Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
77
lượt xem
3
download

Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 178/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 178/2003/Q -TTG NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2003 PHÊ DUY T ÁN TUYÊN TRUY N CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001; Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Tuyên truy n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. i u 2. Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph có trách nhi m theo dõi, ch o và hư ng d n các cơ quan có liên quan Trung ương và a phương tri n khai th c hi n án này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ng chí thành viên Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) ÁN
  2. TUYÊN TRUY N CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 178/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Ph n 1: M C TIÊU, YÊU C U TUYÊN TRUY N CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 I. M C TIÊU 1. Cán b , công ch c, các t ng l p nhân dân có nh n th c y , rõ ràng và th ng nh t v Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010, c th là: - Th c tr ng n n hành chính nhà nư c; nh ng thu n l i, khó khăn trong công cu c c i cách hành chính. - M c tiêu c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. - N i dung c a Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. - Quan i m, k ho ch c th và bi n pháp t ch c th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. - Nhi m v c a các c p, các ngành và c a toàn dân trong vi c th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. 2. Cán b , công ch c có thái tích c c, ng cơ úng n, th c s tham gia hăng hái vào công cu c c i cách hành chính nhà nư c và k ho ch tri n khai th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. i ngũ cán b lãnh o, cán b qu n lý, công ch c, viên ch c th c s là nh ng ngư i có vai trò quy t nh n s thành công c a công cu c c i cách hành chính. Khơi d y ý th c t giác rèn luy n, tu dư ng, cao tinh th n trách nhi m, ch p hành nghiêm k lu t, k cương hành chính, t o s chuy n bi n trong nh n th c c a i ngũ cán b , công ch c, viên ch c. 3. Các c p u ng, t ch c chính quy n các c p, các ngành, các cơ quan oàn th cũng như i v i i ngũ cán b lãnh o, công ch c hành chính hành ng nh t quán t o ra ng l c và bư c phát tri n m i trong công cu c c i cách hành chính. II. YÊU C U 1. Th c hi n công tác tuyên truy n có hi u qu và theo úng l trình ã xác nh trong Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c.
  3. 2. Ph bi n, tuyên truy n k p th i, y , thư ng xuyên, liên t c, r ng kh p, nhi u tuy n, nhi u chi u, phù h p v i nhu c u, c i m và nhi m v c a t ng i tư ng, trên t ng a bàn, t ng ngành, t ng a phương. 3. G n công tác tuyên truy n v i vi c th c hi n các Chương trình hành ng th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c; l ng ghép vi c tuyên truy n c i cách hành chính nhà nư c v i vi c ph bi n, tuyên truy n, giáo d c v các ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c, v i m i h th ng chính tr , c i cách l p pháp, c i cách tư pháp, xây d ng Nhà nư c pháp quy n xã h i ch nghĩa c a nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; g n vi c t ch c th c hi n các nhi m v chính tr , chương trình phát tri n kinh t - xã h i c th v i các ho t ng xây d ng và hoàn thi n pháp lu t, xi t ch t k lu t, k cương hành chính, tăng cư ng pháp ch xã h i ch nghĩa. 4. áp ng có hi u qu nhu c u hi u bi t c a cán b , công ch c và m i t ng l p nhân dân nh ng ki n th c cơ b n v c i cách b máy nhà nư c và c i cách hành chính nhà nư c, góp ph n nâng cao dân trí, phát tri n và hoàn thi n toàn di n con ngư i m i xã h i ch nghĩa, ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá, ch ng h i nh p kinh t qu c t , th c hi n m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. Ph n 2: I TƯ NG, N I DUNG, HÌNH TH C VÀ CÁC BI N PHÁP TUYÊN TRUY N CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C GIAI O N 2001 - 2010 I. I TƯ NG TUYÊN TRUY N i tư ng tuyên truy n v Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001- 2010, g m toàn th i ngũ cán b , công ch c, viên ch c trong h th ng chính tr Vi t Nam và m i t ng l p nhân dân. II. N I DUNG TUYÊN TRUY N 1. iv i i ngũ cán b , công ch c: N i dung tr ng tâm c a công tác tuyên truy n iv i i ngũ cán b , công ch c: - N i dung Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c: c i cách th ch , c i cách t ch c b máy hành chính, i m i và nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c và c i cách tài chính công. - N i dung c th c a 7 chương trình hành ng th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c; k ho ch hàng năm c a Chính ph v c i cách hành chính. - Nh ng v n lý lu n và th c ti n v vai trò c a Nhà nư c trong n n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa; vai trò c a Chính ph , cơ quan hành chính nhà nư c các c p, các ngành trong qu n lý kinh t - xã h i; t ch c và ho t ng c a b máy nhà nư c.
  4. - T ch c và ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c: ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a Chính ph , các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , chính quy n a phương các c p; quy ch làm vi c c a Chính ph , c a các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các c p; quy ch công v và ch trách nhi m c a cán b , công ch c; kinh nghi m c a nư c ngoài v t ch c và ho t ng c a b máy hành chính nhà nư c. - Các mô hình, cơ ch ang thí i m trong quá trình c i cách hành chính, các i n hình t t trong c i cách hành chính Trung ương và a phương. - Nh ng cơ quan, ơn v , a phương th c hi n t t và chưa t t công tác c i cách hành chính. - Nh ng k t qu t ư c cũng như nh ng t n t i, nguyên nhân c n kh c ph c trong quá trình th c hi n c i cách hành chính nhà nư c. Ngoài nh ng v n chung như ã nêu trên, n i dung tuyên truy n có tr ng tâm phù h p v i c thù c a t ng lo i i tư ng cán b , công ch c, c th là: a) i v i ngư i lãnh o các c p y ng, t ch c chính tr - xã h i: - Tuyên truy n, ph bi n, quán tri t các quan i m, ch trương c a ng, Nhà nư c v i m i t ng bư c h th ng chính tr , b o m s ng b gi a c i cách kinh t , c i cách hành chính, c i cách tư pháp và i m i phương th c, n i dung lãnh o c a ng i v i Nhà nư c. - Xác nh rõ vai trò, trách nhi m lãnh o c a các c p y ng, c a ngư i ng u cơ quan hành chính các c p, ngư i ng u các t ch c chính tr - xã h i i v i nhi m v tri n khai công tác c i cách hành chính t ng c p, ngành, lĩnh v c, t ng ơn v n t ng cán b , ng viên, oàn viên, h i viên. b) i v i cán b , công ch c hành chính: - Ph bi n, quán tri t n i dung các v n liên quan n k ho ch và nhi m v c th tri n khai th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. - Tuyên truy n, giáo d c v quy n và nghĩa v cũng như trách nhi m, ý th c t ch c k lu t, o c công v c a ngư i cán b , công ch c trong b máy hành chính nhà nư c. - Tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a pháp lu t v tiêu chuNn công ch c, ch tuy n d ng, khen thư ng, k lu t, ch ào t o, b i dư ng, b t i v i công ch c trong b máy hành chính nhà nư c. - Tuyên truy n, ph bi n Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng cơ quan. c) i v i cán b c p cơ s : - Tuyên truy n nh ng quy nh c a pháp lu t v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a chính quy n c p cơ s .
  5. - Trách nhi m c a cán b cơ s trong gi i quy t công vi c c a công dân, t ch c. - Quy ch th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n. - Nh ng mô hình t t v c i cách hành chính c p cơ s . d) i v i viên ch c s nghi p: - Ch trương, ư ng l i c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c v xã h i hoá, tình hình th c hi n. - Quy n h n, nhi m v , trách nhi m c a viên ch c s nghi p. - Tiêu chuNn viên ch c s nghi p, ch tuy n d ng, khen thư ng, k lu t và các ch , chính sách có liên quan. - Cơ ch t ch c, nhân s và tài chính i v i các ơn v s nghi p nhà nư c. - Quy ch th c hi n dân ch trong ho t ng cơ quan. ) i v i cán b qu n lý doanh nghi p nhà nư c: - Vai trò c a doanh nghi p nhà nư c trong n n kinh t theo quan i m c a ng. - N i dung c i cách kinh t k t h p v i c i cách hành chính. - Quy n h n, nhi m v , trách nhi m c a cán b qu n lý doanh nghi p nhà nư c. - Quy ch th c hi n dân ch doanh nghi p nhà nư c. 2. Tuyên truy n cho m i t ng l p nhân dân: - Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c; 7 chương trình hành ng th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. - Các k t qu t ư c qua quá trình th c hi n c i cách hành chính nhà nư c. - Các quy n và nghĩa v cơ b n c a công dân trong m i quan h v i cơ quan hành chính nhà nư c. - Th t c hành chính trong gi i quy t công vi c gi a cơ quan hành chính nhà nư c v i công dân trên các lĩnh v c: c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, ăng ký kinh doanh, công ch ng, h t ch, h khNu, xu t nh p c nh, x ph t vi ph m hành chính, khi u n i t cáo, ... - Trách nhi m c a cán b , công ch c trong gi i quy t các công vi c c a công dân. III. M T S HÌNH TH C, BI N PHÁP CHUNG TUYÊN TRUY N V CHƯƠNG TRÌNH T NG TH C I CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C
  6. 1. Huy ng và s d ng m i phương ti n thông tin i chúng như các ài phát thanh, ài truy n hình, các báo vi t Trung ương và a phương, các t p chí, t p san chuyên ngành trong vi c tuyên truy n, ph bi n v Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. C ng c , phát tri n, m r ng i ngũ làm công tác tuyên truy n ph bi n c i cách hành chính. 2. T ch c biên so n và phát hành r ng rãi các tài li u, t g p thông tin v c i cách hành chính, th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c phù h p v i t ng m c tiêu, yêu c u, n i dung tuyên truy n, ph bi n n t ng lo i i tư ng. 3. T ch c t p hu n, b i dư ng, ph bi n và quán tri t n i dung, k ho ch th c hi n nhi m v c i cách hành chính nhà nư c cho i ngũ cán b , công ch c. 4. ưa n i dung c i cách hành chính nhà nư c, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c m t cách thích h p vào chương trình gi ng d y chuyên ho c ngo i khoá c a h th ng các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p. 5. ưa n i dung thông tin v Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c m t cách thích h p vào chương trình h p báo nh kỳ c a Chính ph . Ph n 3: T CH C TH C HI N I. CƠ QUAN CH O Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph có trách nhi m ch o, hư ng d n các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cùng v i các cơ quan có liên quan tri n khai th c hi n công tác ph bi n, tuyên truy n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c n các c p, các ngành và toàn xã h i. II. CƠ QUAN U M I T NG H P B N i v , cơ quan thư ng tr c công tác c i cách hành chính c a Chính ph có nhi m v làm u m i t ng h p trong các ho t ng liên quan n công tác ph bi n, tuyên truy n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. III. NHI M V C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH , Y BAN NHÂN DÂN CÁC C P 1. Theo Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c và các chương trình hành ng th c hi n Chương trình t ng th ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và trên cơ s án này, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p có trách nhi m bám sát tình hình và nhi m v c i cách hành chính c a b , ngành, c p mình, ch ng xây d ng và t ch c th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n v công tác c i cách hành chính.
