Quyết định số 1747/QĐ-BTP

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 1747/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1747/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1747/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1747/Q -BTP Hà N i, ngày 09 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A THANH TRA B TƯ PHÁP B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 74/2006/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh v t ch c và ho t ng Thanh tra Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Thanh tra B , QUY T NNH: i u 1. Ch c năng Thanh tra B Tư pháp là ơn v thu c B Tư pháp, có ch c năng tham mưu, giúp B trư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B Tư pháp; th c hi n thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B Tư pháp theo quy nh c a pháp lu t. Thanh tra B Tư pháp có con d u và tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Thanh tra B Tư pháp (sau ây g i là Thanh tra B ) có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Xây d ng, trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm và hàng năm c a Thanh tra B ; tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp; 2. Ch trì ho c tham gia so n th o các d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t, án, chương trình, k ho ch v thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng B trư ng ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; tham gia xây d ng, thNm nh, góp ý i v i các d án, d th o văn b n khác do B trư ng giao;
  2. 3. T ch c tri n khai th c hi n văn b n quy ph m pháp lu t, án, chương trình, k ho ch v thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; 4. Rà soát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t v thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng do B Tư pháp ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n ban hành; 5. Thanh tra hành chính i v i cơ quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a B trong vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v ư c giao; 6. Thanh tra chuyên ngành i v i cơ quan, t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành pháp lu t chuyên ngành thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo quy nh c a pháp lu t; 7. Thanh tra vi c th c hi n các quy nh v phân c p qu n lý trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; 8. Ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n ình ch vi c thi hành ho c hu b nh ng quy nh trái pháp lu t ư c phát hi n qua công tác thanh tra; 9. Hư ng d n, b i dư ng nghi p v thanh tra chuyên ngành i v i Thanh tra S Tư pháp; hư ng d n, ki m tra các ơn v thu c B th c hi n các quy nh c a pháp lu t v thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; 10. Th c hi n vi c trưng t p cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v có liên quan tham gia các oàn thanh tra theo quy nh c a pháp lu t; 11. Theo dõi, ki m tra, ôn c vi c th c hi n k t lu n thanh tra, ki n ngh quy t nh x lý v thanh tra, khi u n i, t cáo; 12. X ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c tư pháp theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính; 13. Th c hi n ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 14. Th c hi n phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng; 15. Th c hi n ng d ng công ngh thông tin ph c v công tác thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; 16. Theo dõi tình hình, k t qu th c hi n, xu t s a i, b sung các ch trương, chính sách, gi i pháp, văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng; 17. T ch c sơ k t, t ng k t và th c hi n ch báo cáo, th ng kê v công tác thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t;
  3. 18. Tham gia nghiên c u khoa h c, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, ph bi n, giáo d c pháp lu t thu c ph m vi ch c năng c a Thanh tra B và phân c p c a B ; 19. Qu n lý i ngũ công ch c, ngư i lao ng và th c hi n công tác thi ua, khen thư ng c a Thanh tra B theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 20. Th c hi n ch tài chính, k toán, qu n lý kinh phí, tài s n c a Thanh tra B theo quy nh c a pháp lu t; 21. Th c hi n các nhi m v và quy n h n khác do B trư ng giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c a) Lãnh o Thanh tra B : Lãnh o Thanh tra B g m có Chánh Thanh tra và không quá 3 (ba) Phó Chánh Thanh tra. Chánh Thanh tra ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c giao c a Thanh tra B . Các Phó Chánh Thanh tra ch p hành s ch o c a Chánh Thanh tra, ư c Chánh Thanh tra phân công tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c, nhi m v công tác; ch u trách nhi m trư c Chánh Thanh tra và trư c pháp lu t v nh ng lĩnh v c, nhi m v công tác ư c phân công. b) Các t ch c thu c Thanh tra B : - Phòng T ng h p - Hành chính; - Phòng Ti p công dân và X lý ơn thư khi u n i, t cáo; - Phòng Thanh tra hành chính; - Phòng Thanh tra chuyên ngành. Vi c thành l p, sáp nh p, chia tách, gi i th các t ch c thu c Thanh tra B do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Thanh tra. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c thu c Thanh tra B do Chánh Thanh tra quy nh. 2. Biên ch c a Thanh tra B thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Chánh Thanh tra.
  4. i u 4. Trách nhi m và m i quan h công tác Trách nhi m và m i quan h công tác gi a Thanh tra B v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp, Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan khác ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t, Quy ch làm vi c c a B , Quy ch ti p công dân c a cơ quan B Tư pháp, Quy ch gi i quy t khi u n i, t cáo c a B Tư pháp và các quy nh c th sau: 1. Thanh tra B ch u s ch o, lãnh o tr c ti p c a B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công ph trách, có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo, ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao. 2. Thanh tra B là u m i giúp Lãnh o B th c hi n quan h v i các b , ngành, a phương và các cơ quan, t ch c h u quan v các lĩnh v c thu c ph m vi ch c năng c a Thanh tra B . 3. Trong quá trình tri n khai th c hi n nhi m v , quy n h n quy nh t i i u 2 Quy t nh này, n u phát sinh nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a các ơn v khác thu c B thì Thanh tra B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i ơn v ó gi i quy t. Khi có yêu c u c a các ơn v khác thu c B trong vi c gi i quy t các v n thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ó mà có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B thì Thanh tra B có trách nhi m ph i h p gi i quy t. Trư ng h p vư t quá thNm quy n ho c có ý ki n khác nhau gi a Thanh tra B v i các ơn v khác thu c B thì Chánh Thanh tra B có trách nhi m báo cáo B trư ng ho c Th trư ng ph trách tr c ti p. 4. Quan h công tác gi a Thanh tra B và các ơn v thu c B có liên quan: a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B th c hi n thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B ; b) Ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B giúp B trư ng ti p công dân, ti p nh n và x lý ơn thư khi u n i, t cáo; xu t các bi n pháp gi i quy t i v i các v vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng theo quy nh c a pháp lu t, Quy ch ti p công dân và Quy ch gi i quy t khi u n i, t cáo c a B Tư pháp; c) Là u m i giúp B trư ng trong công tác phòng, ch ng tham nhũng và ch trì, ph i h p v i các ơn v thu c B th c hi n phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t; d) Hư ng d n, ki m tra, ôn c các ơn v thu c B th c hi n các quy nh c a pháp lu t v ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nhũng và các công vi c khác có liên quan n vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a Thanh tra B . 5. Quan h v i Cơ quan i di n c a B t i thành ph H Chí Minh:
  5. a) Ph i h p v i Cơ quan i di n th c hi n ti p công dân, ti p nh n và x lý ơn thư khi u n i, t cáo t i khu v c phía Nam theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch trì, ph i h p v i Cơ quan i di n và các ơn v có liên quan thu c B tham mưu, giúp B trư ng gi i quy t khi u n i, t cáo thu c thNm quy n c a B trư ng t i khu v c phía Nam. 6. Quan h v i C c Thi hành án dân s : a) Ch trì, ph i h p v i C c Thi hành án dân s ki m tra, ôn c, hư ng d n các cơ quan thi hành án dân s a phương th c hi n ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t và ch o c a Lãnh o B ; b) Ch trì, ph i h p v i C c Thi hành án dân s ti n hành thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo theo k ho ch và quy t nh c a ngư i ra quy t nh thanh tra t i các cơ quan thi hành án dân s a phương; c) Tham mưu, giúp B trư ng gi i quy t khi u n i, t cáo v thi hành án dân s thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng. 7. Quan h v i S Tư pháp: a) Hư ng d n, ôn c, ki m tra các S Tư pháp trong vi c th c hi n pháp lu t v thanh tra tư pháp; b) Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp ti n hành thanh tra chuyên ngành, gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B theo k ho ch và quy t nh c a ngư i ra quy t nh thanh tra. 8. Quan h v i Thanh tra S Tư pháp: a) Hư ng d n Thanh tra S Tư pháp xây d ng k ho ch thanh tra, phòng ng a và u tranh ch ng tham nhũng, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo trong các lĩnh v c thu c ngành Tư pháp theo quy nh c a pháp lu t; b) B o m ch thông tin gi a Thanh tra B v i Thanh tra S Tư pháp trong lĩnh v c thanh tra. 9. Quan h v i Thanh tra Chính ph và các cơ quan, ơn v , t ch c khác ngoài B : a) Giúp B trư ng B Tư pháp th c hi n các ch thông tin, báo cáo v i Thanh tra Chính ph v công tác thanh tra, ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng ng a, u tranh ch ng tham nhũng theo quy nh c a pháp lu t; ch u s ch o, hư ng d n v công tác, t ch c, nghi p v c a Thanh tra Chính ph ; b) Giúp B trư ng ph i h p v i các cơ quan, ơn v , các t ch c liên quan ngoài B trong vi c t ch c thanh tra liên ngành, gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng theo yêu c u c a các cơ quan, t ch c ó.
  6. 10. Quan h v i cơ quan i u tra, Vi n ki m sát, Toà án: a) Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, Thanh tra B có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan i u tra, Vi n ki m sát và Toà án trong vi c u tranh phòng, ch ng t i ph m, phát hi n, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t, gi i quy t khi u n i, t cáo trong lĩnh v c thu c thNm quy n qu n lý nhà nư c c a B Tư pháp theo quy nh c a pháp lu t; b) Trong quá trình thanh tra, n u phát hi n hành vi có d u hi u c a t i ph m, Thanh tra B ph i chuy n h sơ cho cơ quan i u tra có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 764/Q -BTP ngày 30 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Tư pháp ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Thanh tra B Tư pháp. i u 6. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Thanh tra, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Thanh tra Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - Thanh tra các b , cơ quan ngang b ; - Thanh tra các S Tư pháp; Hà Hùng Cư ng - Lãnh o B ; - Văn phòng ng u ; - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - C ng thông tin i n t B Tư pháp; - Lưu: VT, V TCCB, TTR.
Đồng bộ tài khoản