Quyết định số 1777/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định số 1777/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1777/QĐ-UB về việc triệu tập cán bộ công chức tham dự khoá học ứng dụng tin học Đợt 1 theo Đề án 112 Chính phủ do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1777/QĐ-UB

  1. T NH AN GIANG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ******* S : 1777/QĐ-UB An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2005 QUY T Đ NH 1777/QĐ-UB NGÀY 21/6/2005 TRI U T P CÁN B CÔNG CH C THAM D KHOÁ H C NG D NG TIN H C Đ T 1 THEO Đ ÁN 112 CHÍNH PH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân đư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Công văn s 176/CV-BĐH112CP ngày 04/4/2005 c a Ban Đi u hành Đ án 112 Chính ph v vi c hư ng d n xây d ng và th c hi n k ho ch đào t o tin h c cho cán b công ch c; Căn c Công văn s 1359/CV-UB ngày 25/5/2005 c a y ban nhân dân t nh v vi c t ch c đào t o theo Đ án 112 Chính ph ; Căn c danh sách đăng ký h c viên tham d đào t o c a các đơn v ; Xét đ ngh c a Chánh Văn phòng UBND t nh An Giang. QUY T Đ NH Đi u 1: Tri u t p 248 cán b công ch c tham d đào t o ng d ng tin h c đ t 1 t ngày 27/6/2005 đ n ngày 29/7/2005 như danh sách phân b s lư ng t ng đơn v ( danh sách đính kèm). Đi u 2: Th trư ng các cơ quan có tên ra quy t đ nh c đúng s lư ng cán b công ch c c a đơn v tham gia đ t đào t o này. Đi u 3: Văn phòng UBND t nh và Trung tâm Tin h c t nh có trách nhi m t p h p danh sách h c viên phân b cho các đơn v đào t o theo k ho ch; Đi u 4: Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám đ c Trung tâm Tin h c t nh, Th trư ng các S , ban, ngành, huy n, th , thành ph liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Quy t đ nh có hi u l c k t ngày ký./. KT.CH T CH PHÓ CH T CH Lê Minh Tùng DANH SÁCH PHÂN B S LƯ NG CB-CC T NG ĐƠN V ( Kèm theo Quy t đ nh s : 1777/QĐ-UBND ngày 21/6/2005 c a Ch t ch UBND t nh An Giang ) STT Tên đơn v T ng s S lư ng
  2. L p ngày L p đêm 1 S Giao Thông V n t i 3 1 2 2 Thanh Tra t nh 10 3 7 3 Văn phòng HĐND 4 2 2 4 Vi n Ki m Sát 5 3 2 5 S Xây D ng 3 1 2 6 S YT 5 3 2 7 Liên minh H p tác xã 5 3 2 8 Báo An Giang 5 3 2 9 UB Dân s , Gia đình, Tr em 3 1 2 10 S Tư pháp 6 2 4 11 S Tài Chính 6 3 3 12 C c H i quan 5 2 3 13 Ngân hàng Nhà nư c 10 5 5 14 B o hi m Xã h i 5 3 2 15 S Tài nguyên và Môi trư ng 4 2 2 16 S Nông nghi p và PTNT 8 5 3 17 S Giáo d c và Đào t o 5 2 3 18 S LĐTBXH & Trư ng ngh 8 6 2 19 S Công nghi p 5 3 2 20 C c thu 9 6 3 21 Ban Qu n lý khu công nghi p 4 2 2 22 S Văn hóa Thông tin 6 3 3 23 UBND huy n Châu Phú 6 6 - 24 UBND huy n Tho i Sơn 4 4 - 25 UBND huy n Tân Châu 6 6 - 26 UBND Thành ph Long Xuyên 20 20 - 27 UBND huy n Tri Tôn 10 10 - 28 UBND huy n Phú Tân 10 10 - 29 UBND huy n Châu Thành 10 10 - 30 UBND huy n T nh Biên 10 10 - 31 UBND TX Châu Đ c 48 24 24 T ng s h c viên 248 188 60
Đồng bộ tài khoản