Quyết định số 1731/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 1731/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc duyệt phương án Quy hoạch xây dựng nút giao thông đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1731/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 1731/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V DUY T PHƯƠNG ÁN QUY HO CH XÂY D NG NÚT GIAO THÔNG Ư NG TÔN C TH NG - LÊ THÁNH TÔN - NGUY N H U C NH, QU N 1 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 6982/Q -UB-QL T ngày 30 tháng 9 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph quy nh l gi i (ch gi i ư ng ) các tuy n ư ng trên a bàn thành ph ; Xét ngh c a S Giao thông - Công chính (Công văn s 2712/SGTCC-GT ngày 02 tháng 11 năm 2007) và c a S Quy ho ch - Ki n trúc (Công văn s 348/SQHKT- QHC&HT ngày 29 tháng 01 năm 2008), QUY T NNH: i u 1. Duy t phương án (b n t l 1/500) Quy ho ch xây d ng nút giao thông ư ng Tôn c Th ng - Lê Thánh Tôn - Nguy n H u C nh, qu n 1 v i nh ng n i dung chính như sau: Nút giao có hình d ng o tròn xoay k t h p b trí làn xe r ph i (theo chi u t ư ng Tôn c Th ng ra ư ng Nguy n H u C nh và chi u ngư c l i) r ng 8 mét, i u khi n b ng èn tín hi u giao thông; ư ng kính o tròn trung tâm là 30 mét, có tâm là tim giao c a các ư ng Tôn c Th ng và ư ng Nguy n H u C nh, bán kính nh hư ng v phía ư ng Lê Thánh Tôn là 41,5 mét, v phía ư ng Nguy n H u C nh là 56 mét; ph n xe ch y quanh o r ng 21,5 mét. i u 2. Giao Giám c S Giao thông - Công chính ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân qu n 1 xác nh, công b b n quy ho ch xây d ng nút giao thông t l 1/500 ư c duy t t i i u 1; t ch c c m m c xác nh ranh và ph m vi chi m t c a nút. Trên cơ s ó, S Quy ho ch - Ki n trúc và y ban nhân dân qu n 1 có trách nhi m c p nh t, t ch c qu n lý quy ho ch theo quy nh.
  2. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Ch t ch y ban nhân dân qu n 1 và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản