Quyết định số 1777/QĐ-UB

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 1777/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1777/QĐ-UB về việc triệu tập cán bộ công chức tham dự khoá học ứng dụng tin học Đợt 1 theo Đề án 112 Chính phủ do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1777/QĐ-UB

  1. TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ***** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 1777/QĐ-UB An Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH 1777/QĐ-UB NGÀY 21/6/2005 TRIỆU TẬP CÁN BỘ CÔNG CHỨC THAM DỰ KHOÁ HỌC ỨNG DỤNG TIN HỌC ĐỢT 1 THEO ĐỀ ÁN 112 CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Công văn số 176/CV-BĐH112CP ngày 04/4/2005 của Ban Điều hành Đề án 112 Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo tin học cho cán bộ công chức; Căn cứ Công văn số 1359/CV-UB ngày 25/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức đào tạo theo Đề án 112 Chính phủ; Căn cứ danh sách đăng ký học viên tham dự đào tạo của các đơn vị; Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Triệu tập 248 cán bộ công chức tham dự đào tạo ứng dụng tin học đợt 1 từ ngày 27/6/2005 đến ngày 29/7/2005 như danh sách phân bổ số lượng từng đơn vị ( danh sách đính kèm). Điều 2: Thủ trưởng các cơ quan có tên ra quyết định cử đúng số lượng cán bộ công chức của đơn vị tham gia đợt đào tạo này. Điều 3: Văn phòng UBND tỉnh và Trung tâm Tin học tỉnh có trách nhiệm tập hợp danh sách học viên phân bổ cho các đơn vị đào tạo theo kế hoạch; Điều 4: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Tin học tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Minh Tùng DANH SÁCH PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG CB-CC TỪNG ĐƠN VỊ ( Kèm theo Quyết định số: 1777/QĐ-UBND ngày 21/6/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang )
  2. STT Tên đơn vị Tổng số Số lượng Lớp ngày Lớp đêm 1 Sở Giao Thông Vận tải 3 1 2 2 Thanh Tra tỉnh 10 3 7 3 Văn phòng HĐND 4 2 2 4 Viện Kiểm Sát 5 3 2 5 Sở Xây Dựng 3 1 2 6 Sở Y Tế 5 3 2 7 Liên minh Hợp tác xã 5 3 2 8 Báo An Giang 5 3 2 9 UB Dân số, Gia đình, Trẻ em 3 1 2 10 Sở Tư pháp 6 2 4 11 Sở Tài Chính 6 3 3 12 Cục Hải quan 5 2 3 13 Ngân hàng Nhà nước 10 5 5 14 Bảo hiểm Xã hội 5 3 2 15 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 2 2 16 Sở Nông nghiệp và PTNT 8 5 3 17 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 2 3 18 Sở LĐTBXH & Trường nghề 8 6 2 19 Sở Công nghiệp 5 3 2 20 Cục thuế 9 6 3 21 Ban Quản lý khu công nghiệp 4 2 2 22 Sở Văn hóa Thông tin 6 3 3 23 UBND huyện Châu Phú 6 6 - 24 UBND huyện Thoại Sơn 4 4 - 25 UBND huyện Tân Châu 6 6 - 26 UBND Thành phố Long Xuyên 20 20 - 27 UBND huyện Tri Tôn 10 10 - 28 UBND huyện Phú Tân 10 10 - 29 UBND huyện Châu Thành 10 10 - 30 UBND huyện Tịnh Biên 10 10 - 31 UBND TX Châu Đốc 48 24 24 Tổng số học viên 248 188 60
Đồng bộ tài khoản