Quyết định số 173-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 173-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 173-QĐ về việc ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước về quặng thiếc do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 173-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 173-Q Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 173 – Q NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1981 BAN HÀNH CÁC TIÊU CHU N NHÀ NƯ C V QU NG THI C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh ngày 13 tháng 6 năm 1981 c a C c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3636 - 81. Qu ng thi c. Quy nh chung v phương pháp phân tích hoá h c. TCVN 3637 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh Nm. TCVN 3638 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng thi c. TCVN 3639 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng nhôm ôxit. TCVN 3640 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng vonfram ôxit. TCVN 3641 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng silic dioxit. TCVN 3642 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng asen. TCVN 3643 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng bitmut TCVN 3644 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng antimoan. TCVN 3645 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng chì. TCVN 3646 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh t ng hàm lư ng s t.
  2. TCVN 3647 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng ng và k m. TCVN 3648 - 81. Qu ng thi c. Phương pháp xác nh hàm lư ng canxi và magie ôxit. i u 2 - Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 7 năm 1982 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản