c truy n trong nhân dân đ a phương. 4. Ch bi n và bào ch m t s d ng thu c Y h c c truy n. 5. Hư ng d n nhân dân tr ng và x d ng thu c Nam đ ch a m t s b nh và ch ng b nh t i nhà. 6. Giáo d c, hư ng d n nhân dân nuôi, tr ng, khai thác các cây, con và nguyên li u làm thu c. 7. Hư ng d n nhân dân th c hi n các k thu t ph c h i ch c năng b ng Y h c c truy n 8. Tham gia các ho t đ ng chăm sóc- b o v s c kho nhân dân và các Chương trình Y t Qu c gia t i đ a phương. 9. L p k ho ch, t ch c th c hi n và đánh giá, công tác Y h c c truy n c a đ a phương. 10.Tư v n cho các cá nhân, gia đình và c ng đ ng v các v n đ s c kho và b o v s c kho . 11. Tham gia hư ng d n, hu n luy n nhân viên y t , h c sinh y t th c t p t i đơn v . 12. Tham gia công tác hành chính, qu n lý h sơ s sách, b nh án theo s phân công. 13.Qu n lý và b o qu n thu c, d ng c , trang thi t b trong khoa / phòng, đơn v . 14. Th c hi n Lu t B o v s c kho nhân dân và các quy đ nh v chuyên môn c a B Y t . M C TIÊU ĐÀO T O T NG QUÁT Đào t o ngư i Y s Y h c c truy n có ki n th c, k năng chuyên môn v Y h c c truy n b c trung h c, có đ o đ c, lương tâm ngh nghi p, ý th c t ch c k lu t, có tinh th n trách nhi m trư c s c kho và tính m ng ngư i b nh; có đ s c kh e; không ng ng h c t p đ nâng cao trình đ .
 3. PHÂN PH I QU TH I GIAN KHOÁ H C (Tính theo Tu n) Năm h c H c kỳ Lý thuy t và th c Th c t p Thi Ngh Lao D tr T ng s hành môn h c đ ng H c kỳ T t Hè L t t nghi p Năm th I 20 1 3 1 1 26 nh t II 19 1 6 26 Năm th I 17 2 tu n th c t p t i c ng đ ng 1 3 1 2 26 hai II 13 8 tu n th c t p t t nghi p 1 4 26 T ng c ng 69 10 4 4 6 6 2 3 104 PHÂN B CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O TOÀN KHOÁ QUY Đ NH MÔN THI HO C KI M TRA, S TI T VÀ H S MÔN H C TƯƠNG NG, TH C T P VÀ TH C T P T T NGHI P TT Phân b môn h c trong toàn khoá Năm th nh t Năm th hai Mã H c kỳ I H c kỳ II H c kỳ I H c kỳ II s Tên môn h c S ti t Môn thi Môn K tra Môn thi Môn K tra Môn thi Môn K tra Môn thi Môn K tra S H S H S H S H S H S H S H S H ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s ti t s CÁC MÔN H C CHUNG 1 Chính tr 90 ..... ..... 45 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 45.. 3... ..... ..... 2 Giáo d c qu c phòng 75 ..... ..... 75 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ... . ..... ..... 3 Th d c th thao 60 ..... ..... 30 1 ..... ..... 30 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 4 Ngo i ng 120 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 60 3 60 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 5 Tin h c 45 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 45 2 6 Giáo d c Pháp lu t 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... ..... ..... CÁC MÔN CƠ S 7 Gi i ph u - Sinh lý 80 80 4 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 8 Vi sinh - Ký sinh trùng 24 ..... ..... 24 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 9 Dư c lý 40 ..... ..... 40 2 ..... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 4. 10 V sinh phòng b nh 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 11 K năng giao ti p & GDSK 30 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 ..... ..... 12 Qu n lý và t ch c y t 30 ..... ..... ...... ...... ..... ..... .... .... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 30 2 13 Đi u dư ng cơ b n và K thu t ĐD 70 70 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ...... ..... ..... .... .... 14 C p c u ban đ u 24 ..... ..... ...... ..... ..... ..... ...... ..... ..... ..... 24 2 ..... ..... ..... ..... MÔN CHUYÊN MÔN 15 B nh h c Y h c hi n đ i 120 120 4 ..... ..... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 16 Lý lu n cơ b n v YHCT 50 50 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 17 Châm c u 45 ..... ..... ..... .... 45 2 ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... .... ..... .... 18 Đông dư c và th a k 65 ..... ..... ..... ..... 65 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 19 Bào ch Đông dư c 40 ..... ..... ..... ..... 40 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 21 Bài thu c c phương 24 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 24 1 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 22 B nh h c YHCT 120 ..... ..... ..... ..... 60 3 ..... ..... 60 3 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 23 Xoa bóp- B m huy t- Dư ng sinh 35 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 35 2 ..... ..... ..... ..... ..... ..... TH C T P * Th c t p lâm sàng - Khoa N i, Ngo i, S n Ph , Nhi, 300 ..... ..... 100 2 ..... ..... 120 3 ..... ..... ..... ..... 80 2 ..... ..... Tuy n nhi m (B nh h c Y h c hi n đ i) - B nh vi n / Khoa YHCT (b nh h c 460 ..... ..... ..... ..... ..... ..... 120 3 ..... ..... 160 3 180 3 ..... ..... YHCT) - Châm c u 80 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 80 2 ..... ..... - Xoa bóp - b m huy t - dư ng sinh 60 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 60 2 ..... ..... ..... ..... * Th c t p c ng đ ng 80 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 80 ..... ..... * Th c t p t t nghi p 320 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... ..... ..... 2 320 4 ..... .....
 5. T NG QUAN CÁC MÔN H C TT TÊN MÔN H C Th i gian TT Môn TS LT TT h c Các môn h c chung 420 253 167 1 Giáo d c qu c phòng 75 22 53 2 Chính tr 90 82 8 3 Th d c th thao 60 4 56 4 Ngo i ng 120 100 20 5 Tin h c 45 20 25 6 Giáo d c pháp lu t 30 25 5 Các môn h c cơ s 328 214 114 7 Gi i ph u- sinh lý 80 50 30 8 Vi sinh- ký sinh trùng 24 16 8 9 Dư c lý 40 36 4 10 V sinh phòng b nh 30 20 10 11 K năng giao ti p & GDSK 30 20 10 12 Qu n lý và t ch c y t 30 30 0 13 Đi u dư ng cơ b n và K thu t đi u dư ng 70 30 40 14 C p c u ban đ u 24 12 12 Các môn h c chuyên môn 499 360 139 15 B nh h c Y h c hi n đ i 120 100 20 300 16 Lý lu n cơ b n Y h c c truy n 50 40 10 17 Châm c u 45 25 20 80 18 Đông dư c và th a k 65 45 20 19 Bào ch Đông dư c 40 15 25 20 Bài thu c c phương 24 20 4 21 B nh h c Y h c c truy n 120 100 20 460 22 Xoa bóp, B m huy t, Dư ng sinh 35 15 20 60 * Th c t p t i c ng đ ng 80 * Th c t p t t nghi p 320 T ng c ng 1247 827 420 1300 C ng toàn khóa 2547 C U TRÚC TH I GIAN KHOÁ H C (Tính theo ti t / gi h c) 1. Th i gian toàn khoá: 2547 * S ti t h c các môn chung 420 * S ti t h c các môn cơ s 328 * S ti t h c các môn chuyên môn 1799
 6. 2. Th i gian th c t p, th c hành: 1720 * Th i gian th c hành t i trư ng 420 * Th i gian th c hành b nh vi n 900 * Th i gian th c t p c ng đ ng 80 * Th i gian th c t p t t nghi p 320 3. T l th c hành / lý thuy t: *Th i gian th c hành 1720 *Th i gian h c lý thuy t 827 1720 *T l TH/LT 827 = 2, 07 K HO CH ĐÀO T O THEO T NG H C KỲ H C KỲ I - NĂM TH NH T Qu th i gian: 20 tu n T ng s ti t: 651 - 2 tu n Giáo d c qu c phòng: 2 Tu n = 75 gi - 13 tu n h c t i trư ng: 12T x 32 ti t = 416 ti t - 5 tu n h c t i tư ng và b nh vi n: + Th c t p t i b nh vi n ( bu i sáng ): 5T x 20 gi =100 gi + H c t i trư ng ( bu i chi u ): 5T x 12 ti t = 60 ti t TT Môn h c S ti t X p lo i/ h s môn h c T ng LT TT Thi K/ Tra 1 Giáo d c qu c phòng 75 22 53 2 2 Chính tr (I) 45 40 5 3 3 Th d c th thao (I) 30 4 26 1 4 Gi i ph u- Sinh lý 80 50 30 4 5 Vi sinh- Ký sinh trùng 24 16 8 1 6 Dư c lý 40 36 4 2 7 Đi u dư ng cơ b n và K thu t đi u dư ng 70 30 40 3 8 B nh h c Y h c hi n đ i 120 100 20 4 9 Lý lu n cơ b n Y h c c truy n 50 40 10 3 C ng 534 338 196 * Th c t p t i khoa N i & khoa Nhi (B nh h c y 100 100 2 h c hi n đ i) T ng c ng 634 338 296 H C KỲ II - NĂM TH NH T Qu th i gian: 19 Tu n T ng s ti t: 608
 7. - 7 Tu n h c t i trư ng: 7 x 32 ti t = 224 ti t - 12 Tu n h c t i trư ng và b nh viên: + Th c t p t i b nh vi n ( bu i sáng ): 12T x 20 ti t = 240 ti t + H c t i trư ng ( bu i chi u ): 12T x 12 ti t = 144 ti t TT Môn h c S ti t X p lo i/ h s môn h c T ng LT TT Thi K/ Tra 1 Th d c th thao (II) 30 0 30 1 2 Ngo i ng (I) 60 50 10 3 3 Bài thu c c phương 24 20 4 1 4 Châm c u 45 25 20 2 5 Đông dư c và th a k 65 45 20 3 6 Bào ch Đông dư c 40 15 25 2 6 B nh h c Y h c c truy n (I) 60 50 10 3 7 V sinh phòng b nh 30 20 10 2 C ng 354 225 129 * Th c t p t i khoa Ngo i, khoa Ph -S n, khoa 120 120 3 Truy n nhi m (B nh h c y h c hi n đ i) * Th c t p B nh vi n/ Khoa YHCT (I) 120 120 3 T ng c ng 594 225 369 H C KỲ I - NĂM TH HAI Qu th i gian: 17 Tu n và 2 Tu n th c t p t i c ng đ ng T ng s ti t: 624 - 2 Tu n h c t i trư ng: 2T x 32 ti t = 64 ti t - 15 Tu n h c t i trư ng và b nh vi n : + Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 15T x 20 gi = 300 ti t + H c t i trư ng (bu i chi u): 15T x 12 ti t = 180 ti t - Th c t p t i c ng đ ng: 2T x 40 gi = 80 gi TT Môn h c S ti t X p lo i / h s môn h c T ng LT TT Thi K/Tra 1 Giáo d c pháp lu t 30 25 5 2 2 Ngo i ng (II) 60 50 10 3 3 C p c u ban đ u 24 12 12 2 4 B nh h c Y h c c truy n (II) 60 50 10 3 5 Xoa bóp - b m huy t - dư ng sinh 35 15 20 2 C ng 209 152 57 * Th c t p t i B nh vi n/Khoa YHCT (II) 160 160 3
 8. * Th c t p châm c u 80 80 2 * Th c t p xoa bóp - b m huy t - dư ng sinh 60 60 2 * Th c t p t i c ng đ ng 80 80 2 T ng c ng 589 152 437 H C KỲ II - NĂM TH HAI Qu th i gian: 13 tu n và 8 tu n th c t p t t nghi p T ng s ti t: 736 - Th c t p t i b nh vi n (bu i sáng): 13T x 20 ti t = 260 ti t - H c t i tr ng (bu i chi u): 13T x 12 ti t = 156 ti t - Th c t p t t nghi p: 8T x 40 gi = 320 gi TT Môn h c S ti t X p lo i / h s môn h c T ng LT TT Thi K/ Tra 1 Qu n lý và t ch c y t 30 30 0 2 2 Chính tr ( II ) 45 42 3 3 3 K năng giao ti p & GDSK 30 20 10 2 4 Tin h c 45 20 25 2 C ng 150 112 38 * Th c t p t i khoa N i, khoa Nhi 80 80 2 (B nh h c y h c hi n đ i) * Th c t p t i B nh vi n/Khoa YHCT (III) 180 180 3 * Th c t p t t nghi p 320 320 4 T ng c ng 730 112 618 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH Chương trình khung ngành đào t o Y s Y h c c truy n (YHCT) là văn b n quy ph m pháp lu t c th hoá cơ c u n i dung, s môn h c, th i lư ng c a các môn h c, t l th i gian gi a lý thuy t và th c hành, th c t p c a khoá h c 2 năm, đư c c u trúc thành m t h th ng hoàn ch nh và phân b h p lý v th i gian theo quy đ nh c a Chương trình khung giáo d c trung h c chuyên nghi p nh m đáp ng m c tiêu và yêu c u ch t lư ng đào t o. Chương trình khung này ch áp d ng cho hình th c đào t o chính quy theo niên ch , các hình th c đào t o không chính quy đư c th c hi n theo chương trình khung riêng. Chương trình khung đào t o Y s YHCT đư c áp d ng t năm h c 2003. Căn c vào Chương trình khung đã đư c quy đ nh, Hi u trư ng các trư ng đư c phép đào t o đ i tư ng này t ch c xây d ng và ban hành chương trình chi ti t c a trư ng mình sau khi đã đư c th m đ nh theo Quy đ nh c a Đi u 8 Ngh đ nh c a Chính ph s 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 v quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c. Đ th c hi n Chương trình khung đã ban hành, Hi u trư ng các trư ng c n nghiên c u k nh ng quy đ nh c a Chương trình khung đ th c hi n trong trư ng mình. 1- C u trúc c a Chương trình khung: N i dung các ho t đ ng trong khoá đào t o Y s YHCT g m: Các môn h c chung; các môn h c cơ s ; các môn h c chuyên môn; th c t p và th c t p t t nghi p; thi- ki m tra k t thúc môn h c
 9. và thi t t nghi p; ngh hè, l , t t; lao đ ng công ích và m i năm h c d tr 1 Tu n. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân ph i qu th i gian khoá h c. M i năm h c đư c chia ra làm 2 H c kỳ. Th i gian c a các ho t đ ng trong khoá h c đư c tính theo Tu n. Th i gian gi ng d y lý thuy t và th c hành các môn h c đư c tính theo ti t, m i ti t là 45 phút. M i ngày có th b trí h c 1 ho c 2 bu i, m i bu i không quá 6 ti t. M i Tu n không b trí quá 32 ti t lý thuy t. Th i gian th c t p, th c t p t t nghi p và lao đ ng s n xu t đư c tính theo gi , m i ngày không b trí quá 8 gi . Ph n này đã đư c quy đ nh t i các b n K ho ch đào t o c a t ng H c kỳ. Chương trình đào t o Y s YHCT g m 22 môn h c. M i môn h c đã đư c xác đ nh s ti t h c (bao g m s ti t lý thuy t và th c hành môn h c), h s môn h c, x p lo i môn h c (môn thi hay môn ki m tra) và xác đ nh th i gian th c hi n môn h c theo H c kỳ c a t ng năm. Ph n này đã đư c quy đ nh t i B ng phân b chương trình đào t o toàn khoá. Hi u trư ng các trư ng căn c vào chương trình khung đ xây d ng chương trình môn h c và l p k ho ch đào t o toàn khoá, k ho ch đào t o năm h c. 2- Đánh giá h c sinh: Vi c đánh gía k t qu h c t p c a h c sinh trong quá trình đào t o và khi k t thúc khoá h c đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ- BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o v vi c ban hành Quy ch ki m tra, thi, xét lên l p và công nh n t t nghi p Trung h c chuyên nghi p h chính quy. 3- Th c hi n môn h c: Các môn h c trong chương trình đào t o Y s YHCT g m 2 ho c 3 ph n sau đây: + Gi ng d y lý thuy t + Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng + Th c t p t i các b nh vi n, cơ s khám ch a b nh và t i c ng đ ng 3.1- Gi ng d y lý thuy t: Th c hi n t i các l p h c c a nhà trư ng. Đ nâng cao ch t lư ng gi ng d y, các trư ng c n cung c p đ y đ giáo trình môn h c cho h c sinh, các phương ti n, đ dùng d y h c cho Thày và Trò, các giáo viên gi ng d y môn h c c n áp d ng phương pháp gi ng d y tích c c, th c hi n lư ng giá, đánh giá theo các quy đ nh cho t ng môn h c. - Môn h c B nh h c Y h c hi n đ i bao g m các b nh v N i khoa, Ngo i khoa, Nhi khoa, S n - Ph khoa, Truy n nhi m và các b nh chuyên khoa. S ti t c a t ng ph n đư c quy đ nh c th trong chương trình chi ti t. Ngoài ph n lý thuy t h c t i trư ng, h c sinh ph i đư c th c t p lâm sàng t i các khoa tương ng t i B nh vi n. H c sinh h c xong các môn h c này có kh năng ch n đoán, đi u tr , chăm sóc nh ng b nh thư ng g p ( trình đ trung h c) b ng Y h c hi n đ i, t o kh năng cho h c sinh có th k t h p Y h c hi n đ i và YHCT. - Môn B nh h c Y h c c truy n bao g m các b nh v N i, Ngo i, Ph -S n, Nhi, Tuy n nhi m và Ngũ quan. S ti t h c c a t ng ph n b nh h c YHCT đư c quy đ nh c th trong Chương trình chi ti t. Cùng v i vi c h c lý thuy t t i trư ng, h c sinh ph i đư c th c hành lâm sàng t i các B nh vi n/ Khoa YHCT theo t ng ph n tương ng. H c sinh v n d ng nh ng ki n th c chung v YHCT đ ch n đoán, đi u tr các b nh thông thư ng b ng YHCT. 3.2- Th c t p t i các phòng th c hành c a nhà trư ng: V i các môn h c có ph n th c t p t i phòng th c hành c a nhà trư ng, các trư ng t ch c đ h c sinh đư c th c t p đúng kh i lư ng th i gian và n i dung đã quy đ nh. Có th phân chia l p h c thành các nhóm nh đ h c sinh đư c tr c ti p th c hi n các n i dung th c hành. Đ đ m b o ch t lư ng th c t p c a h c sinh, các trư ng c n xây d ng và hoàn thi n các phòng th c hành, xư ng bào ch , quâỳ thu c YHCT.... Trong trư ng h p nhà trư ng chưa đ các phòng th c hành theo các môn h c (th c hành Đông dư c, Bào ch Đông dư c...) nhà trư ng có th liên h v i các cơ s trong và ngoài ngành Y t đ t o ra các cơ s th c t p cho h c sinh. H c sinh đư c đánh gía k t q a th c t p b ng đi m h s 1 ho c h s 2 và đư c tính vào đi m t ng k t môn h c. 3.3- Th c t p t i B nh vi n:
 10. - Th i gian: T ng s th i gian th c t p lâm sàng t i b nh vi n là 900 gi , đư c b trí vào các bu i sáng c a H c kỳ I năm th Nh t (5 tu n), H c kỳ II năm th Nh t (12 tu n), H c kỳ I năm th Hai (15 tu n) và H c kỳ II năm th Hai (13 tu n). - Đ a đi m: + Ph n B nh h c Y h c hi n đ i th c t p t i các khoa c a B nh vi n đa khoa, B nh vi n chuyên khoa tuy n t nh ho c trung ương. + Ph n YHCT th c t p t i các khoa YHCT c a B nh vi n đa khoa ho c t i các Vi n, B nh vi n chuyên khoa YHCT tuy n t nh ho c tuy n trung ương. - N i dung: + N i dung ch y u c a th i gian th c t p lâm sàng t i b nh vi n là th c hành k năng phát hi n tri u ch ng, ch n đoán, đi u tr các b nh thông thư ng b ng YHCT và Y h c hi n đ i, k t h p YHCT và Y h c hi n đ i trong khám, ch a b nh. + Tuyên truy n giáo d c s c kho cho ngư i b nh và ngư i thân nhân ngư i b nh + Ph tá các Bác s th c hi n các k thu t trong khám, ch a b nh + Tham gia tr c t i B nh vi n + Ghi chép, s p x p h sơ, s sách, thu c, d ng c t i khoa- phòng th c t p. Ph n th c t p lâm sàng t i các B nh vi n là ph n quan tr ng nh t trong chương trình đào t o Y s YHCT nh m hình thành k năng ngh nghi p cho ngư i Y s YHCT. M i ph n th c t p lâm sàng t i B nh vi n đư c b trí thành m t môn h c riêng th hi n b ng h s môn h c, x p lo i môn h c (môn thi- môn ki m tra). Th i gian th c t p t i B nh vi n c a m i ph n đư c b trí tương ng v i th i đi m các môn h c chuyên môn đ h c sinh th c hành và ng d ng nh ng ki n th c đã h c vào th c t lâm sàng. - T ch c th c t p: Căn c vào kh i lư ng th i gian, n i dung th c t p đã phân b theo t ng h c kỳ và tình hình th c t c a các cơ s th c t p c a trư ng và đ a phương, Hi u trư ng nhà trư ng b trí các l p h c sinh thành t ng nhóm (không quá 15 h c sinh), quy đ nh th i gian th c t p t i m i cơ s th c hành đ h c sinh có th luân phiên th c t p các cơ s nh m hoàn thi n năng l c ngh nghi p toàn di n c a h c sinh. T i m i cơ s th c t p ho c m i đ t th c t p, Hi u trư ng quy đ nh ch tiêu th c hành cho h c sinh c n ph i th c hi n. Trong th i gian h c sinh th c t p t i b nh vi n ph i có giáo viên c a nhà trư ng ho c giáo viên th nh gi ng tr c ti p hư ng d n h c sinh. - Đánh giá: + Ki m tra thư ng xuyên: M i tu n th c t p t i B nh vi n đư c đánh giá b ng m t m t đi m h s 1. + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc m i ph n trong môn h c đư c đánh giá b ng m t đi m h s 2. Ki m tra thư ng xuyên và ki m tra đ nh kỳ là m t bài thi th c hành (khám b nh, l p và ghi chép b nh án, k thu t chăm sóc ngư i b nh....) + Đánh giá k t thúc: Th c hi n theo quy đ nh môn thi/môn ki m tra và h s môn h c đã đư c ghi trong Chương trình khung. Đi m thi ho c ki m tra k t thúc môn h c là đi m c a bài ki m tra th c hành (th c hi n m t hay m t s quy trình k thu t trong khám, đi u tr , chăm sóc ngư i b nh...), k t h p v i đi m hoàn thành các ch tiêu th c hành và đi m ki m tra s th c t p c a h c sinh. 3.4- Th c t p t i c ng đ ng: Th i gian th c t p t i c ng đ ng là 2 tu n (80 gi ) th c hi n vào cu i h c kỳ I năm th Hai và đư c xác đ nh là m t môn h c ki m tra có h s 2. Đ a đi m th c t p c ng đ ng t i các Tr m y t xã và c ng đ ng dân cư trong xã.
 11. N i dung th c t p t i c ng đ ng là v n d ng các ki n th c, k năng đã h c t i nhà trư ng vào th c t chăm sóc s c kho t i c ng đ ng, tham gia các ho t đ ng khám, ch a b nh t i Tr m y t xã b ng Y h c c truy n. Ngay t đ u khoá h c, nhà trư ng c n xác đ nh các đ a đi m h c sinh s đ n th c t p. Căn c vào m c tiêu h c t p toàn khoá, Hi u trư ng các trư ng xác đ nh m c tiêu, n i dung h c t p, ch tiêu th c hành t i c ng đ ng, phân công giáo viên c a trư ng, b i dư ng giáo viên kiêm ch c, chu n b cơ s v t ch t, h u c n... và l p k ho ch c th cho m i đ t th c t p t i c ng đ ng cho các khoá đào t o. H c sinh th c t p t i c ng đ ng nh t thi t ph i có giáo viên nhà trư ng ho c k t h p v i giáo viên kiêm ch c đ hư ng d n, qu n lý, đánh giá h c sinh. Không đư c "khoán tr ng" công vi c hư ng d n h c sinh cho Cán b y t xã. Trong th i gian th c t p t i c ng đ ng, m i tu n h c sinh làm m t bài ki m tra th c hành (ki m tra đ nh kỳ - h s 2). Cu i đ t th c t p, m i h c sinh làm m t báo cáo k t qu th c hi n các n i dung th c t p, k t qu hoàn thành các ch tiêu th c t p và trình s th c t p. Giáo viên nhà trư ng k t h p v i giáo viên kiêm ch c đánh giá k t qu th c t p và cho đi m k t thúc môn h c (h s 3). 4- Th c t p t t nghi p: - Th i gian: 8 Tu n vào cu i h c kỳ II c a năm th Hai H c sinh th c t p c ngày t i cơ s th c t p - Đ a đi m: + Tr m y t xã/ phư ng: 2 tu n + B nh vi n thu c Trung tâm y t huy n: 2tu n + Khoa/ B nh vi n YHCT t nh, trung ương: 4 tu n - T ch c th c t p: Hi u trư ng nhà trư ng quy t đ nh đ a đi m, th i gian th c t p t i m i đ a đi m, n i dung và ch tiêu th c hành c a h c sinh trong th i gian th c t p t t nghi p. - N i dung: H c sinh th c hi n ch c năng, nhi m v c a ngư i Y s Y h c c truy n dư i s hư ng d n cu giáo viên nhà trư ng và giáo viên kiêm ch c. - Đánh giá: + Ki m tra đ nh kỳ: K t thúc th i gian th c t p t i tuy n xã, tuy n huy n và tuy n t nh (ho c trung ương) h c sinh làm m t bài ki m tra th c hành (h s 2). + Thi k t thúc môn h c: Cu i đ t th c t p t t nghi p m i h c sinh th c hi n m t bài thi th c hành và trình bày m t ti u lu n . N i dung ki m tra đ nh kỳ và thi k t thúc môn h c do Hi u trư ng quy đ nh. Đi m th c t p t t nghi p đư c tính như m t môn thi (h s môn h c là 4) và là m t trong nh ng đi u ki n xét d thi t t nghi p. 5- Thi t t nghi p: - Th i gian ôn thi và thi t t nghi p: 4 tu n - Môn thi t t nghi p: + Môn thi Lý thuy t t ng h p: Thi vi t, th i gian làm bài 150 -180 phút S d ng câu h i thi truy n th ng k t h p v i câu h i thi tr c nghi m N i dung đ thi: t ng h p các môn chuyên môn. + Môn thi th c hành ngh nghi p: Thí sinh làm b nh án YHCT và th c hi n m t hay m t s quy trình k thu t khám ch a b nh b ng Y h c c truy n (do Hi u trư ng trư ng quy t đ nh).
 12. - H i đ ng thi t t nghi p: Th c hi n theo Quy t đ nh s 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 c a B trư ng B Giáo D c và đào t o. Trên đây là m t s hư ng d n th c hi n chương trình đào t o Y s Y h c c truy n. Trong quá trình th c hi n khoá h c, Hi u trư ng các trư ng c n căn c vào các quy ch đào t o trung h c chuyên nghi p c a B Giáo d c & Đào t o và B Y t đ v n d ng vào nhà trư ng cho phù h p nh m đ m b o m c tiêu và ch t lư ng đào t o. Nh ng ý ki n góp ý và đ ngh c a các trư ng xin g i v V Khoa h c đào t o - B Y t , V Trung h c chuyên nghi p và d y ngh - B Giáo d c & Đào t o đ nghiên c u, hư ng d n và gi i quy t. V KHOA H C ĐÀO T O B YT
Đồng bộ tài khoản