  7. 2. Ch ng ph i h p v i M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n, các cơ quan thông tin i chúng, m ng lư i thông tin cơ s t ch c tuyên truy n v c i cách hành chính, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. 3. Chú tr ng ph bi n, quán tri t, t ch c và hư ng d n th c hi n công tác c i cách hành chính c a b , ngành, c p mình n t ng cơ quan, ơn v , t ch c tr c thu c. 4. Huy ng, b trí và s d ng cán b làm công tác liên quan tr c ti p n c i cách hành chính, l a ch n i ngũ cán b có năng l c và trình hi u bi t v Nhà nư c và pháp lu t, v hành chính nhà nư c th c hi n và theo dõi vi c tuyên truy n, ph bi n v c i cách hành chính nhà nư c. 5. Căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n l ng ghép thích h p công tác tuyên truy n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c vào công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t ã ư c xác nh trong Chương trình ph bi n, giáo d c pháp lu t t năm 2003 - 2007 ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2003/Q -TTg ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph . 6. Sáu tháng và m t năm, các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra, ánh giá k t qu th c hi n và ra phương hư ng ti p t c công tác tuyên truy n, ph bi n v c i cách hành chính g i v B N i v t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph và Ban Ch o c i cách hành chính c a Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p trong ph m vi qu n lý tr c ti p ch o và ch u trách nhi m cá nhân v t ch c công tác ph bi n, tuyên truy n c i cách hành chính và Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. Ngoài nhi m v chung, các b , cơ quan, t ch c dư i ây có các nhi m v c th sau: a) B N i v : - Theo dõi, t ng h p, ánh giá nh kỳ hàng năm v tình hình th c hi n công tác tuyên truy n, k p th i xu t phương hư ng báo cáo Th tư ng Chính ph , Ban Ch o C i cách hành chính c a Chính ph i u ch nh, b sung các bi n pháp, hình th c tuyên truy n thích h p. - T ch c h p báo cung c p thông tin v tình hình th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. - T ch c h i th o, t p hu n k p th i cho các i tư ng có liên quan trong công tác tuyên truy n c i cách hành chính theo t ng chuyên , phù h p v i yêu c u tri n khai k ho ch th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. b) B Văn hoá - Thông tin: Ch trì, ph i h p v i B N i v ch o các cơ quan báo chí, phát thanh, truy n hình tăng cư ng thông tin tuyên truy n v c i cách hành chính nhà nư c, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c.
  8. c) B Giáo d c và ào t o: Ch o vi c tăng cư ng công tác gi ng d y và h c t p v Nhà nư c và pháp lu t, v hành chính nhà nư c và c i cách hành chính nhà nư c trong h th ng các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. d) ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam, các ài phát thanh và truy n hình a phương: ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam m chuyên m c phát sóng nh kỳ v c i cách hành chính nhà nư c, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c m i tu n m t l n, th i lư ng phát sóng m i l n ít nh t 15 phút. Thông t n xã Vi t Nam ch o các phân xã trong và ngoài nư c, các ơn v tr c thu c tăng cư ng công tác thông tin, tuyên truy n v c i cách hành chính, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c. Các ài phát thanh và truy n hình a phương th c hi n phát sóng nh kỳ, thư ng xuyên các chương trình có n i dung liên quan t i công tác c i cách hành chính a phương và toàn qu c, m i tu n phát sóng m t l n, th i lư ng m i l n ít nh t 15 phút. ) Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn qu c gia, các vi n nghiên c u, trư ng i h c: Tăng cư ng công tác nghiên c u lý lu n v Nhà nư c và pháp lu t, hành chính nhà nư c, c i cách hành chính nhà nư c và vi c th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. e) Các trư ng hành chính, chính tr thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Tăng cư ng công tác nghiên c u, gi ng d y v c i cách hành chính nhà nư c, Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. g) Các báo vi t, t p chí, t p san Trung ương; các báo vi t, t p chí, t p san c a b , ngành; các báo vi t c a a phương: M chuyên trang, chuyên m c v tình hình th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010. IV. KINH PHÍ TH C HI N TUYÊN TRUY N Kinh phí cho công tác tuyên truy n Chương trình t ng th c i cách hành chính nhà nư c giai o n 2001 - 2010 do ngân sách nhà nư c m b o. Các cơ quan, ơn v có trách nhi m l p d toán kinh phí th c hi n nhi m v tuyên truy n trong d toán ngân sách hàng năm g i cơ quan tài chính cùng c p t ng h p trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh theo phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c hi n hành.
Đồng bộ tài khoản