Quyết định số 178/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định số 178/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 178/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm ông Trần Mai Hưởng giữ chức Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 178/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 178/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V VI C B NHI M ÔNG TR N MAI HƯ NG GI CH C T NG GIÁM C THÔNG T N XÃ VI T NAM. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25/12/ 2001; Căn c k t lu n c a Ban Bí thư t i văn b n s 5353-CVNS/BTCTW, ngày 06/02/2009; Xét ngh c a Thông t n xã Vi t Nam t i văn b n s 26-TTr/BCS, ngày 24/7/2008; c a B N i v t i văn b n s 59/TTr-BNV, ngày 8/9/ 2008, QUY T NNH: i u 1. B nhi m ông Tr n Mai Hư ng, Phó T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam, gi ch c T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. B trư ng B N i v , T ng Giám c Thông t n xã Vi t Nam và ông Tr n Mai Hư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư ( b/c); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Ban T ch c Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, các V KGVX, TH, HC, TT T, VPBCS (2); Nguy n T n Dũng - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản