Quyết định số 174-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 174-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174-QĐ về việc ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước về giấy do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 174-Q Hà N i, ngày 22 tháng 7 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 174-Q NGÀY 22 THÁNG 7 NĂM 1981 BAN HÀNH CÁC TIÊU CHU N NHÀ NƯ C V GI Y CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh ngày 1 tháng 7 năm 1981 c a C c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1 - Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3649 - 81. Gi y và các - tông. L y m u và chuNn b m u th ; TCVN 3650 - 81. Gi y và các - tông. Phương pháp xác nh hút nư c; TCVN 3651 - 81. Gi y. Phương pháp xác nh chi u d c và chi u ngang; TCVN 3652 - 81. Gi y và các - tông. Phương pháp xác nh dày; TCVN 3653 - 81. Gi y. Phương pháp xác nh m t ph i và m t trái. i u 2 - Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 7 năm 1982 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản