Quyết định số 1774/1997/QĐ/KHKT-PCVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 1774/1997/QĐ/KHKT-PCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1774/1997/QĐ/KHKT-PCVT về Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hoá trong nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1774/1997/QĐ/KHKT-PCVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1774/1997/Q /KHKT-PCVT Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 1997 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH VI C KI M TRA CH T LƯ NG CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T L P RÁP THEO THI T K VÀ MANG NHÃN HI U HÀNG HOÁ TRONG NƯ C B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph , quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông V n t i; Căn c m c 3 i u 3 và M c 4 i u 4 Ngh nh s 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 c a Chính ph qui nh phân công trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c Quy t nh 75/TTg ngày 3 tháng 2 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c ăng ki m Vi t Nam; Căn c Thông tư s 1192/KCM-GTVT ngày 12 tháng 6 năm 1996 c a Liên B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Giao thông v n t i hư ng d n th c hi n Ngh nh 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 v vi c phân công qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Xét ngh c a ông V trư ng V Khoa h c k thu t và ông V trư ng V Pháp ch - V n t i. QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo quy t nh này "Qui nh vi c ki m tra ch t lư ng các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá trong nư c". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. Các qui nh trư c ây trái v i quy t nh này u bãi b . i u 3: Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Khoa h c k thu t, V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này.
 2. Lã Ng c Khuê ( ã ký) QUI NNH V VI C KI M TRA CH T LƯ NG CÁC LO I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Ư C S N XU T L P RÁP THEO THI T K VÀ MANG NHÃN HI U HÀNG HOÁ TRONG NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1774 Q /KHKT-PCVT ngày 16 tháng 7 năm 1997 c a B Giao thông V n t i) 1. Quy nh chung 1.1. Thu t ng dùng trong qui nh này ư c hi u như sau: 1.1.1. Phương ti n cơ gi i ư ng b bao g m: - Các lo i ô tô ch ngư i; - Các lo i ô tô t i ch hàng hoá; - Các lo i ô tô chuyên dùng (ô tô c n cNu, ôtô c u thương, ô tô ch nh a ư ng nóng l ng, ô tô ch bê tông tươi...); - Sơ mi rơ moóc (n a rơ moóc) và rơ moóc; - Các lo i mô tô 2 bánh, 3 bánh, các lo i xe lam, xe xích lô máy; - Các lo i xe, máy thi công có nhu c u lưu hành trên ư ng giao thông công c ng; 1.1.2. T ng thành và h th ng chính c a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b (g i chung là t ng thành) bao g m: - i v i ô tô: + ng cơ + Khung xe + H th ng truy n l c (ly h p, h p s , tr c các ăng, c u ch ng) + H th ng chuy n ng (bánh xe, c u b ng) + H th ng treo + H th ng phanh
 3. + H th ng lái + Bu ng lái, thân xe, thùng hàng, thúng t + H th ng i n - i v i mô tô xe máy: + ng cơ + Khung xe + H th ng phanh + H th ng lái (càng phu c, ghi ông, gi m ch n) + H th ng i n 1.1.3. Phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t, l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá trong nư c ư c hi u là: S d ng toàn b các chi ti t t ng thành m i 100% t ngu n nh p ngo i s n xu t trong nư c l p ráp thành phương ti n cơ gi i ư ng b theo thi t k , qui trình công ngh mang nhãn hi u hàng hoá trong nư c. 1.2. i tư ng ph m vi áp d ng 1.2.1. Vi c ti n hành s n xu t, l p ráp các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b theo thi t k và nhãn hi u hàng hoá trong nư c u ch u s ki m tra ch t lư ng s n phNm theo các i u kho n c a Qui nh này. 1.2.2. Vi c ki m tra ch t lư ng các phương ti n cơ gi i ư ng b ư c s n xu t và l p ráp theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá c a nư c ngoài và các phương ti n cơ gi i ư ng b ư c c i t o, th c hi n theo các Quy t nh s 1259 Q /KHKT - PCVT và Quy t nh s 1260 Q /KHKT-PCVT ngày 04 tháng 6 năm 1996 c a B trư ng B Giao thông V n t i. 1.2.3. Qui nh này không áp d ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích m b o an ninh và tr t t xã h i c a ngành Công an. 2. Quy nh v vi c ăng ký: 2.1. Các cơ s s n xu t khi có nhu c u s n xu t ho c l p ráp cung ng ra th trư ng trong ho c ngoài nư c các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá trong nư c ph i ti n hành ăng ký t i C c ăng ki m Vi t Nam ( KVN) làm cơ s cho vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm. 2.2. H sơ xin ăng ký bao g m: - B n khai ăng ký s n xu t l p ráp (Ph l c 1 và 2)
 4. - H sơ thi t k sơ b - Nhãn hi u hàng hoá - B n thông s , tính năng k thu t c a t ng thành nh p ngo i ho c ch t o trong nư c. - Gi y phép hành ngh s n xu t s n phNm công nghi p GTVT ho c gi y phép u tư l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b . 2.3. Sau 15 ngày k t khi nh n h sơ ăng ký h p l C c KVN ph i c p ch ng nh n ăng ký s n xu t l p ráp. 3. Qui nh v thi t k và th m nh thi t k 3.1. H sơ xin thNm nh thi t k bao g m: - T trình xin thNm nh thi t k c a cơ s s n xu t - B n thuy t minh t ng th - B n thuy t minh tính toán - B n v t ng th - B n v các t ng thành chính i v i các t ng thành s n xu t trong nư c. Các h sơ nói trên ư c l p b i cơ s ư c phép hành ngh thi t k các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b và l p thành 03 b g i v C c KVN. 3.2. C c KVN là cơ quan thNm nh thi t k ch u trách nhi m v n i dung thNm nh c a mình, m b o cho phương ti n sau khi s n xu t ph i áp ng ư c các yêu c u chính sau ây: + Phù h p v i quy ho ch và ch trương c a B Giao thông v n t i v vi c phát tri n các lo i hình phương ti n cơ gi i ư ng b . + Phù h p v i các quy nh v t i tr ng tr c, kích thư c gi i h n c a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b ho t ng trên m ng lư i ư ng b Vi t Nam. + B o m áp ng m i yêu c u v kinh t k thu t và ch t lư ng c a phương ti n c bi t là Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 4. Qui nh v trách nhi m c a cơ s s n xu t 4.1. Cơ s s n xu t ph i ch u trách nhi m: - Sau khi thi t k ã ư c thNm nh, cơ s s n xu t có trách nhi m xây d ng thi t k công ngh , tiêu chuNn ch t lư ng và qui trình ki m tra ch t lư ng c a các công o n s n xu t tương ng.
 5. - S n xu t l p ráp ph i theo úng thi t k ư c thNm nh và các qui trình công ngh , qui trình ki m tra ch t lư ng s n phNm. - Ph i ti n hành ki m tra ch t lư ng s n phNm theo t ng công o n và ki m tra ch t lư ng toàn b phương ti n ã ư c s n xu t, l p ráp theo qui nh hi n hành. - Ch p hành m i ý ki n k t lu n có liên quan c a H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm và s ch o c a C c ăng ki m Vi t Nam v các bi n pháp m b o và tăng cư ng ch t lư ng s n phNm. - ăng ký ch t lư ng, nhãn hi u hàng hoá theo qui nh. 4.2. i v i lo t s n phNm u tiên, cơ s s n xu t có trách nhi m theo dõi t ng h p tình hình ch t lư ng c a lo t s n phNm ó hoàn thi n thi t k k thu t, thi t k công ngh qui trình ki m tra ch t lư ng báo cáo v C c KVN làm căn c cho vi c c p phép s n xu t hàng lo t. 4.3. i v i lo t s n phNm ã ư c phép s n xu t hàng lo t, cơ s s n xu t có trách nhi m m b o ch t lư ng s n phNm m t cách n nh. 5. Qui nh v ki m tra ch t lư ng s n ph m 5.1. H sơ ngh ki m tra ch t lư ng s n phNm g i v C c KVN g m có: - Tiêu chuNn ch t lư ng và qui trình ki m tra ch t lư ng s n phNm (nói m c 4.1) - K t qu ki m tra ch t lư ng s n phNm i v i các t ng thành ư c s n xu t trong nư c bao g m các t ng thành do cơ s s n xu t t ch t o ho c do cơ s khác s n xu t. Trư ng h p các t ng thành do cơ s t ch t o chưa k p làm th t c và ki m tra ch t lư ng b i cơ quan ki m tra ch t lư ng có thNm quy n thì có th k t h p ti n hành vi c ki m tra ch t lư ng các t ng thành ó khi th c hi n vi c ki m tra ch t lư ng toàn phương ti n như nói m c 5.2.3 dư i ây. - Ch ng t nh p khNu và ch ng ch ch t lư ng c a nhà s n xu t nư c ngoài i v i các t ng thành nh p khNu (m i 100%) ư c s d ng s n xu t, l p ráp phương ti n. 5.2. Trình t ki m tra ch t lư ng s n phNm lo t u tiên: 5.2.1. Ki m tra ch t lư ng s n phNm lo t u tiên - Khi hoàn thành s n phNm s 01 c a lo t s n phNm u tiên, cơ s s n xu t ph i l p h sơ theo qui nh t i m c 5.1 g i v C c ăng ki m Vi t Nam ti n hành th t c ki m tra ch t lư ng cho s n phNm nói trên. - i v i s n phNm s 01 thu c lo t s n phNm u tiên do H i ng ki m tra ch t lư ng c a B GTVT ki m tra. Thành ph n H i ng g m có các thành viên sau ây: - i i n C c KVN, Ch t ch H i ng
 6. - i di n V KHKT, U viên - i di n C c BVN, U viên Khi c n thi t C c KVN báo cáo B GTVT ra quy t nh b sung các thành viên khác c a H i ng. 5.2.2. H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm c a B GTVT làm vi c theo nguyên t c th ng nh t. Trong trư ng h p có ý ki n khác nhau thì Ch t ch H i ng có ý ki n quy t nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. 5.2.3. H i ng ki m tra ch t lư ng ti n hành các công vi c sau ây: - Ki m tra ch t lư ng các t ng thành c a s n phNm do cơ s s n xu t l p ráp t ch t o mà chưa k p làm th t c ki m tra ch t lư ng ưa vào s n xu t, l p ráp phương ti n (như nói m c 5.1 trên ây). - Căn c vào thi t k ã thNm nh ki m tra tính năng kinh t k thu t c a s n phNm ư c s n xu t t i cơ s . - Ki m tra an toàn k thu t c a phương ti n theo tiêu chuNn an toàn k thu t vào b o v môi trư ng c a B GTVT qui nh. - Khi phát hi n nh ng trư ng h p b t h p lý trong thi t k c n yêu c u s a i, b sung, hoàn ch nh l i làm cơ s cho vi c hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng c a các s n phNm ti p theo. - L p biên b n ki m tra ánh giá ch t lư ng s n phNm. 5.2.4. Tuỳ theo m c ph c t p c a s n phNm, H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm c a B GTVT ki n ngh v i C c trư ng C c KVN qui nh c th s lư ng s n phNm cho lo t u tiên; qui nh n i dung, th i gian, theo dõi ch t lư ng c a lo t s n phNm ó i v i cơ s s n xu t. 5.2.5. Ch t ch H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm c a B GTVT ch u trách nhi m v k t lu n ch t lư ng s n phNm lo t u tiên c a cơ s s n xu t. 5.2.6. C c K VN căn c vào k t lu n c a H i ng ki m tra ch t lư ng s n phNm c p gi y ch ng nh n cho s n phNm lo t u tiên thu c ki u lo i ã ăng ký. B n sao gi y ch ng nh n này do C c ăng ki m Vi t Nam c p và ư c ánh s th t t s 01 n s cu i cùng tương ng v i s lư ng c a lo t s n phNm u tiên theo quy nh c a C c ăng ki m Vi t Nam. Các b n sao gi y ch ng nh n này có giá tr làm th t c ăng ký, ki m nh an toàn k thu t ư c phép lưu hành cho các s n phNm thu c lo t u tiên. 5.3. Ki m tra ch t lư ng s n phNm s n xu t hàng lo t 5.3.1. C c KVN căn c vào k t lu n c a H i ng và báo cáo k t qu theo dõi v ch t lư ng s n phNm lo t u tiên cùng v i báo cáo v vi c tăng cư ng và m b o ch t lư ng c a các s n phNm ã ư c s n xu t ti p theo c a cơ s s n xu t, ti n hành ki m tra l i ch t lư ng c a s n phNm theo trình t nói t i i u 5.2.3 c p gi y ch ng nh n ch t lư ng cho lo t s n phNm s n xu t hàng lo t, gi y ch ng nh n này có giá tr
 7. làm th t c ăng ký ch t lư ng hàng hoá v i T ng c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng Nhà nư c. C c KVN ch u trách nhi m nh kỳ ki m tra ch t lư ng i v i s n phNm s n xu t hàng lo t. 5.3.2. Sau khi ư c c p ch ng nh n ch t lư ng cho s n phNm s n xu t hàng lo t, cơ s s n xu t ư c phép t nghi m thu và l p phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng cho các s n phNm ư c s n xu t hàng lo t và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình. Phi u ki m tra ch t lư ng cho t ng s n phNm c a c s s n xu t ph i ghi rõ s máy, s khung và ph i ăng ký t i C c KVN. 5.3.3. Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c a cơ s s n xu t kèm v i b n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng c a lo t s n phNm tương ng do C c KVN c p (theo qui nh t i m c 5.3.1) ư c dùng làm các th t c ăng ký phương ti n, ki m nh an toàn k thu t ư c phép lưu hành ho c làm th t c xu t khNu. 5.4. Cơ s s n xu t có trách nhi m giao cho khách hàng ho c ch phương ti n 02 b h sơ làm các th t c sau: - 01 b h sơ làm th t c ăng ký phương ti n. - 01 b h sơ dùng vào vi c ki m nh an toàn k thu t ư c phép lưu hành. M i b h sơ nói trên g m có: - B n sao gi y ch ng nh n ch t lư ng s n phNm lo t u tiên ho c lo t s n phNm hàng lo t do C c KVN c p. - Phi u ki m tra ch t lư ng xu t xư ng c a cơ s s n xu t (như ã nêu t i m c 5.3.3). - B n gi i thi u các ch tiêu kinh t k thu t c a phương ti n. - Tài li u k thu t có liên quan ph c v cho vi c khai thác, s a ch a phương ti n. 5.5. i v i các lo i s n phNm s n xu t cùng ch ng lo i, cùng lo i thi t k nhưng khác nhãn hi u v i lo t s n phNm u tiên (ghi t i m c 5.2.1) thì vi c ki m tra ch t lư ng s n phNm s do C c KVN ch u trách nhi m th c hi n theo các n i dung t i qui nh này. 6. i u kho n thi hành 6.1. Trong quá trình th c hi n n u cơ s có vi ph m các i u c a qui nh này s b x lý tuỳ theo m c vi ph m như sau: - Thu h i gi y ch ng nh n ăng ký ch t lư ng s n phNm. - B i hoàn thi t h i cho ch s h u phương ti n do ch t lư ng không m b o gây nên.
 8. 6.2. Qui nh này có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì c n thay i các ơn v có ý ki n b ng văn b n g i v B GTVT (Qua V KHKT) xem xét và ch nh lý k p th i. PH L C 1 S D NG CHO CÁC LO I PHƯƠNG TI N T 3 BÁNH TR LÊN TÊN CƠ S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T S N XU T NAM c l p - T do - H nh phúc S ........ .....ngày.... tháng.... năm 199 B N KHAI ĂNG KÝ S N XU T L P RÁP PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B (Theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá trong nư c) Kính g i:...................................................... 1- Tên doanh nghi p xin ăng ký: Tên giao d ch: i di n cho doanh nghi p: Ch c danh: Quy t nh thành l p ho c gi y phép u tư s : Gi y phép hành ngh s : Tr s chính: i n tho i: Fax Telex Tài kho n s : t i: V n pháp nh c a doanh nghi p: VN (USD) 2- N i dung xin phép s n xu t, l p ráp: Lo i phương ti n: Nhãn hi u: Cơ quan thi t k : Cách ánh s khung:
 9. Cách ánh s máy: D ki n th i gian s n xu t lo i th nghi m s n phNm này: D ki n s lư ng s n xu t lo t th nghi m s n phNm này: D ki n th i gian s n xu t hàng lo i (s n xu t n nh) s n phNm này: D ki n s n lư ng khi s n xu t hàng lo t: CÁC THÔNG S VÀ C TÍNH K THU T CƠ B N C A PHƯƠNG TI N Tr ng lư ng b n thân (KG) Phân b lên c u trư c: C u sau: Tr ng t i cho phép (KG): S ngư i cho phép ch (k c ngư i lái): Tr ng lư ng toàn b (KG): Phân b lên c u trư c: C u sau: Trong lư ng cho phép c a moóc kéo theo (KG): Công th c bánh xe: Kho ng sáng g m xe (mm): Kích thư c xe - Dài x R ng x Cao (mm): Chi u dài cơ s (mm): V t bánh xe trư c/sau (mm): Kích thư c thùng xe - Dài x r ng x cao(mm): V n t c l n nh t khi toàn t i (Km/h): Góc d c l n nh t xe vư t ư c (%): Bán kính quay vòng nh nh t (m): Lo i nhiên li u: Tiêu hao nhiên li u (1/100km) CÁC THÔNG S VÀ C TÍNH K THU T C A CÁC H TH NG, T NG THÀNH, C M CHI TI T.... T ng thành, Nơi SX Tính năng k thu t c m chi ti t nhãn hi u Khung, v , bu ng lái, thùng hàng Khung xe Thân v , bu ng lái Thùng hàng ng cơ: Ki u: Lo i
 10. ư ng kính xi lanh Hành trình Pít tông (mm) (mm): Th tích làm vi c T s nén: (cm3): Công su t l n nh t (kW/ s vòng quay (vòng/phút): Mô men l n nh t (N.m)/s vòng quay (vòng/phút): T c không t i nh nh t (vòng/phút): Truy n l c và h th ng chuy n ng Ly h p Ki u lo i: D n ng ly h p H ps Ki u lo i: i u khi n h p s : T s truy n các tay s : Truy n ng Ki u lo i: các ăng C u ch ng V trí, t s truy n: C ub ng Bánh trư c C vành: Ký hi u l p: áp su t l p: Bánh sau C vành: Ký hi u l p: áp su t l p: H th ng lái Cơ c u lái Ki u và t s truy n: D n ng lái Ki u lo i: ch m bánh trư c (mm): Góc nghiêng ngoài bánh trư c ( ): Góc nghiêng trong m t ph ng d c c a tr quay
 11. lái ( ): Góc nghiêng trong m t ph ng ngang c a tr quay lái ( ): H th ng phanh Phanh chính Ki u lo i: D n ng Phanh tay Ki u lo i: D n ng H th ng treo B ph n àn h i Ki u lo i: trư c B ph n àn h i Ki u lo i: sau Gi m ch n B ph n hư ng Thi t b i n i n áp nh m c ác quy Dung lư ng: Máy phát i n áp - Dòng i n: Kh i ng i n áp - Công su t: Trang b thêm CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG C A PHƯƠNG TI N * S Tên ch tiêu ch t lư ng ơn v M c ch t Phương TT tính lư ng ăng ký pháp th 1 - L c phanh bánh trư c N (KG) 2 Chênh l ch gi a 2 bên bánh N (KG) 3 - L c phanh bánh sau N (KG) 4 Chênh l ch gi a 2 bên bánh N (KG) 5 - Hi u qu phanh toàn b : (%) 6 - L c phanh tay N (KG) 7 - trư t ngang m/km 8 - sáng èn pha cd
 12. 9 - Còi cB 10 - Sai s c a ng h t c % (km) 11 - Thành ph n khí x 12 - n dB Ghi chú: * - Không dư i m c quy nh c a Tiêu chu n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a B Giao thông V n t i. Chúng tôi xin cam oan l i khai trong ơn là trung th c và ch u trách nhi m v l i khai này. Khi ư c phép s n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b Công ty........ xin cam k t th c hi n y các i u sau: 1- Tuân th pháp lu t Vi t Nam, th c hi n y m i chính sách v thu . 2- Th c hi n úng các quy nh v s n xu t công nghi p, v b o v môi trư ng c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3- Th c hi n úng các quy nh, các Tiêu chuNn, Quy trình, Quy ph m k thu t v s n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b c a B Giao thông V n t i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 4- Th c hi n úng ch b o hành và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình s n xu t. i di n cho Doanh nghi p (Ký tên và óng d u) PH L C 2 S D NG CHO MÔ TÔ 2 BÁNH TÊN CƠ S C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T S N XU T NAM c l p - T do - H nh phúc S ........ .....ngày.... tháng.... năm 199 B N KHAI ĂNG KÝ S N XU T L P RÁP MÔ TÔ 2 BÁNH (Theo thi t k và mang nhãn hi u hàng hoá trong nư c) Kính g i:...................................................... 1- Tên doanh nghi p xin ăng ký: Tên giao d ch:
 13. i di n cho doanh nghi p: Ch c danh: Quy t nh thành l p ho c gi y phép u tư s : Gi y phép hành ngh s : Tr s chính: i n tho i: Fax Telex Tài kho n s : t i: V n pháp nh c a doanh nghi p: VN (USD) 2- N i dung xin phép s n xu t, l p ráp: Lo i phương ti n: Nhãn hi u: Cơ quan thi t k : Cách ánh s khung: Cách ánh s máy: D ki n th i gian s n xu t lo i th nghi m s n phNm này: D ki n s lư ng s n xu t lo t th nghi m s n phNm này: D ki n th i gian s n xu t hàng lo i (s n xu t n nh) s n phNm này: D ki n s n lư ng khi s n xu t hàng lo t: CÁC THÔNG S VÀ C TÍNH K THU T CƠ B N C A PHƯƠNG TI N Tr ng lư ng b n thân (KG) Phân b lên bánh trư c: Bánh sau: Tr ng t i (s ngư i) cho phép ch : Tr ng lư ng toàn b (KG): Phân b lên bánh trư c: Bánh sau: Công th c bánh xe: Kho ng sáng g m xe (mm): Kích thư c xe - Dài x R ng x Cao (mm): Chi u dài cơ s (mm): Kho ng sáng g m xe (mm): V n t c l n nh t khi toàn t i (Km/h): Góc d c l n nh t xe vư t ư c (%):
 14. Bán kính quay vòng nh nh t (m): Lo i nhiên li u: Tiêu hao nhiên li u (1/100km) CÁC THÔNG S VÀ C TÍNH K THU T C A CÁC H TH NG, T NG THÀNH, C M CHI TI T.... T ng thành, Nơi SX Tính năng k thu t c m chi ti t nhãn hi u Khung xe ng cơ: Ki u: Lo i ư ng kính xi lanh Hành trình Pít tông (mm) (mm): Th tích làm vi c T s nén: (cm3): Công su t l n nh t (kW/ s vòng quay (vòng/phút): Mô men l n nh t (N.m)/s vòng quay (vòng/phút): T c không t i nh nh t (vòng/phút): Truy n l c và h th ng chuy n ng Ly h p Ki u lo i: D n ng ly h p H ps Ki u lo i: i u khi n h p s : T s truy n các tay s : Truy n ng Ki u lo i: các ăng Bánh trư c C vành: Ký hi u l p: áp su t l p: Bánh sau C vành: Ký hi u l p: áp su t l p:
 15. H th ng lái Góc quay l n nh t c a tay lái sang ph i/trái: Góc nghiêng c a tr c lái: H th ng phanh Phanh trư c Ki u lo i: D n ng Phanh sau Ki u lo i: D n ng H th ng treo Treo trư c Ki u lo i: - Gi m ch n Treo sau Ki u lo i: Gi m ch n B ph n hư ng Thi t b i n i n áp nh m c ác quy Dung lư ng: Máy phát i n áp - Dòng i n: Kh i ng i n áp - Công su t: Trang b thêm CÁC CH TIÊU CH T LƯ NG C A PHƯƠNG TI N * S Tên ch tiêu ch t lư ng ơn v M c ch t Phương TT tính lư ng ăng ký pháp th 1 - L c phanh bánh trư c N (KG) 2 - L c phanh bánh sau N (KG) 3 - Hi u qu phanh toàn b : (%) 4 - sáng èn pha cd 5 - Còi cB 6 - Sai s c a ng h t c % (km) 7 - Thành ph n khí x 8 - n dB
 16. Ghi chú: * - Không dư i m c quy nh c a Tiêu chu n an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a B Giao thông V n t i. Chúng tôi xin cam oan l i khai trong ơn là trung th c và ch u trách nhi m v l i khai này. Khi ư c phép s n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b Công ty........ xin cam k t th c hi n y các i u sau: 1- Tuân th pháp lu t Vi t Nam, th c hi n y m i chính sách v thu . 2- Th c hi n úng các quy nh v s n xu t công nghi p, v b o v môi trư ng c a Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 3- Th c hi n úng các quy nh, các Tiêu chuNn, Quy trình, Quy ph m k thu t v s n xu t, l p ráp phương ti n cơ gi i ư ng b c a B Giao thông V n t i Nhà nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. 4- Th c hi n úng ch b o hành và ch u trách nhi m v ch t lư ng s n phNm c a mình s n xu t. i di n cho Doanh nghi p (Ký tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản