Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1720/QĐ-BGTVT

 1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1720/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ Giao thông vận tải. Điều 2. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ trong Chương trình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều 3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, hàng tháng báo cáo Bộ trưởng. Điều 4. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp chung trong Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Bộ . Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 6; - Các Thứ trưởng ; (đã ký) - Lưu: VT, PC. Hồ Nghĩa Dũng
 2. PHỤ LỤC 1 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 (**) ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày / /2009 của Bộ GTVT) Thời gian Thời gian Cơ quan Cơ quan chủ Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối Bộ trình Thứ trưởng STT Tên văn bản soạn thảo trình dự Ghi chú trì soạn thảo hợp CP, phụ trách thảo TTgCP Vụ ATGT Tháng 3 Nghị định về xử phạt vi phạm hành Đang xin ý Cục Đường Các Vụ: PC, VT, Thanh tra Bộ, (đã trình tại CV số Lê Mạnh 1* chính trong lĩnh vực giao thông Tháng 7 kiến các Bộ, bộ VN KHĐT, KHCN, MT, HTQT, KCHTGT, 975/CĐBVN –TTr Hùng đường bộ ngành Các Cục: ĐKVN, QLXD&CLCTGT ngày 23/3/2009) - Điều chỉnh Nghị định ban hành Quy chế về Tháng 1 Chương Cục Hàng Vụ KHCN trình quản lý mua tàu bay, động cơ, vật (đã trình tại CV số Phạm Quý 2 không VN và Tháng 8 tư, phụ tùng tàu bay và dịch vụ bảo Vụ: PC, TC, VT, KHĐT 89/CHK-KHĐT Tiêu -Đang gửi TCT HKVN dưỡng tàu bay ngày 14/1/2009) Bộ Tư pháp thẩm định Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị Vụ ATGT Điều chỉnh định về xử phạt vi phạm hành chính Cục Hàng Phạm Quý 3 Các Vụ: PC, VT,T.Tra Bộ, KCHTGT, Tháng 7 Tháng 10 Chương trong lĩnh vực hàng không dân dụng không VN Tiêu MT, TC KHCN, TCty Hàng không VN trình (hoặc Nghị định thay thế) Vụ TC Tháng 3 Nguyễn Cục Đường Các Vụ: KCHTGT, HTQT, KHĐT, PC; (đã trình tại CV số 4* Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ Tháng 10 Hồng bộ VN Cục QLXD&CLCTGT; Viện CL và PT 559/CĐBVN-GT Trường GTVT ngày 23/2/2009 Nghị định thay thế Nghị định số Vụ KCHTGT 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Cục Hàng hải Trần Doãn 5 Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHĐT, TC, Tháng 7 Tháng 10 Chính phủ về quản lý cảng biển và VN Thọ luồng hàng hải MT, HTQT, TCT HHVN Quyết định của Thủ tướng Chính Vụ VT phủ ban hành chức năng, nhiệm vụ, Cục Hàng Phạm Quý 6 Các Vụ: PC, ATGT,TCCB,T.Tra Bộ, Tháng 9 Tháng 12 quyền hạn của Uỷ ban An ninh không VN Tiêu Hàng không dân dụng Quốc gia HTQT Vụ PC Bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp Cục Hàng hải Trần Doãn 7 Các Vụ: ATGT,VT,TC, Tháng 9 Tháng 12 Chương lệnh thủ tục bắt giữ tàu biển VN Thọ KHĐT,MT,KHCN trình 2
 3. Cục ĐKVN TCT HHVN Nghị định thay thế Nghị định số Vụ ATGT 62/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 của Cục Hàng hải Trần Doãn 8 Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, Tháng 9 Tháng 12 Chính phủ về xử phạt vi phạm hành VN Thọ chính trong lĩnh vực hàng hải KCHTGT, T.Tra Bộ TCT HHVN Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày Cục Đường Vụ ATGT Lê Mạnh 9 27/01/2005 của Chính phủ quy định thuỷ nội địa Các Vụ: PC, VT, TC, MT, KHCN, Tháng 9 Tháng 12 Hùng xử phạt vi phạm hành chính trong VN KCHTGT, T.Tra Bộ lĩnh vực GTĐTNĐ Ghi chú: (**) Các Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ đã có tên trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng đầu năm mà chưa trình Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện và trình Chính phủ chậm nhất là tháng 7 năm 2009, không nhắc lại trong Chương trình 6 tháng cuối năm. (*)Văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ GTVT. PHỤ LỤC 2 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 (**) ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày / /2009 của Bộ GTVT) Thời gian Thời gian Cơ quan Cơ quan Cơ quan soạn Cơ quan trình và cơ Thứ trưởng STT Tên văn bản soạn thảo trình dự trình trình Ghi chú thảo quan phối hợp phụ trách thảo Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định việc soạn thảo, thẩm Vụ Pháp chế Bổ sung 1 định , ban hành, rà soát, hệ thống hoá, Vụ Pháp chế Các Vụ, Cục,Viện Tập Tháng 7 Chương trình kiểm tra và xử lý văn bản QPPL về GTVT đoàn, Tổng công ty Tháng 2 - Điều chỉnh Quy định về tải trọng và khổ giới hạn Vụ KCHTGT Chương trình đường bộ và việc lưu hành xe quá tải, (đã trình tại CV số quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh Cục Đường bộ Các Vụ: VT, ATGT, 595/CĐBVN-GT Lê Mạnh - Ghép 2 Dự 2* TTra Bộ; Các Cục: Tháng 7 xích gây hư hại mặt đường và việc xếp VN ngày 25/2/2009) Hùng thảo Thông tư hàng hoá trên phương tiện giao thông ĐKVN, đường bộ QLXD&CLCTGT 3
 4. Vụ ATGT Tháng 4 Quy định về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Các Vụ: TCCB, VT, (đã trình tại CV số Lê Mạnh 3* Tháng 7 trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ VN TTra Bộ, PC, TC, 1564/CĐBVN ngày Hùng KCHTGT; Cục ĐKVN 27/4/2009) Tháng 3 Vụ KHĐT Quy chế báo cáo số liệu thống kê trong Cục Hàng (đã trình tại CV số Phạm Quý 4 Các Vụ: TC, PC, Tháng 7 vận tải hàng không không VN 1362/TT-CHK ngày Tiêu ATGT, VT 22/4/2009) Vụ KHCN Tháng 4 Quy định việc kiểm tra chất lượng an toàn Cục Đăng kiểm Các Vụ: VT, MT, PC, (đã trình tại CV số Trần Doãn 5* kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe Tháng 7 VN ATGT; Cục Đường bộ 388/CĐKVN ngày Thọ máy chuyên dùng VN 29/4/2009 Vụ VT Tháng 4 Quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng Cục Đường bộ Các Vụ: KHCN, (đã trình tại CV số Lê Mạnh 6* Tháng 7 nghỉ trên đường bộ VN ATGT, KCHTGT, Ttra 1587/CĐBVN-VT Hùng Bộ, PC, MT ngày 28/4/2009) Vụ KHCN Tháng 4 Quy định về kiểm tra định kỳ an toàn kỹ Cục Đăng kiểm Các Vụ: MT, PC, VT, (đã trình tại CV số Trần Doãn 7* thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ Tháng 7 VN ATGT; Cục Đường bộ 375/ĐKVN ngày Thọ giới VN 27/4/2009) Tháng 4 Thanh tra Bộ ( đã trình tại CV số Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh Cục Đường bộ 1677/CĐBVN –TTr Lê Mạnh Điều chỉnh 8* Các Vụ: TCCB, PC, Tháng 9 tra Đường bộ VN ngày 5/5/2009 và Hùng Chương trình TC, ATGT, KCHTGT, CV số KHCN, MT 2224/CĐBVN-TTr ngày 9/6/2009) Vụ VT Tháng 4 Trình Bộ trưởng Quy định về quản lý vận tải hành khách Cục Đường bộ Lê Mạnh ban hành sau 9* Các Vụ: PC, ATGT, (đã trình tại CV số bằng xe ô tô VN Hùng khi Chính phủ HTQT, Cục ĐKVN 1587/CĐBVN-VT ban hành Nghị nàgy 28/4/2009) định về kinh 4
 5. Tháng 4 doanh và điều Vụ VT Quy định về vận tải hàng hoá bằng xe ô Cục Đường bộ Lê Mạnh kiện kinh doanh 10* (đã trình tại CV số vận tải bằng xe tô VN Các Vụ: ATGT, HTQT, Hùng 1587/CĐBVN-VT PC; Cục ĐKVN ô tô nàgy 28/4/2009) Vụ ATGT Tháng 4 Thông tư thay thế Quyết định số Các Vụ: PC, VT, MT, (đã trình tại CV số Cục Hàng hải Trần Doãn 11 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về KCHTGT, HTQT TTra 774/CHHVN- Tháng 7 VN Thọ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải Bộ; Cục ĐKVN, TCT ATANHH ngày HHVN 22/4/2009) Tháng 5 Thông tư hướng dẫn một số điều của Vụ VT Cục Hàng (Cục HKVN trình Bộ Phạm Quý Điều chỉnh 12 Luật Hàng không dân dụng VN về vận Các Vụ: Tháng 9 không VN tại CV số 1842/CHK Tiêu Chương trình chuyển hàng không ATGT,PC,HTQT ngày 1/6/2009) Trình Bộ trưởng sau khi CP ban Thông tư liên Bộ GTVT - Bộ TC Hướng Vụ VT hành Nghị định dẫn mẫu vé xe khách; kê khai cước niêm Cục Đường bộ Lê Mạnh 13* Tháng 9 về kinh doanh và yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá VN Các Vụ: TC, PC Hùng điều kiện kinh cước vận tải ô tô doanh vận tải bằng xe ô tô Thanh tra Bộ Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, Các Vụ: PC, TCCB, Ngô Thịnh Điều chỉnh 14 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh Thanh tra Bộ ATGT, Tháng 9 Đức Chương trình tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam KCHTGT,VT,MT Cục ĐBVN Sửa đổi, bổ sung Quyết định số Vụ TCCB 32/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 Cục Đường Các Vụ: PC, Ngô Thịnh Điều chỉnh 15 Tháng 7 Tháng 10 quy định tổ chức, hoạt động của Cảng vụ thuỷ nội địa VN VT,KCHTGT, MT, Đức Chương trình đường thuỷ nội địa ATGT; TTra Bộ Vụ KCHTGT Thông tư thay thế Quyết định số Các Vụ: KHCN, 702/2000/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2000 về Vụ Kết cấu hạ KHĐT, TC, PC; Các Lê Mạnh 16 Tháng 10 việc phân công trách nhiệm trong quản lý tầng giao thông Cục: ĐBVN, QLXD & Hùng kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác CLCTGT, ĐTNĐVN, HHVN 17 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp Cục Hàng Vụ TCCB Tháng 7 Tháng 10 Phạm Quý Bổ sung 5
 6. vụ, huấn luyện an ninh hàng không không VN Các Vụ: PC,VT,ATGT Tiêu Chương trình Vụ ATGT Nguyễn Hồng Các Vụ: VT, PC, TCT Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu Cục Đường sắt Trường 18 ĐSVN; Tháng 8 Tháng 11 quả bão lụt trong ngành đường sắt VN BCĐ PCLB &TKCN Bộ GTVT Vụ Môi trường Quy chế bảo vệ môi trường trong hoạt Các Vụ, Cục,Viện, Trần Doãn 19 động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Vụ Môi trường Tháng 11 Tập đoàn, Tổng công Thọ giao thông vận tải ty Sửa đổi, bổ sung Quyết định số Vụ TCCB 37/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 Cục Đường Trần Doãn 20 Các Vụ: PC, VT, Tháng 8 Tháng 11 ban hành Chương trình đào tạo thuyền thuỷ nội địa VN Thọ viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa ATGT; TTra Bộ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT Thanh tra Bộ ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, Các Vụ: PC, KHCN, Lê Mạnh 21 Thanh tra Bộ Tháng 11 trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; TCCB, TC; các Cục Hùng phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh quản lý chuyên ngành tra Giao thông vận tải các cấp Thanh tra Bộ Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2007/TT-BGTVT Các Vụ: PC, ATGT, Ngô Thịnh 22 Thanh tra Bộ TCCB, VT, KCHTGT, Tháng 11 ngày 03/3/2007 hướng dẫn hoạt động Đức của Thanh tra Giao thông vận tải MT; các Cục quản lý chuyên ngành Thông tư hướng dẫn về quản lý nhiệm Vụ Môi trường vụ, đề án, dự án sử dụng ngân sách sự Trần Doãn 23 Vụ Môi trường Các Vụ, Cục, Viện, Tháng 12 nghiệp môi trường trong ngành Giao Thọ thông vận tải Trường Sửa đổi, bổ sung Quyết định số Vụ KCHTGT Nguyễn 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 Cục Đường 24 Các Vụ: KHCN, MT, Tháng 9 Tháng 12 Hồng ban hành định mức kinh tế kỹ thuật quản thuỷ nội địa VN TC, PC Trường lý bảo trì đường thuỷ nội địa 6
 7. Vụ KHCN Thông tư ban hành định ngạch, định mức Nguyễn Cục Đường 25 kinh tế kỹ thuật sửa chữa phương tiện Các Vụ: VT, PC,TC; Tháng 9 Tháng 12 Hồng thuỷ nội địa VN thuỷ nội địa Trường Cục ĐKVN Vụ KCHTGT Quy chế khai thác cảng hàng không, sân Cục Hàng Phạm Quý Điều chỉnh 26 Các Vụ: KHĐT, VT, Tháng 9 Tháng 12 bay không VN Tiêu Chương trình PC, MT,TC Vụ KCHTGT Điều chỉnh Nguyễn Chương trình Quy định về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Các Vụ: TCCB, TC, 27* Tháng 8 Tháng 12 Hồng trạm thu phí VN VT, KCHTGT, KHĐT, Trường PC, MT Vụ KCHTGT Điều chỉnh Quy định về công tác quản lý, bảo trì Cục Đường bộ Ngô Thịnh Chương trình 28* Các Vụ: TC, KHĐT, Tháng 9 Tháng 12 đường bộ VN Đức KHCN, HTQT, PC Vụ VT Điều chỉnh Quy chế phương thức không lưu hàng Phạm Quý Chương trình 29 Cục HKVN Các Vụ: Tháng 9 Tháng 12 không dân dụng Tiêu PC,HTQT,ATGT Vụ TCCB Điều chỉnh Chế độ làm việc, kỷ luật lao động đặc thù Cục Hàng Tháng Phạm Quý Chương trình 30 Các Vụ: PC,VT,ATGT, Tháng 12 của nhân viên hàng không không VN 3/2010 Tiêu HTQT Ghi chú: (**) Những văn bản đã có tên trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng đầu năm mà chưa trình Bộ trưởng ký ban hành và không điều chỉnh Chương trình thì vẫn tiếp tục thực hiện và không nhắc lại trong Chương trình xây dựng văn bản QPPL 6 tháng cuối năm. (*)Văn bản QPPL hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ GTVT. PHỤ LỤC 3 VBQPPL BỘ GTVT SOẠN THẢO ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH NĂM 2009 ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày / /2009 của Bộ GTVT) Thời gian Cơ Thời gian Cơ Cơ quan soạn Cơ quan trình và quan trình Thứ trưởng phụ STT Tên văn bản quan soạn thảo Cơ quan ban hành thảo cơ quan phối hợp trình Bộ trách trình dự thảo trưởng 7
 8. Thông tư về giá dịch vụ chuyên ngành Cục Hàng không Vụ VT Nguyễn Hồng 1 Tháng 6 Tháng 9 Bộ Tài chính hàng không Việt Nam Vụ: PC, TC. Trường PHỤ LỤC 4 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 ( Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BGTVT ngày / /2009 của Bộ GTVT) A. VĂN BẢN QPPL BỘ GTVT TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thời gian Cơ Thời gian Bộ Cơ quan chủ Cơ quan chủ trì trình Thứ trưởng Tình hình thực hiện STT Tên văn bản quan soạn thảo trình CP, trì soạn thảo và cơ quan phối hợp phụ trách Chương trình trình dự thảo TTgCP Quyết định của Thủ tướng Chính Vụ TCCB Vụ TCCB đã trình tại phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, Cục Đường Ngô Thịnh Tờ trình số 1069/TTr – 1 Các Vụ: PC, TTra Bộ; Tháng 2 quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ VN Đức BGTVT ngày Tổng cục Đường bộ Việt Nam Cục ĐKVN 27/2/2009 Vụ KHCN đã có văn Nghị định ban hành Quy chế về Vụ KHCN Cục Hàng bản số 3364/BGTVT- quản lý mua tàu bay, động cơ, vật Phạm Quý 2 không VN và Vụ: PC, TC, VT, Tháng 1 Tháng 4 KHCN ngày 25/5/2009 tư, phụ tùng tàu bay và dịch vụ bảo Tiêu TCT HKVN KHĐT gửi Bộ Tư pháp thẩm dưỡng tàu bay định Tháng 2 Vụ KHCN đã có văn Vụ KHCN bản số 33626/BGTVT- Nghị định về niên hạn sử dụng đối Cục Đăng (Đã trình Bộ DT Trần Doãn 3* Các Vụ: PC, MT, VT, NĐ tại CV số Tháng 5 KHCN ngày 22/5/2009 với xe cơ giới kiểm VN Thọ KHĐT; Cục ĐBVN 97/CĐKVN ngày gửi Bộ Tư pháp thẩm 17/2/2009 ) định Vụ VT Tháng 2 Vụ VT đã có văn bản Nghị định về danh mục hàng nguy Cục Đường Lê Mạnh số 3413/BGTVT-VT 4* hiểm, việc vận chuyển hàng nguy Các Vụ: PC, ATGT, (Đã trình Bộ DT Tháng 5 bộ VN Hùng ngày 26/5/2009 gửi Bộ hiểm bằng đường bộ MT, KHCN Nghị định tại CV Tư pháp thẩm định số 569/CĐBVN- 8
 9. VT ngày 24/2/2009) Vụ KCHTGT Tháng 2 Vụ KCHTGT đã có văn bản số Nghị định về quản lý và bảo vệ kết Cục Đường Các Vụ: PC, KHĐT, (Đã trình Bộ tại Lê Mạnh 5* Tháng 5 3777/BGTVT-KCHT cấu hạ tầng giao thông đường bộ bộ VN ATGT, KHCN, Cục CV 522/CĐBVN- Hùng ngày 8/6/2009 gửi Bộ QLXD&CLCTGT, Cục GT ngày Tư pháp thẩm định. Đường sắt VN 20/2/2009 ) Tháng 2 Vụ VT đã có văn bản Vụ VT số 3195/BGTVT-VT (Đã trình Bộ tại Nghị định quy định về việc lưu hành ngày 19/5/2009 gửi Bộ Cục Đường Các Vụ: CV số Lê Mạnh 6* xe ô tô của người nước ngoài có tay Tháng 5 Tư pháp thẩm định bộ VN PC,HTQT,MT, KHĐT, 569/CĐBVN-VT Hùng lái bên phải vào Việt Nam Cục ĐKVN ngày 24/2/2009) Tháng 3 Vụ VT đã có văn bản số 3805/BGTVT-VT (Đã trình Bộ tại Vụ VT ngày 9/6/2009 gửi Bộ Nghị định về kinh doanh và điều kiện Cục Đường CV số 1084/TTr- Lê Mạnh 7* Tháng 6 Tư pháp thẩm định kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bộ VN Các Vụ: PC, KHCN, CĐBVN ngày Hùng HTQT, ATGT 27/3/2009) Vụ TC Tháng 3 Cục Đường Các Vụ: KCHTGT, (Đã trình Bộ tại Nguyễn Hồng Chuyển sang Chương 8* Nghị định về Quỹ Bảo trì đường bộ HTQT, KHĐT, PC; CV số Tháng 6 bộ VN Trường trình tháng 10 Cục QLXD&CLCTGT; 559/CĐBVN-GT Viện CL và PT GTVT ngày 23/2/2009 Vụ VT Vụ VT đã có văn bản số 3764/BGTVT-VT Các Vụ: PC, HTQT; Lê Mạnh ngày 8/6/2009 gửi Bộ 9* Nghị định về vận tải đa phương thức Vụ VT các Cục: HHVN, Tháng 6 Hùng TP thẩm định HKVN, Đsắt VN, Đbộ VN, ĐTNĐ VN B. VĂN BẢN QPPL TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GTVT BAN HÀNH 9
 10. Thời gian Tình hình thực Thời gian Cơ quan Cơ quan hiện Chương Cơ quan soạn Cơ quan trình và cơ Thứ trưởng trình STT Tên văn bản soạn thảo trình dự trình trình thảo quan phối hợp phụ trách thảo Bộ trưởng ban hành Rút khỏi Chương trình, Vụ KCHTGT trình Bộ trưởng Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành sau Cục Đường sắt Các Vụ: KHCN, PC, Lê Mạnh 1 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 về Tháng 1 Tháng 4 khi ban hành VN ATGT; Cục ĐBVN, Hùng ban hành Điều lệ đường ngang Quy chuẩn kỹ TCTy ĐSVN thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ Tháng 2 Vụ PC đã thẩm Vụ KCHTGT định, Vụ (đã trình tại CV số Quy định về tải trọng và khổ giới hạn KCHTGT đang Các Vụ: PC,VT, 595/CĐBVN-GT đường bộ và việc lưu hành xe quá tải, Cục Đường bộ Lê Mạnh chỉnh sửa, bổ 2* ATGT, TTra Bộ; Các ngày 25/2/2009) Tháng 5 quá khổ giới hạn của đường bộ, xe bánh VN Hùng sung quy định về xích gây hư hại mặt đường Cục: ĐKVN, việc xếp hàng QLXD&CLCTGT hoá trên phương tiện GTĐB Tháng 2 Vụ TCCB Quy định về đào tạo lái xe cơ giới đường Cục Đường bộ Trần Doãn Vụ Pháp chế đã 3* (đã trình tại CV số Tháng 5 bộ VN Các Vụ: VT, ATGT, Thọ thẩm định và Vụ 630/CĐBVN ngày PC, TTra Bộ TCCB đã trình 27/2/2009 Lãnh đạo Bộ Tháng 2 Vụ TCCB ( đã ghép lại Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái Cục Đường bộ (đã trình tại CV số Trần Doãn thành một Thông 4* Các Vụ: VT, ATGT, Tháng 5 xe cơ giới đường bộ VN 631/CĐBVN ngày Thọ tư) PC, TTra Bộ 27/2/2009) Hướng dẫn thực hiện quy định về việc sử Vụ VT Tháng 2 Vụ Pháp chế đã dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai Cục Đường bộ Các Vụ: ATGT, (đã trình tại công Lê Mạnh thẩm định và Vụ 5* bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe Tháng 5 VN KHCN, PC; Cục Đăng văn số 569/CĐBVN- Hùng VT đã trình Lãnh tương tự để vận chuyển hành khách, kiểm VN VT ngày 24/2/2009) đạo Bộ hàng hoá 6 Sửa đổi, bổ sung Quyết định Cục Hàng hải Vụ TCCB Tháng 2 Tháng 5 Trần Doãn Vụ Pháp chế đã 10
 11. 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về VN Các Vụ: PC, VT, (đã trình tại công Thọ thẩm định tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ ATGT, Cục ĐTNĐVN văn số 321/CHHVN- khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải TCCB ngày và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa 27/2/2009) tiêu hàng hải Tháng 3 Quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp Vụ TCCB Cục Đường bộ (đã trình tại cv số Trần Doãn Vụ Pháp chế đã 7* luật GTĐB cho người điều khiển xe máy Các Vụ: PC, VT, Tháng 6 VN 979/CĐBVN-QLPT- Thọ thẩm định chuyên dùng tham gia GTĐB ATGT NL ngày 23/3/2009) Vụ VT Cục HKVN chưa Quy chế phương thức không lưu hàng Cục Hàng Phạm Quý trình Bộ 8 Các Vụ: PC, HTQT, Tháng 3 Tháng 6 không dân dụng không VN Tiêu ATGT Vụ ATGT Tháng 3 Vụ Pháp chế đã Các Vụ: KHCN, VT, (đã trình tại cv số thẩm định. Bộ Quy định về tốc độ xe cơ giới tham gia Cục Đường bộ Trần Doãn 9* PC, KCHTGT; Cục 986/CĐBVN-GT Tháng 6 trưởng chuyển giao thông đường bộ VN Thọ Đăng kiểm VN ngày 23/3/2009) lại Vụ ATGT chỉnh lý DT Vụ VT Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng chỉ Các Vụ: ATGT, Tháng 3 đạo ghép với TT Quy định về xếp hàng hoá trên phương Cục Đường bộ KCHTGT, TTra Bộ; Lê Mạnh 10* (đã trình DT tại CV Tháng 6 về tải trọng, khổ tiện giao thông đường bộ VN Các Cục: ĐKVN, Hùng số 1307/CĐBVN-VT giới hạn đường QLXD & CLCTGT ngày 9/3/2009) bộ (ở mục 2) Tháng 3 Quy định việc cấp, thu hồi đăng ký, biển Vụ KHCN Cục Đường bộ (đã trình tại CV số Trần Doãn 11* số xe máy chuyên dùng tham gia giao Các Vụ: VT, MT, PC, Tháng 6 VN 892/CĐBVN –PTNL Thọ thông đường bộ ATGT; Cục ĐKVN ngày 23/3/2009) Vụ KCHTGT Vụ KCHTGT đề Quy định về công tác quản lý, bảo trì Cục Đường bộ Tháng 3 Ngô Thịnh nghị chuyển 12* Các Vụ: TC, KHĐT, Tháng 6 đường bộ VN Đức sang tháng KHCN, HTQT, PC 12/2009 Ghi chú: (*) Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 chi tiết tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 21/1/2009 của Bộ Giao thông vận tải. 11
Đồng bộ tài khoản