Quyết định số 172/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 172/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 172/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 155/2004/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại công ty nhà nước và công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty nhà nước; Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông như sau: 1. Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn và giữ nguyên pháp nhân: - Công ty Xổ số kiến thiết, - Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị, - Công ty Sách và Thiết bị trường học, - Công ty Thương mại và Du lịch, - Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, - Công ty Quản lý xây dựng và Sửa chữa cầu đường bộ Đắk Nông. 2. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa (năm 2006): - Công ty Mía đường Đắk Nông, - Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp Đắk Nông.
  2. 3. Doanh nghiệp nhà nước thực hiện sáp nhập : Công ty Thương mại huyện Đắk Nông sáp nhập vào Công ty Thương mại và Du lịch Đắk Nông. 4. Các nông, lâm trường quốc doanh, thực hiện sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 170/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nông trường quốc doanh và Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh. Điều 2. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung đã được phê duyệt. Đối với các doanh nghiệp không thực hiện cổ phần hoá được thì chủ động chuyển sang các hình thức khác phù hợp với các quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; PHÓ THỦ TƯỚNG - Ban Kinh tế Trung ương; - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; - UBND tỉnh Đắk Nông; - BCĐ Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Công Sự, các Vụ : TH, KTTH, V.IV, Công báo; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu : VT, ĐMDN (3).A.
Đồng bộ tài khoản