Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 175/2006/Q -UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ - XÂY D NG KHU Ô THN TÂY B C THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh và Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 3982/Q -UB, ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c thành ph , tr c thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c thành ph t i Công văn s 44/BQL, ngày 25 tháng 5 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 330/TTr-SNV, ngày 13 tháng 6 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c thành ph . i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c các S - ngành có liên quan, Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Ch t ch y ban nhân dân huy n Hóc Môn và Trư ng Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c thành ph ch u trách hi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN QU N LÝ U TƯ - XÂY D NG KHU Ô THN TÂY B C THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 175/2006/Q -UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. V trí, ch c năng 1. Ban Qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c thành ph (g i t t là Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph ) là cơ quan tr c thu c y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, ư c thành l p theo Quy t nh s 3982/Q -UB ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v u tư - xây d ng t i Khu ô th Tây B c thành ph theo úng quy ho ch, k ho ch ã ư c phê duy t và theo quy nh c a pháp lu t; ng th i ư c y ban nhân dân thành ph y quy n qu n lý Nhà nư c m t s m t v u tư xây d ng trên a bàn Khu ô th Tây B c thành ph . 2. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph ch u s ch o và qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình k ho ch công tác c a y ban nhân dân thành ph . 3. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh pháp lu t. i u 2. Tên giao d ch i ngo i c a Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph là: HO CHI MINH CITY NORTH-WEST METROPOLITAN AREA AUTHORITY (Vi t t t: NORTH-WEST AUTHORITY CITY). Tr s t m th i t t i s 86 Lê Thánh Tôn, phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. Chương 2 NHI M V VÀ QUY N H N i u 3. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph có nhi m v , quy n h n 1. V lĩnh v c qu n lý quy ho ch, ki n trúc và xây d ng: a) T ch c l p quy ho ch chi ti t trong ph m vi Khu ô th Tây B c, trình c p có thNm quy n và y ban nhân dân thành ph phê duy t. b) Căn c quy ho ch chi ti t 1/5000, 1/2000 ư c c p có thNm quy n và Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t, Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c t ch c hư ng d n, thNm nh và phê duy t các án quy ho ch chi ti t 1/1000, 1/500, 1/200 và các khu ch c năng theo quy ho ch ư c duy t.
  3. c) Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có nhi m v theo dõi, tri n khai vi c th c hi n quy ho ch và xu t c p có thNm quy n các yêu c u i u ch nh quy ho ch chi ti t phù h p v i quy nh, quy trình và th c t áp d ng; ban hành trình t , th t c và quy trình ti n hành cho t ng lo i công vi c này. d) Thi t l p quy trình th c hi n phê duy t phù h p v i yêu c u, c i m c a các lo i án. Trong quá trình th c hi n, Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c ư c m i ơn v tư v n trong và ngoài nư c (có pháp nhân và ch c năng hành ngh phù h p v i yêu c u c a t ng lo i án) tham gia nghiên c u góp ý theo hình th c h p ng tư v n, thNm nh, giám nh ti n hành ch n l a gi i pháp t i ưu, x lý ánh giá ch t lư ng công vi c theo trình t th t c n i dung quy nh c a pháp lu t. ) Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c ư c thành l p H i ng tư v n tham mưu góp ý cho vi c ánh giá k t qu nghiên c u c a các án quy ho ch chi ti t thi t k công trình theo quy ch riêng và ph i h p v i H i ng ki n trúc quy ho ch thành ph th c hi n nhi m v chuyên môn theo ch c năng phân công. e) Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m ph i h p v i S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân huy n C Chi và y ban nhân dân huy n Hóc Môn t ch c công b các n i dung quy ho ch chi ti t và quy nh v qu n lý án quy ho ch ã ư c duy t. g) Xây d ng và qu n lý h th ng tài li u, s li u, b n m ng lư i, m c cao , các tài li u ph c v vi c qu n lý, ban hành quy ch v ch cung c p cho các yêu c u c a ch u tư như các thông tin v : a i m xây d ng, ch gi i, c t n n, a ch t công trình, khoáng s n. h) Xây d ng và cung c p ch ng ch quy ho ch, ph c v yêu c u th a thu n a i m trong quy trình chuNn b u tư. i) T ch c xây d ng h th ng quy nh v qu n lý t ch c c nh quan ki n trúc, nh hư ng cho quá trình tri n khai quy ho ch, các quy nh chi ti t i v i các khu v c ch c năng và công trình ki n trúc c a Khu ô th Tây B c. k) T ch c l p và trình duy t i u l qu n lý quy ho ch - u tư - xây d ng Khu ô th , ph i h p cùng chính quy n a phương, các cơ quan liên quan th c hi n x lý vi ph m theo pháp lu t; xu t các bi n pháp ch tài c n thi t nh m m b o yêu c u tri n khai xây d ng các công trình k t c u h t ng, các công trình th c hi n theo gi y phép u tư úng quy ho ch và úng ti n quy nh. l) T ch c tri n khai th c hi n vi c ph i h p qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh. 2. V lĩnh v c qu n lý u tư và xây d ng: a) Ti n hành xây d ng cơ ch chính sách, h tr u tư vào Khu ô th Tây B c, ưu tiên cho các lo i công trình h t ng k thu t và công trình công c ng quan tr ng, trình c p có thNm quy n quy t nh tri n khai th c hi n. b) Xây d ng các phương án thu hút các ngu n v n u tư trong và ngoài nư c b ng nhi u hình th c phù h p v i quy nh pháp lu t; nghiên c u các d án u tư tr ng i m và t ch c th c hi n u tư theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; th c hi n y nhi m c a y ban nhân dân thành ph , ti n hành àm phán v các kho n vay và vi n tr cho các d án phát tri n cơ s h t ng công c ng c a Khu ô th . c) xu t y ban nhân dân thành ph ti p nh n, l a ch n ch u tư cho các d án trong Khu ô th ; hư ng d n, ti p nh n h sơ và t ch c thNm nh các d án u tư trình các cơ quan có thNm quy n phê duy t ho c c p phép u tư theo quy nh hi n hành; theo dõi, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các d án u tư sau khi ã ư c phê duy t ho c ã ư c c p gi y phép u tư. d) i v i các d án có liên quan ho c g n k t v i các công trình h t ng k thu t do thành ph tr c ti p qu n lý, Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph ph i l y ý ki n c a các S , ngành trư c khi
  4. quy t nh u tư. Th trư ng các S , ngành có trách nhi m cung c p y các thông tin liên quan khi có yêu c u c a Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c. ThNm nh thi t k cơ s , i v i các d án phân c p cho Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph quy t nh u tư. ) ư c c p gi y ch ng nh n u tư theo quy nh c a pháp lu t. e) Ki m tra, thanh tra vi c th c hi n gi y phép u tư. g) Th c hi n vi c c p phép xây d ng và qu n lý xây d ng theo gi y phép trên a bàn thành ph H Chí Minh theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . h) T ch c l p và trình duy t quy ch qu n lý u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c; t ch c th c hi n, ki m tra và ph i h p v i chính quy n a phương, các cơ quan liên quan x lý vi ph m theo pháp lu t; xu t bi n pháp ch tài c n thi t nh m m b o yêu c u tri n khai xây d ng các d án theo quy ho ch và ti n quy nh. 3. V lĩnh v c qu n lý t ai: a) Là u m i ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n qu n lý t ai trong khu v c theo quy nh; ti n hành i u tra, kh o sát, o c, l p b n a chính và l p k ho ch s d ng t theo quy ho ch và theo phân c p. b) Là u m i ti p nh n và xem xét h sơ giao t, cho thuê t trình y ban nhân dân thành ph quy t nh và là u m i ti p nh n h sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và xem xét n u i u ki n thì chuy n cho S Tài nguyên và Môi trư ng ký gi y ch ng nh n quy n s d ng t. c) T ch c, ph i h p giám sát và x lý vi c s d ng t trong quá trình th c hi n d án u tư. Ki n ngh c p có thNm quy n thu h i quy n s d ng t, thuê t i v i các d án ch m tri n khai u tư ho c tri n khai không úng m c ích u tư. d) Căn c quy nh hi n hành có liên quan, Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c thành ph ch trì ph i h p v i S Tài chính, y ban nhân dân huy n C Chi, y ban nhân dân huy n Hóc Môn và các S - ngành liên quan xây d ng chính sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng, b trí t m cư, tái nh cư theo quy nh pháp lu t. 4. V lĩnh v c qu n lý khai thác h t ng và môi trư ng: a) T ch c qu n lý th ng nh t các ho t ng u tư và xây d ng c a các d án tri n khai trên a bàn. b) T ch c i u tra và l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, làm cơ s tri n khai các quy ch qu n lý c th . c) T ch c l p và ban hành quy ch qu n lý, khai thác h t ng k thu t trong Khu ô th Tây B c. d) Th c hi n lưu tr h sơ thi t k k thu t và h sơ hoàn công công trình theo quy nh. ) Ph i h p v i chính quy n a phương và các cơ quan liên quan th c hi n công tác t tên ư ng, s nhà theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . e) L p biên b n vi ph m hành chính các trư ng h p vi ph m v b o v môi trư ng khu v c và chuy n giao h sơ v S Tài nguyên và Môi trư ng x ph t theo thNm quy n. Trư ng h p vi ph m thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph , Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c ph i h p v i Thanh tra S Tài nguyên và Môi trư ng xác l p h sơ vi ph m. S Tài nguyên và Môi trư ng tham mưu trình y ban nhân dân thành ph x lý.
  5. 5. V t ch c th c hi n quy ch u th u xây d ng: a) Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n qu n lý Nhà nư c vi c th c hi n các quy nh v công tác u th u xây d ng. b) Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá th u, duy t danh sách các nhà th u ư c m i, tham gia u th u và phê duy t k t qu u th u theo quy nh c a Lu t u th u. 6. V các lĩnh v c khác: a) Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m th c hi n thanh quy t toán thu, chi k t thúc năm tài chính và l p d toán năm sau g i S Tài chính xem xét, phê duy t. b) Xây d ng k ho ch phát tri n c a Khu ô th . c) L p yêu c u i v i các d án u tư. d) K t n i k ho ch, ti n xây d ng công trình h t ng k thu t trong và ngoài hàng rào v i ti n xây d ng d án Khu ô th . ) Làm u m i ti p nh n và t ch c thNm nh d án trong Khu ô th trình y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư ho c cho phép u tư. e) Là u m i k t n i gi i quy t các th t c hành chính liên quan n d án trong Khu ô th v i cơ quan hành chính a phương. g) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan, th c hi n qu n lý Nhà nư c v lao ng thông qua vi c ki m tra, thanh tra các i tư ng và t ch c th c hi n các quy nh có liên quan c a Nhà nư c v h p ng lao ng, th a ư c lao ng t p th , an toàn lao ng và ti n lương. h) Qu n lý ho t ng d ch v trong Khu ô th Tây B c thành ph . i) Ph i h p v i Chính quy n a phương trong vi c m b o an ninh, chính tr , qu n lý hành chính, tr t t , an toàn trong khu v c qu n lý. Chương 3 T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 4. T ch c b máy c a Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c g m có Trư ng Ban, m t s Phó Trư ng Ban và b máy giúp vi c. i u 5. Ch làm vi c gi a Trư ng Ban và Phó Trư ng Ban 1. Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m, mi n nhi m. 2. Các Phó Trư ng Ban do Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c. 3. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c ho t ng theo ch th trư ng, Trư ng Ban là ngư i lãnh o qu n lý và i u hành m i ho t ng c a Ban, ch u trách nhi m tr c ti p v i y ban nhân dân thành ph .
  6. Các Phó Trư ng Ban có trách nhi m giúp vi c Trư ng Ban th c hi n m t s m t công tác, ch u trách nhi m trư c Trư ng Ban và c p trên v k t qu th c hi n nh ng n i dung công vi c ư c phân công. Nh ng trư ng h p Trư ng Ban y nhi m cho các Phó Trư ng Ban gi i quy t công vi c thu c trách nhi m và thNm quy n c a Trư ng Ban thì ngư i ư c y nhi m ph i ch u trách nhi m v i Trư ng Ban v nh ng ý ki n và quy t nh c a mình. i u 6. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c s p x p b máy, sau khi có th a thu n th ng nh t c a S N i v nh m m b o th c hi n nhi m v ư c giao. Căn c tình hình th c t và yêu c u công tác, Trư ng Ban qu n lý có trách nhi m trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các lo i hình t ch c tr c thu c; các ơn v s nghi p, các Trung tâm d ch v ; các ơn v khai thác cơ s h t ng trong quá trình tri n khai u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c. Chương 4 M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. i v i y ban nhân dân thành ph 1. Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có nhi m v báo cáo nh kỳ và t xu t cho y ban nhân dân thành ph v tình hình, k t qu ho t ng c a Ban; d y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i các lĩnh v c mà Ban Qu n lý ư c phân công. 2. Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c báo cáo y ban nhân dân thành ph ch o nh ng v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a Ban, i v i nh ng v n liên quan n các m t công tác c a Ban, mà các S - ngành và y ban nhân dân qu n - huy n liên quan chưa có s nh t trí thì ph i báo cáo y các ý ki n óng góp và xu t, ki n ngh y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 8. i v i các S - ngành thành ph 1. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m h tr , h p tác và t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan qu n lý Nhà nư c theo ch c năng và thNm quy n ho t ng t i Khu ô th Tây B c thành ph . 2. Các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph có trách nhi m hư ng d n v chuyên môn nghi p v , ph i h p ch t ch , h tr Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c hoàn thành nhi m v . i u 9. i v i y ban nhân dân huy n C Chi và y ban nhân dân huy n Hóc Môn 1. y ban nhân dân huy n C Chi và huy n Hóc Môn th c hi n ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c a phương, có trách nhi m ph i h p h tr Ban Qu n lý ng viên ngu n l c t i ch tham gia u tư - xây d ng Khu ô th Tây B c; th c hi n ch trương k ho ch di d i, tái nh cư theo quy ho ch và ch , chính sách hi n hành, t ch c l c lư ng ki m tra, phát hi n và x lý các vi ph m liên quan n qu n lý, u tư xây d ng trên a bàn. 2. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m ph i h p và thông báo v i y ban nhân dân huy n C Chi và huy n Hóc Môn v các lĩnh v c quy ho ch, k ho ch u tư, xây d ng cơ s h t ng, xây d ng các khu dân cư, các cơ s kinh t thi t y u liên quan n i s ng c a nhân dân a phương. i u 10. i v i các nhà u tư 1. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m t o i u ki n và môi trư ng thu n l i cho các nhà u tư, công b công khai quy ho ch, các ch chính sách, h sơ th t c hành chính, ch thu phí, l phí có liên quan theo quy nh c a pháp lu t.
  7. 2. Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m hư ng d n, giám sát, ki m tra và x lý vi ph m (n u có) theo thNm quy n, ki n ngh các cơ quan ch c năng x lý vi ph m khi vư t quá thNm quy n c a Ban. Chương 5 I U KHO N THI HÀNH i u 11. Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c có trách nhi m ph i h p v i Th trư ng các S - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân huy n C Chi, Ch t ch y ban nhân dân huy n Hóc Môn có k ho ch và bi n pháp ph i h p ch t ch , ng b th c hi n úng các quy nh c a Quy ch này. i u 12. Căn c Quy ch này, Trư ng Ban Qu n lý có trách nhi m c th hóa thành Quy ch làm vi c c a các Phòng, Ban tr c thu c; b trí cán b , công ch c phù h p v i yêu c u nhi m v , b o m phát huy t t hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c c a Ban qu n lý ã ư c giao. i u 13. Trong quá trình th c hi n, n u xét th y c n thi t Trư ng Ban Qu n lý Khu ô th Tây B c xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh s a i, b sung các i u kho n trong Quy ch này cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Hoàng Quân
Đồng bộ tài khoản