Quyết định Số: 173/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 173/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 173/qđ-ttg của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 173/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 173/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN VÀ THỜI KỲ GIÁP HẠT ĐẦU NĂM 2010 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 249/UBND-VX ngày 14 tháng 01 năm 2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 148/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại các văn bản số 188/LĐTBXH-BTXH ngày 19 tháng 01 năm 2010, số 263/LĐTBXH-BTXH ngày 26 tháng 01 năm 2010, của Bộ Tài chính tại văn bản số 1238/BTC-NSNN ngày 27 tháng 01 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bộ Tài chính xuất 6.370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương để cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần và thời kỳ giáp hạt đầu năm 2010. Cụ thể: - Tỉnh Nghệ An: 4.200 tấn gạo - Tỉnh Bắc Kạn: 170 tấn gạo
  2. - Tỉnh Quảng Ngãi: 2.000 tấn gạo Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp nhận số gạo nêu trên quản lý và hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP, KGVN; - Lưu: VT, KTTH (3). Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản