Quyết định số 172/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 172/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2004/QĐ-UB về thành lập Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 172/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V THÀNH L P T NG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG V N T I SÀI GÒN THÍ I M HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995 ; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999 ; Căn c Quy t nh s 69/2004/Q -TTg ngày 28 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v thành l p T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con ; Xét T trình s 233/ MDN ngày 24 tháng 5 năm 2004 c a Ban i m i Qu n lý doanh nghi p thành ph v thành l p T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn ; QUY T NNH i u 1. Thành l p T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m -Công ty con, kinh doanh a ngành; trong ó ngành chính là s n xu t các s n phNm cơ khí giao thông, v n t i và cung c p d ch v v giao thông, v n t i ch t lư ng cao, góp ph n th c hi n có hi u qu quy ho ch phát tri n ngành cơ khí n năm 2010, có tính n năm 2020. T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn ( ư c g i là Công ty m ) tr c ti p th c hi n các ho t ng kinh doanh và u tư v n dư i hình th c s h u trong v n i u l các doanh nghi p khác, g m có : + Các doanh nghi p do T ng Công ty s h u toàn b v n i u l ho c gi c ph n chi ph i và có quy n chi ph i ( ư c g i là các Công ty con). + Các doanh nghi p do T ng Công ty s h u m t ph n v n i u l và không gi c ph n chi ph i ( ư c g i là các doanh nghi p liên k t). i u 2. Công ty m - T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn là doanh nghi p Nhà nư c, ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty Cơ khí ôtô Sài Gòn, tr c thu c S Giao thông Công chánh.
  2. 2.1. T ng Công ty Cơ khí giao thông v n t i Sài Gòn có : + Tên giao d ch ti ng Anh : SAIGON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION ; + Tên vi t t t : SAMCO ; + Tr s : S 262-264, ư ng Tr n Hưng o, phư ng Nguy n Cư Trinh, qu n 1, thành ph H Chí Minh. 2.2. T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn có tư cách pháp nhân, ho t ng theo i u l t ch c, ho t ng và Quy ch tài chính thí i m ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i ngân hàng trong nư c và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. 2.3. Cơ c u t ch c c a T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn g m : 2.3.1- H i ng qu n tr . 2.3.2- Ban ki m soát. 2.3.3- T ng Giám c, các Phó T ng Giám c và các Phòng-Ban giúp vi c. 2.3.4- Các ơn v s n xu t và kinh doanh h ch toán ph thu c g m : + Xí nghi p ôtô Toyota B n Thành ; + Xí nghi p Công nghi p và D ch v ôtô Sài Gòn ; + Xí nghi p Cơ khí ôtô An L c ; + Xí nghi p Cơ khí ôtô Bình Tri u ; + Xí nghi p Cơ khí ôtô Th c; + Xí nghi p xu t khNu lao ng và chuyên gia. i u 3. Các doanh nghi p Nhà nư c thu c S Giao thông Công chánh chuy n thành Công ty con c a T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn (Công ty m ), bao g m: 3.1. Doanh nghi p Nhà nư c chuy n sang Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên do T ng Công ty u tư 100% v n i u l : + Công ty xe khách Sài Gòn ; + B n xe Mi n Tây (sáp nh p B n xe Ch L n vào) ; + B n xe Mi n ông ;
  3. + Công ty B n bãi v n t i hàng hóa thành ph ; + C ng sông thành ph H Chí Minh ; + Công ty óng tàu An Phú. 3.2. Doanh nghi p Nhà nư c chuy n thành Công ty c ph n, trong ó T ng Công ty gi c ph n chi ph i trên 50% v n i u l : + C ng B n Nghé ; + Công ty V n t i bi n Sài Gòn ; + Công ty Xây d ng Giao thông Sài Gòn ; + Công ty V n t i sông Sài Gòn ; + Công ty c ph n Cơ khí ôtô C n Thơ. i u 4. Các doanh nghi p T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn (Công ty m ) có góp v n u tư ho c liên doanh : + Công ty c ph n Cơ khí- i n L Gia ; + Công ty c ph n V t tư –Xăng d u ; + Công ty c ph n D ch v ôtô Hàng Xanh ; + Công ty c ph n Xe khách và D ch v Mi n Tây ; + Công ty c ph n ôtô V n t i s 1 ; - Công ty c ph n ôtô V n t i s 2 ; + Công ty c ph n ôtô V n t i s 5 ; + Công ty trách nhi m h u h n V n t i sông Sài Gòn ; + Công ty liên doanh ôtô Mercedes-Benz Vi t Nam ; + Công ty liên doanh ôtô Isuzu Vi t Nam ; + Công ty liên doanh D ch v ôtô Sài Gòn-Toyota Tsusho ; + Công ty liên doanh APM-SGS Ltd ; + Công ty liên doanh Korex-Sài Gòn Ltd ; + Công ty liên doanh Sài Gòn Star.
  4. i u 5. V n c a T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn là 722.901.784.268 ng (theo xác nh n v n s 328/TCDN.CNXDGT ngày 17 tháng 7 năm 2003 c a Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph ), t i th i i m 31 tháng 12 năm 2002. i u 6. Ngành ngh kinh doanh c a T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn : + S n xu t, óng m i, l p ráp phương ti n v n t i ôtô, s n xu t ph tùng ôtô các lo i và các s n phNm công nghi p khác ; + S n xu t và kinh doanh các thi t b cơ khí, cơ khí chính xác, các thi t b cơ khí ph c v v sinh môi trư ng, thi t b cơ khí – i n cho h th ng chi u sáng công c ng, èn tín hi u giao thông và trang trí n i th t ; + óng m i, s a ch a phương ti n th y, s a ch a dàn khoan và các công trình trên sông, trên bi n ; + Kinh doanh v t tư thi t b công nghi p hàng h i và d u khí ; + C i t o, s a ch a xe ôtô, s a ch a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b và cung c p các d ch v b o hành ôtô ; + i lý ký g i hàng hóa, mua bán xe ôtô, máy móc ph tùng, các lo i ng cơ n , hàng trang trí n i th t, mua bán v t tư nông nghi p, máy móc thi t b nông nghi p ; + i lý mua bán xăng d u nh t, khí hóa l ng ; + Khai thác, s n xu t và kinh doanh v t tư ph tùng, v t li u xây d ng chuyên ngành giao thông công chánh ; + Xu t-nh p khNu v t tư, thi t b , công nghi p, máy móc, ph tùng cho ngành giao thông công chánh ; + Thi t b ch t o và thi t k óng m i các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ; + Tư v n thi t k công nghi p, thi t b , phương ti n giao thông ư ng b ; + Xu t-nh p khNu xăng, d u, nh t, m , gas, hóa ch t, phân bón, thi t b cho tr m xăng d u và phương ti n giao thông v n t i, v t tư các lo i ; + ào t o, giáo d c nh hư ng và ưa ngư i lao ng, chuyên gia Vi t Nam i làm vi c có th i h n nư c ngoài ; + Khai thác, kinh doanh v n chuy n hành khách liên t nh, hành khách công c ng thành ph (xe buýt), hành khách du l ch, du l ch l hành trong nư c, qu c t b ng ư ng b , ư ng th y theo lu ng tuy n c nh và theo h p ng kinh t ; + Khai thác, kinh doanh v n chuy n hàng hóa ư ng b , ư ng sông, ư ng bi n trong nư c và ngoài nư c ;
  5. + Khai thác, kinh doanh b n xe khách, b n xe t i, b n tàu sông, c ng sông, b n th y n i a, c ng bi n, t ch c x p d , b o qu n giao nh n hàng hóa, trung chuy n hàng hóa, hành khách b ng ư ng b , ư ng th y, trung chuy n hàng hóa b ng container ; + Kinh doanh và cho thuê kho, b n bãi, nhà xư ng, nhà , văn phòng làm vi c ; + D ch v , i lý v n t i ư ng b , ư ng sông, ư ng bi n ; + D ch v , i lý cung ng tàu bi n, môi gi i hàng hóa cho tàu trong nư c, nư c ngoài ; + T ng th u xây d ng và tư v n xây d ng các công trình c u, ư ng b , b n-bãi u xe, c ng sông, c ng bi n, b kè, san l p m t b ng, n o vét kênh, r ch, xây d ng dân d ng, công nghi p, công trình c p nư c-thoát nư c, th y l i, công viên cây xanh, èn chi u sáng công c ng, èn tín hi u giao thông, công trình i n trung-h th ; + u tư tài chính vào các doanh nghi p khác. i u 7. H i ng qu n tr T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn (Công ty m ) có trách nhi m : 7.1. Ti p nh n toàn b hi n tr ng v n, tài s n Nhà nư c c a các doanh nghi p tr c thu c S Giao thông Công chánh nêu t i i u 3 và i u 4 c a Quy t nh này do Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph giao. 7.2. Th c hi n ch c năng i di n ch s h u Nhà nư c t i T ng Công ty, k th a m i quy n l i và nghĩa v pháp lý c a Công ty Cơ khí ôtô Sài Gòn và các doanh nghi p khác (là doanh nghi p Nhà nư c h ch toán c l p, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, t n t i trong quá trình chuy n i thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên, Công ty c ph n nêu t i i u 3 c a Quy t nh này), ti p t c th c hi n y quy n l i và nghĩa v pháp lý i v i các h p ng liên doanh, liên k t, h p ng kinh t v i các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 7.3. Th c hi n quy n l i và nghĩa v pháp lý c a mình i v i các doanh nghi p khác thông qua ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n Nhà nư c các doanh nghi p theo quy nh t i i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m , i u l c a doanh nghi p khác và quy nh c a pháp lu t. 7.4. Xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a T ng Công ty, ph i h p v i Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph xây d ng Quy ch tài chính thông qua y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l , trình B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính. 7.5. Ti n hành ăng ký kinh doanh t i S K ho ch và u tư theo úng quy nh hi n hành. N p b n chính Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a Công ty Cơ khí ôtô Sài Gòn (SAMCO) t i S K ho ch và u tư, n p con d u t i Công an thành ph (Phòng PC13). 7.6. Phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a các Công ty con theo phân c p ho c ư c y quy n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
  6. i u 8. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 155/Q -UB ngày 03 tháng 12 năm 1992 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Công ty Cơ khí ôtô Sài Gòn (SAMCO). i u 9. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông Công chánh, Chi c c trư ng Chi c c Tài chính doanh nghi p thành ph , H i ng Qu n tr T ng Công ty Cơ khí Giao thông V n t i Sài Gòn, Giám c các doanh nghi p nêu t i i u 3 và i u 4 và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 9 - Th tư ng Chính ph - Văn phòng Chính ph - B Tài chính - B Giao thông V n t i -B N iv - B K ho ch và u tư - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph Lê Thanh H i - y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y, Văn phòng Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - C c Thu , Công an thành ph (PC13) - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph - VPH -UB : các PVP, T CNN, T, VX - Lưu (CNN/K)
Đồng bộ tài khoản