Quyết định số 176/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Long Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 176/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/2004/QĐ-UB về khung giá các loại đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành, để bổ sung Điểm c/ Khoản 2/ Điều 1 Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/2004/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 176/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM C/ KHOẢN 2/ ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 119/2004/QĐ-UB NGÀY 4/8/2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 05/2004/CT -TTg ngày 9/2/2004 của Thủ tướng Chính Phủ về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Chỉ thị số 16/2004/CT-UB ngày 5/5/2004 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc triển khai Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất và Cục Thuế Thành phố Hà Nội tại Tờ trình 3389/TTLN-STC ngày 01 tháng 11 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH Điều 2: Bổ sung Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 119/2004/QĐ-UB ngày 4/8/2004 của UBND Thành phố về khung giá các loại đất làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ đất; thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở chung cư cao tầng phục vụ giải phóng mặt bằng, như sau: Trường hợp được phép chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, khi thu thuế chuyển quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, được áp dụng theo khung giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19/4/2004 của UBND Thành phố, cụ thể như sau: + Đối với đất nông nghiệp ngoại thành: áp dụng giá đất theo hạng đất quy định tại Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 1997 và Quyết định số 33/1998/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 1998 của UBND Thành phố nhân với hệ số (K) quy định tại Mục a.2 Khoản 1/ Điều 1/ Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21/8/2003 của UBND Thành phố. + Đối với đất nông nghiệp nội thành, nội thị trấn: áp dụng mức tối đa giá đất nông nghiệp quy định tại Mục b/ Khoản 1/ Điều 1 Quyết định số 99/2003/QĐ-UB ngày 21 tháng 8
  2. năm 2003 và Quyết định số 58/2004/QĐ-UB ngày 19 tháng 4 năm 2004 của UBND Thành phố. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2004. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quý Đôn
Đồng bộ tài khoản