Quyết định số 1777/QĐ-BTP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 1777/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1777/QĐ-BTP về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1777/QĐ-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1777/Q -BTP Hà N i, ngày 14 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V VI C T CH C H I NGHN GIAO BAN CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG U NĂM 2009 B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c yêu c u, nhi m v công tác tư pháp năm 2009; Xét ngh c a Chánh Văn phòng B Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. T ch c H i ngh giao ban ánh giá k t qu th c hi n nhi m v công tác tư pháp 6 tháng u năm, ch o th c hi n nhi m v công tác 6 tháng cu i năm 2009, trong ó t p trung sâu vào các nhi m v theo Chương trình công tác tr ng tâm c a ngành Tư pháp năm 2009. i u 2. Hình th c, a i m và th i gian t ch c H i ngh 1. H i ngh ư c t ch c b ng hình th c giao ban i n t a phương ti n. 2. Các i m c u H i ngh ư c t t i các t nh, thành ph : Hà N i, Yên Bái, Qu ng Bình, Khánh Hòa, kL k, thành ph H Chí Minh, C n Thơ (07 i m c u). 3. H i ngh ư c t ch c trong th i gian 01 ngày (23 tháng 7 năm 2009). i u 3. Thành ph n, s lư ng i bi u và kinh phí t ch c H i ngh 1. Thành ph n i bi u d H i ngh g m: Lãnh o B Tư pháp; Th trư ng các ơn v thu c B ; Ban Thư ký giúp vi c Lãnh o B ; Giám c, Chánh Văn phòng các S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s c p t nh; m t s lãnh o c p phòng c a Văn phòng B ; phóng viên m t s Báo, ài Trung ương và a phương nơi t i m c u H i ngh (t ng s i bi u d H i ngh kho ng 250 ngư i; nhân viên lái xe và các chuyên viên, nhân viên ph c v H i ngh kho ng 80 ngư i). 2. Kinh phí t ch c H i ngh : th c hi n theo ch tài chính hi n hành. i u 4. T ch c i u hành H i ngh
  2. 1. B trư ng và các ng chí Th trư ng B Tư pháp ch trì, i u hành toàn b H i ngh t i i m c u Hà N i. 2. Th trư ng m t s ơn v thu c B tham d và ch trì, i u hành H i ngh t i các i m c u theo s phân công, i u hành c a Lãnh o B (có B n phân công i u hành và tham d H i ngh kèm theo). 3. Văn phòng B có trách nhi m xây d ng Chương trình t ch c H i ngh ; C c Công ngh thông tin ch trì, ph i h p v i Văn phòng B chuNn b các i u ki n k thu t c n thi t t ch c H i ngh ; t p hu n, hư ng d n s d ng các thi t b k thu t liên quan n vi c t ch c i u hành H i ngh . i u 5. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Như i u 5; - B trư ng ( báo cáo); - Các Th trư ng ( bi t); - Lưu: VT, TH. Hoàng Th Liên B N PHÂN CÔNG I U HÀNH VÀ THAM D H I NGHN GIAO BAN TR C TUY N CÔNG TÁC TƯ PHÁP 6 THÁNG U NĂM 2009 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1777/Q -BTP Ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a B trư ng B Tư pháp) STT i mc u Ngư i ch trì và i bi u tham d Ghi chú H i ngh i u hành 1 Hà N i B trư ng và các - B Tư pháp; Th trư ng - Thành ph Hà N i, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Th , Vĩnh Phúc, L ng Sơn, B c Ninh, B c Giang, H i Phòng, Qu ng Ninh, Thái Bình, H i Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nam, Nam nh. 2 Yên Bái Yên Bái, i n Biên, Sơn La, Lai V trư ng V Thi Châu, Lào Cai, Cao B ng, B c K n. ua - Khen thư ng
  3. Qu ng Bình, Ngh An, Hà Tĩnh, 3 Qu ng C c trư ng C c Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu . Bình Thi hành án dân s Khánh Hòa, à N ng, Qu ng Nam, 4 Khánh Hòa V trư ng V T Qu ng Ngãi, Phú Yên, Bình nh, ch c cán b Ninh Thu n, Bình Thu n. 5 kL k Chánh Thanh tra kL k, Kon Tum, Gia Lai, ăk B Nông, Lâm ng. 6 Tp. H Chí - Cơ quan i di n c a BTP t i Minh Lãnh o Cơ thành ph H Chí Minh; quan i di n c a B Tư pháp t i - Thành ph H Chí Minh, Bình thành ph H Chí Phư c, ng Nai, Bình Dương, Bà Minh R a - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Ti n Giang, Vĩnh Long, B n Tre. 7 C n Thơ Lãnh o Cơ C n Thơ, ng Tháp, Trà Vinh, Sóc quan i di n c a Trăng, An Giang, Kiên Giang, H u B Tư pháp t i Giang, B c Liêu, Cà Mau. thành ph H Chí Minh
Đồng bộ tài khoản