Quyết định số 178/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
3
download

Quyết định số 178/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2000/QĐ-BTC về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2000/QĐ-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 178/2000/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 178/2000/QĐ/BTC NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU HỌC PHÍ BỔ TÚC THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; Căn cứ Công văn số 4651/VPCP-KTKH ngày 24/10/2000 của Văn phòng Chính phủ; Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 850/GTVT-TCKT ngày 23/3/2000) và theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa thống nhất trong cả nước như sau: TT Loại đào tạo Mức thu (Đồng/người) I Bổ túc thuyền trưởng: 1.100.000 1 Hạng nhất 2 Hạng nhì 900.000 3 Hạng ba 500.000 4 Hạng tư và chuyển hạng 350.000 II Bổ túc máy trưởng: 1.000.000 1 Hạng nhất
  2. 2 Hạng nhì 800.000 3 Hạng ba 400.000 4 Hạng tư và chuyển hạng 300.000 Điều 2: Cá nhân Việt Nam khi được các trường (Trường kỹ thuật nghiệp vụ, Trường công nhân kỹ thuật, Trung tâm đào tạo,... gọi chung là cơ sở đào tạo) được Bộ Giao thông vận tải cho phép, đào tạo bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa thì phải nộp học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng, phương tiện thuỷ nội địa theo mức thu phí qui định tại Điều 1 Quyết định này; Trừ các đối tượng là con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, hạng 2; con bệnh binh hạng 1 được giảm học phí bằng 50% mức thu qui định tương ứng. Điều 3: Các cơ sở có hoạt động đào tạo bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa thực hiện việc thu và sử dụng tiền học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa theo quy định tại Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/Bộ GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính. Điều 4: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định về học phí đào tạo bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa trái với quyết định này đều bãi bỏ. Điều 5: Đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng thu, nộp học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Vũ Văn Ninh (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản