Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg về hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/1998/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178/1998/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 1998 QUYẾT ĐNNH VỀ HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết Chính phủ số 02/1998/NQ-CP ngày 26/01/1998; Để thực hiện chủ trương của Chính phủ về khuyến khích xuất khẩu, góp phần hỗ trợ những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những mặt hàng xuất khẩu có nhiều khó khăn; Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Cho phép các Ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng xuất khNu theo quy định tại Điều 2 Quyết định này bằng cách cho vay với lãi suất thấp hơn 0,2%/tháng so với mức lãi suất cho vay xuất khNu mà các N gân hàng thương mại đang áp dụng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày Quyết định này có hiệu lực và kết thúc khi Quỹ tín dụng hỗ trợ xuất khNu được thành lập và đi vào hoạt động. Việc xuất khNu các mặt hàng để trả nợ theo kế hoạch hàng năm của Chính phủ không áp dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Quyết định này. Điều 2. Các mặt hàng được hỗ trợ lãi suất nói tại Điều 1 Quyết định này gồm: 1. Thịt gia súc, gia cầm tươi và chế biến; 2. Rau, quả tươi và chế biến (trừ dứa hộp xuất khNu sang thị trường Mỹ); 3. Phần mềm máy tính; 4. Một số sản phNm cơ khí: động cơ diesel, động cơ điện, xe đạp, quạt điện. Điều 3. Các N gân hàng thương mại tham gia hỗ trợ lãi suất nói tại Điều 1 Quyết định này bao gồm:
  2. 1. N gân hàng N goại thương Việt N am; 2. N gân hàng N ông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt N am; 3. N gân hàng Công thương Việt N am; 4. N gân hàng Đầu tư và Phát triển Việt N am; 5. N gân hàng thương mại cổ phần xuất - nhập khNu Việt N am; 6. N gân hàng thương mại cổ phần á châu. Điều 4. Khi cho vay các mặt hàng xuất khNu quy định tại Điều 2 Quyết định này, các N gân hàng thương mại thực hiện việc thNm định cho vay theo chế độ tín dụng hiện hành và theo mức lãi suất cho vay đối với hàng xuất khNu mà các N gân hàng Thương mại đang áp dụng. Sau khi các doanh nghiệp xuất khNu được hàng và thu được tiền, các N gân hàng Thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất trên cơ sở dư nợ đã cho vay để xuất khNu các mặt hàng nói trên. Trường hợp giá trị hàng xuất của những mặt hàng được hỗ trợ lãi suất nhỏ hơn dư nợ đã cho vay thì cơ sở tính mức hỗ trợ lãi suất là giá trị hàng xuất khNu thực tế đã thu được. Điều 5. N gân hàng N hà nước Việt N am chỉ đạo các N gân hàng thương mại chủ động tìm kiếm khách hàng; chuNn bị vốn để đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất khNu các mặt hàng được hỗ trợ lãi suất; trường hợp các doanh nghiệp xuất khNu sang thị trường N ga và các nước SN G, nếu gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan, không trả được nợ thì N gân hàng N hà nước Việt N am báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, xử lý. Điều 6. Các ngân hàng Thương mại cho vay hỗ trợ xuất khNu quy định tại Điều 3 Quyết định này được tính mức hỗ trợ lãi suất vào thu nhập để xác định tiền lương thực tế. Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 8. Thống đốc N gân hàng N hà nước chịu trách nhiệm chỉ đạo các N gân hàng Thương mại thực hiện đúng những quy định của Quyết định này. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản