Quyết định số 172/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 172/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2003/QĐ-UB về việc giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho đơn vị sự nghiệp có thu bảo đảm một phần chi phí: Nhà Thiếu nhi thành phố trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** TP.H Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO QUY N T CH TÀI CHÍNH GIAI O N 2003-2005 CHO ƠN V S NGHI P CÓ THU B O M M T PH N CHI PHÍ NHÀ THI U NHI THÀNH PH TR C THU C THÀNH OÀN THANH NIÊN C NG S N THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; Căn c Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph ; Theo ngh c a S Tài chánh-V t giá t i Công văn s 3141/TCVG-HCSN ngày 01 tháng 9 năm 2003 v giao quy n t ch tài chính cho các ơn v s nghi p có thu lo i II ; QUY T NH i u 1.- Nay giao quy n t ch tài chính theo cơ ch t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên cho Nhà Thi u nhi thành ph như sau : - D toán thu : 4.670 tri u ng ; - D toán chi : 6.270 tri u ng ; - Ngân sách c p chi thư ng xuyên : 1.600 tri u ng. i u 2.- D toán thu chi và ngân sách c p chi thư ng xuyên quy nh t i i u 1 ư c th c hi n t ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp d ng trong 3 năm (2003-2005). i u 3.- Trong th i gian ư c giao t ch tài chính 3 năm (2003-2005) n u có thay i nhi m v nh hư ng n d toán thu, chi so v i quy t nh giao, Giám c Nhà Thi u nhi thành ph cùng t ch c ch qu n và S Tài chánh-V t giá xem xét, th ng nh t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh.
  2. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n, Giám c Nhà Thi u nhi thành ph và Bí thư Thành oàn Thanh niên C ng s n thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - B Tài chính PH - TT/TU, TT.H ND/TP KT. CH T CH - TTUB : CT, PCT/TT, VX - VPH -UB : PVP/KT, VX PHÓ CH T CH - T TM, VX - Lưu (TM-Ph) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản