Quyết định số 1734/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 1734/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1734/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1734/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1734/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N M NG Ư NG B CAO T C VI T NAM N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN SAU NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (t trình s 7056/TTr-BGTVT ngày 05 tháng 11 năm 2007) v Quy ho ch phát tri n m ng ư ng b cao t c Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng ư ng b cao t c Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Quan i m: Xây d ng m ng ư ng b cao t c qu c gia hoàn ch nh, h p lý, áp ng yêu c u phát tri n lâu dài c a t nư c nư c ta cơ b n tr thành nư c công nghi p vào năm 2020. M ng ư ng b cao t c bao g m các tr c chính có lưu lư ng xe cao, liên k t v i h th ng ư ng b , k t c u h t ng c a các phương th c v n t i khác nh m khai thác ng b , ch ng và hi u qu các d ch v v n t i trong phát tri n kinh t . Quy ho ch này làm cơ s xác nh ngu n v n u tư, qu t và ti n trình th c hi n các d án ư ng b cao t c t nay n năm 2020 và nh ng năm ti p theo. 2. M c tiêu: - Nhanh chóng hình thành m ng ư ng b cao t c qu c gia, b o m k t n i các trung tâm kinh t tr ng i m, các c a khNu chính, các u m i giao thông quan tr ng có nhu c u v n t i l n, t c cao. Trong ó, t p trung xây d ng tuy n ư ng b cao t c B c Nam, ưu tiên các tuy n ư ng cao t c n i các thành ph l n (Hà N i, thành ph H Chí Minh, à N ng), các tuy n ra các c ng bi n l n. - T o kh năng liên k t cao v i các phương th c v n t i hi n i khác và h i nh p khu v c, qu c t . - ư ng b cao t c ư c thi t l p tách bi t nhưng ph i m b o liên k t ư c v i m ng ư ng b hi n có, b o m môi trư ng và c nh quan.
 2. - Góp ph n gi i quy t ách t c giao thông, trư c h t t i các thành ph l n như Hà N i và thành ph H Chí Minh. - Các tuy n ư ng cao t c trong Quy ho ch ư c ho ch nh v i quy mô hoàn ch nh, tuy nhiên trong quá trình th c hi n có th phân kỳ xây d ng phù h p v i lưu lư ng xe và kh năng huy ng ngu n v n, nhưng ph i ti n hành qu n lý qu t h n ch chi phí gi i phóng m t b ng sau này. 3. Quy ho ch phát tri n m ng ư ng b cao t c Vi t Nam: Trên cơ s d báo nhu c u v n t i, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020 c a t nư c; nh hư ng phát tri n kinh t c a 3 vùng kinh t tr ng i m; Chi n lư c phát tri n giao thông v n t i n năm 2020 và t m nhìn ngoài năm 2020, Quy ho ch xác l p m ng ư ng b cao t c Vi t Nam g m 22 tuy n v i t ng chi u dài 5.873 km g m: a. Tuy n cao t c B c - Nam: G m có 02 tuy n v i t ng chi u dài kho ng 3.262 km. - Tuy n cao t c B c - Nam phía ông, chi u dài kho ng 1.941 km. - Tuy n cao t c B c - Nam phía Tây, chi u dài kho ng 1.321 km. b. H th ng ư ng cao t c khu v c phía B c: G m 07 tuy n hư ng tâm k t n i v i Th ô Hà N i v i t ng chi u dài 1.099 km, c th các tuy n như sau: + L ng Sơn - B c Giang - B c Ninh, dài 130 km. + Hà N i - H i Phòng, dài 105 km. + Hà N i - Vi t Trì - Lào Cai, dài 264 km. + N i Bài - H Long - Móng Cái, dài 294 km. + Hà N i - Thái Nguyên - Ch M i (B c K n), dài 90 km. + Láng - Hòa L c - Hòa Bình, dài 56 km. + Ninh Bình - H i Phòng - Qu ng Ninh, dài 160 km. c. H th ng ư ng cao t c khu v c mi n Trung và Tây Nguyên: G m 03 tuy n v i t ng chi u dài 264 km, c th các tuy n như sau: + H ng Lĩnh (Hà Lĩnh) - Hương Sơn (Hà Tĩnh), dài 34 km. + Cam L (Qu ng Tr ) - Lao B o (Qu ng Tr ), dài 70 km.
 3. + Quy Nhơn (Bình nh) - Pleiku (Gia Lai), dài 160 km. d. H th ng ư ng cao t c khu v c phía Nam: G m 07 tuy n v i t ng chi u dài 984 km, c th như sau: + Biên Hòa ( ng Nai) - Vũng Tàu (Bà R a - Vũng Tàu), dài 76 km. + D u Giây ( ng Nai) - à L t (Lâm ng), dài 209 km. + Thành ph H Chí Minh - Th D u M t (Bình Dương) - Chơn Thành (Bình Phư c), dài 69 km. + Thành ph H Chí Minh - M c Bài (Tây Ninh), dài 55 km. + Châu c (An Giang) - C n Thơ - Sóc Trăng, dài 200 km. + Hà Tiên - R ch Giá (Kiên Giang) - B c Liêu, dài 225 km. + C n Thơ - Cà Mau, dài 150 km. . H th ng ư ng vành ai cao t c t i thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh - Thành ph Hà N i: + Vành ai 3, dài 56 km. + Vành ai 4, dài 125 km. - Thành ph H Chí Minh: + Vành ai 3, dài 83 km. ( ư ng vành ai 5 thành ph Hà N i, vành ai 4 thành ph H Chí Minh v i ch c năng n i các ô th v tinh c a 2 thành ph trong tương lai s ư c xem xét, i u ch nh trong quá trình th c hi n). 4. Danh m c, quy mô và ti n trình xây d ng các tuy n ư ng b cao t c: Danh m c, quy mô, ư c tính t ng m c u tư, d ki n ti n trình xây d ng các tuy n ư ng b cao t c trong Ph l c I. 5. D ki n qu t: T ng qu t dành cho xây d ng các tuy n ư ng b cao t c theo Quy ho ch kho ng 41.104 ha, trong ó di n tích ã chi m d ng c a các tuy n ư ng ã và ang ư c xây d ng kho ng 2.916 ha, di n tích c n b sung thêm kho ng 38.188 ha (trong ó di n tích t nông nghi p ư c tính kho ng 24.167 ha).
 4. Chi ti t di n tích chi m d ng t cho t ng tuy n và t ng h p cho t ng a phương xem trong Ph l c II. 6. Cơ ch , chính sách: a. Cơ ch t o v n u tư V n u tư xây d ng h th ng ư ng b cao t c ư c huy ng t các ngu n v n sau: - Ngu n v n u tư t ngân sách nhà nư c dư i hình th c Chính ph vay ho c b o lãnh vay, phát hành trái phi u công trình …; - Ngu n v n do các nhà u tư huy ng u tư xây d ng theo các hình th c BOT, BTO, BT, h p tác nhà nư c - tư nhân (PPP) … B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xây d ng cơ ch t o v n u tư m ng ư ng b cao t c, theo hư ng khuy n khích m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư. b. Áp d ng các khoa h c công ngh tiên ti n. Khuy n khích áp d ng công ngh m i, v t li u m i trong xây d ng ư ng cao t c. Áp d ng các công ngh tiên ti n v t ch c Qu n lý - Xây d ng - Khai thác: các thi t b an toàn giao thông; công ngh thông tin trong i u hành, qu n lý và khai thác. c. T ch c qu n lý B Giao thông v n t i là cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư xây d ng và khai thác m ng ư ng b cao t c trên ph m vi toàn qu c. d. Xây d ng các chính sách ng b th c hi n Quy ho ch - Xây d ng chính sách t o l p môi trư ng c nh tranh bình ng c a các nhà u tư, ng th i xây d ng chính sách b o v môi trư ng trong phát tri n ư ng b cao t c. - Xây d ng chính sách phát tri n ngu n nhân l c: m r ng các hình th c ào t o trong và ngoài nư c v xây d ng, qu n lý, khai thác ư ng b cao t c. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Giao thông v n t i: Ch u trách nhi m qu n lý và t ch c th c hi n Quy ho ch. B Giao thông v n t i nghiên c u hình thành các mô hình t ch c phù h p trong qu n lý u tư, xây d ng và khai thác h th ng ư ng b cao t c; xây d ng Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC) tr thành doanh nghi p nòng c t trong u tư, phát tri n ư ng b cao t c Vi t Nam.
 5. 2. Các B , ngành liên quan: Theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i B Giao thông v n t i và y ban nhân dân các t nh, thành ph th c hi n các m c tiêu c a quy ho ch, m b o tính th ng nh t, ng b v i vi c th c hi n Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Vi t Nam n năm 2020 và t m nhìn sau năm 2020, các k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a t ng ngành và a phương. 3. y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan: - Ph i h p v i B Giao thông v n t i và các B , ngành liên quan t ch c tri n khai th c hi n xây d ng các tuy n ư ng b cao t c; - Ti n hành rà soát, i u ch nh các quy ho ch, các d án trên a bàn a phương phù h p v i các n i dung c a Quy ho ch này; - Phê duy t, quy t nh theo thNm quy n vi c chuy n i m c ích s d ng t sang xây d ng ư ng b cao t c theo Lu t t ai; qu n lý ch t ch qu t ph c v tri n khai Quy ho ch. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng tr c Qu c h i; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, các V : KTTH, TH, NC, QHQT, P, TKBT, TT T; - Lưu: Văn thư, KTN (5). PH L C I DANH M C CÁC TUY N Ư NG B CAO T C QU C GIA N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN NGOÀI NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1734/Q -TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph )
 6. STT Tuy n ư ng/ o n i m u i m Chi u Quy mô Ư c tính Ti n cu i dài (làn xe) TM T trình u (km) (t ng) tư Tr c cao t c B c - Nam phía ông 1 C u Gi - Ninh Bình C u Gi , Th xã 50 6 9.300 ang Hà Tây Ninh xây Bình d ng, G 1: 4 làn xe 2 Ninh Bình - Thanh Th xã Huy n 75 6 12.380 Trư c Hóa Ninh Qu ng 2020 Bình Xương, Thanh Hóa 3 Thanh Hóa - Vinh Thanh C uB n 140 6 22.120 Trư c Hóa Th y, 2020 thành ph Vinh 4 Vinh - Hà Tĩnh Vinh Th xã 20 4-6 2.580 Trư c H ng 2020 Lĩnh 5 Hà Tĩnh - Qu ng Tr Ngã ba Cam L - 277 4 21.610 Bãi V t Qu ng Tr 6 Qu ng Tr - à N ng Cam L , Túy 178 4 18.160 Trư c Qu ng Loan, à 2020 Tr N ng 7 à N ng - Qu ng Thành Th xã 131 4 17.820 Trư c Ngãi ph à Qu ng 2020 N ng Ngãi 8 Qu ng Ngãi - Quy Th xã An Nhơn, 150 4 23.700 Trư c Nhơn Qu ng Bình 2020 Ngãi nh 9 Quy Nhơn - Nha An Nhơn, Thành 240 4 24.960 Trang Bình ph Nha nh Trang 10 Nha Trang - D u Giây Thành D u 378 4-6 55.940 ph Nha Giây, Trang ng Nai 11 Thành ph H Chí Thành D u 55 6-8 18.880 Trư c Minh - Long Thành - ph H Giây, 2020 D u Giây Chí Minh ng Nai
 7. 12 Long Thành - Nhơn Long B n L c, 45 6-8 12.340 Trư c Tr ch - B n L c Thành, Long An 2020 ng Nai 13 Thành ph H Chí Ch Trung 40 8 13.200 ang Minh - Trung Lương m, Lương xây thành ph d ng, H Chí G 1: 4 Minh làn xe 14 Trung Lương - M Thành C n Thơ 92 6 26.250 Trư c Thu n - C n Thơ ph H 2020 Chí Minh Tr c cao t c B c - Nam phía Tây 15 oan Hùng - Hòa L c oan Ph 457 4-6 53.930 - Ph Châu Hùng, Châu, Hà Phú Th Tĩnh 16 Ng c H i - Chơn Ng c Th xã 864 4-6 96.770 Thành - R ch Giá H i, Kon R ch Giá, Tum Kiên Giang Khu v c phía B c 1 L ng Sơn - B c Giang C a khNu C u Như 130 4-6 12.220 Trư c - B c Ninh H u Ngh Nguy t, 2020 QL1A m i, B c Ninh 2 Hà N i - H i Phòng Hà N i H i 105 4-6 16.800 Trư c Phòng 2020 3 Hà N i - Lào Cai N i Bài, Thành 264 4-6 15.580 Trư c Hà N i ph Lào 2020 Cai 4 Hà N i - Thái Nguyên Hà N i Thành 62 4-6 4.220 Trư c ph Thái 2020 Nguyên 5 Thái Nguyên - Ch Thành Ch M i 28 4-6 2.940 M i ph Thái Nguyên 6 Láng - Hòa L c Láng Hòa L c 30 6 7.650 ang xây d ng 7 Hoà L c - Hòa Bình Nút giao Thành 26 4-6 2.550 Hòa L c ph Hòa Bình
 8. 8 B c Ninh - H Long Thành Thành 136 6 19.040 Trư c ph B c ph H 2020 Ninh Long 9 H Long - Móng Cái Thành Th xã 128 4-6 13.820 Trư c ph H Móng Cái 2020 Long 10 Ninh Bình - H i Th xã H Long 160 4 13.760 Phòng - Qu ng Ninh Ninh Bình Khu v c mi n Trung 1 H ng Lĩnh - Hương Th xã Th tr n 34 4 2.450 Sơn H ng Hương Lĩnh Sơn 2 Cam L - Lao B o Th tr n C a khNu 70 4 4.900 Cam L , Lao B o Qu ng Tr 3 Quy Nhơn - Pleiku An Nhơn, Thành 160 4 12.000 Bình ph nh Pleiku Khu v c phía Nam 1 D u Giây - à L t D u Giây Thành 189 4 19.280 Trư c ph à 2020 L t 2 Biên Hòa - Vũng Tàu Thành Thành 76 6 12.160 Trư c ph Biên ph Vũng 2020 Hòa Tàu 3 Thành ph H Chí Ngã tư Chơn 69 6-8 20.010 Minh - Th D u M t - Bình Thành Chơn Thành Phư c 4 Thành ph H Chí V 3 C a khNu 55 4-6 7.480 Minh - M c Bài thành ph M c Bài H Chí Minh 5 Sóc Trăng - C n Thơ - Th xã Th xã 200 4 24.200 Châu c Sóc Châu c Trăng 6 Hà Tiên - R ch Giá - C a khNu Th xã 225 4 27.230 B c Liêu Xà Xía, B c Liêu th xã Hà Tiên 7 C n Thơ - Cà Mau Thành Thành 150 4 24.750 ph C n ph Cà
 9. Thơ Mau H th ng ư ng vành ai thành ph Hà N i 1 Vành ai 3 N i Bài, Trùng v i 56 4-6 17.990 Trư c Hà N i i m u 2020 2 Vành ai 4 Sóc Sơn, Trùng v i 125 6-8 34.500 Hà N i i m u H th ng ư ng vành ai thành ph H Chí Minh 1 Vành ai 3 Nhơn Bình 83 6-8 20.750 Trư c Tr ch, Chánh, 2020 ng Nai thành ph H Chí Minh C ng 5.753 766.220 Ghi chú: b ng trên chưa k các o n B c Ninh - Pháp Vân (40 km), Pháp Vân - C u Gi (30 km), N i Bài - B c Ninh (30 km), Liên Khương - à L t (20 km). PH L C II B NG T NG H P DI N TÍCH T AI CHI M D NG C A QUY HO CH (Ban hành kèm theo quy t nh s 1734/Q -TTg ngày 01 tháng 12 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) STT Tên t nh Các tuy n cao t c i Di n tích chi m C ng (ha) Di n tích qua d ng (ha) t nông nghi p Di n Di n tích Di n Di n tích (ha) tích ã c nb tích ã c nb chi m sung thêm chi m sung d ng d ng thêm I ng b ng sông H ng 1 Hà N i B c - Nam phía 166,80 0,00 457,20 2.620,49 2.620,49 ông Hà N i - H i Phòng 68,03 N i Bài - H Long - 64,00 11,20 Móng Cái
 10. Hà N i - Thái 129,60 Nguyên Hà N i - Vi t Trì - 177,16 Lào Cai Láng - Hòa L c - 107,00 Hòa Bình Vành ai 3 thành ph 119,40 134,50 Hà N i Vành ai 4 thành ph 2.100,00 Hà N i 2 Vĩnh Phúc Vành ai 4 thành ph 1.300,00 0,00 1.618,88 1.618,88 Hà N i Hà N i - Vi t Trì - 318,88 Lào Cai 3 B c Ninh B c - Nam phía 122,40 190,40 1.776,90 1.776,90 ông N i Bài - H Long - 68,00 152,90 Móng Cái Vành ai 4 thành ph 1.600,00 Hà N i Hà N i - Thái 24,00 Nguyên 4 Hà Tây B c - Nam phía 92,40 25,50 513,71 4.568,50 4.568,50 ông B c - Nam phía Tây 53,31 143,00 Vành ai 4 thành ph 4.400,00 Hà N i Láng - Hòa L c - 368,00 Hoà Bình 5 H i Hà N i - H i Phòng 434,82 0,00 528,82 528,82 Dương N i Bài - H Long - 94,00 Móng Cái 6 H i Phòng Hà N i - H i Phòng 309,86 0,00 569,32 569,32 Ninh Bình - H i 259,46 Phòng - Qu ng Ninh 7 Hưng Yên Vành ai 4 thành ph 1.800,00 0,00 2.028,16 2.028,16 Hà N i Hà N i - H i Phòng 228,16 8 Thái Bình Ninh Bình - H i 194,59 0,00 194,59 194,59
 11. Phòng - Qu ng Ninh 9 Hà Nam B c - Nam phía 122,40 0,00 122,40 122,40 ông 10 Nam nh B c - Nam phía 102,00 0,00 274,97 274,97 ông Ninh Bình - H i 172,97 Phòng - Qu ng Ninh 11 Ninh Bình B c - Nam phía 93,30 0,00 201,41 201,41 ông Ninh Bình - H i 108,11 Phòng - Qu ng Ninh II ông B c 12 B c K n Thái Nguyên - Ch 33,60 33,60 8,40 M i 13 Lào Cai Hà N i - Vi t Trì - 399,22 0,00 399,22 119,77 Lào Cai 14 Yên Bái Hà N i - Vi t Trì - 463,84 0,00 463,84 139,15 Lào Cai 15 Thái Hà N i - Thái 114,00 0,00 198,00 66,60 Nguyên Nguyên Thái Nguyên - Ch 84,00 M i 16 L ng Sơn B c - Nam phía 144,97 346,85 144,97 246,85 138,74 ông 17 Qu ng N i Bài - H Long - 1.077,80 0,00 1.142,66 349,29 Ninh Móng Cái Ninh Bình - H i 64,86 Phòng - Qu ng Ninh 18 B c Giang Vành ai 4 Tp. Hà 1.300,00 64,40 1.439,61 705,84 N i B c - Nam phía 64,40 139,61 ông 19 Phú Th Hà N i - Vi t Trì - 228,90 49,92 328,75 164,37 Lào Cai B c - Nam phía Tây 49,92 99,85 III Tây B c 20 Hòa Bình B c - Nam phía Tây 80,85 242,54 95,93 589,33 176,80 Láng - Hòa L c - 15,08 346,79 Hòa Bình
 12. IV B c Trung B 21 Thanh B c - Nam phía 605,00 168,01 1,109,02 514,21 Hóa ông B c - Nam phía Tây 168,01 504,02 22 Ngh An B c - Nam phía 506,00 166,74 908,96 333,59 ông B c - Nam phía Tây 166,74 402,96 23 Hà Tĩnh B c - Nam phía 588,50 7,58 780,46 273,79 ông B c - Nam phía Tây 7,58 15,16 H ng Lĩnh - Hương 176,80 Sơn 24 Qu ng B c - Nam phía 637,00 0,00 637,00 127,40 Bình ông 25 Qu ng Tr B c - Nam phía 332,00 0,00 682,00 136,40 ông Cam L - Lao B o 350,00 26 Th a B c - Nam phía 360,00 0,00 360,00 108,00 Thiên - ông Hu V Duyên h i Nam Trung B 27 à N ng B c - Nam phía 29,74 217,88 29,74 217,88 65,36 ông 28 Qu ng B c - Nam phía 386,40 0,00 386,40 115,92 Nam ông 29 Qu ng B c - Nam phía 469,20 0,00 469,20 140,76 Ngãi ông 30 Bình nh B c - Nam phía 583,30 0,00 813,30 220,99 ông Quy Nhơn - Pleiku 230,00 31 Phú Yên B c - Nam phía 510,00 0,00 510,00 102,00 ông 32 Khánh B c - Nam phía 892,50 0,00 892,50 178,50 Hòa ông VI Tây Nguyên
 13. 33 Kon Tum B c - Nam phía Tây 37,90 113,69 37,90 113,69 11,37 34 Gia Lai B c - Nam phía Tây 156,64 469,91 156,64 1,019,91 101,99 Quy Nhơn - Pleiku 550,00 35 kL k B c - Nam phía Tây 138,95 416,86 138,95 416,86 41,69 36 k Nông B c - Nam phía Tây 123,79 371,38 123,79 371,38 37,14 37 Lâm ng D u Giây - à L t 100,00 475,00 100,00 475,00 47,50 VII ông Nam B 38 Ninh B c - Nam phía 316,20 0,00 316,20 63,24 Thu n ông 39 Bình B c - Nam phía 984,30 0,00 984,30 295,29 Thu n ông 40 Bình B c - Nam phía Tây 198,32 612,04 198,32 946,84 222,85 Phư c Thành ph H Chí 334,80 Minh - Th D u M t - Chơn Thành 41 Tây Ninh B c - Nam phía Tây 65,83 0,00 192,73 35,25 Thành ph H Chí 126,90 Minh - M c Bài 42 Bình B c - Nam phía Tây 151,15 0,00 188,95 34,01 Dương Thành ph H Chí 37,80 Minh - Th D u M t - Chơn Thành 43 ng Nai B c - Nam phía 550,80 0,00 1,220,10 248,91 ông Thành ph H Chí 35,70 Minh - Long Thành - D u Giây Biên Hòa - Vũng Tàu 220,00 D u Giây - à L t 413,60 44 Bà R a - Biên Hòa - Vũng Tàu 198,00 0,00 198,00 59,40 Vũng Tàu 45 Tp. H B c - Nam phía 21,00 110,25 125,00 704,65 704,65 Chí Minh ông Thành ph H Chí 102,00 Minh - Long Thành - D u Giây Thành ph H Chí 131,60
 14. Minh - M c Bài Vành ai 3 thành ph 104,00 360,80 H Chí Minh VIII ng b ng sông C u Long 46 Long An B c - Nam phía 105,00 41,25 105,00 297,24 220,44 ông B c - Nam phía Tây 255,99 47 Ti n B c - Nam phía 42,00 322,50 42,00 322,50 322,50 Giang ông 48 Vĩnh B c - Nam phía 102,00 0,00 102,00 102,00 Long ông 49 ng B c - Nam phía 61,20 0,00 278,18 278,18 Tháp ông B c - Nam phía Tây 216,98 50 An Giang B c - Nam phía Tây 48,76 0,00 400,76 400,76 Sóc Trăng - C n Thơ 352,00 - Châu c 51 Kiên B c - Nam phía Tây 63,39 0,00 877,39 701,91 Giang Hà Tiên - R ch Giá - 814,00 B c Liêu 52 C n Thơ B c - Nam phía 92,00 0,00 377,94 377,94 ông B c - Nam phía Tây 21,94 Sóc Trăng - C n Thơ 264,00 - Châu c 53 H u B c - Nam phía 322,00 0,00 564,00 564,00 Giang ông Hà Tiên - R ch Giá - 88,00 B c Liêu Sóc Trăng - C n Thơ 154,00 - Châu c 54 Sóc Trăng Hà Tiên - R ch Giá - 44,00 0,00 154,00 154,00 B c Liêu Sóc Trăng - C n Thơ 110,00 - Châu c 55 B c Liêu B c - Nam phía 184,00 0,00 360,00 360,00
 15. ông Hà Tiên - R ch Giá - 176,00 B c Liêu 56 Cà Mau B c - Nam phía 92,00 0,00 92,00 92,00 ông T ng 2.916,20 38.187,62 24.167,34 c ng 41.103,82
Đồng bộ tài khoản