Quyết định số 176/QĐ-NH2

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định số 176/QĐ-NH2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/QĐ-NH2 về việc bổ sung tài khoản vào Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/QĐ-NH2

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 176/QĐ-NH2 Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG TÀI KHOẢN VÀO HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 23-5-1990; Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính Ngân hàng Nhà nước; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Bổ sung Tài khoản 345 - "Chi quỹ điều hoà ngoại tệ theo lệnh của Chính phủ" vào hệ thống tài khoản Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 269/QĐ-NH2 ngày 04-12-1992 và Thông tư số 16/TT-NH2 ngày 12-12-1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Tài khoản này mở tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Kế toán - Tài chính) dùng để hạch toán số ngoại tệ thuộc Quỹ điều hoà ngoại tệ đã chi theo lệnh của Chính phủ. Bên Nợ ghi: - Số ngoại tệ đã chi theo lệnh của Chính phủ. Bên Có ghi: - Thu hồi lại Quỹ điều hoà ngoại tệ số ngoại tệ đã chi theo lệnh của Chính phủ. Số dư Nợ: - Phản ánh số ngoại tệ thuộc Quỹ điều hoà ngoại tệ đã chi theo lệnh của Chính phủ chưa thu hồi. Hạch toán chi tiết: - Mở một tiểu khoản. Vụ Kế toán: - Tài chính có trách nhiệm tổ chức hạch toán phản ánh đầy đủ vào tài khoản này tất cả các khoản ngoại tệ thuộc Quỹ điều hoà ngoại tệ đã chi theo lệnh của Chính phủ bao gồm cả các khoản đã chi trước khi ban hành Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  2. Điều 3. Chánh văn phòng Thống đốc, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Chu Văn Nguyễn (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản