Quyết định số 173-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 173-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173-HĐBT về việc thành lập Ủy ban Năm quốc tế hòa bình của Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173-H BT Hà N i, ngày 08 tháng 06 năm 1985 QUY T NNH V VI C THÀNH L P Y BAN NĂM QU C T HÒA BÌNH C A VI T NAM. H I NG B TRƯ NG hư ng ng ngh quy t c a khóa h p th 39 i H i ng Liên h p qu c v vi c l y năm 1986 là năm qu c t hòa bình. Căn c Lu t t ch c H i ng B trư ng ngày 04-7-1981. Theo ngh c a B trư ng B ngo i giao và Ch t ch y ban b o v hòa bình th gi i c a Vi t Nam. QUY T NNH : i u 1. – Nay thành l p y ban Năm qu c t hòa bình c a Vi t Nam, y ban này có nhi m v : - Tuyên truy n chính sách i ngo i hòa bình c a ng, Nhà nư c ta và tăng cư ng nh ng ho t ng vì hòa bình c a Chính ph và nhân dân Vi t Nam trên qu c t . - Tăng cư ng giáo d c trong các t ng l p nhân dân ta v ý th c b o v hòa bình, ch ng chính sách ch y ua vũ trang, gây chi n c a các th l c qu c và ph n ng. - T ch c vi c ph i h p, hư ng d n và ôn c các ho t ng vì hòa bình trong nư c. - Ph i h p v i y ban Năm qu c t hòa bình c a các nư c xã h i ch nghĩa anh em và các nư c bè b n khác hư ng ng Năm qu c t hòa bình c a Liên h p qu c. i u 2. – Thành ph n y ban Năm qu c t hòa bình c a Vi t Nam g m có : Ch t ch : Phan Anh, Ch t ch y ban b o v hòa bình th gi i c a Vi t Nam. Phó Ch t ch : M t i di n B Ngo i giao. y viên thư ng tr c : - T ng thư ký y ban b o v hòa bình th gi i c a Vi t Nam. - V trư ng V các v n chính tr chung B Ngo i giao. Các y viên :
  2. - i di n B Văn hóa. - i di n B Giáo d c - i di n T ng c c Th d c th thao. - i di n y ban Vi t Nam oàn k t và h u ngh v i nhân dân các nư c. - i di n y ban oàn k t Á Phi c a Vi t Nam. - i di n M t tr n T qu c Vi t Nam. - i di n T ng Công oàn Vi t Nam. - i di n Trung ương oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh. - i di n Trung ương H i liên hi p ph n Vi t Nam. - i di n H i Nông dân t p th Vi t Nam. - i di n H i Liên hi p văn h c ngh thu t Vi t Nam. y ban Năm qu c t hòa bình c a Vi t Nam d a vào b máy và con d u c a y ban B o v hòa bình th gi i c a Vi t Nam và B Ngo i giao ho t ng. i u 3. B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng các B , Ch nhi m các y ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch y ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I Đ NG B TRƯ NG CH T CH Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản