intTypePromotion=3

Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 176/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2005 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH QU NG BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Theo ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình và B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình tr c thu c U ban nhân dân t nh Qu ng Bình qu n lý các khu công nghi p trên a bàn t nh Qu ng Bình. Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình có tư cách pháp nhân, có tài kho n, tr s làm vi c và con d u hình qu c huy; là u m i k ho ch ngân sách c a U ban nhân dân t nh Qu ng Bình, ư c cân i riêng v n xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách nhà nư c. Biên ch và kinh phí ho t ng c a Ban Qu n lý thu c biên ch và ngân sách nhà nư c c p cho t nh Qu ng Bình. i u 2. Nhi m v và quy n h n Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình có trách nhi m th c hi n các nhi m v , quy n h n v qu n lý các khu công nghi p theo quy nh t i i u 27 Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph . i u 3. Cơ c u t ch c và biên ch 1. Cơ c u t ch c: a) Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình có Trư ng ban do Th tư ng Chính ph b nhi m; m t s Phó Trư ng ban, m t s y viên do Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình b nhi m theo ngh c a Trư ng Ban qu n lý.
  2. b) Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình có b máy giúp vi c theo quy nh t i i u 28 c a Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph c th bao g m: - Văn phòng; - Thanh tra; - Các phòng chuyên môn. Tùy theo yêu c u phát tri n các khu công nghi p c a t nh trong t ng giai o n c th , Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình trình v t ch c b máy Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình quy t nh theo thNm quy n. 2. Biên ch : Biên ch c a Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình g m Trư ng ban, các Phó Trư ng ban chuyên trách và biên ch c a văn phòng, thanh tra, các phòng chuyên môn là biên ch qu n lý nhà nư c. Biên ch c a Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình do Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình quy t nh theo quy nh t i Ngh nh s 71/2003/N -CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v phân c p qu n lý biên ch hành chính, s nghi p và Ngh nh s 112/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph quy nh cơ ch qu n lý biên ch i v i ơn v s nghi p c a Nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Bình và Trư ng Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh Qu ng Bình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản