Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 174/2008/qđ-ubnd', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 174/2008/Q - Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 09 tháng 7 năm 2008 UBND QUY T NNH V VI C I U CH NH VÀ B SUNG PH L C S 3 C A B NG GIÁ CÁC LO I T (ban hành kèm theo Quy t nh s 366/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh) Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c văn b n s 83/H ND-TH ngày 19 tháng 6 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh v vi c ý ki n T trình s 45/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s 1416/TTr-STC ngày 30 tháng 6 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh và b sung Ph l c s 3 c a B ng giá các lo i t ban hành kèm theo Quy t nh s 366/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh, c th như sau: 1. i u ch nh Ph l c s 3: xác nh giá t cho nh ng th a t thu c các trư ng h p c bi t. 2. B sung i m 7 Ph l c s 3: i v i t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p ư c Nhà nư c cho thuê ho c giao t có thu ti n s d ng t xác nh giá t cho toàn b d án không i u ch nh theo các n i dung c a Ph l c này. 3. Các n i dung khác v n gi nguyên theo Quy t nh s 366/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh quy nh giá các lo i t trên a bàn t nh Ninh Thu n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký.
  2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tài chính, Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, C c trư ng C c Thu ; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph và th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản