Quyết định số 175/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Quyết định số 175/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 175/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 175/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 175/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 40/2000/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long; Căn cứ Thông báo số 118-TB/TW ngày 17 tháng 12 năm 2007 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15- NQ/TW của Bộ Chính trị và công tác chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm Trưởng ban, Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long với các ông, bà sau đây: 1. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giữ chức Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 2. Ông Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 3. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2005. Điều 3. Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; - Các Bộ: Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyễn Tấn Dũng
  2. chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Công an, Quốc phòng, Giao thông vận tải; - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; - Ủy ban TQLHCH văn học, nghệ thuật Việt Nam; - Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; - Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; - UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, KTTH, TH, KG; - Lưu: Văn thư, VX (3b). Hà
Đồng bộ tài khoản