Quyết định số 174/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Quyết định số 174/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 174/QĐ-TTg về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 174/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 174/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương (Tờ trình số 0050/TTr-BCT ngày 03 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 139/TTr-BTĐKT ngày 22 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 05 tập thể thuộc Bộ Công Thương (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007 của ngành Công thương. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Bộ Công Thương; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ; Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: VT, TCCB (3b), 10b DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà Máy Nông nghiệp miền Nam thuộc Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp, Bộ Công Thương; 02. Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thiết bị điện Việt Nam, Bộ Công Thương; 03. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Bộ Công Thương; 04. Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, Bộ Công Thương; 05. Viện Nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Thương./.
Đồng bộ tài khoản