Quyết định số 1741/2005/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 1741/2005/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1741/2005/QĐ-BTNMT về việc tổ chức đợt kiểm tra tình hình thi hành Luật Đất đai do Bộ trưởng Bộ tài nguyên môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1741/2005/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1741/2005/Q -BTNMT Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 1741/Q -BTNMT NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2005 V VI C T CH C T KI M TRA TÌNH HÌNH THI HÀNH LU T T AI B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 91/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003; Xét ngh c a V trư ng V t ai, QUY T NNH: i u 1. Quy t nh t ch c t ki m tra trên ph m vi c nư c v tình hình thi hành Lu t t ai v i các n i dung sau ây: 1. M c ích, yêu c u và i tư ng ki m tra a) M c ích: - ánh giá tình hình sau m t năm tri n khai thi hành Lu t t ai trên c nư c v nh ng m t ư c và nh ng m t y u kém, nh ng bài h c kinh nghi m trong vi c t ch c thi hành Lu t; - Phát hi n nh ng thi u sót, vi ph m, khó khăn, vư ng m c trong vi c thi hành Lu t ch n ch nh ho c tháo g nh m thúc Ny vi c thi hành pháp lu t v t ai, ưa công tác qu n lý t ai vào tr t t , k cương và ph c v t t nhi m v phát tri n kinh t - xã h i. b) Yêu c u: - Ki m tra toàn di n vi c tri n khai thi hành Lu t t ai và các văn b n hư ng d n thi hành, trong ó t p trung ki m tra vi c th c hi n các nhi m v ã ư c quy nh t i Ch th s 05/2004/CT-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v
  2. tri n khai thi hành Lu t t ai năm 2003 và K ho ch tri n khai Lu t t ai ban hành theo Quy t nh s 25/2004/Q -BTNMT ngày 01/11/2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng; - Ki m tra t i c ba c p t nh, huy n và xã, trong ó c p huy n và c p xã ch ki m tra t i m t s nơi và m t s n i dung nh m ánh giá sát, úng tình hình; - Vi c ánh giá ư c th c hi n thông qua các hình th c: nghe báo cáo, ki m tra văn b n, s sách; ki m tra t i ch vi c th c hi n th t c hành chính trong vi c giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; trao i và tr c ti p nghe ý ki n c a cán b , công ch c, doanh nghi p và ngư i dân. c) i tư ng ki m tra: - U ban nhân dân các c p; - Cơ quan tài nguyên và môi trư ng c p t nh và c p huy n; - Cán b a chính xã, phư ng, th tr n; - T ch c, h gia ình, cá nhân s d ng t. 2. N i dung ki m tra a) Tình hình ch o tri n khai thi hành Lu t t ai t i a phương: - Vi c ban hành văn b n c th hoá các th t c hành chính trong qu n lý, s d ng t ai (giao t, cho thuê t, cho phép chuy n m c ích s d ng t, thu h i t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t); ban hành văn b n quy nh v h n m c giao t , h n m c công nh n t i v i th a t có nhà g n li n v i vư n, ao; ban hành giá các lo i t năm 2005; ban hành quy nh v b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; - Công tác t p hu n, tuyên truy n, ph bi n Lu t t ai và các văn b n hư ng d n thi hành; - Vi c xây d ng t ch c, b máy v qu n lý t ai, bao g m vi c ki n toàn S Tài nguyên và Môi trư ng và các ơn v tr c thu c S ; ki n toàn Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ho c thành l p m i i v i nh ng nơi không có t ch c này, thành l p Văn phòng ăng ký quy n s d ng t, T ch c phát tri n qu t; - Vi c b trí kinh phí và các i u ki n khác b o m các nhi m v tri n khai thi hành Lu t t ai. b) Tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t: - K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, bao g m k t qu c p gi y trư c khi Lu t t ai có hi u l c thi hành và t khi Lu t có hi u l c n khi ki m tra;
  3. - Vi c th c hi n trình t th t c c p gi y ch ng nh n, ch nh lý gi y ch ng nh n khi ngư i s d ng t th c hi n các quy n, trao gi y ch ng nh n cho ngư i làm th t c v gi y ch ng nh n; - Vi c hoàn thi n h sơ a chính g n v i vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t (các lo i s sách, bi u m u, b n , c p nh t bi n ng trên h sơ a chính); c) Tình hình quy ho ch, k ho ch s d ng t: - Vi c l p m i ho c i u ch nh, trình, xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t giai o n 2006-2010 c a các c p t nh, huy n và xã theo quy nh c a Lu t t ai, Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph và Thông tư s 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 c a B Tài nguyên và Môi trư ng; - Vi c công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t các c p theo quy nh c a Lu t t ai; - Vi c tri n khai quy ho ch, k ho ch s d ng t các c p sau khi ư c xét duy t; - Vi c x lý các trư ng h p không th c hi n úng k ho ch s d ng t theo quy nh t i kho n 3 i u 29 c a Lu t t ai ( thư ng g i là quy ho ch treo). d) Tình hình giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t và thu h i t do vi ph m: - K t qu giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t; - Tình hình tri n khai th c hi n các d án u tư có s d ng t ư c Nhà nư c giao ho c cho thuê; - Vi c thu h i t theo quy nh t i i u 38 c a Lu t t ai. ) Tình hình b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t: - Vi c áp d ng pháp lu t i v i các trư ng h p Nhà nư c thu h i t; các trư ng h p nhà u tư nh n chuy n như ng quy n s d ng t, thuê ho c nh n góp v n b ng quy n s d ng t; - Vi c áp d ng chính sách b i thư ng, h tr , tái nh cư i v i ngư i b thu h i t. e) Tình hình ki m tra, thanh tra, gi i quy t tranh ch p, khi u n i, t cáo trong lĩnh v c t ai: - Vi c th c hi n ch ki m tra, thanh tra t ai t i a phương; - K t qu gi i quy t tranh ch p v t ai, gi i quy t khi u n i i v i các quy t nh hành chính ho c hành vi hành chính trong qu n lý t ai, gi i quy t t cáo có liên quan n qu n lý và s d ng t ai, x lý vi ph m pháp lu t v t ai;
  4. - Vi c t ch c " ư ng dây nóng" và các hình th c khác ti p nh n, x lý các phát hi n, ki n ngh c a t ch c, công dân; - Vi c th c hi n trách nhi m phát hi n, ngăn ch n và x lý c a Ch t ch U ban nhân dân và cán b a chính xã, phư ng, th tr n i v i các hành vi vi ph m pháp lu t v t ai trên a bàn. g) Tình hình ki m kê t ai năm 2005: - K t qu ki m kê t ai n th i i m ki m tra; - Vi c b o m kinh phí cho nhi m v ki m kê t ai, bao g m kinh phí ã cân i trong d toán và các ngu n b sung khác. k) Tình hình th c hi n ch báo cáo v k t qu thi hành Lu t t ai: Vi c th c hi n ch báo cáo v tình hình tri n khai thi hành Lu t t ai theo quy nh t i K ho ch tri n khai Lu t t ai ban hành kèm theo Quy t nh s 25/2004/Q -BTNMT ngày 01/11/2004 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. 3. Th i gian ki m tra a) Th i gian ki m tra trong c nư c t ngày 25 tháng 7 n ngày 31 tháng 8 năm 2005. b) Th i gian ki m tra t i m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t 3 n 5 ngày làm vi c. 4. Trách nhi m t ch c th c hi n a) V t ai là cơ quan thư ng tr c c a t ki m tra có trách nhi m: - xu t thành l p các oàn ki m tra, l p l ch ki m tra c th cho t ng oàn ki m tra và t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình B trư ng quy t nh; - ôn c các oàn ki m tra th c hi n theo úng n i dung và ti n tri n khai ã ư c phê duy t; - Trình B trư ng gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n t ki m tra; - T ng h p k t qu ki m tra trên a bàn c nư c B báo cáo Th tư ng Chính ph . b) V t ai, V ăng ký và Th ng kê t ai, V Pháp ch , Thanh tra B , Trung tâm i u tra Quy ho ch t ai, Trung tâm Thông tin, Vi n Nghiên c u a chính, C c o c và B n có trách nhi m c cán b tham gia các oàn Ki m tra theo quy t nh c a B trư ng. c) Văn phòng B , V K ho ch Tài chính, trong ph m vi ch c năng ư c giao, có trách nhi m b o m các i u ki n c n thi t cho t ki m tra.
  5. d) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o S Tài nguyên và Môi trư ng, các s , ban, ngành có liên quan và y ban nhân dân c p huy n chuNn b n i dung làm vi c, b o m vi c ki m tra trên a bàn ư c thu n l i và t k t qu t t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Mai Ái Tr c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản