Quyết định số 176/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
66
lượt xem
3
download

Quyết định số 176/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tuyên truyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 176/Q -UBDT Hà N i, ngày 10 tháng 06 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V TUYÊN TRUY N B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN T C Căn c Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c (ban hành kèm theo Quy t nh s 05/2008/Q -UBDT ngày 24/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c); Căn c Quy t nh s 344/Q -UBDT ngày 11/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a V Tuyên truy n; Xét ngh c a V trư ng V Tuyên truy n, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a V Tuyên truy n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 290/Q -UBDT, ngày 06/10/2004 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c v ban hành Quy ch làm vi c c a V Tuyên truy n. i u 3. Chánh Văn phòng y ban Dân t c, V trư ng V Tuyên truy n, V trư ng V T ch c cán b và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c y ban ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph QUY CH LÀM VI C C A V TUYÊN TRUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s 176/Q -UBDT, ngày 10/6/2009 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c)
  2. Chương I. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch trách nhi m, l l i làm vi c, quan h công tác và trình t gi i quy t công vi c c a V Tuyên truy n, y ban Dân t c. 2. Quy ch này áp d ng i v i cán b , công ch c thu c V Tuyên truy n; các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i V Tuyên truy n. i u 2. Nguyên t c làm vi c 1. V Tuyên truy n làm vi c tr c tuy n theo ch th trư ng, tuân th nguyên t c t p trung, dân ch , t p th lãnh o, V trư ng i u hành, m b o s lãnh o c a Chi b , s ph i h p ch t ch gi a lãnh o V , Chi y, T công oàn, oàn thanh niên trong vi c gi i quy t công vi c và t ch c các ho t ng c a V theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao t i Quy t nh s 344/ Q -UBDT, ngày 11/11/2008 c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c. 2. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c, tr trư ng h p t xu t ho c có yêu c u khác c a Lãnh o y ban. 3. Trong phân công công vi c, m i vi c ch giao cho m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính, tránh giao ch ng chéo ho c b sót. 4. Phân công công vi c phù h p v i trình chuyên môn b o m phát huy năng l c và s trư ng c a cán b , công ch c; cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c và trong m i ho t ng theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c pháp lu t quy nh. 5. B o m dân ch , rõ ràng, công khai, minh b ch và hi u qu trong m i ho t ng. Chương II. TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 3. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng 1. Ch ng t ch c th c hi n công vi c thu c ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v ; ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m v k t qu th c hi n công vi c ư c giao; th c hi n y ch thông tin, báo cáo, ch h p, h i ngh theo quy nh c a pháp lu t và c a y ban Dân t c. a) Gi i quy t theo thNm quy n và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình i v i nh ng ngh c a y ban Dân t c có liên quan n nh ng v n thu c ph m vi trách
  3. nhi m và thNm quy n qu n lý nhà nư c c a V , k c nh ng v n mà các B , ngành liên quan còn ý ki n khác nhau. b) Ch ng trình B trư ng, Ch nhi m và các Phó Ch nhi m gi i quy t các công vi c thu c thNm quy n c a y ban Dân t c có liên quan n ch c năng, nhi m v c a V . c) Tham mưu, xu t v i Lãnh o y ban tham gia ý ki n v i các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph x lý các v n thu c thNm quy n c a cơ quan ó, nhưng có liên quan n ho t ng tuyên truy n trong lĩnh v c công tác dân t c thu c thNm quy n qu n lý c a y ban Dân t c. 2. Nh ng vi c phát sinh vư t quá thNm quy n c a V , V trư ng ph i k p th i báo cáo và xin ý ki n ch o Lãnh o y ban gi i quy t; không chuy n công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a V sang ơn v khác ho c lên Lãnh o y ban; không gi i quy t công vi c thu c nhi m v , thNm quy n c a ơn v khác ho c vư t thNm quy n; i v i nh ng công vi c Lãnh o y ban giao mà không thu c thNm quy n, ch c năng c a V thì trong th i gian 1 ngày làm vi c, V trư ng có trách nhi m báo cáo Lãnh o y ban (qua Văn phòng) i u ch nh cho phù h p. 3. Ch ng ph i h p v i Th trư ng các V , ơn v khác x lý nh ng v n có liên quan n công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a ơn v và th c hi n nhi m v chung c a y ban. 4. Th c hi n nh ng nhi m v khác do Lãnh o y ban, Thành viên y ban Dân t c giao; ư c B trư ng, Ch nhi m y quy n gi i quy t ho c ký th a l nh m t s văn b n thu c thNm quy n c a B trư ng, Ch nhi m và ph i ch u trách nhi m cá nhân v n i dung ư c y quy n. 5. Xây d ng và ki m tra vi c th c hi n quy ch làm vi c c a ơn v trên cơ s Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c; phân công công tác cho các Phó v trư ng và cán b , công ch c thu c quy n qu n lý. 6. Khi v ng m t kh i cơ quan ph i y quy n cho m t Phó v trư ng qu n lý, i u hành ơn v ; v ng t 2 ngày làm vi c tr lên ph i báo cáo b ng văn b n và ư c s ng ý c a B trư ng, Ch nhi m. 7. i u hành ơn v mình ch p hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, Quy ch c a y ban, các ch trương, chính sách và quy nh c a chính quy n a phương nơi ơn v óng tr s . i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng: a) Các Phó V trư ng ư c V trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác, tr c ti p ph trách m t nhóm chuyên viên giúp vi c trong lĩnh v c ư c phân công và ư c s d ng quy n h n c a V trư ng khi gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c
  4. ư c phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng, trư c pháp lu t v nh ng quy t nh c a mình. b) Ch ng ch o, gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công theo úng quy nh c a pháp lu t; trư ng h p không gi i quy t ư c, ho c vư t quá thNm quy n thì báo cáo V trư ng xem xét quy t nh. c) Khi V trư ng i u ch nh s phân công gi a các Phó V trư ng thì các Phó V trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, h sơ, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo V trư ng. d) Phó V trư ng ư c y quy n i u hành ơn v khi V trư ng v ng m t ph i ch u trách nhi m trư c V trư ng, B trư ng, Ch nhi m và trư c pháp lu t v m i ho t ng c a ơn v trong th i gian và ph m vi công vi c ư c y quy n. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó V trư ng: a) Ch o vi c th c hi n công tác qu n lý nhà nư c, xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, k ho ch, án, d án và các văn b n qu n lý khác trong lĩnh v c ư c V trư ng phân công. b) Ch o ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy t nh c a B trư ng, Ch nhi m trong ph m vi ư c phân công, phát hi n và xu t nh ng v n c n s a i, b sung. c) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công, n u có v n liên quan n lĩnh v c c a Phó V trư ng khác thì tr c ti p ph i h p v i Phó V trư ng ó gi i quy t. Trư ng h p c n có ý ki n c a V trư ng ho c gi a các Phó V trư ng còn có ý ki n khác nhau ph i báo cáo V trư ng xem xét, quy t nh. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c trong V 1. Cán b , công ch c ch u trách nhi m trư c Phó V trư ng ph trách và V trư ng v nhi m v ư c phân công. 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu xu t v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công, ng th i giúp Lãnh o V tri n khai th c hi n các công vi c ư c giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a ơn v . 3. Ch u trách nhi m cá nhân trư c Lãnh o V và trư c pháp lu t v ý ki n xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; tuân th các quy nh v n i dung, hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi. 4. Cán b , công ch c trong V có trách nhi m ph i h p ch t ch và t o i u ki n giúp nhau trong công tác hoàn thành nhi m v ư c giao. 5. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; các quy nh c a y ban và V ; ch ng ph i h p gi i quy t các nhi m v ư c giao.
  5. i u 6. Quan h gi a V trư ng và Lãnh o y ban 1. V trư ng ph i ch p hành và ph c tùng s phân công công tác c a Lãnh o y ban và Phó Ch nhi m ph trách V . 2. V trư ng có trách nhi m báo cáo k p th i v i Lãnh o y ban v k t qu th c hi n công tác và ki n ngh các v n c n gi i quy t khi th c hi n các quy nh t i i u 3 Quy ch này và nh ng v n v cơ ch , chính sách c n s a i, b sung; ki n ngh s a i, b sung chương trình, k ho ch công tác cho phù h p v i yêu c u c a y ban Dân t c và ch c năng, nhi m v c a V . 3. Trư ng h p gi a V và Lãnh o y ban ph trách còn có ý ki n khác trong th c hi n nhi m v ư c giao, thì V trư ng ph i ch p hành ý ki n ch o c a Lãnh o y ban ph trách, ng th i ư c phép báo cáo B trư ng Ch nhi m y ban xem xét quy t nh. i u 7. Quan h ph i h p công tác gi a V trư ng v i Th trư ng các V , ơn v thu c y ban Dân t c 1. V trư ng khi ư c giao ch trì gi i quy t các v n có liên quan n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v khác ph i trao i ý ki n v i Th trư ng ơn v ó. Th trư ng ơn v ư c h i ý ki n có trách nhi m tr l i theo úng yêu c u c a ơn v ch trì. 2. i v i các công vi c có liên quan n nhi u V , ơn v trong y ban ho c các cơ quan, ơn v khác thì V , ơn v ch trì ph i ch ng, thư ng xuyên trao i thông tin ph i h p gi i quy t công vi c có ch t lư ng và hi u qu . 3. i v i nh ng v n liên quan n nhi u ơn v mà vư t quá thNm quy n gi i quy t ho c không i u ki n th c hi n thì Th trư ng ơn v ch trì ph i báo cáo, xu t Lãnh o y ban xem xét, quy t nh. i u 8. Quan h gi a V trư ng, Phó V trư ng và cán b , công ch c trong V 1. Các Phó V trư ng là ngư i giúp vi c V trư ng, ư c V trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a ơn v ư c B trư ng giao. 2. Phó V trư ng thay m t V trư ng ch o, gi i quy t các công vi c ho c nhi m v ư c V trư ng phân công và ch u trách nhi m trư c V trư ng v ch t lư ng, hi u qu công vi c ư c giao. 3. Tuỳ theo yêu c u công vi c c a V , V trư ng có th tr c ti p gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công cho các Phó V trư ng ho c i u ch nh công vi c c a các Phó V trư ng. 4. Các Phó V trư ng tr c ti p làm vi c v i chuyên viên ho c nhóm chuyên viên ph trách. Trong trư ng h p c n thi t, Phó V trư ng có th làm vi c tr c ti p v i các chuyên viên khác trong V v các v n có liên quan t i công vi c ư c phân công theo yêu c u nhi m v chung.
  6. 5. Lãnh o V t o i u ki n cho cán b , công ch c c a V h c t p nâng cao trình chuyên môn, văn hoá, chính tr góp ph n hoàn thành t t nhi m v c a ơn v và c a y ban. 6. Trong th i gian V trư ng i công tác v ng s y nhi m cho m t Phó V trư ng làm nhi m v thư ng tr c, thay m t V trư ng i u hành công vi c c a V . i u 9. Quan h gi a V trư ng v i Chi b , các t ch c qu n chúng trong V 1. V trư ng t o i u ki n thu n l i cho Chi b và các t ch c qu n chúng c a V ho t ng theo úng i u l , tôn ch , m c ích; ph i h p v i Chi b , các t ch c qu n chúng chăm lo và t o i u ki n làm vi c, h c t p và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v cho cán b , công ch c trong ơn v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng c a V , xây d ng n n n p văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính. 2. Cán b , công ch c là ng viên, oàn viên các t ch c oàn th gương m u hoàn thành t t công vi c ư c giao theo úng quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; nghiêm ch nh th c hi n các quy nh v nhi m v và trách nhi m c a ngư i ng viên, oàn viên và các quy nh có liên quan n công v c a cán b , công ch c; gi i quy t công vi c úng th t c và th i gian; ch u trách nhi m trư c Lãnh o ơn v v k t qu th c hi n công vi c ư c giao. Chương III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC C A V i u 10. Chương trình công tác 1. Căn c chương trình công tác c a y ban; ch c năng, nhi m v , quy n h n và các nhi m v ư c Lãnh o y ban giao, V trư ng có trách nhi m ch o ơn v xây d ng chương trình, k ho ch công tác c a V và t ch c th c hi n. Chương trình công tác ph i xác nh rõ nhi m v , trách nhi m n t ng cán b , công ch c, ng th i th hi n rõ l ch trình th c hi n công vi c, b o m ti n trình lãnh o c p trên xem xét theo chương trình công tác c a y ban. 2. Hàng tu n, tháng, quý, năm, Lãnh o V (V trư ng và các Phó V trư ng) có trách nhi m xây d ng chương trình công tác c a mình trong tu n, tháng, quý, năm k ti p báo cáo B trư ng, Ch nhi m và Phó Ch nhi m ph trách, g i cho Văn phòng t ng h p chung ng th i công khai cho cán b , công ch c trong V ư c bi t và th c hi n. 3. Căn c vào chương trình công tác c a V và công vi c ư c giao, cán b công ch c ch ng xây d ng k ho ch công tác theo tháng, quý, 6 tháng, năm trình lãnh o V ; ch ng gi i quy t công vi c và tham mưu cho lãnh o V k p th i gi i quy t các công vi c ư c phân công. i u 11. Theo dõi và ánh giá k t qu th c hi n chương trình công tác
  7. 1. V trư ng có trách nhi m theo dõi, ôn c, t o i u ki n ơn v hoàn thành chương trình, k ho ch công tác. 2. Hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm, V trư ng ch o ơn v rà soát, th ng kê ánh giá vi c th c hi n chương trình công tác c a V , t ng h p g i Văn phòng, V K ho ch - Tài chính báo cáo B trư ng, Ch nhi m v k t qu x lý các công vi c ư c giao. 3. Trư ng h p do nh ng khó khăn ch quan, khách quan không hoàn thành ư c công vi c theo ti n , k ho ch ã nh, ph i k p th i báo cáo Phó Ch nhi m ph trách và thông báo cho Văn phòng bi t i u ch nh chương trình chung và gi i pháp kh c ph c. Chương IV. TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C C A LÃNH OV i u 12. Cách th c gi i quy t công vi c c a Lãnh oV 1. V trư ng ph trách chung và xem xét, gi i quy t toàn b công vi c c a V theo ch c năng, nhi m v ư c B trư ng, Ch nhi m y ban giao. 2. Phó V trư ng xem xét, gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c công tác ư c V trư ng phân công ho c y quy n. 3. Các cách th c gi i quy t công vi c như i công tác và x lý công vi c t i cơ s , làm vi c tr c ti p v i các ơn v liên quan ho c ti p khách và các phương th c khác th c hi n theo quy nh hi n hành và Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c. i u 13. Th t c trình gi i quy t công vi c 1. Công văn, T trình Lãnh o y ban do V trư ng ký trình. 2. Phó V trư ng ư c ký trình Lãnh o y ban các văn b n khi ư c V trư ng y quy n. 3. Cán b , công ch c c a V d th o các văn b n trình do lãnh o V giao; không ư c tr c ti p ký trình các văn b n g i lãnh o y ban. i u 14. Ký và ban hành văn b n 1. V trư ng ư c ký th a l nh ho c th a y quy n B trư ng, Ch nhi m m t s lo i văn b n theo quy t nh riêng c a B trư ng, Ch nhi m. 2. V trư ng, Phó V trư ng (ký thay V trư ng khi V trư ng i v ng ho c ư c V trư ng y quy n) ký các văn b n hành chính thu c ch c năng, nhi m v c a V ư c B trư ng, Ch nhi m phân công, phân c p qu n lý. i u 15. Ki m tra, báo cáo vi c th c hi n các văn b n ã ban hành
  8. 1. Lãnh o ơn v có trách nhi m ki m tra trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và ki m tra vi c th c hi n các công vi c do Lãnh o y ban y quy n ho c giao ch trì. 2. V trư ng có trách nhi m ch o V thư ng xuyên t ch c t ki m tra vi c thi hành các văn b n, công vi c ư c giao t i ơn v , phát hi n các vư ng m c và xu t bi n pháp x lý k p th i. 3. nh kỳ theo quy nh báo cáo Lãnh o y ban v k t qu vi c thi hành các văn b n, các công vi c ư c Lãnh o y ban giao. Chương V. CH H P, H I TH O, I CÔNG TÁC VÀ BÁO CÁO i u 16. H p V 1. H p V gi i quy t các công vi c chuyên môn và các công vi c khác theo ch c năng, nhi m v c a ơn v ư c B trư ng, Ch nhi m giao. 2. Hàng tu n, lãnh o V t ch c h p giao ban ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tu n và tri n khai nhi m v trong tu n ti p theo. 3. Tu n u hàng tháng h p V ki m i m tình hình th c hi n công tác tháng trư c và k ho ch tri n khai nhi m v tháng ti p theo. 4. Trong trư ng h p c n thi t lãnh o V tri u t p h p t xu t. i u 17. H i ngh , h i th o: 1. T ch c các h i ngh , h i th o: a) Các h i ngh , h i th o do V ch trì ho c V tham mưu giúp Lãnh o y ban ch trì, Phó V trư ng và cán b , công ch c ư c V trư ng phân công th c hi n ph i chuNn b n i dung và k ho ch t ch c V trư ng trình lãnh o y ban phê duy t. b) Tri n khai h i ngh , h i th o th c hi n theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành và i u 23 Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c. 2. Tham d các cu c h p, h i ngh , h i th o: a) V trư ng ư c Lãnh o y ban c i d các cu c h p, h i ngh , h i th o, khi k t thúc ph i báo cáo k t qu v i lãnh o y ban và thông tin cho lãnh o V bi t trong cu c h p giao ban lãnh o V . b) Phó v trư ng d các cu c h p, h i ngh , h i th o khi ư c lãnh o y ban ho c V trư ng phân công, khi k t thúc ph i báo cáo k t qu v i lãnh o y ban và V trư ng.
  9. c) Cán b , công ch c ư c lãnh o V c i h p, d h i ngh , h i th o khi k t thúc ph i báo cáo k t qu h i ngh , h i th o v i lãnh o V . i u 18. i công tác a phương 1. Căn c vào chương trình công tác c a V và nhi m v ư c phân công, cán b , công ch c l p k ho ch và n i dung i công tác báo cáo lãnh o V trình lãnh o y ban. 2. Sau m i t công tác ph i có báo cáo b ng văn b n trình lãnh o V và y ban. 3. Các quy nh khác th c hi n theo i u 35 Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c. i u 19. i công tác nư c ngoài Th c hi n theo quy nh c a y ban Dân t c. i u 20. Ch thông tin, báo cáo 1. Ch thông tin: a) Lãnh o V có trách nhi m thông báo, t o i u ki n cán b , công ch c n m b t các thông tin v ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, c a y ban Dân t c liên quan n công vi c c a ơn v và c a ngành; v ho t ng c a y ban Dân t c, c a các V , ơn v tr c trong ngành; v ch , chính sách i v i cán b , công ch c … b) Cán b , công ch c trong V không ư c cung c p thông tin ho c t ý cung c p các thông tin n m trong danh m c bí m t Nhà nư c ho c thông tin v nh ng công vi c nh y c m ang trong quá trình x lý. c) Các n i dung khác th c hi n theo quy nh t i c a các i u 41, 42, 43 Quy ch làm vi c và Quy ch phát ngôn c a y ban Dân t c. 2. Ch báo cáo: a) Báo cáo nh kỳ và t xu t v i Lãnh o y ban: V th c hi n ch báo cáo theo quy nh chung, nh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hàng năm v i lãnh o y ban ho c t xu t khi Lãnh o y ban yêu c u. Vi c chuNn b báo cáo chung c a V do chuyên viên t ng h p c a V ti n hành; báo cáo chuyên ho c t xu t có th do các chuyên viên khác m nh n theo s phân công c a lãnh o V . Th i gian g i báo cáo (Văn phòng y ban, Lãnh o y ban) th c hi n theo kho n 1, i u 39 Quy ch làm vi c c a y ban Dân t c. b) Ch báo cáo c a các Phó V trư ng v i V trư ng:
  10. Phó V trư ng báo cáo k t qu và d ki n k ho ch ho t ng trong lĩnh v c mình ph trách cho V trư ng theo nh kỳ hàng tu n, tháng vào các cu c h p giao ban lãnh o V ng th i g i (b ng văn b n) cho chuyên viên t ng h p c a V xây d ng báo cáo chung c a V (theo nh kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm) g i Văn phòng y ban, Phó Ch nhi m ph trách theo quy nh. c) Ch báo cáo c a chuyên viên: Báo cáo tháng: Vào ngày 20 hàng tháng, các chuyên viên ph i báo cáo b ng văn b n v tình hình th c hi n công vi c ư c giao và k ho ch công tác tháng ti p theo, g i chuyên viên t ng h p xây d ng báo cáo công tác tháng c a V . Báo cáo Quý: Vào ngày 15 c a tháng cu i Quý, chuyên viên ph i báo cáo b ng văn b n v tình hình th c hi n công vi c theo k ho ch, nh ng v n còn t n t i, ki n ngh , xu t v i lãnh o V và k ho ch công tác trong Quý ti p theo g i chuyên viên t ng h p xây d ng báo cáo chung c a V . Báo cáo 6 tháng; báo cáo năm: Vào ngày 10 c a tháng 6 và tháng 12, chuyên viên ph i báo cáo b ng văn b n v tình hình th c hi n công vi c trong 6 tháng; c năm theo k ho ch, nh ng v n còn t n t i, ki n ngh , xu t v i lãnh o V và k ho ch công tác 6 tháng cu i năm; d ki n chương trình, n i dung công tác c a năm t i g i chuyên viên t ng h p xây d ng báo cáo 6 tháng; báo cáo năm c a V . Chuyên viên không ư c tr c ti p báo cáo v i lãnh o y ban v công vi c c a V khi chưa ư c lãnh o V ng ý ho c không có yêu c u c a lãnh o y ban. Chương VI. T CH C TH C HI N i u 21. T ch c th c hi n 1. Lãnh o, các chuyên viên V Tuyên truy n ch u trách nhi m ch p hành úng và y các quy nh trong Quy ch này. 2. Căn c theo Quy ch này, các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch ng ph i h p cùng v i V Tuyên truy n gi i quy t công vi c. 3. Trong quá trình th c hi n Quý ch , n u có nh ng v n gì phát sinh, vư ng m c, V trư ng V Tuyên truy n có trách nhi m ph i h p v i V trư ng V T ch c Cán b t ng h p, trình B trư ng, Ch nhi m y ban xem xét, s a i.
Đồng bộ tài khoản