Quyết định số 173/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
4
download

Quyết định số 173/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173/2003/QĐ-TTg về việc điều chỉnh ranh giới vườn quốc gia Cát Tiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 173/2003/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2003 V VI C I U CH NH RANH GI I VƯ N QU C GIA CÁT TIÊN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993, Lu t s a i, b sung m t s i u Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001. Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s : 724/BNN-KL ngày 31 tháng 3 năm 2003 và s 1673/BNN-KL ngày 26 tháng 6 năm 2003). QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh ranh gi i Vư n qu c gia Cát Tiên, bao g m các n i dung sau ây: 1. M c tiêu nhi m v c a vi c i u chuy n ranh gi i: Quy ho ch i u ch nh l i ranh gi i trên cơ s th c tr ng c a Vư n qu c gia Cát Tiên, phù h p v i i u ki n t nhiên - kinh t - xã h i hi n t i, nh m b o v có hi u qu tài nguyên r ng, các h sinh thái và tính a d ng c a Vư n qu c gia. Phân nh ranh gi i rõ ràng, t o i u ki n thu n l i cho công tác qu n lý b o v Vư n qu c gia Cát Tiên ( c bi t là t o vùng s ng an toàn cho Tê giác) và quy ho ch s d ng t ai cho các xã vùng m. Trên cơ s quy ho ch i u ch nh ranh gi i, b trí l i m t s i m dân cư ra ngoài vùng lõi c a Vư n, nh m gi m thi u các ho t ng có nh hư ng tiêu c c c a con ngư i i v i r ng, ng th i t o i u ki n cho vi c u tư phát tri n kinh t xã h i, văn hoá giáo d c, nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho nhân dân vùng D án và t o i u ki n tri n khai các Chương trình kinh t xã h i t i nơi tái nh cư. 2. Di n tích Vư n qu c gia Cát Tiên sau khi i u chuy n là: T ng di n tích là: 70. 548, 36 ha, trong ó + a ph n t nh Lâm ng là: 26. 969, 80 ha.
  2. + a ph n t nh ng Nai là: 39. 108, 80 ha. + a ph n t nh Bình Phư c là: 4. 469, 76 ha. i u 2. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o l p D án u tư quy ho ch, i u ch nh và xây d ng l i ranh gi i c a Vư n qu c gia Cát Tiên, trình phê duy t theo úng quy nh hi n hành. Kinh phí c a D án u tư quy ho ch, i u ch nh và xây d ng l i ranh gi i c a Vư n qu c gia Cát Tiên ư c chi t D án B o t n Vư n qu c gia Cát Tiên do Chính ph Hà Lan tài tr . i u 3. i u kho n thi hành. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : K ho ch và u tư, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Khoa h c và Công ngh , Th trư ng các cơ quan liên quan và Ch t ch U ban nhân dân các t nh ng Nai, Lâm ng, Bình Phư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản