Quyết định số 172-NT về việc tổ chức trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức do Bộ Nội thương ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
22
lượt xem
2
download

Quyết định số 172-NT về việc tổ chức trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức do Bộ Nội thương ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 172-NT về việc tổ chức trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức do Bộ Nội thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 172-NT về việc tổ chức trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức do Bộ Nội thương ban hành

  1. BỘ NỘI THƯƠNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 172-NT Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 1963 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRƯỜNG LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ THƯƠNG NGHIỆP TRUNG CẤP TẠI CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 80-CP ngày 16 tháng 7 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nội thương; Căn cứ Nghị định số 101-TTg ngày 11 tháng 10 năm 1962 của Phủ Thủ tướng về quy chế tổ chức các trường lớp tại chức; Căn cứ chỉ thị 61 ngày 29 tháng 3 năm 1963 của Ban bí thư Trung ương Đảng Lao động Việt-nam về cải tiến tổ chức học tập tại chức, Xét nhu cầu về công tác bồi dưỡng và đào tạo cán bộ của ngành nội thương, Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ cán bộ giáo dục, lao động và tiền lương, ông Vụ trưởng Vụ tổ chức kỹ thuật, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. – Nay thống nhất trường trung cấp thương nghiệp tại chức và các lớp học tập chính trị tại chức thành một trường, lấy tên là trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức. Điều 2. – Trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức có nhiệm vụ: bồi dưỡng và đào tạo cán bộ, nhân viên công tác thương nghiệp tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc Bộ, bằng hình thức học tập tại chức và bằng thư để có trình độ trung cấp về lý luận và một số nghiệp vụ thương nghiệp chủ yếu như: quản lý kinh tế thương nghiệp, kế toán tài vụ, kế hoạch thống kê, thương phNm v.v… và có trình độ trung sơ cấp về lý luận Mác-Lê-nin. Điều 3. – Trường sẽ đặt dưới dự lãnh đạo trực tiếp của Bộ, của Đảng đoàn và Đảng ủy Bộ N ội thương về mọi mặt. Riêng về công tác chuyên môn sẽ chịu sự hướng dẫn của Vụ cán bộ giáo dục lao động và tiền lương, dưới sự chỉ đạo thống nhất của Bộ. Điều 4. – Trường lý luận và nghiệp vụ thương nghiệp trung cấp tại chức đặt dưới sự điều khiển của một hiệu trưởng và có một hiệu phó giúp việc. Giúp việc hiệu trưởng và hiệu phó có một bộ phận văn phòng gồm giáo vụ, tổ chức, hành chính quản trị, văn thư đánh máy và các bộ môn giảng dạy (gồm những cán bộ chuyên trách hoặc kiêm chức hiện công tác tại các đơn vị, cơ quan trực thuộc Bộ).
  2. Điều 5. – N hững văn bản về thành lập các tổ chức trường lớp tại chức trước đây không phù hợp với tinh thần các điều trên đều hủy bỏ, kể từ ngày ký quyết định này. Điều 6. – Các ông Chánh văn phòng Bộ, ông Vụ trưởng Vụ cán bộ giáo dục, lao động và tiền lương, ông Vụ trưởng Vụ tổ chức kỹ thuật có trách nhiệm thi hành quyết định này. K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI THƯƠNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Thịnh
Đồng bộ tài khoản